mm i THOOLSCHB COIMï Tweede Blad. VAN DONDERDAG 31 DECEMBER 1931. GEMEENTERAAD. POORTVLIET, 23 December '1931. (Slot.) Dhr Carels vraagt wie er toezicht houdt op het verbruik van anthraciet. De voorz. zegt dat het beste zal zijn dat het bestuur van de vereeniging daar oplet. Dhr Carels vraagt of dit niet op een andere manier kan. De voorz. zegt ee.schoonhouder van de school dit op te zullen dragen. Dhr Carels kan hiermee accoord gaan, want hij spreekt uit ervaring. Aan gewetensgeld is er ingekomen f'113.28 Voor de kosten van de arbeidersbeurs is geraamd f40. Dhr Carels meent dat dit maar l cent per inwoner was. De voorz. zegt van 2 cent, maar bij onderzoek blijkt dat het ongeveer 1 cent is. Dhr Carels zou deze post dan willen verlagen tot f20 of f25. De voorz. weet niet waarvoor dit noodig is, er wordt niet meer uitgegeven dan dat het kost. Dhr Carels zegt dat is het juist, als er f20 overblijft, dan kunnen B. en W. zeggen laten wij dat daar of daar op overschrijven. De voorz. antwoordt dat het niets geeft, want dan komt het op de post voor onvoor ziene uitgaven. Dhr Vogelaar zou het op f30 willen ramen. Dhr Carels is tegetf, de post onderhoud straten van f500. Men weet spr.'s stand punt. Hij gaat er niet mee accoord, dat die steenen zonder de raad er in te kennen, zijn vervreemd en overgedragen aan metse laar Krijger. B. en W. hebben niet het recht steenen te verkoopen zooder toestem ming van den raad. Er was besloten om de Rosernarijnstaaat te verbeteren en die keien die er uitlavamen te gebruiken voor het voorplein van de school. Hij zal zich dan ook tot Ged. Staten wenden en laten uitmaken wie er gelijk heelt. Weth. Krijger zegt voor het straatje van de school waren de witte steenen niet te gebruiken. Wij hebben toen een begroo ting opgevraagd en die is toen ingezonden. B en W. kunnen met die keien niets doen en dan worden ze maar weggegooid en die komt er een paar halen en die en dan is het maar beter zoo te doen en dat was voordeeliger ook. Dhr Carels zegt de zaak gaat hierom, dat er gezegd werd, dat die keien geen waarde hadden en ze hadden wel waarde, want ze zijn verkocht geworden. Weth. Krijger merkt op dat ze niet waardeloos zijn weggegaan. Dhr Carels zegt dat B. en W. niet het recht hebben de steenen te verkoopen of te vervreemden. Dhr Boogaard zegt het zijn eigendommen van de gemeente en zij zijn vervreemd zonder toestemming van den raad. Het was maar een kleine moeite voorB. en W. om even te vragen aan den raad hoe die er over dacht. De voorz. antwoordt dat men niet boven de begrooting is gegaan en ook was be sloten nieuwe klinkers te nemen, want een monster heeft hier op de tafel gelegen. Dhr Boogaard merkt op maar toch geen nieuwe klinkers voor het schoolplein. B. en W. kunnen toch maar niet doen wat zij willen. De voorz. antwoordt dat als men eischt dat B. n W. eerst alles komen zeggen, laten wij dan geen post op de begrooting maken. Weth. Krijger merkt op dat als de ge meente met oude rommel zit, dan krijgt ze er niets voor. Dhr Carels zegt alleen te betwisten het recht van B. en W. om die steenen te vervreemden. Spr. meent als B. en W. den raad dit hadden voorgelegd, dan zonder twijfel dit was aangenomen. De voorz. zegt B. en W. zouden totaal niets meer mogen doen, of de raad moet het eerst weten. Zij zullen echterat Mid delburg wel bericht zenden. Weth. Krijger zegt het is reeds gezegd dat ze in de oppositiehoek zijn, het valt dus niet tegen. De voorz. merkt op.dat B. en W. nog te kinderachtig doen. Dhr Carels zegt niet tegen de wijziging te zijn, maar tegen dezen post van f500. Dhr Boogaart verklaart zich ook tegen. Met 4 tegen 2 st. wórdt de wijziging goedgekeurd. Met alg. st. wordt aan de zangver. Looft den Heere" op haar verzoek een lokaal afgestaan voor het geven van een uitvoering. Met alg. st. wordt herbenoemd tot lid van de commissie tot wering van school verzuim de heer J. Looyenga. Nu volgt de benoeming van een raadslid voor toezicht op de werkloozen. De heer Vogelaar verkrijgt 3 stemmen, de heer W. Carels 1 stem en 2 stemmen blanco, zoodat benoemd was de heer C. P. Vogelaar. B. en W. stellen voor om de 5 jaar gemeenteverslag uit. te brengen, met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. B. en W. deelen mede dat de straatmest heeft opgebracht f23.50. Bij de rondvraag stelt dhr Boogaart voor de klokken bij de vervroeging van den tijd te doen luiden om 'J, 13 en 21 uur. De voorz. zegt dit is meer ter sprake ge komen en werd besloten dit niet te ver anderen. Met 2 tegen 4 st. wordt het voorstel Boogaart verworpen. Voor de beeren Carels en Boogaart, Dhr Boogaart vraagt of de stukken voor den raad niet vroeger ter inzage kunnen worden gelegd. Nu is het maar 2 dagen. Hij zou gaarne hieromtrent het reglement van orde willen wijzigen. De voorz. antwoordt dat dit niet mogelijk is en acht 2 dagen tijd om in te zien wel voldoende. Temeer daar men elk uur van den dag kan komen. Dhr,Boogaart weet dit wel, maar dat is gunst. Dhr Carels zegt bij de woning van M. Bijl te Strienham staat, op 2 M. afstand een varkenshok. Dat geeft in den zomer een ondragelijke stank en het is niet mo gelijk dat de menscben hun ramen op zetten om de lucht te ververschen. Nu hebben B. en W. volgens art. 71 der bouw verordening het recht te gebieden dat dit wordt opgeruimd en hij vestigt de aandacht van B-. en W. hierop, opdat het wordt verplaatst. De voorz. zegt B. en W. hebben den ouden toestand gehandhaafd. Als er nieuwe aan vragen komen dan wordt er stipt de hand aan gehouden. Als er echter bij B. en W. een klacht inkomt van die menschen,dan kunnen ze dit ook uitvoeren. Dhr Carels zegt U weet dat de menschen schuchter zijn om bij B. en W. te komen met een verzoek, daarom is spr de tolk van dien man en dat moet toch hetzelfde zijn. Spr. kan ook niet begrijpen dat de Gezondheidcommissie daar nog niets van gezegd heeft. De voorz. zegt dat het volkomen waar is, dat B. en W. het volste recht hebben, en die behandelen ook een klacht als die bij hen komt, maar niet in den raad. Weth. Krijger meent dat de menschen zelf met een klacht moeten komen, maar dan durven ze niet, want dan wordt hun naam bekend. De voorz. merkt op dat het een groot gevaar is voor den heer Carels om als tolk op te treden, want dan zal hij dat voor een massa menschen worden. Dhr Boogaart zegt dat dit hok nog maar een jaar of 5 geleden gebouwd is, dan hebben B. en W. toen hun plicht verzaakt. De voorz. acht het beste dat de klachten bij B. en W. komen. Dhr Boogaart acht dit een ondragelijken toestand. Dhr Carels spijt het dat B. en W. niet het initiatief durven nemen om deze zaak op te ruimen. Het is toch niet laat Gods water maar over Gods akker loopen. Het is beter voorbehoeden dan nab"•trachten. Besloten wordt om de zaak op te laten ruimen. Hierna sluiting. ST. ANNALAND, 29 December 1931. Voorzitter Burgemeester C. M. P. W. HaDssene. Secretaris de beer F. M. Boogaard. Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering toet gebed. De notnlen der twee vorige vergaderingen worden voorgelezen eu ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen slokken Ben schrijven van Ged. Staten betretfende goedkeuring raadsbesluit lot wijziging der be- grooting voor 1931. Een schrijven van dr. H. M. R. J. van Es dat hij de benoeming tot gemeente-geneesheer aanneemt. Proces-verbaal van kas opname bij den gem. ontvanger en bij den secretaris-rentmeester van het Weezenarmbestuor. Deze stokken worden voor kennisgeving aan genomen. Van het Weezen Armbestoor is een voorstel om eea reductie te geven op de hoarprijzeo te verlagen en wel 12 op het bouwland en 15 0/o op de weilanden. B. en W. stellen voor om dit voorstel aan te nemen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek vao het gemeentebestuur vao Welb om adheasie betuiging aan een adres dat

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3