Bij Ruwe Gesprongen Handen Stillen de hoest a Maken los ir. van Konijn nburg werd terzijde gezet en andere onderhandelaars naaf België gingen die meer beloofden dao voor ods land goed zou zijn doordat men op het Belgisch voorate! om een ge sloten dam bij Balh te leggen inging, waardoor als het ware een tweede Moerdijkkanaal zoo ontstaan, waarbij alle voordeelen aan België zouden zijn, die later zeker in ons'nadeel zonden worden uitgebuit. Toen men dit in Brabant hQorde is er verzet ontslaan en is men aan het strijden gegaan om dit plan veranderd te krijgen. No is het op merkelijk dat men België, waar oneu na ziet dat hnn weu»cben niet voor inwilliging vatbaar zijn, zich afkeerig loont van dit plan. Zou oorspronkelijk het kauaal de Bendracht volgen, hiervan is afgezien in het belaDg vanoester- en mosselcnltuur en zoo bestaat hel hnidige plan het tracé laDgs Bergen op Zoom, dat via het Lan*e Water Noordelijk bij Dintelsas verbinding zal geven met het Volkerak. Zoo ootworpeD, is het geheel een kanaal dat de binnenwateren volgt, zoodat men nimmer zeggenschap zal kunnen uit oefenen door hiervan een internationaal kanaal te maken, waarbij wij niets meer zouden hebben te zeggen. Waterstaat heeft zelf ook een plan, dat nog meer Noordelijker zou loopeu en dat dus even tueel voor Tholen' c nguosttger zon zijn gelegen. Hierna werd gepauseerd, waarna gelegenheid werd gegeven vragen te stellen. De' heer C. Hollestelle vroeg naar de voordeelen van alwatering voor de polders op Thplen, waarop dr. v. d. Poel mededeelde, dat volgens hij op de kaart had aangegeven het kanaal de Eendracht uiet raakt, zoodat hierin geen veraoderiog komt. Dhr Amsiug vroeg of dit kanaal alléén voor deelen aan Autwerpen zou brengen of ook Neder- landsche belangeu zou kunnen dieoeu en in hoe verre de belangen van Tholen kunnen worden bevoordeeld. Spr deelde mede dat zeker het kanaal voor Antwerpen van zeer groot belang zal zijn. Daarnaast kan het dieuen i» het belang van ons land. Immers krijgt de binnenvaart eeu betere en veiliger weg en kau hel als boezem dieust doen aau de ontwatering van N. Brabant, dat ook door andere kanalen hierop aan te leggen economische voordeeleu er van zal krijgen. Wat het dienen vau de belangen van TholeD betreft, zeker is hierop kans, indien men te Tholen maar begrijpt dat er dan hard voor ge werkt moet worden, in dit verband wees spr op N. Brabant dat door ijverige propaganda reeds veel heeft verkregen. Dhr Bogert vroeg naar het boawen van een sluis met het oog op de visschersvaartuigeo, spr had geboord dat er een zou komen te B. o. Zoom Ook hierop gaf dr. Van der Poel antwoord. De heer van Megctielen vroeg naar de kosten. Spreker antwoordde dat deze beraamd zijn op 1 oiillioen gulden per kilometer, doch deze kosten zullen moeten betaald worden door hen die er belang bij hebben, in dit geval das voor het grootste gedeelte door België. De lengte vau het kanaal over ons gebied is ongeveer 25 K.M. en ou?e regeering zou niets liever wenschen dan zelf deze kosten te betalen, omdat wij dan voor no en in de toekomst van een massa last af zijn en hierdoor ons land aan de andere mogeud- hedeu zon hebben laten zien dat ze voor de goede betrekkingen iets over heelt en haar ge geven belofte royaal inlost. Hierna bracht de heer vau den Berge een woord van dank aan dr. v. d. Posl voor zijn uiteenzetting en sloot de bijeenkomst. Dinsdag hield de G. V. „Olympia" in de zaal van den heer M. J. Hoek voor een volle zaal, baar winteruilvoariog. - Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheeteD, werd in vlot tempo het programma afgewerkt. Het blijkt dat de damessfJeeling op hoog peil staat en er door de dames goed wordt geoefend. Zoowel vrije- als toesteloefeningen werden goed uitgevoerd. De heerenafdeeling beeft laten zieo dat ook hier goede wil voorzit. De vrije oefeningen waren zwaar en gaveD in den goeden zin; van het woord „gymnastiek" te zien. Ook de' toestel- oefeniDgeu toouden dat er uitstekeode krachten onder zijn. Correct was de afwerking. De overige afdeelingen jongens en meisje? kunnen goed wordeu genoemd, de verschillende oefeningen vielen zeer in den 3maak vau bet publiek dat hiervan door een hartelijk applau? deed blijken. Aan het slót werd de Vereenigtng opgesteld op he; podium en werden de dames Jans de Korte e Cor Schot voor liet front der vereeoiging dot r den voorzitter hartelijk gelukgewenscht met de; prijs te Goes behaald, waarbij spr. opmerkt, dat èa de Vereeniging èa de Thoo.lsche burgerij hiermede vereerd mag zijn waar de dames vai 35 deelneemsters resp. de tweede en vierde prijh mochten verwerven. Prestatie, die te danken 1 aan den ijver van deu directeur en de toewij ding «aarmede deze dames de gymnastiek be oefenen. Hierna werden de behaalde medaille? aan de dames overhandigd. Na een woord van dank aau de aaowezigeu, io het bizonder aau de raadsleden de bh. Moel- ker en Overbeeke voor hun tegenwoordigheid, werd de bijeenkomst gesloten, die door een ge zellig bal werd gevolgd. Door den Rijkswaterstaat heeft te Den Bosch de aanbesteding plaats gehad van den aanleg van een rijwielpad Bergen op Zoom Thoolsche brug. Raming was f 120,000 laagste inechrijfster Firma van Dijck Petit te Bergen op Zoom. Zaterdagavond geraakte, vermoedelijk door een defect aan de stuurinrienting, de auto van den heer v< d. Slikkc Ie Stavenisse. nabij de tol aan den Postweg alhier, in een sloot, Gelukkig liep een en ander zonder persoonlijke ongelukken at en. kwamen de inzittenden met den schrik vrij. De eenigszins beschadigde auto werd door een kraanwagen uit Bergen op Zoom weer op den weg gebracht. BUITENLAND. POORTVLIET. Bij de op 28 Dec. jl. door het Waterschap „Poortvliet" ge houden aanbesteding voor herbedelving van 512 M. sloot en het leggen vau b-t stuks betonbuizen in den Klaas van Steen- landpolder werd ingeschreven door G. Bos dijk voor f248; M. Quist voor 108.20;, de Groen voor 24 ct. per Meter D. G. XJijl voor 18425 M. Chr. Bevelander voor 193/„ ct. per M. S., A. Quist voor f67.40 allen wonende te Poortvliet.} Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver S. A. Quist voor f67.40 Op 28 Dec. jl. heeft het Chr. Gem. Zangkoor „Looft den Heere" alhier een Zangavond gegeven in de o. 1. school voor haar donateurs. De opkomst was gering. 'ST. MAARTENSDIJK. Op Zaterdag tweede Kerstdag werd in de Gymnastiek zaal van.de Openbare Lagere School het Kerstfeest gevierd met de leerlingen van de Hervormde Zondagschool. Evenals het vorige jaar was ook ditmaal een schitterende Kerstboom in de zaal geplaatst. Het geheel stond onder leiding van den heer J. M. Boogert, die de Kerstgeschiede nis vertelde. Medewerking verleenden Mevr. de Bres, Mej. J. H. de Bres en en Mej. J. v. d. Weele te Rotterdam. Na het gemeenschappelijk zingen van Gezang 117 sloot Ds. de Bres de Kerst feestviering met dankgebed. Aan alle leerlingen werd een Kerstge- I schenk uitgereikt. *ST. ANNALAND. Op initatief van den Burgemeester is alhier een criscomité op gericht, waarin zitting hebben de heeren G. M. P. W. Ilanssens Voorzitter. P. Goede- buure Secretaris, M. J. Heijboer, Penning meester, A. G. Geluk, C. M. Elenbaas, Prinse, .1. W. Elenbaas, J. N. Geluk, W. Boogaard, A. Goedegebuure Az. Jr., en G. P. van Luijk. De bedoeling is om in het begin van Januari een lijst aan de woningen te presenteeren. 'OUD-VOSSEMEER. Bij Kon. Besluit, dd. 30 dezer, is de aan de orde van Oranje Nassau verbonden eeremedaille in zilver, toegekend aan mej. P. J. Ruitenburg, Gem. Verloskundige alhier. De heer Hamer, burgemeester onzer Gemeente overhandigde haar persoonlijk deze onderscheiding. De invoerbelemmeringen maken den export van vele artikelen voor ons land niet gemakkelijker. Een klein lichtpunt doet zich echter op. Groote importeurs in Frankrijk, dat den invoer van boter, eieren enz. beperkt heeft, hebben zich tot de regeering in Frankrijk gewend met het verzoek een einde te maken aan die be perking, omdat in de laatste dagen, nu de beperkende maatregelen tot uiting komen, de prijzen van boter, eieren en kaas ont zettend oploopen en zij dit niet in het belang van het publiek achten. Wellicht dat, wat de onderhandelingen van andere zijde niet hebben kunnen bereiken, op deze wijze een verandering ten goede zal kunnen brengen. Er loopen geruchten alsof Engeland en Frankrijk het eens zouden zijn geworden en van plan zijn om voor te stellen het aan Duitschland verleende moratorium met drie jaren te verlengen. Zou dit inder daad verwezenlijkt kunnen worden ,flan zal dit ongetwijfeld van vérstrekkende ge volgen kunnen zijn op den economischen toestand in ons werelddeel. Steyr, een der grootste steden van Oos tenrijk, heeft hare betalingen gestaakt. De scholen worden gesloten, de gemeen telijke instellingen eveneens, zoodat er geen licht en water meer wordt verstrekt. 53% van de bevolking leeft van onder steuning omdat Steyr een groot aantal fabrieken heeft. Overal spreekt de misère, die als onmid dellijk gevolg van den oorlog nu nog haar gevolgen in grooter male doet gevoelen. Meer en meer zal men tot de overtuiging dienen te komen dat de schuldenlast zoo groot is dat betaling niet meer mogelijk zal zijn. Niet betalen dus? Een moeilijke vraag, die niet zoo ineens zal zijn op te lossen. Doch dat er op de een of andere t wijze en dat binnen niet al te lang tijds- verloop, een of andere regeling dient te komen is buiten allen twijfel. Jammer dat voorloopig Amerika niets wil weten van een kwijtschelding dezer schulden, want ten slotte dient Amerika ook te beseffen dat een krachtig Europa noodig is om tot betere toestanden op economisch gebied te geraken. Zal de Ontwapeningsconferentie die straks te Genève gehouden wordt ook in het teeken staan van het willen begrijpen van den critieken toestand Zal in deze bijeenkomst het Nederlandsche millioenen verzoekschrift om den oorlog onmogelijk te maken, weerklank vinden? Zal het oude woord: „Indien gij den Vrede wenscht, bereidt U ten krijg" nu eens voor goed verdwijnen Of zou het oude wantrouwen blijven zegevieren? In het verre Oosten zijn de Ghineezen nu uit geheel Mandsjoerije verdwenen. Op wélke wijze zal Japan daar nu invloed gaan uitoefenen? Wel een vraag wier be antwoording door de betrokken mogend heden met belangstelling zal worden tege moet gezien. nopens de navordering, zijn door d< minister van Financiën voorschriften g geven, die, zooals gemeld, in de Staat courant van 23 December 1931 zijn g publiceerd. Belanghebbenden worden na den inhoud dier voorschriften verweze Tevens kunnen zij inlichtingen bekomt bij de inspecteurs en de ontvangers d invoerrechten of der accijnzen. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 2430 Dec. GeborenJosephine Marqurite, dv. Baaij en M. P. Praat. Pieternella, dv. A. Quist en T. Manneke. Antony Adriaa zv. P. J. L. van Beers en J. de Graaf. KERKNIEUWS. Kantongerecht te Tholen. 28 December 1931. Door het Kanton gerecht alhier zijn heden veroordeeld, wegeus Overtreding der politieverordening. C. v. d. J. te Tholen tot f2 boete of 2 dagen hechtenis. P. M. T. te Tholen tot f2 boete of 1 week tuchtschool. Overtreding Motor- en Rijwielwef. J. C. G. te Poortvliet tot f2 boete of 1 dag hechtenis. M. IC. te Nieuw-Vosmeer tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Het misbruik maken van Gods Naam en gebruiken van onzedelijke taal. P. K. te Scherpenisse tot f25 boete of 25 dagen hechtenis. Overtreding van het Veiligheidsbesluit. J. A. H. te Oud-Vossemeer tot 2 boeten elk van f7.50 of 3 dagen hechtenis voor elke boete. Overtreding der Leerplichtwet. J. N. te Anna Jacobapolder tot 2 boeten elk van H of 1 dag hechtenis voor elke boete. Overtreding van het Motorreglement. A. v. D. te Oud-Vossemeer tot f 1 boete of I week tuchtschool. J. V. te Oud-Vosse meer tot fl boete ^>f 1 dag hechtenis. P. v. D. te Oud-Vossemeer tot f2 boete of 1 dag hechtenis Overtreding der Jachtwet. J. D B. te Poortvliet tot vier^veken hechtenis. H. U. te Poortvliet tot f25 boete of 10 dagen hechtenis. C. J. 0. te Poort vliet tot f40 boete of '10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het inbeslag- genomen geweer en de inbeslaggenomen lantaarn met bevel tot vernieling daarvan. Vrijgesproken W. v. d. JL, M. L., S. v. D., C. v. O., I. 1).. M. J. H., B. W. S., W. IC., J. v. O., J. W. O J. C. V., A. G. de O. en J. L. D., allen te Tholen. MIJN HARDT'S SALMIAK-TABLETTEN «o Doozen 20 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten j» GEMENGD NIEUWS POSEBIJEN EN TELEGRAFIE. NIEUWE AANSLUITINGEN TELEFOON H. R. M. J van E. S'. AnDaland DO. 84 BENZINE-BELASTING. VAN WIE EN WAARVOOR WORDT NAGEVORDERD. Volgens de met 1 Januari a.s. in wer king tredende wet lot tijdelijke heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, wordt dit bijzonder invoerrecht ad t"6,— per 100 kilogram, nagevorderd van alle benzine, welke met ingang van 1 Januari 1032 in bet vrije verkeer in een opslag plaats voorhanden is, alsmede van de ben zine, die met ingang van dien dag in vervoer is naar een opslagplaats in het vrije verkeer. Van de navordering zijn uitgezonderd de voorraden benzine, die per opslagplaats volgens de wet, met inbegrip van de hoe veelheden benzine, die met ingang van 1 Januari 1932 naar die opslagplaats in vervoer zijn, niet grooler zijn dan 200 kilo gram. Voorraden, grooter dan 200 kilogram, zijn voor de volle hoeveelheid aan navor dering onderworpen. De gebruiker of hoofdgebruiker van een opslagplaats, waarin met ingang van 1 Ja nuari 1932 meer dan 200 kilogram ben zine is opgeslagen, moet hiervan den tweeden Januari 1932, op straffe bij de wet bepaald, schriftelijk aangifte doen bij den ontvanger der accijnzen. Elke beheerder van een benzinepomp, onverschillig of de in de installatie aan wezige benzine zijn eigendom is ot niet. is verplicht, op straffe bij de wet bepaald bij den hierboven genoemden ontvanger op 2 Januari 1932 schriftelijk aangifte te doen van den stand van het aan de onder zijn beheer staande pomp bevestigde tel werk bij den aanvang van den eersten Januari 1932. Ter uitvoering van de wetsbepalingen Oud-Vossemeer. Bij de stemming voor ouderl en diaken in de Geref. Kerk waarbij periodiek heeren J. Stelwagen en Anth Bevelander moes aftreden zijn beide heeren heeren weder herkoz Woensdag werd in de vergadering van Notabe der Ned. Herv. Gemeente gekozen tot Kerkvoc de beer J. L. van Gorsel, De vacature was ontstaan door bedanken van de Gidts, niet aannemen door de heeren M. K. Nieuwenhuijzen en J. Fluijt. St. Philipsland. Beroepen bij de Ned. Herv. G alhier ds. H. H. van Ameide te Ouddorp (Z.H; Tholen. Vrgdag 1 Januari Ned. Herv. Kerk voorm. ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. dr. Veltenaar. Oud Ger. Gem. voorm. leeskerk Vrije Ger. Gem. voorm. ds. Baaij. Zondag 3 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensber en nam. 2 uur ds. de Bres. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Velte Gerei, Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en s'ava 6 nnr leeskerk. Vrije Ger Gem. voorin. 9.30 nam. 2 en ave 6 nnr leeskerk Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk 2 uur ds. Van Rootselaar. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr de V 's avonds 6 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avi 6 nnr leeskerk. Scherpenisse. Vrijdag 1 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. leeskerk. Zondag 3 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nam. 2 nar ds. Wolfensberger Doopsbed. Geret. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 od av 3.30 leeskerk. St. Maartensdijk Vrijdag 1 Jan. Nod. Herv. Kerk voorm. ds. de Bres. Oud Ger. Gem. voorm. leeskerk. Zondag 3 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Br- nam. 2 uur leeskerk. Oad Ger, Gem., voorn». 9.30, nam."2 en a< 5.30 leeskerk. Stavenisse. Vrijdag 1 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. ds. Moerman. Oud Ger. Gem. voorm. leeskerk. Zondag 3 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. ds. Moerman. Ood Geret. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en av 5.30 leeskerk. St-Annaland. Vrijdag 1 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm leeskerk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, ds Van RooU Doopsbed. nam. 2 uur leeskerk. Ond Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en a 5.30 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Vrijdag 1 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. ds. de Gidts. Ger. Kerk voorm. ds. Vreugdenhil. Gud Ger. Gem. voorm leeskerk Zondag 1 Jan. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de en nam. 2 nar leeskerk. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. ds. Vreugdenhil Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'si 6 uur leeskerk. Dinsdag 5 Jan. 's avonds 8 uur ds. Bo 9t. Philipsland. MARKTBERICHTEN THOLEN, 31 Deo. 1931. Boeren boter f 0.676 per pond. Roomboter f 0.70 Poeleiereo 3 cent, Ëieren f 4.per 100 etoks. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het onverwachte overlijden van onze geliefde zorgzame Moeder, Behuwd- en Groot moeder Mevrouw ADRIANA ABRAMINA VAN DER SLIKKE. Weduwe van wijlen den Heer C. Steendijk, in den ouderdom van 66 jaar en 10 maanden. Zierikzee, 27 Dec. 1931. Namens de Familie, A. C. STEENDIJK, 40975 25 Scherpenisse.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2