IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT m&msm, NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. No. 2451 Donderdag 24 December 1931. Negen en veertigste jaargang Thoien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Kou-verd rijvers Pij n si il Iers NU Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ?rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37B, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. GEMEENTERAAD. SCHERPENISSE, 22 December 1931 Voorzitter burgemeester W. L. KI09. Secre- aris de heer L. C. van Doorn. Afwezig de heer A. Kleppi De ootulen van de vorige vergadering «orden doorgelezen eD ongewijzigd vastgesteld, logekomen stokken Het aangehouden stok vau de Ger. Gemeente letreffeode het afschaffen vau de kermis. Tevens wordt voorgelezen een stuk van den Kerkeraad D an de Ned. Herv. Gemeente, die instemming letuigt aan het stok van de Ger. gem. De meerderheid van B. en W. stelt voor om h liet op deze ver'oekeo in te gaan. Dhr Vo' zegt in de vorige vergaderiug reeds •evraagd te bebbeo of het verantwoordelijk is 'an den raad om het Pinksterfeest, dat een J/ üoddelijk feest is, het feest vao de uitstorting 'vaD den Heiligen Geest, om dit te veranderen n een kermis. Hij kan nergens in Gods woord iodeo dat dit mag. Wij leden van den raad lebben den ed afgelegd met Gods hulp alles behaodeleu en na kan bij zich niet voorstellen lat wij Gods hulp konuen verwachten als wij kermis niet helpen afschaffen. Het is jaist er staat in het reqcest van de Ger. gein. Gods ourdeeleo ziju over land en volk, ja iver de geheeie wereld en da« ook over onze 'emeente ea dan is het geen lijd om kermis oor te stellen. Wij ook regeeren op het oogeli llik bij de gratie Gods en imi leggeo de hoofden Ier gemeente ons op voor te stemmen en als ij dit niet doen dan hebben wij de geheeie ;emeeiite tegen ons. Maar de spreukendichter egt gerechtigheid verhoogt een volk. Wat iu de keriuis Het begint met een vechtpartij, owoners van de gemeente worden verbaltseerd n worden voor het Kantongerecht gebracht wordt gilierd, gedanst, Gods Naam wordt 01 oor .het slijk gehaald en dat is een schandvlek oor onze gemeente. Spr. «telt dan ook voor om egen de kermis te stemmen Nu wordt er wel •ezegd hoe rnoeteu wij de begrooting dao slui end krijgen, dat komt ook wel. Gods woord eert oos dat God zelf zegt Mij zijn de beesten Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. p duizend bergen, en dan komt dit ook wel orde. Wij morton bet geld niet tegeoover lods eer s'elleu. Hij hoopt dat alle leden gedwongen wordeu a God oiu tegen de kermis te stemmen, jod zegt tegen Kaïu indien gij weldoet is er erhooging, maar zoo niet de zonde ligt aan de iel eur. Eo zoo is het ook hier als wij bet niet 'oen, de zoüde ligt voor de gemeente. Dhr R:jateo bil kau zich met het gesprokene, an dhr Vo> vereeuigen. Dhr van Ast vindt het allemaal best, maar aat eerst de kerk de tucht toepassen. Als er »en boer is die knoeit met het leveren van de irwe inzake de larwewet, of als iemaud dingen oefc die niet deugen, laat de kerk dan eeisi ,e tucht toepassen, dan vindt hij dit allemaal est. Dhr Vos zegt ik kom hier niet tegeu den emeeDteraad op, de kerkelijke tucht kooit hier itet te p*s, de gemeente moet geen tucht uit- efeoeo. Hij heef' maar een vraag gedaan eo men over de kerkelijke tucht wil spreken, lij meent, dit de heer van Ast ook lid is vau Ie kerk, laat hij dan bij het kerkbestuur komen. Dhr van Ast vindt gced als men zulke dingen ier wil behandelen, maar dan moet men in de erk ook beter handelen. Dhr Vos wenscht het woord. De voorz. antwoordt dat volgens 't reglement n orde maar tweemaal over hetzelfde onder werp kan gesproken worden en dit is reeds ge daan. Spr. wil er ook nog wal vao zeggen, loewel zijn plan was zoo wemig mogelijk er zeggeo. Van verschillende gemeeDten ast men lezen dat die berochl worden. Wij hebbeo 'ter vele jrren genoegelijke vergad: ringen gehad n laten wij dit zoo honden. Ook hij is tegea et ijdel gebruiken van Gods uaam, maar wat zon worden als alle leden hier hun zienswijze p godsdienstig gebied naar voreu zouden bren- eo. De zakelijke belangen van de gemeente ouden er door achteruitgezet worden. Men naakt op zoo'u manier ook een beruchte ge beente eu d.t zou spr. spijten als men ook op lijst kwam. Wij zijn er al mee op het pad. Dhr Vos wil nogmaals autwoorder, maar de oorz. zegt dat dit niet kan. Over de verzoeken wordt gestemd. Vóór zijn t< f k*1- V°8 eo Rijsteubil en togen de hh. Hartog, lolier en van Ast, terwijl dhr Kenr zich 51aiten stemming houdt. Ingekomen ziju verder eenige missives van 'ed. Staten beireffende goedkeuring raadsbe- laiteo. Van dea Inspecteur der Dir. belastingeo te Zierikzee dat de kwade posten inkomstenbelas ting zijn f 202.22. Een verzoek van J. H. Hage en J. Keur respectievelijk als voorzitter eo secretaris van een commissie voor motorkennis om een schoollokaal voor het geven van een cursos iu motorkennis. Met alg. st. wordt dit verzoek ingewilligd. Een schrijven van den lnspecteor van het Lag. Onderwijs te Goes dat er volgens art. 38 1. o. wet kan afgeweken worden om ontslag te verleeneu aan een onderwijzer die den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. B. eo W. stelleu voor om hiervan gebruik te maken en bet ontslag van den heer Hartog op te schorten. Dhr van Ast vraagt of er dan al een een op roeping gedaan wordt, want hij is bang dat er anders een onderwijzer weg zal moeten als het ontwerp Terpstra wordt aaogenomen eo dat zou hij jammer vinden «ant het oüderwijs moei goed bewerkt worden, waut in de geleerdheid van het volk zit de kracht. De voorz. aotwoordt dat men het recht heeft om ia bijzondere gevallen het ontslag nog niet te verleenep. Dhr van Ast is alleen maar baDg dat er een leerkracht weg zal moeten en als nu de voorz, hem verzekeren kon dat dit qiet zoo is, dau kan hij er mee meegaan. De voorz. zegt de wet is nog niet aangenomen. Heeft Hartog nu ontslag dan zal men een op roeping plaatsen voor een onderwijzer met hoofd akte, mocht dit niet lukken dan kau biervan ontheffing gevraagd worden en dan wordt er een oproeping gedaan voor een onderwijzer eu die kan dan benoemd wezeo voordat de nieowe wet in werking treedt. Dhr van Ast zegt als dat zoo is dan legt bij zich er bij neer. Weth. Hartog vraagt of dat toch geen schade is voor de gemeente. De voorz. zegt beslist niet. Dhr Vos is er niet tegen. Hij weet echter niet boe de geest van den raad is, of die er voor is, maar als dat niet zoo is, is dit dan niet te laai, zou het dan niet beter geweest zijn als dit wat vroeger behandeld was, dao had men reeds een oproeping kunnen plaatsen want als Hartog ootslag neemt, dun zit men zonder leer kracht on dat i9 niet iu het belang van hel onderwijs. De voorz. merkt op dat hier allang voor ge zorgd is. Dhr van Ast stelt voor den heer Hartog met drie maanden zijn or.tsl g te geven en dan een oproeping te plaatsen. De voorz. antwoordt dat men recht heelt het ootslag eeD jaar op te schorten, maar hij weet MIJN HARDT'S Sana piri n-ta bletten Kokers 40en75ct Proefpakje 10 ct. Bij Apoth.en Drogisten.. 10 4-0852 zeker dat de beer Hartog morgen ontslag vraagt en dan kan men verder zieo. Z. b. stemmen wordt besloten het ontslag vao den heer Hartog op te schorten. Een schrijven van de atd. Scherpenisse van den Land-, Tuin- en Zoivelboüd om aan L. Jansen een toeslag te verlecneo uit de gemeentekas, daar hij volgeus zijn leeflijd nog maar f 3 per week trekt. B. en W. stellen voor er niet op in te gaan, omdat men meent dat het werkloozenbesluit reeds veel offers van de gemeeute eischt en meu dan voor andere dingeu zal komen, zoodat ene» schroomt overal maar ja op te zeggen. Dhr Bolier zegt die vrouw is toch ook wedowe, dns die joDgen is kostwinner. Dhr Vos zegt hij is ingeschreven in den bond, maar ia nog te jong om het volle te trekken eo nu vraagt men het bijkomende bedrag door de gemeeüte te betaleD. Dhr van Ast meent dat er niet buitengewoon veel zijn. Dit is éeo weduwe met nog eenige minderjarige kinderen en hij zou hier gratie willen geven. De voorz. zegt dat bet niets persoonlijks is alleen schromen B. en W. er voor omdat het reeds al zoo veel kost, maar men wil het aan den raad overlaten. Dhr Vos zegt er zijn er al veel lid van den bood eo nn zou hij deze vrouw of deze man niet achter willen stellen bij andere ingezetenen, want de gemeeot& betaalt ook mee. Hij is bang ais men die vrouw uitsluit, dit zal leiden tot ontevredenheid eo tot meer aansluiten tot den bood. Hoe meer er nu aansluiten, hoe meer het de gemeente zal kosten en daarom is hij er voor de totslag te geven van de gemeente asn degene die het noodig heeft. De voorz. antwoordt dat die jongen ook lid is van den bond, maar bij krijgt niet het volle, bedrag omdat hij nog te joog is. U verwart echter de zaak. Dhr Rijstenkil stelt voor om hetgeen hij minder trekt san den boud als toeslag uit de gemeentekas er bij te betalen hetgeen ook de bedoeling is van dhr Vos Wetb. Keur kan er mee meegaan. Wetb. Hartog kan zich hier mee vereenigen. Met alg. st. wordt dit aaugenomeo. Eveneens wordt aangenomeu het verzoek vao den Chr. Arbeidersbond voor de Wed. J. Duijnbouwer, Vao Ged. Staten een mededeeliug dat Kon. is goedgekeurd de verordening tot heffiug van opcenten op de vermogensbelasting. Een schrijven vau den Pensioenraad om de pensioensgrondslag van J. Geoee in te trekken. B. en W. stellen voor hieraan te voldoen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Proces-verbaal van kasopname bij den gem. ontvaDger. Eeu verzoek van het gemeeutebestunr van Wehl om adheasie te betuigen aan hun adres tot het instellen vau eeo Ministerie van Landbouw. B. eo W. stelleu voor er niet op iu te gaan. Dbr vao Ast is voor adheasie betuiging. Met 1 tegen 5 st. wor.Jt besloten geen adheasie te betuigeu. Voor dhr van Ast. Van de Moderne vakbeweging eu de afd. Zeeland van de S. D.A.P. een schrijven orotreut de werkloosheidsbestrijding. B. en W. zullen hier bun aandacht aan schen ken en wordt dit sluk voor keonisg. aangenomen. Vastgesteld wordt het suppl. kohier honden belasting en go dgevoodeu een wijziging der be grooting voor 1931. De voorz. zegt de straatverlichting zal kosten f2000. B. eu W. stellen voor hier een geld- leentug voor aan te gaau. Met alg. st. wordt besloieu eon geldieeniig aan te gaan van f 2000, af te losseu io 10 jaar tegen eeu rente vao ten hoogste 5 pCt. De kabelaanleg heeft gekost f 2900 en B. en W. stellen voor di» geld te nem-o van den kapi- taaldienst en de eerste b jaar niets af te lossen en dan te begioueu met een jaarlijksche aflos sing vao f 100 Ook dit wordt met alg. stemmen goedgevonden. Hiervoor wordt dao ook goedgevonden een wijüigiog der begrooting van den kapitaaldieust. Hierna sluiting. Feiten en cijfers over school en onderwijs. VIII. Men heeft ons schoolstelsel «el vergeleken met een groot-bedrijf. Er schuilt in deze verge lijking veel, dat aautrekt. De atialugiiën liggen voor 't grijpen. .Letten «ij vandaag eens op het reusachtig staand kapitaal, da', er in ons lager onder*ijs-bedrijf is neergelegd. Volgens de Sta tistiek vao bet Gewoon eo Uitgebreid Lager Onderwijs1) beschikken onze lagere scholen over bijna veertig duizend leslokalen. Het is duidelijk dat deze lokalen met hnn inrichting een enorme waarde vertegenwoordigen. Hoe wordt daarvan nu gebruik gemaakt p In de zooeven genGemde statistiek vindeo wij een op gave van de gebruikte-eu ongebroikte leslokalen Jzonderlijk. Wij leeren daaruit, dat er op 31 December 1929 runu 2600 lokalen onge bruikt stonden. Dat is bijna 7 van hel totale aantal. Vooral iu openbare scholeu staan er veel lokalen leeg, n.l. 10% vau het totaal. Bij het bijzonder onderwijs is het ongeveer 4 Het is niet mogelijk op objectieve gronden vast te stellen of »ij hier te doen hebben met een verspilling, welke bij beter beheer verroeden had kunnen worden. Immers de bevolkingsbe weging zal steeds het leegstaan vau schoollokalen tengevolge hebben. Iu de groote steden beschikt men door deo trek naar de buitenwijken, in de binuenstad, vooral bij het openbaar ouderwiis, over meer schoolruimte dan noodig is. Daar- neveos werkt hier uiteraard ook de voorkeur der ouders voor scholen van een bepaalde rich ting, welke in ons stelsel van onderwijs wordt geëerbiedigd. Nu nog een enkel woord over de. moderne hulpmiddelen, welke men bij het onderwijs ge bruikt. De radio speelt, blijkens de jorgste onderwijsstatistiek, bij het onderwijs nog niet een belangrijke rol. Aan de schoolhoofden werd gevraagd „Wordt er geregeld gebrnik gemaakt vaa radiolessen P" Hierop antwoordden slechts 38 openbare, 42 Protestant-ch Christelijke, "13 Koomsch Katholieke en 5 niet-confessioneele bijzondere scholen bevestigend. Relatief volgen de Protestantsch Christelijke en' uentrale bijzon dere scholen nog het meest de radiolessen. De vraagstelling bracht mede., dat alleeo de gere gelde gebruikers bekend werden. Er is waar schijnlijk een grooter aantal scholeD, waar zoo nu en dan eens naar de radio wordt geluisterd. Eiodelijk iets over de schoolbioscoop. Een geregeld gebrnik wordt daarvan door 10 der scholeD gemaakt. Vooral de leerlingen der open bare scholen en dan in 't bijzonder die iD de groote steden bezoeken de schoolbioscoop. Minder vindt nut het bezoek dezer instelling bij de bijzoudeje scholen. Bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. PURQI ELKE PLEK A- i 10851 Doos 30-60,Tube 80ct. Bij Apoth.en Drogisten LANDBOUW EN VEETEELT. De Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, Zeeuwsch Landbouw- huis te Goes, deelt ons mede, dat de Centrale HeDgstenkeortng te Goes is vastgesteld op Donderdag 11 Februari 1932 des voormiddags le 9 uur. GEMENGD NIEUWS DE RADIO VOOR PERSOON LIJK CONTACT Onze Koningin zal in deD middag van deo Eersten Kers'dag van de radio gebruik maken om zich te richteo tot hel Nederlaodsche volk. De Haagsche Post spreekt daaro-er zijn ver heuging uit. Wij hebben zegt het blad, het als een van de grootsto voordeeleo van deze buiteugewone uitvinding, de radio, beschoowd, dat zij door een persoonlijk contact, dat tot dusver onbereikbaar was, een middel biedt om de baudea lusschen naties en menschen hechter te maken. Des te meer reden bestaat er, vaa deze mogelijkheid gebruik te maken, waar eij de banden lusschen staatshoofd eo volk kan ver sterken. Iu verschillende landen is deze mogtlijkheid reed9 jaren geleden begrepen en aangegrepen. De uiigezondeu toespraken van Kouing George en den Prins van Wale9 bijvoorbeeld vormen in Engeland de hooglepuuten vsd het radioprogram. President Hindenburg richt eerlang een Nieuw jaarsrede tot het Duttscha volk. Hij die de stem vau het hoofd van Staat in de intieme beslotenheid vao zijn hoiskamer, heeft hooreu weerklinken is tot den spreker of spreek ster nader gekomeD, heeft het gevoel dat er een naower contact is ontstaan. Wij weten dan ook veler gevoelens te vertolken, zegt bet blad. Indien wij de hoop uitspreken dat het bij du. eene geval Diet blijve. De troonrede biedt bij voorbeeld een jaarlijksche gelegenheid voor zolk een voeliüg tus chen Vorstin en Volk. Wy willen zelfs verder gaaD en de wensche- lijkheid uitspreken, dat ook de ministers zich voortaan draadloos tot do bevolking zullen lich ten, indien zij behoorlijke mede Iceliugeo hebben te doen. Het kau een tegenwicht vormen voor de vele minder prettige dingen, die te onzent in den aetber voorvallen. VERVROEGDE RADIOREDE VAN B. M. DE KONINGIN. De nitspreking door de Koningin van een Kerstrede is vervroegd. De rede zou eerst om 4 uur worden citgesprokeo, thans zal dit Vrijdag middag ten 2 uur plaats hebben. Dat de rede vervroegd wordt is mede op ver zoek van Joodsche zijde. Israëlieten mogeD op Sabbath geen arbeid verrichten en ook het in schakelen van eleeirrciieit is een ongeoorloofd iets, zoodat men in Joodsche gezinnen de rede u de Koningin niet had kunnen hooreD. Deze bezwaren zijn ter kennis van de Koningin ge bracht eo dit heeft mede teo gevolge gehad dat de Koniogin de rede Vrijdagmiddag om l uur zal boudeo.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1