IERSEKSCHE Eli THOOLSCHE COURNRT AMSTERDAMSCHE BANK N.ll. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. No. 2450 Vrijdag 18 December 1931. Negen en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. sar Met het oog op het Kerstfeest zal ons blad inplaats van Vrijdag 25, Oonderdag 24 dezer verschijnen. Bijkantoor BERGEN OP ZOOM Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentie!)vari 1 tot 4 regels Ij ct.; ieder regel meer 171/. ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Terwijl het volgend nummer inplaats van Vrijdag 1 Januari, Donderdag 31 December zal uitkomen. In dit nnmmer bestaat gelegen- ïeid tot het plaatsen van Nieuwjaarsadver- enties. Wij verzoeken onze correspondenten hier mede rekening te houden en de Kerkdiensten voor Oudejaarsavond reeds te willen opgeven voor plaatsing in het nummer van 24 Dec. OE KANAALPLANNEN IN NOORD-BRABANT EN THOLEN. Den laalsten tijd komen plannen voor ieu betere verbinding van Antwerpen met len Rijn, weer sterker naar voren, hoewel )p andere wijze dan onze Zuiderburen vellicht gewenscht voorkomt. Immers het betreft hier niet in Loofd ak om aan «le Antwerpsclie wenschen illéén tegemoet te komen, doch het gaat ier om het dienen van Nederiandsche be- angen in de eerste plaats. Reeds lang zijn er plannen gemaakt >m Noord-Brabant aan een betere af- vatering en aan scheepvaartkanalen te lelpen. De ontworpen plannen konden liet worden uitgevoerd omdat hierdoor veel Polderwater in de Eendracht ge- oosd zou worden, welk water niet alleen le Eendracht ongeschikt zou makeu voor inze oesterteelt, doch zeer zeker eveneens loed op de zuiverheid van de Oester- lerceelen in de Ooster-Schelde zou hebben lilgeoefend. Daarna kwam hel plan ir. Konijnenburg vaarbij het tracé o.m. dj Eendracht zou 'olgen. Bij de uitvoering van dit plan zou de )ester- en Mossel-industrie voor Tholen het gedrang komen, want zooals vanzelf preekt is een zoetwaterkanaal geen plaats oor het kweeken van schelpdieren De actie in Westelijk Noord-Brabant leelt er toe geleid dat dit plan, hoewel hoofdtrekken behouden, door een om- •uiging naar het Oosten, de Eendracht tact zal laten, terwijl Bergen op Zoom voordeelen van het kanaal zal krijgen n zelfs zeehaven kan worden. En nu is het zeer moeilijk voor Tholen m te beslissen wat er dient te gebeuren Vij weten welke werkgelegenheid de )ester- en Mosselen!tuur bier geeft. Wij ■Kreten niet wat de ligging aan een even- GEVESTIGD TE AMSTERDAM KAPITAAL f55.000.000 RESERVE f46.500.000 EN6ELSCHE STRAAT No. 30 49762 ONDERGRONOSCHE KLU1SINRICHTING VERHUURT SAFE-LOKETTEN VANAF f7.50 PER JAAR. 50 ueel de Eendracht volgend kanaal in de J oekomst voor voordeelen zou kunnen geven au Tholen. En het is o.i. voor het Ge- li,oeentebestuur een zéér moeilijke taak om e zaken zoo te leiden dat Tholen op de eu of andere wijze van deze plannen zal urmen profiteeren. Want het zal zeer ii< eker iedereen duidelijk zijn dat bij aanleg 3,'an een kanaal voor de plaatsen die aan ergelijk kanaal zijn gelegen, perspectieven rorden geopend voor een heele streek, 91 ie zeer wijd zijn, en wier draagkracht len met diene te onderschatten, daar ook p economisch gebied er vooruitzichten be- taan van zeer groot helang. GEMEENTERAAD. Vervolg 2e blad Oad-Vossemeer. De Vooreitter vraagt hoe men dat precies wil indaideD od vraagt dan of de bedoeling ia het ate stok te rekenen tot aan den greppel en tweede achter den greppel, dit wordt goed vonden. Wethouder van Gorsel zegt wel te weteu dat at een tijd van malaise is maar het is toch het belang van de gemeente dat Gonst het iheele stak neemt, maar ook weet hij zeker als eifinat dit niet deed, dat hij er later apijt van 00 hebben, maar dan had hij daar niets van te !£gen, of hij zou het toevallig moeten kannen oren. Spr. vindt de boawgrood erg goedkoop 1 het is voor iedere arbeider en borger te doen i vindt hij verschrikkelijk dat dit weer esplist moet worden, laten wij die andere )l icnschen dan ook terug betalen, want die I ebben dan ook te veel betaald. Met 4 tegen 2 stemmen wordi het voorstel Daaue aaogeaomen legeo de heereQ Van Gorsel en Liudhoat. Wethouder den Eogelsmao stemde voor en motiveerde omdat hij meende dat meu de wooiug- bouw moet bevorderen. B. en W. stellen voor om de verordening tot helfiug van keurloonen vast te stellen zooals die ter iozage beeft gelegen. De Voorzitter merkt op dal de keurloonen zijn verhoogd, m&ar dat zij toch nog minder zijn dan in Tholen en Si. Maartensdijk. De beer Daane zegt zeer schoon te weteu dat bij herhaling de slagers is aangezegd om het slachthuis schoon te boaden. Bij vinit echter jammer dat de eerste daad van bet uienwe college van 8. en W. komt met verhoogiug van keur- loouen, dat vindt spr. verkeerd. Spr had liever gezien dal de slagers uit eigen beweging de zaak scboon hielden, dat ze minder water verbruikeu. Nu gaan wij de zaak belasten eu wie zal dat betalen, de burgers van Oud- Vossemeer en die krijgen dus de straf. Al zijn de keurloouttD niet hooger dan in andere ge meenten dan kau bij er toch op het oogenblik niet mee meegaan, spr meeut dat het aiet zoo'u groote strop is voor de gemeente en do burgers moeten het dan toch betaler. De voorz. antwoordt dat het niet vau het laatste jaar is dal er met verlies op dezeu dieust wordt gewerkt, dij kao dau ook uiet begrijpen dat er niet eerder is ingegrepen, een bedrijf mag met met verlies voor eeu gemeente werken, maar de aitgaven uioet<-u slaan gelijk met de inkomsten. Zou er eeu groote wiust zijn dan is hij de eerste die zou komen om de tarieven le verlagen Ook is hel advies vau den keurings veearts dat de keurlooueu hier verbazeud laag zijn. Ook is er in hel vorige college van 8. eu W. als eens over gesproken. Dhr Eindhout kau er mee meegaao. Hij wil echter opmerken dat de kenrloonen in audi gemeenten hooger zijn, maar daar is alles io orde. Men kan toch Diet met een emmer water van huis komen om de boel schoon te maken, want dan is hel koud, dat is op andere plaaiseu aauwezig. De voorz. geelt toe dat meo Diet met een emmer warm water van huis kan komen. M zijn takels in het slachthuis om de varkens op te hangen en toch moet er oog eeu lad-ier komen en die wordt dan maar tegen de wuir mour gezet. Er moet wat gebeuren wil im verlies uiet hooger wordeD. Het vleesch is hier reeds duur en dan moeteu de slagers zelf weirn of ze het duurder willen maken. Dhr Daane zegt U sprak daar dat dit vroeger ook al eeDS is overwogen, dat is waar maar toen stonden wij er heel anders voor, want anders zou het zijn dat ik tegen mijzelf sprak, toen werden de belasting-penDiDgen door de gemeente geheveo, sindsdien is dat veranderd door de Dien we fioancieele verhouding tusschea Rijk en Gemeente, en wordt het tekort door geheel Nederland Ce- taald niet door de gemeeQtenaren van Ou i- Vossemeer alleen, dat is het verschil. De voorz. zegt dat is juist de geheele toe dracht. Wij zijn door deze wet zoo gelukkig, dat wij geeu opcenten behoeven te heffen «>p de gemeentefondsbelasting, daar zijn de inwoner dus vrij van en als men do hoort van degene die huo belastingbiljet thuis heeft gekregen, dan hoort men dat dit minder is. Met alg. st. wordt de verordeuiüg vastgesteld. B. en W. stellen voor vast te stellen de ver ordening tot heffiog van leges ter SecretaMe zooals die ter iozage heeft gelegeo. Dhr Daane zegt het niet eens te zijn met de veotersverganningen, hij is bereid de nering doenden tegemoet te komen. Het groote verschil is dat men f 10 per maand eu t 15 per jaar moet betalen. Er zijn werkelijk achtenswaardige burgera uil aodere geoi. enten die hier irachie-i iets te verdienen en dau zouden weer de burgers het moeten betalen.- Spr is bereid om mee te helpen, maar zou er voor ziju die flO per maand ie verlageu eu d« e daarom een voorstel ooi hel te orengeu op f 2.50 per maand en dan f15 per ]\ar handhaven. De voorz. autwoordt dat hei uiet de bedoeling ir om alles te wereD, maar andere menscben u<i andere gemeeolen ook toe te laten, want d»i bevordert de concareutie. Maar U vergeet dai r zooveel venlerij is, dat verkapte bedelarij is «u dat willen B. eu W. weren. Nu staat er ook iu de verordening, dat er voor on- en miuvt-r mogendea een schikking aangegaan kau word mi ea daar zal ook rekeuiug mee worden gehoudt-u. Dhr Daaue vindt dit erg moeilijk om na ir aan *ie on- en miuvermogeod is, hij zou m.n geen vaste prijs willen zetten. Met alg. st. wordt besloten het te stellen oj f 2.50 per maand. Dhr Daane zegt met de 10.10 voor eeu bew. s van huisslachtiug nooit mee le zullen gaaD. LJ, menscben gingen graag uaar de secretarie on eeu slachtbewijs, war t het kostte niets, u.aar al- ze fO.10 moeten gaau betalen, dan zullen er genoeg zijn die dit niet zullen doeu ea dau mo. t men de politie er op zelteu eu dau krijgi mei f5 of f3 boete, want bet wordt zwaar ge-straf Ook zegt de wel er uiets van dat dit mag. N-. gaat men uil den nood die meuscheu 10 10 laten beialen. Het zal eeu opbrengst voor tlt- gemeente zijn van 135. De voorz. zegt de geioeeute heeft gezo.g dat de meoscheu voor de huisslachting gee>> keurloonen behoeven te betaleD, want ze heit vrijstelling gevraagd en nu vindt hg het nn- erg dat er dan 10.10 betaald moet worden. Oo> moet de ambtenaar er voor zitten en ais me, dau de pnutjes op de i moet zotten, wat da., Want wanneer komen de menschen, mi est tussohi l 6 en 7 uur en dan is het alleeu maar voor d, t, Burg. Siand, maar ze worden geholpen. Hei is maar f0.10, terwijl het audere t 0.25 en hoogt., is. Het legt wel uiet zooveel gewicht in de scha maar alles te samen versterkeu die kleine dingci, de gemeentekas ea behoeveu wij geen nieuwt belasting io het leveu te roepen. Dhr Daane zegt dat er toch niets betaald wordt voor een verhuisbiljet en voor een akte voor het schieten van musschen. Hij hoopt echter dat men niet toe zal gaan passen om des avonds geen biljetten meer af le geven, want dat zijn wij niet he- woon en hebben het nooit gekend, wat geeft het nn voor den secretaris om even een bewijs te schrijven een paar krauwen en het is afgeloopen. De voorz. zegt dat hém ter oore is ge komen dat ze des avonds eens voor een gesloten deur'zijn gekomen aan de secre tarie en men zou dit en zou dat. Dat vindt hij niet goed en men kan nooit zeggen en dat is niet de bedoeling dat de menschen niet worden geholpen als ze komen. De secretarie is geopend van 9 tot 12 en des avonds vau 6 tot 7 voor de burg. staud, maar als er iemand 's middags komt, die wordt nooit terug gestuurd. Hij vindt het geen bezwaar als eens een keer de deur dicht is. Dhr Daane doet het genoegen dat de voorz. in het openbaar zegt dat de men scben altijd worden geholpen, en dat men daar niet van wil afwijken, nochtans blijft spr op zijn standpunt en is er tegen dat er f0.10 gevraagd wordt voor een slacht bewijs. Met 4 tegen 2 stemmen wordt de ver ordening vastgesteld, tegen de hh. Daane en Mees. B. ep W. stellen voor in verband met de winkelsluitingswet, voor deze gemeente te vragen iu verband met den zomertijd dit te stellen op sluiting des avonds 9 urn en des Zaterdags om 11 uur. Dhr Heijboer zegt op Zondag alle win kels te laten sluiten. De voorz. antwoordt dat dit niet moge lijk is Met alg. st. wordt de verordening vast gesteld. Aan de orde komt bespreking steun verlening gedurende de 2e helft Nov. De voorz. zegt dat er een conferentie is geweest met de hoofdbestuursleden van de verschillende bonden en met de leden van hier en met B. er. W. Die leden wis ten meer dan dat B. en W. wisten, maar B. en VV. konden niet begrijpen dat er zoo n nood was, want er was nog niemand op de secretarie geweest. Nadien zijn er zich wezen aanmelden en B. en W. hebben nu een lijs! opgemaakt en stellen voor deze te bespreken in besloten vergadering. Dhr Daane is daar tegen en gaat hier over een uitvoerig betoog houden. Hij meent dat men zijn licht niet moet stellen onder de korenmaat maar er boven en hij is van ieder aihankelijk en wil dat dit in bijzonder behartigen. Hij dacht wel dat het die kant zou opgaan, maar hij zal daar niet aan meedoen. Hij verbiedt ieder om een scheidingslijn te trekken, want dat is niet mogelijk. Spr staat op het standpunt dat alleen georganiseerden steun zullen ontvangen daar hebben ze moreel recht op. Waarom moet dit in besloten verga dering besproken worden, de 2e kamer doet dat ook niet. Ook zij is van oordeel dat de landbouw gesteund moet worden zonder onderscheid, zij vraagt ook niet heeft die het noodig en die niet en kan die het nog 3 of 5 jaar volhouden. Hij gelooft zeker dat er onder de boeren nog kapi talisten zitten, maar als de malaise een maal voorbij is, dan zal dat den landbouw ten goede komen. Het is niet eenzijdig be lang. De boeren weten wat er bij de ar beiders leeft, maar de arbeiders weten ook wat er bij de boeren leeft, en moet nu de arbeidersstand uitgebuit en uitgemergeld worden, voor dat zij sleun krijgen. Maar dit is niet alleen de arheiders ook de mid denstand van Oud-Vossemeer wordt daar de dupe van, want die gaat dan ook ten gronde en is het niet verschrikkelijk dat sommige winkeliers met minachting kijken op die arbeiders die gaan teekenen ter secretarie. Zijn standpunt is dat die werk loos is moet ondersteuning hebben en wel volgens het reglement van den bond en de gemeente behoeft niet de dupe te worden. Hij weet dat er jonge mannen en getrouwde mannen zijn die graag zou den werken. Hij vindt een steun van f8.40 per week niet te veel. Hij zegt nog maals dat zijn standpunt is dat alle ge- organiseerden, die werkloos zijn trekken, zonder onderscheid, laten wij de arbeiders eerlijk houden en niet gaari zeggen die verdiend heeft het noodig en die niet. De voorz. antwoordt dat dhr Daane de zaken met elkaar verward. De regeling van de werkloosheid waarover B. en W. reeds hebben geschreven, maar die nog niet voor elkaar is, dat komt eerst in een volgende vergadering ter sprake. Het gaat hier alleen maar over de personen die zich in de tweede helft van Nov. hebben aan gemeld. Het gaat hier over personen en dat gaat niet om dit in het openbaar te behandelen. Dhr Daane zegt zeer schoon te weten op welk aanbeeld hij heeft getimmerd en weet wel dat dit geen regeling is tegen van 't voorjaar. Hij weet wel wat er leeft en is niet van plan iedere vergadering te spre ken over de werkloozen en daarom heeft hij dit reeds naar voren gebracht, dan weet men hoe hij er over denkt. De menschen zijn veel te laks en wachten te lang om te gaan teekenen. Hij weet er die bijna een geheele zomer zonder werk hebben geloopen, en dan zou men nu gaan ziften. Hij heeft nu dan ook breedvoerig zijn standpunt uiteengezeten zal er in de besloten vergadering niets meer van zeggen. Maar een scheidingslijn aan-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1