IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. eWo. 2449 ze Vrijdag 11 December 1931. Negen en veert igsfe jaargang holen. Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer iVording, Leven, Herinnering! PUR0L «SCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. De Bargemeesier van Tholen maakt bekend dat Januari a.s. voor den dienstplicht moeten worden igeechreven personen die geboren zijn in 1913. Voor den aangilte ter inschrijving zal in het bjj- inder gelegenheid worden gegeven ter gemeente- icreiarie op Maandag 5 Januari 1932 des voor- iddaga van 9 tot 12 uur. Omtrent deze inschrijving en omtrent de inschrijving ie In sommige gevallen binnen een anderen termgn loet plaats hebben, gelden de bepalingen van de ienstplichtwet en van het dienstplichtbesluit. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de inplakbiljetlen. Tholen, 9 December 1931. 17 Burgemeester en wéthonders van Tholen brengen ter ennis dat aangifte voor ruiming van privaatputten 1/ gen Donderdag 17 December a.s.kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus vao et Stadhuis. 'I holen, 8 Decmber 1931. 7 ,,'k! Besef de jaargetgdeu van mijn Leven Zou er een geschiktere tijd zijn dan de laand December, om z'n gedachten te oncentreeren op alles, wat op den voor rond onzer herinnering treedt bij hetuit- preken van ons motto: ,,'k Besef de jaar etijden van mijn Leven!" Als dan wij allen deze oratorische vraag 71 eamen, ligt daarin tevens de erkenning, at Natuur en Leven, Schepping en Mensch en EENHEID zijn! Denkende aan een graankorrel zien wij edurende de Jaargetijden de lijn van V ording- Groei-Ontwikkeling- Leven-Bloei- rueht Zaad voor nieuw zijn! En in óver- enstemming hiermede rijst eenzelfde Beeld an des Menschen Leven in ons op, leidende Dt een moment van Ernst. EerbiedOntzag! Gelijk in de Lente der Natuur het jonge even, waarvan de kiem reeds aanwezig was, ich in de plantenwereld uitspreekt door I ewonderingswaardige processen die ons oen zien het frissche groen bestrooid met leurige bloemenpracht en gelijk dan de ierenwereld onze eerbiedige aandacht raagt voor vreugdeklanken en scheppings drang, alles teekenen van Wording-Groei- hilwikkeling, beelden van Schoonheid en (eerlijkheid, zóó is ook de Lente van ons «even. onze Jeugd, <1e periode van Wording- boei-Ontwikkeling. Daarna volgen Zomeren Herfst als tijden an Levensglans, maar ook van Arbeid en levensstrijd, gevolgd door de gewenschte fruehten van Leven en Streven naar het estelde Doel! Het is een periode van glans, Daar deze beste tijden zijn zeker niet de emakkelijkste. Dan zijn we gekomen aan den Winter, lie ons (schijnbaar) geeft het beeld van inde, dood, vergaan, maarbij diepere eschouwing blijkt te zijn de tijd van ver- orgen Levensvernieuwing en voortzet ing I Slaapt immers niet in het zaad der erkregen vrucht de kiem van het Nieuwe .even, dat de voortzetting is van het oorbije Wie aldus het gansche Leven in de chepping ziet, zal aan het einde des iaars unnen komen tot juiste besef vanons ZIJN I lij zal met ons zien het beeld van „Wording, .even, Herinnering" en geraken tot instem ming met het motto7c Besef de jaar elijden van mijn Leven! En deze harmo- ische gedachten zullen doen vaststellen welk jaargetijde elk van ons zich be- indt met als logisch gevolg het begrijpen an een PLICHT! 6 F Moge die Plicht zich'uiten in een Streven aar het Goede, in een nuttig gebruik van en Tijd, in een zich sterken voor Moeilijk eden en Teleurstellingen, in zorgzaam verleg, in Dankbare Herinnering, in rnstige Voorbereiding, al naar het ievensjaargetijde waarin wij ons bevinden I Dan zal de Mensch naar waarheid kunnen zeggen .,'k Besef de jaargetijden van mijn Leven I" Dan is het licht in den avond het licht van overgavedan zal het tegen den tijd vau den avond licht Worden! H. E. DIJKEN. Advertentiënvan tot'4 regels /5 rt.; ieder regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Provinciale Staten. VOEREN RECHTSGEDING. Ged. Staten stellen nog aau de Pro?iociale Stalen voor het rechtsgediog te voereo, zoo noodig ook lu hooger beroep eu io cassatie, welk ge- rechisgediog is ingesteld door de N. V. Amster- damsche maatschappij van ongevallenverzekering te Amsterdam bij exploit aan den Commissaris der Kouiogin als hoofd van het provinciaal be stuur van 26 November j.l. Het betreft hier het ougev&l op 27 November 1930 te BreskeDs, toeu de automobilist B. Roozen- da»l uit Haarlem met zijn auto over deo aaleg- pontoo vao de motorveerboot het water io reed. Volgeos de dagvaarding worden de Staat en de proviocie aangesproken voor de verzekeringssom, uitbetaald door geooemde maatschappij aan Roozendaal teu bedrage van t 1011.60 alsmede voor de koateu der expertise ad. 1 88.75, totaal dua f 1100.85. De zaak zal het eerst worden behandeld op Woensdag 16 December in de openbare ter»cht- ziltiDg der rechtbank ie Middelburg. SCHRIFTELIJKE VRAAG. De heer Mr. J. Adriaanae, lid der Prov. Staten stelde aan Ged. Staten de volgende twee vragen: I. of bet juist is, dat zij aan den heer J. B. Dekker, opzichter bij deo Provincialen Waterstaat te Tholen, vergouuiog bebbeu geweigerd om het ambt van Wethouder van Tholen, waartoe htj oij Raadsbesluit was benoemd, aan te nemen, en zoo ja, II. of God. Staten de motieven dezer weigering aan de Provinciale Statoo willen mededeeleu beoeveus de betreffende adviezeu vau deu Hoofd- logeniear van deo Provincialen Waterstaat. Ged. Staleu antwoorden hierop: Ad. I. De eerste vraag wordt oevestigend be- aolwoord. Ad. 11. De ontheffing is geweigerd, omdat door de iowilligiug van het verzoek de belangen van den dienst, waaraan de heer J. B. Dekker verhouden is, zuuden worden geschaad. Het advies van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat strekte tot inwilliging vao het verzoek. BINNENLAND. DE „OOIEVAAR" VERONGELUKT. Hoe schitterend wareu al die vluchleo tot nn toe vao Nederlaud naar ludië en omgekeerd uiet vnrloopen. 't Kon niet uitulyven eens zon ook de K. L. M. een offdt moeten brengen aan naar wel groulscbe maar uiel vrij van alle spe- cuialievs zijnde activiteit. Naoy Bangkok veronge lukte de „Ooievaar" en vijf manuau kwameu jam merlijk om het leven: Wiersma, eerste piloot, vau Onlangs, tweede piloot, Katte, boordaiecauo, eu de passagiers Borg en Baudart. Oorzaak van de ramp is een mislakte start. Vóór het vertrek van hel vliegveld was een luik boven de stuur hui geopeud om meer ventilatie te geven, het geen eeu zeer uadeeligen invloed op het bef- vermogen vau het zwaar beladeu vliegtuig moet Ueboeu gehad. VERLIES DER NED. BANK. Over hel verlies dat de Ned. Bank leed op poudeuwissels raakt men maar niet uitgepraat, al zal al dat gepraat maar weinig gald lu bet laadje brengen. De eentge troost is nog, dat de Nederl. Bauk niet alleen staat met haar verlies. Hoewei geen officieele publicaties verschenen tijn, wordt aaugeoomeo, dat de Baoque de Frauce nog over de Frs. 10.000.000.0000 aan ponden bezit, waarop bij deu huidigeu koers eeu verlies vau ougeveer 3.200.000.0UU, zijude f 8.104.000.000 geleden wordt, een verlies, dat nog ca. 9 maal zoo groot is als de strop vao de Ned. Bank. GEEN VREES. Men behoeft zich overigens over de positie van de Ned. Baük in het geheel niet ongerust te maken, want die is, zou meo kannen zeggen sterker dan ooit. Niet mioder dan 86 der in circulatie zijnde biljetten is door goud ge dekt. Bovendien beschikt de Bank nog over enorme stille reserves. Een interessante factor bij de vorming van de stille reserves vau de centrale Baok is het verloreu gaan of in het ongereede raken van bankbiljelteo. Vaststaat Hat aanzienlijke bedragen nitgegevao papier niet meer worden aangeboden. In theorie bestaat uiteraard altijd de kans dat dit papier gepre senteerd zal worden, doch de praclijk leert, dat zeer groote sommen inderdaad niet meer opge vraagd worden. Optimisten beweren dat deze stille reserves alleeD reeds voldoende zijn om het pondebverltes ie dekken. Wij wagen het Diet daarover oos oordeel oit te sprekoo. DE STRIJD IN DE TEXTIELINDUSTRIE. Voor Twente is er een week vol spanning achter den rog. Hel besluit van bet bestunr van de Eendracht, blijkbaar geen weerstand kunneDde bieden aan den draog der leden naar steuoverleening aaQ de stakers, heeft kalmeereud gewerkt. Eeoe kalmte welke er veel toe heeft bijgedragen om het aautal stakers sterk te doeD toenemen. De geweldige strijd tosschen werk gever en werknemer heeft een aauvaug geoomeu. De arbeider heeft een bardgrondigeo afkeer voor de bereden marechaussees en hoe minder die zich vertoonen, hoe kalmer het gewoonlijk is. Dit wordt blijkbaar ingezien door de autori teiten en men ziet de ruiterij dan ook niet of het moet hoog noodzakelijk zijn. HET STROOPERSDRAMA TÉ ECHT. MeD heeft thans ook het lijk van den ver misten Roebroeks gevoodeD. Het lag ongeveer 20 cM. onder den grond en was reeds eenigs- zios vergaan. Twee bewoners vao Echt, die er reeds geruimen lijd naar haddeo gezochf, vonden het juist toeu zij naar huis tos wilden keereo. BENOEMING VAN PROFESSOR. Hebben er aan de Amsterdamsche Gemeente lijke Universiteit partijbenoemingen plaats? Dit '8 een die dezer dagen door menigeen gesteld ia. Siods het oVerlijdeu vao prof. vau Dijck is er aau de geooemde universiteit eeoe vacature. De Juridische Faculteit wilde daarin voorzien door instelling van eeu tijdelijk lecto raat, waarvoor zij voordroeg Mevr. Dr. G. Hage- wiukel. lu deu Raad verhieven zich stemmen legen dit tijdelijk lectoraat, met het gevolg, dai er een hoogleeraars voordracht verkregen werd Evenwel stond als uo. 1 op die voordracht Mevr. Dr. Hagewiokel, schijnbaar iernaud die op het gebied van strafrecht oog nimmer iets presteerde, terwijl prof. Vrij en Mr. Goudsmit erkende grootheden, als no. 2 en 3 geplaatst werden. Do beide laatstgenoemden hebben voor die eer bedankt, de geheele voordracht werd teruggeDomea en men is wachteode op de dingen die komen zuilen. Zooals men weet is over de benoeming vao pnvaa.döceDt 'van S. de Wolf eeoigeo tijd geleden, ook veel te doen geweest. KIENEN GEEN HAZARDSPEL. Het schijDt dat iü Limburg het ons allen bekende kienspel druk beoefend wordt. Overal bestaan kiecvereemgiugeo waarvan men te^en betaling eeuer gerioge contributie lid kan worden Dat daarbij om geld gespeeld Wordt is wel aau geeo twijfel onderhevig en de auloriteiteu hebben op allerlei wijzen getracht er een eind aau te makan. Nu heeft evenwel de rechtbank te Maastricht uitgemaakl, dat het kienspel geen hazardspel iu den zin der wet is en de kien spelen knnueu tot nader oider met hun spel doorgaaD. OVERGESCHOTEN GROENTEN. In overleg met den directeur va;, de arbeids beurs is in Utrecht een Comité gevormd ait de plaatselijke vronwenbondeo ter verdeeliog onder de werkeloozen van op de veiling overgeschoten groenten. Op 6 punten der stad geschiedt die verdeeliug. Kau dit nu niet overal worden inge voerd ONDERWIJS IN HET FRIESCH OP DE Lagere school. Een aantal hoogleeraren van Nederl. Universi teiten hebben zich tot deo minister vau Onder wijs gewend met het verzoek alsnog tegemoet te komen aao de toeoemende behoefte in het Frieech aan onderwijs door op eenigerlei wijze dit onderwijs op de lagere school wettelijk mo gelijk te makeD. Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen Doos 30 cent. Bij Apotb. eo Drogist BUITENLAND. DE SOCIALISTEN EN HET NATIONALE CRISIS-COMITÉ. In de rijen der sociaal-democraten is men het met elkaar niet eeos over de kwestie of de socialisten ook in het Nationaal crisis Comité zittiog nemec. Het bedankeu van den heer Schmidt als lid vau bet Partijbestuur staat sr zelfs mede in verbaod. Wanneer men leest wat de heer Oudegeest over de zaak gezegd heeft komt men tot de conclusie dat de S. D. A. P. maar heel weinig voor het comité voelt. De regeering heeft eeu plicht te vervullen jegens de werkloozen zoo zeide hij eo het criscomilé wordt gevormd om zoo goed mogelijk van deze plicht af ze komeo. Bij zoo'n standpont kan meo moeilijk groote activiteit vao de zijde der socia listen verwachten. WELDADIGHEIDSZEGELS. Wij wille i ook op deze plaats onze lezers er op attent maken, dat van 10 Dec. tot 9 Jao. weldadigbeidspostzegels worden verkocht, waarvan de netto opbrengst komt ten bate van het zieke, zwakke, blinde, doove, doofstomme, achterlijke, gebrekkige of verwaarloosde kind, in het totaal ongeveer een 50.000. Goede wijn behoeft geen krans en dos Hitier neemt reeds de noodige maatregelen om strak io Duitschland de zaken in handen te nemen. Eén dezer dagen vertrekt hij naar Rome eo gelijk zijn Italiaansche meester destijds deed doet Hitier thaue bij stuurt afgezanten Daar de voornaamste Boitenlandscbe hoofdsteden om zich daar op de hoogte te stellen vau de openbare meeniogeo over zijn komst. Reeds heeft Hiiler's gezant in Londeu ver klaard, dat het Dationaal-socialistisch bewind wèl handelsschulden, doch geen herstel- en ourlog- schulden zal voldoen. Net of de heeren al de baas zijn. Heeft Hitier in de Daaste toekomst werkelijk kaus We gelooven er niets vao. Zoo min bij de regeeriDg Brüoing ten val wist te breogeu of voor zijn wagentje wist te^spannen zoomin slaagde H11 Ier er id het „marxistiscb blok" zijn nachtmerrie, te breker. Integendeel, het Iaat zich aanzien, dat alle actie der fascisten niets anders bewerkt heeft als eeo herleving der Duitsche sociaal-democra tische partij, welke zoo langzamerhand in een moeras was terecht gekomeo. De geheele socialistische pers spreekt thans over een offensief tegen hel natlonaal-socialisme zoo Doodig tegelijk tegen de regeering. Kr zijn zelfs verschijnselen welke wijzeu op een wijken der regeenug voor de socialisten. Voor het behood van deu wereldvrede zon een neerslaan van het Duitsche fascisme zeker goed aijn. Hoe de geestesgesteldheid van het Fransche volk is, beeft meekunnen booten bij het schandaal, dal op liet internationaal particuliere odtwapenlugscoogres te Parijs werd oi.tke e iddoor een groot aautal natioualistisoh-. eu fascistische toehoorders. Eu hoe kan het ook eigenlijk anders, hoe kau meu van Fraukrijk oulwapeuing verwachten wanoeer meu ziel hoe de Duitsche regeering zou'u oitersf s'appe hoodiog aanneemt tegen de natiooaal-pocialisie.n en Diemand weel wat morgen io Duitschland te koop is. De 1600 „bongerwaodelaars"- uit alle oorden van de Unie, die aan de regeeiing wilden tooueu hoeveel honger en ellende er gelegen wordt, zijn goed en wel in Washington aange komen. Ze zijn buitengewoon vriendelijk ont vangen en meu was op huo komst geheel voor bereid eteu en drinken stond klaar. Mei een muziekcorps aau het hoofd trokkeD ze door de de stad naar den Senaat. Die wilde hen echter niet ontvangen eo ze probeeren thans Hoover te spreken te krijgeo. In het Taetro Argentina te Rome heeft Mosso- lini de prijzen uit gereikt aan de overwinnaars het graanconcuurs. Deze prijzen beslaan uit geldprijzeu van 70.000 35 000, 25.000, 20.000 en 15.000 lieres voor de groote be drijven 50.000, 26.000, 20.000, 15.000 en 10.000 voor de midd-lbedrijven en van 25.000 20.000, 15.000, 10.000 en 5000 lires voor de kleine bedrijven. Een gouden medaiUe krijgt hij die eveneeDs bijzondere resultaten bereikt heeft De Duce werd natuurlijk stormachtig toegejuicht. De houding, welke Japan ter outwapeoiqgs- coofereotie zal aannemen is natuurlijk Dog on bekend, maar de rerwachtingen dieuaaugaande zijn alles behalve goed. Volgens geruchten zon Japau niet toestemmen in eepige verplichting tot ontwapening, waarbij de bewapening, in het algemeeo, in hel bijzonder het aaDtal vliegtuigen en de boeveelheid oorlogs-materiaal, op huo

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1