BISCNOFF'S k\'i hi i J Kt rl Hl L- Welkome Practische St. Nicolaas- Geschenken loofdpijn Kiespijn 1'Koorts .griep rheumathieK zenuwpijn RÖTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING Goederenvervoer goedkooper C. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen VOOR ST. NICOLAAS Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 5 °|0 Pandbrieven a 99 26 Verkooping te Oud-Vossemeer. bouwland en watergang Bruggeld Tholen. Een nieuw Burgerwoonhuis, Een flinke dienstbode. «730 Onverslijtbaar en afwaschbaar. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS vindt U in geweldige sorteering in KLEEDINGMAGAZIJNEN Markt 35 BERGEN OP ZOOM GOEDKOOPER Ziet onze Etalages. Piano's en Orgels ANTOINE MES, Tandarts De Rijke M0NDARTS tr BERNHARDI Tandarts v.d. Velde N. V. CORONAE Almanakken vsor 1932. W. A. ISTA Drogisterij Je adres. J. M. den Engelsman, Tholen 'Door hunne snelle en onschadelijke werking zijn de wonderbare poeders uifsfekend voor hef sfillen van Een proef bewijst het U KAPITAAL 5QOOO.OOO RESERVE f20.000000 KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk. St.Annaland Oud-Vossemeer 44207 78 Doordat het tramstation te Tholen thaoa iu rechtatreeksche verbinding Blaat met alle stations der Nederlandeche spoorwegen, zijn de trainvrachten vervallen en botaalt meo alléén, zoowel roor aaukomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of oaar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f 0.95 zoa k.isien, kost tot station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te «énden Station Tholen A.B.T. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomeude worden verder vervoerd met den voerman nit die plaatsen. Doet Uw voordeel en. vervoert Uw goederen rechtstreeks. 82 37963 Agentschap A. B. T gevestigd Hogstraat 1 Tholen, Telefoon 16. Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uur. bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Tijdelijke uitgifte van Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 34251 Notaris D. VAN ÜB VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer 1Z. JUMELET St.zu., oester- handelaar te Broinisse, op Donderdag 3 December 1931, voormiddags 10 aur in de herberg van J. B. Tbolenaar, bij INZET, 's namiddags half drie, in de herberg van M.J.AMPT, bij TOEWIJZING, in het openbaar verkoopen 16 Hectaren 25 aren 38 centiaren (41 gemeten 126 roeden) onder de gemeente Oud-Vossemeer iu den Slabbecooroepolder. In 21 koopen, combinatiën en massa. 89 40770 Notitiëo met kaart zijn verkrijg baar na 25 November a.s. ten kautore van genoemden notaris, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. N. V. Stoomtramweg Mij. Antwerpen—Bergen op Zoom—Tholen. De Directie bovengenoemd maakt bekend, dat zij vernomen heeft dat de indruk is gewekt als zonde de verhooging van bet tarief eeu gevolg zijn van een extra heffing door de Gemeente Tholeo. Zij wenscht er nadrakkelijk op te wijzen dat zulks niet het geval is. TE HUUR, geheel of afzouderlijk een groote auto-garage, een schuurtje met grond. Te be.r.geo bij J. ELENBAAS, Poortvliet. 13 40782 VOOR TERSTOND GEVRAAGD: A. PEK AAR, Café, IER8EKE. Wij hebben een nieuw artikel voor bloempotten. Celluloid cache- pots iu verschillende inaten. Onbreek baar en afwaschbaar, blijven dus steeds goed. In verschillende kleuren en grootten, prijs 15, 20, 25, 30, 85, 40, 45 en 50 cent al naar grootte. Aanbevelend, 17 40781 Firma J. M. C. POT THOLEN. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7084 Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor Broggeu,Sluizen .Gebou weD Slypsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 12 39136 150 40783 BISCHOFF BLIJFT Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zooder eeuige verplichting ten dienste. 14 4035 MIDDELBURG BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Couran) Firma J. M. C. POT, THOLEN. Tholen (Hotel ZeelaDd) Dinsd. 3'/j—6'/i uur, St. Maartensdijk (Van IwaardeD) Woensd. 9—11.30 uur. St.Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 30406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over bet Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homeöpatische Geneesmiddelen aan Dr. Wiltnar Schwbae Van Zwaamen en Thomson OCftcieele prijs 20, 25, 32v2 en 40 cenl per stuk. 10 40719 Verkrijgbaar bij Fa. J. M C. POT Boekhandel, Tholen. BESTELT UW Drukwerken zooals Trouwkaarten Visitekaarten enz. bij te Poortvliet Agent Firma J. M. C. Pot te Tholen 15 83864 Voorrndigalle soorten DROGISTERIJ ARTIKELEN. Ean de Cologne,Tandpasta,Tandborsteli Verpakte geneesmiddelen, Drops enz, Beleefd aanbevelend, 8 4056 J. Deurloo—van Sliedrecht, Tholen L G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. tegenover het Stadhuis 36888 8 Aanbevelend. zijn we ruim gesorteerd in LUXE DOOZEN BONBONS EN B0RSTPLAA1 VAN DIXHOORN MARSEPAIN EN GEBAK PRIMA SPECULAAS 25 EN 35 CT. P. 'k POND Beleefd aanbevelend. 40787 26 VAN HET HAVAS h Bij apothekers en drogisten per stuk 7 cent per doos van 8 poeders45cent. Vertegenwoordiger Agentuur- en Commissiehandel „DUTIM" OEGSTGEEST (bij Leiden). 1 120 40671

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4