Advsrtentiên. Nutsspaarbank Rente 3.6 °J0. Nutsspaarbank Rente 3.6 °|0. - 01 Nutsspaarbank Rente 3.6 °|0. Mooie Leesboeken voor jongens en jonge meisjes. Te Oud-Vossemeer „IJsclub Tholen". tweede dienstbode. Versiert Uw huis. St-Nicolaas en Pieterbaas, Nutsspaarbank Rente 3.6 °|0. rpe l»k I». 6 40792 di ine 1q eenige bladen deed dezer dagen een oilvoe- hoverhaal de ronde vau bedriegende brillenkoop- den, die een paar bejaarde inenechen te dezer latse in September jl. zouden beetgenomen bben eu dat uasporiugeo zelfs zouden geleid bben tot bet bekend worden der woonplaats de daders; de marechaussee te SteeooergeD te Bergen op Zoom zonden tot dit resultaat komen zijn. Bij iuformatie naar dit geval bij politie te dezer plaatse (Oud-Vossemeer) bleek dat men er niets van af wist, zoodal cf t geval iu een andere gemeente zon plaats bad hebben, 6f uit den duim is gezogen, in een vergadering van den Christelijkeo 8 beidersbond alhier werd besloten met gruote serderheid vau stemmeo oin aan het Gemeente stem r te verzoeken een lokaal der O. L. 8. te aigen gebruiken voor de vergaderingen, daar het samenkomeu in een herberglokaal, »als voorheen geschiedde, minder dienstig acht. werd uitdrukkelijk op gewezen door deu lorzitter dat de ledeD zich stipt zullen houdeu werkloosheid, d.t ze zich alleen en uitslui- 1 zullen meldeo, indien op zoo'n dag heele- al geen loondienst wordt uilgeoefend. Van rschillende zijden zal daarop conliöle worden geoefeud eu ernstige gevolgen zullen er uit noen voortkomen voor de betrokkenen, iudien aangifte doen op oujoisten grondslag. Er ilddeu zich pl.m. 30 leden aao, die deel zouden men aao de algemeene vergadering te Goes. si het oog op de tijden, die weinig hoopvol recbiet aanbieden voor de arbeiders werd op t nenwerkiug aaugedrongeo, OUD-VOSSEMKER. Woensdagavond werd den Dankdag iu de Geref. Kerk eeo zang- .voeriug gehouden door het Chr, Kinderkoor door de Chr. Gemengde Zangvereeniging ouder ding vau den heer Toornstra, hoold der School l dun Bijbel. De nuinmeis, vooial ook die vau Kinderkoor, werden tol groot geuoegeu vau talrijk aanwezigen, die legen eeo geriog g toegaug hadden verkregen, aangehoord, Alhier is Donderdagavond io de O. L. S. ouderavond gehouden ouder voorzitterschap den üeer M. J. Stoutjesdijk. Burgemeester Wethouders waren daaroij aanwezig. Door den heer Boot en Mej. Sakko werden ïDgen gehouden; rntj. Sakko „Bruin de Beet' de heer Boot: „De storm in de Oostzee' lke beide zeer in den smaak vielen bij de tal ie aanwezigen, wel een 60-tal vaders en moeders, moest bes aursverkiezing plaats hebben, daar voorzitter moest altreden, als hebbende geen ideren op school, eo de heer 0. de Wilde meer iu aanmerking weusebt te komen, kozen werden de heereu A. Klippel, J. Geuze, C. Heijboer, A. Roggeband eu M. Kievit. Door bet hoofd der school, den heer Floijt, >oe rdt nog eeo lezing gehouden uver „gehoorzaam- welke met aandacht wordt gevolgd. De voorzitter spreekt tenslotte een hartelijk ord voor de medewerking, terwijl de heer Fluijt nog eveo de aandacht vestigt op de gezellig- 0 d dezer vergaderiug, mede door de aanbieding melk door de schenksters. leidiDg alsmede bij het electrische net. De dorpjes waarin zij gelegen zijn, zijn door middel vaD straatwegen met het grondgebied van Noord- Holland verboDdeD. In den polder zullen zich vestigen een medicus en een wijkverpleegster, terwijl het meer waar schijnlijk is, dat in den loop van het volgende jaar ook de gelegenheid voor het volgen van onderwijs aanwezig zal ziju. Ook aan kerkbouw gelegenheid tot bijwoning van Godsdienstoefe ningen en kerkbezoek wordt de aandacht ge schonken. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij den Heer Directeur der Distr. Arbeidsbeurs, St. Anna- etraat Bergen op Zoom of Correspondenten der Int. Arbeidsbemiddeling ter plaatse. PUBLICATIEN. Burgemeester en Weihouders van Tholen makeD bekend dat door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 20 November 1931 is goedgekeurd de bij raadsbeslait van 5rïovember 1931 vasigesiolde verordening tot wijziging der bouwverordening voor deze gemeente, (beroep op den raad.J Tholen, 26 November 1931. 8 DIENSTPLICHT. Inlevering van Rijksgoederen. In opdracht van den Miuister van Defensie roept de Burgemeester van Tholen de gewone dienst plichtigen der landmacht, die op 1 Ocober 1931 naar de aanvulliDgsreserve zijn overgegaan op, om de aan hen verstrekte rijksgoederen iu Ie leveren, voor zoover de inlevering van deze goederen niei reeds heeft plaa's gehad. De inlevering moet voor zooveel deze gemeente betreft, plaats hebben te Tholen in hei gemeentehuis op Donderdag 10 December 1931 des middags te 12.20 nur. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten. Tholen, 23 November 1931. 18 Ingezonden Stukken. Voor den inhoud ran ingezonden stukken is de redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opneming volstrekt niet blijkt, dat zij met den inhoud instemt. SCHKRPENISSE. De laatste bieteQ van deze pagne zijn hedeu per scheepsgelegenheid naar fabriek verzonden. De bieteucampagne heeft jaar bijzonder kort geduurd, daar het andere eu tot Kerstmis kon duren. Eeu en ander is het gevolg dat er veel minder bieteu zijn gezaaid. STAVENISSE. De soikerbietenoogst alhier ie •De afgeloopen. Er werden hier iu deze cam- ;oe slechts 5 millioen Kg. bieten verscheept, ongeveer 11 millioen Kg. het vorige jaar. Naar meD verneemt zal het mnziekgezel- lap „O. B. K." alhier biuneukort een bazar <je aniseereu, lot stijving van de kas. rkgelegenheid voor Landarbeiders in de Wieringermeerpolder. □dien geen veriragtug iu den aaubou» der letderswoningeu ontstaat, kunnen gedurende br.Sept. 1932, 170 latidarbeidersg eziunen de Wieringermeerpolder geplaatst worden, 'u aanmerking kunneu alleen komen, gezonde pbysiek sterke menscheu, die op de hoogte vau alle iu het gemengde landbedrijt voor- Dende werkzaamheden, vaD een leeftijd om- Beks 30 en 45 jaar. De landarbeiders, gezinshoofden eu eventucele ,a dewerkende zoons, wordeu aanvankelijk ge stat bij de Cultuurmaatschappij, ,,de Wieringer- et". Het uurloon zal omstreeks 35 en 40 ot. g( hagen. Geleidelijk aan, naarmate de kolonisatie van darbeiders toeneemt, zulleu de landarbeiders de Cultuurmaatschappij ontslagen worden, wijl dan op het gewone landbouwbedrijf werk len kunnen 'vinden. woningen die ter beschikking zullen worden teld zulleo een huur van rond f 3.— Af 3.50 week moeten opbreogen. Ie Soodra de grond hiervoor geschikt is zullen t laDdarbeidsperceeltjes voor de teeli van ;h dappelen enz. tegen nader overeen te komen rwaarden, beschikbaar gesteld worden. woniogen voor zoover zij in de dorpen gelegen, worden aangesloten bij de water- pi oi 40792 Poortvliet, 26 November 1931. De Thoolsche brug, welke nog maar weinig met de nooden van den tijd meegaat, zooals vorige week Vrijdag maar weer ten zeerste gebleken is. Alles werd toen met de vrachten de puntjes op de i gezet, zoo ook bij ondergeteekende, als inwoner van 't Eiland Tholen, die jaarlijks pl.m. f 2000 brug geld betaalt. U moet wel in oogenschouw nemen geachte lezers (of belanghebbenden) dat al deze enorme dure bruggelden van de Gemeente Tholen vanal het pro- dukt betaalt moeten worden, dus het betreft niet alleen de vervoerders, maar ten eerste de persoon die het laat vervoeren, dat moet goed begrepen worden zulke dure grappen. Nu zullen de "geachte lezers ook wel denken het tarief dat er voor staat moet betaalt worden, dat geef ik leu zeerste toe, maar de handen zouden nu iu zoo'n crisis van tijds omstandigheden toch wel een beetje voor de oogen kunnen gehouden worden. Maar neen, bet is maar steeds plukken wat ze kunnen zonder eenige reductie, zij zullen die vijf toegezegde jaren maar flink in acht ten. Neem een voorbeeld aan landeigenaren, zij geven pachlreductie, zoo ook Kroondomein 36 0/Q als ik mij niet' vergis, maar de Thoolsche brug net het omgekeerdesteeds maar naar de bovenkant betalen, maar jongens, goed opgelet of er niet eeu paar honderd K.G. te zwaar geladen wordt volgens tarief dan weer maar 40 cent bijbetalen, zoodat het nu wordt voor een vrachtauto met matige belasting fl.10 enkele doorgang voor 100 Meters over de Thoolsche brug te rijden Het is meer dan treurig zulke kapitalen te moeten betalen om over zoo'n klein bruggeije als in Tholen te rijden. Het mag wenschen zijn dat daar van hoogerhand in voorzien wordt, om daar verandering in te brengen, dan ware bij ons als vrachtbedrijf-aulohouders, en belang hebbenden een heele zware strop van de hals. P. JANSEN, Bedrijfsautohouder, Poortvliet. En toen de brug er niat was? Toen klaagde men dat er 20 tot 30 minuten gewacht moest wordeu en was men blij als er een brug sou komen, zelfs al moeit men dan meer betalen. Red. KERKNIEUWS. Poortvliet. Ds. O. J. van Rootselaar alhier heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Linscboten Bij de op 20 Nov. jl. gehouden stemming voor drie notabelen der Ned. Herv. Kerk te Poort vliet, wegens periodieke afrieding zijn met groote meerderheid van stemmen heikozen de heeren J. J. de Bruijne, Iz. W. Norlier en J. Vos. Scherpenisse. Tot gemachtigden voor het kiescollege bij de Ned. Herv. Gem. zijn herkozen de heeren Chr. Hartog, Jan Ondesluijs en Mars. Tholenaar. Stavenisse. Bij de alhier gehouden stemming voor 2 Notabelen der Ned. Herv. Kerk zijn (le aftredende heeren C. J. B. Gakeer en J. A. Nortier herkozen resp. met 62 en 60 van de uitgebrachte 65 stemmen. Oud-Vossemeer. Gekozen is tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. Gem. alhier dhr M. K. van Nieuwen- huijzen in de vacature ontstaan door het bedanken van den hees ds. F. de Gidts. In de Geref. Kerk zal Zondagavond eeD bid stond worden gehouden voor den buiiengewonen nood der lijden zooals bekend is aan alle gezinten verzocht op Zondag a.s. aan dit zoo gewichtige punt de volle aandacht te vestigen. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfeusberger en nam. 2 nor ds. Van Rootselaar. Voorm, bidstond voor de nood der tijden. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam 2.30dr. Veltenaar. Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en '«avonds 6 uur ds Baaij. Ned. Protestantenbond afd. Tholen. GEEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Van Rootselaar en nam. 2 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 dhr de Vries en 's avonds 6 nar leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.3o', nam. 2 en 's avonds 6 nur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam 2. unr ds Moerman. Geref. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres en nam. 2 uur leeskerk. Oud Ger. Gem., voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 nur leeskerk. Voorm. Voorbr. H. Avondm. Oud Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 on avonds 6.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, leeskerk en nam. 2 aur ds. Wolfeusberger. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 eo 's avonds 5.30 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 nar ds. de Gidts. Geref. Kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 nur leeskerk. Woensdag 2 Dec. 's avonds 6 uur ds. Booue te St. Philipsland. SPORT. Oud-Vossemeer. Voetbalwedstrijden O. V. CJ I en II alhier speelde tegen S. V. C. 1 te St. Maartensdijk met 31 voor O. V. C. op Zaterdag jl. j op Woensdag speelden dezelfde clubs met 21 in voordeel O.V.C.. Tegen 8de»o 4 te Bergen op Zoom speelde O. V. C. gelijk met 33. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 20—26 Nov. GEEN AANGIFTEN. 1931. MARKTBERICHTEN ST, THOLEN, 27 Nov. 1931. Boerenboter f 0.65 per pond. Roomboter f 0.65 Eieren f6.50 per 100 stnks. Noteering te Middelburg, 26 Nov. Boerenboter (part. prijs) f 0.7 5 MAARTENSDIJK, 26 November 1931. Per 100 KG. Braine booneu Erwten (groeue) Schokkers Eigenheimers, witte Zeeawscbe bonte blaawe Uien, groote, kleine f 9.f 10.25 f 11.— f 13.— 18.— „21.50 Per 70 K.G. f 3.50 f-.— 4.— f 4.25 4.— f 4.25 Per 60 K.G. f 2.75 4.50 Temperatuur van het Scheldewaterto Tholen Nov. Graden Zaterdag 21 5,2 Zoodag 22 6, Maaudag 23 6, Dinsdag 24 6, Woensdag 25 6, Donderdag 26 6,2 Vrijdag 27 6,3 Zjo de He-ere wil hopeo onze geliefde Ouders Cornelis Filee o en Tannetje van DHke <2> 3 December a.s. bonne 40- jarige Echtvereeuiging te ge- denken. 22 40775 g Dat zij nog laog gespaard mogeo blijveu is de weusch g van hnnne dankbare Kinderen, L. C. FILEE. «S T. FILEE—Berkheij. g A. W. FILEE. g Ood-Vosaemeer, 27 Nov. 1931. Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, *La Bella, Velasqnes, K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteeriog tabakspijpen J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen 6 40792 Krieneo, Het Zeppelinjong, Karl Gieber, De Eenzame Berk, Kobinson Crnsoe, flalewijn Het Geheim van Eemdaele, Kannegieter, De dood io de zeileD, Smith Props voetbalclub, allen 12.50. Brazil, Meisjes derde klas, Trolt Stelfys Bakviscbjareu, Beretoo Indiaan en spoorzoeker, allen f 1.90. Malot, Alleeu op de wereld, Spyri, Nergeos thuis fj.75 en nog hooderdeü aodereo in versehillende prijzeo, allen gebonden in prachtband. Ous thois serie, aardige boeken in prachtband voor jonge kindereD, slecht? negentig ceDt. Aanbevelend, 29 40789 FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen. hebben wij met iogang van heden als Agent aangesteld den heer P. 0. LINDH0UT, MOLENSTRAAT 36 aldaar, bij wien onze modelboeken ter inzage liggen. Wij bevelen dezen ten zeerste bij U aan. Onze modelboeken liggen tevens ter inzage bij de hh. C. M. RID DERHOF en A. P. v. d. HOUT. FIRMA J. M. C. POT, 40792 20 Drukkerij, Tholen. THOLEN, 27 November 1931. Algemeene Vergadering op Woensdag 2 December 1931, des avonds 8 nar io de zaal van den Heer M. Hoek. Ponten van behandeling Zie Algemeen Reglement afd. I art. 19. 40784 16 HET BESTUUR. Mevrouw LOOYSEN vraagt tegen 1 Januari 1932 een 40793 9 Botermarkt 15, Tholeo. Elke kooper van 5 H.L. kolen ontvangt een mooie kalender met spiegel cadeau. 11 40786 Beleefd aanbevelend, L. M. MOERLAND, Kolenhandelaar, Molenvlietsche straat 12, Tholen. het bekende St-Nicolaasboek met versjes die Uw ouders reeds zongen, in geheel nieowe nitvoering met mooie gekleurde plateD. Voorhanden bij15 40790 FIRMA J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen. Van 28 November t/m 4 December GROOTE HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING van vesten, pullover*, truien, sjaals, flanel overhemden, pyam&'s, konseo, sokken, katoen, zakdoeken, tafel- kleeden, spreien, kindergoed, hand- ecboeoeo, bonteD, vossen, jaeger- ondergoedereo, flanel, sajet, wol, zellbioders, corsetteu, vitrages, enz. enz. Tevens nog ruime keoze in Dames- en Ktnderhoeden voor spot prijzen. Gedorende deze 8 dagen geven wij op alle .voorradige goederen 10 °/0 korting, behalve op Rbeqma- san lakens. 23 4Ö788 Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, Kerkstraat 13, Tholen. 6 40792

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3