IVIoedcrs, geeft Uw kinderen nameo de marechaussees de degens der heereii in beslag. Toen bonden ze geen ongelukkeu meer maken. BUITENLAND. Het bezoek van Grandi aan New-York. De vorige week vertelden wij reeds dat de afgezant van Mussolini in Amerika nu niet bepaald in Amerika met open armen ontvangen werd. Ken correspondent van de sTimes" verhaalt het volgende over dit bezoek „Signor Grandi arriveerde om 9 uur 's morgens. Hij werd officieel op het stadhuis ont vangen en vertrok weer na een onophoud van minder dan anderhalf uur. Men ziet het, zoo gau\V mogelijk moest het atge- loopeu zijn. Op het korte stuk tusschen Battery en City Hall stonden 2000 politie agenten opgesteld, niet op gewone wijze, doch (op speciaal en nog nooit eerder voor gekomen bevel) met hun rug naar de be zoeker, zopdat ze de menigte op de trottoirs scherp in het oog konden houden, om bij vijandige incidenten oogeublikkelijk te kunnen ingrijpen. Dat er groote spanning heeischte, bleek wel, toen een lotograaf een ouderwetsch magnesiumlicht ontstak en de politie onmiddellijk een charge tegen de menigte uitvoerde. De bedreigingen die sinds Grandi's aan komst geuit waren, richten zich tegen het huis Morgan wegens zijn fmantieelen steun aan Mussoliui's regiem. Vrijwel alle detec tives van de bommenbrigade en de anar chistenbrigade waren in de buurt van VVall- street gemobiliseerd en de politie-aulo's met machinegeweren reden onophoudelijk heen en weer. Sterke extra wachten waren den geheelen nacht en ook overdag in de kantoren van Morgan opgesteld. 'lijdens Grandi's bezoek hebben slechts enkele kleine schermutselingen plaats ge had, maar de voornaamste uiting van anti fascistische gevoelens geschiedde in den vorm van honderden kleine plakkaten, die gedurende den nacht op de muren, i amen en openbare gebouwen waren geplakt en die de beeltenis van Grandi vertoonden met het opschrift^Gezocht wegens brand stichting en moord". Andaluzië. »De aanrakking met de menschen in de dorpen en steden, in de herbergen langs de wegen, schrijft de Spaansche corre spondent van de N. R. Ct. na zijn reis door Andaluzië, is een verschrikking die hel optimisme der natuurlijke omgeving ver nietigt en het in een schrijnende hoon verandert. Op de pleinen honderden werk- looze arbeiders die met holle oogen en blauw-bleeke gezichten, versuft van uit putting en honger en achter wie men een krot weet vol menschelijke wezens in de zwartste ellende. En tezelfder tijd, lot in de dorpen, weelderige café's en taveernen waar de gebraden vogels, de kreeften, kruidige schoteltjes op de toonbanken staan en een leger van ongeschooide, ongekleede kinderen U tusschen de beenen doorkruipt om de resten al te kluiven en de suiker klontjes op te rapen, die op den grond zijn gevallen. Overal de Andaluzischo seno- ritas, met hun klassieke arrogantie, brutale harde gezichten, gastvrij waar het een vreemdeling betrelt, beestachtig in hun behandeling der arbeiders. Aan hetsenori- tisme heeft de Republiek geen einde kunnen maken en dus is er in Andaluzië nog niets veranderd. Want wel zijn, tengevolge der socialisten van Madrid en hun decreten, de gemeenteraden in handen der arbeiders en hebben zij dus voor de vorm de leiding maar de eeonimische macht berust nog steeds bij de seuorito's de „caciques", en dus bij de feodale elementen. En zoolang deze niet vernietigd worden, is er in Spanje niets veranderd, Madrid en alle decreten ten spijt." Rijnland-Westfalen. Ook in Rijnland Westfalen is de toestand allesbehalve rooskleurig en hand over hand neemt de radicalisatie der bevolking toe. Zoo juist hebben de vrijeigenaren de collectieve contracten opgezegd met als doel over te kunhen gaan lot loonsver lagingen. De Katholieke geestelijkheid heelt openlijk tegen dezen opzet gewaarschuwd. Naar haar oordeel zou die stap nood lottige gevolgen kunnen hebben. Een verstandige vraag. Een veistandige vraag vraag richtte de Labour leider Lansbury tot de Engelsche regeering. Zou het, zoo vroeg hij, niet op den weg liggen van de leden van den Vol kerenbond om op te houden met de leve rantie van munitie aan de beide oorlog voerende leden van dienzelfden Volkeren bond Japan en China? In dat geval was het einde van den oorlog spoedig daar. En, zoo merkte Lansbury op, het is toch een absurditeit dat Raadsleden, die zich tegen den oorlog kanten, het anderen moge lijk maken oorlog te voeren. We vreezen dat op deze veistandige vraag een zeer onverstandig antwoord zal volgen. Mijnongeluk. In de Bentleymijn nabij Üoncaster een verschrikkelijk ongeluk. Het aantal dooden bedraagt reeds 42. Staaltjes van zeldzame in de volgende drie weken eiken dag de kostelijke Quaker spijzen. U zult zien hoeveel krachtiger en flinker de kinderen worden. Want het hooge gehalte aan eiwit en koolhydraten in Quaker havermout herstelt zeer snel de verbruikte krachten Inhoud van de te genwoordige groote pakken 5 ons netto en bon voor zwaar verzilverd tafel gerei. Het echte Quaker kent U aan degeelblauw.roode origineele pakken. 40779 44 opofferingsgezindheid werden getoond. Een der mannen werd gevonden met eeu an deren mijnwerker op den rug, dien hij wilde vervoeren, maar op zijn tocht naar de buitenwereld werden beiden door een rots blok gedood. Voor de mijn wefd om 20 vrijwilligers gevraagd, die wi den afdalen mn de redders af te lossen en er boden zich honderden aan.... Sarrasani naar België Anders dan in ons land. waar de circus Koning Sarrasani met. gejuich ontvangen werd is de ontvangst in België. Zei Is de Duitsche en ltaliaansehe gezanten zijn er schijnbaar bij le pas gekomen om Sarrasani over de Belgische grens te krijgen. En de circus koning heefl nog de be lofte af moeten leggen, geen voorstellingen in Bruxelles te zullen geven voor de eerste week van 1932. Eerst wilde de burgemeester van Brussel gevolg van protesten der Brusselsche schouwburg directeuren Sarrasunie heeleinaalgeeu plaatsruimte ter beschikking stellen, maar later werd dan toch deze oplossing gevouden. Overigens schijnt de bloeitijd van het circus tot het verleden te behooran, want naar de heer Sarrasani moet hebben ver klaard zijn de ontvangsten in Nederland allesbehalve groot geweest en is een stad als Amsterdam niet in staat een circus van dezen omvang langer dan vijf a zes dagen tot gast le hebbeu. Een strop. Het moet dezer dagen gebeurd zijn. Een Bulgaarsche boer had op de markt te Plewna twee ossen verkocht en steeg op den terugweg van zijn ezeltje om de door hem ontvangen lö.OOU leva's na te tellen. Wie begrijpt 's mans ontsteltenis toen hij op het hooren van een smakkend geluid zich omkeerend, juist zag, dal de ezel het laatste bankbiljet verorberde. Hulp van een veearts mocht niet baten zoover ging zijn kunst niet. Wel een strop voor de boer Ontwapeningsconferentie 1932. De vroegere Amerikaansche ambassadeur te Londen, Houghton, heeft Frankrijk een vuist getoond. Hij verklaarde voor den federalen raad der kerken, dat indien Frankrijk niet bereid en in staat is om op ontwapeningsconferentie met de vermin dering der bewapening accoord te gaan, de Ver. Staten en de andere mogendheden onder elkaar een overeenkomst zullen sluiten zonder op Frankrijk te wachten. Dat is inderdaad krachtige taal, alléén.... wy den laatstbedocldea gedragslijn volgen en eens zieu wal de statistiek ons heeft mede ie deelen aangaande de verschillen in richting, welke zich op het gebied van het lager onderwijs openbaren. Wij beginnen dan maar met hei voornaamsle de relatieve sterkte der onderscheidene richtingen. Wij rakon daarmede tevens een punt waarop in deze nieuwe publicatie een belangrijke verbetering in vergelijk met vroeger valt le consiateeren. In de oude statistiek vond men slechts hoeveel scholen er van iedere richting waren, thans hebben wij dit cijfer ook voor de loerlingen. Hier heeft men de verhoudingscijfers Richtingen. Scholen. Leerlingen. Gew. Uitgebr. Gow. Uitgebr. L. O. L. O. L. O. L. O. °/o °/o °/o °/o Openbaar 46 34 39 45 Prol. Christelijk 24 28 25 25 Room?cli-Kath. 28 33 35 27 Overige bijz. scholen 2 6 1 3 Toiaal bijz. scholen 54 66 61 55 Wanneer wij du eens verder nagaan op welke wyze zich het richtingsooderscheid der scholen in deze staiistiek openbaart dan stuiten wij op hel punt der coëducatie. Bij de Openbare en Protestantsch- Christelijke scholen komen scholen, die uitsluitend bestemd zijn voor jongens of uitsluitend voor meisjes weinig voor. Relatief nog het meest vindt men daar de splitsing naar de geslachten bij de scholen voor uitgebreid lager onderwijs. Bij de Roomsch-Katho- lieke scholen is do splitsing naar de sexe overwe- geud. Toch is nog 26% van de Rooraach-Katho- lieke scholen voor g. 1. o. en 19% van de R. K* u. 1. o. scholen gemengd. In ons vorig artikel hebben wij reeds besproken hoe er ook in de grootte der scholen verschillen tusschen de richtingen bestaan. Wij zijn daarover thans dus kort. In het volgend staatje vindt men de gemiddelde schoolgrootte voor elke richting aangegeven. Richtingen Gom. aantal Gem. aantal leerlingen per leerlingen per school. onderwijzer. Gew. Uiigebr. Gew. Uitgebr. L. O. L. O. L. O. L. O. Openbaar 136 97 31 20 Protest. Chr. 163 65 34 19 Roomsch-Kath. 196 60 36 17,5 Op. bijz. scholen 132 49 23 16 Tot. bijz. scholen 179 61 35 18 Alle scholen te zatnen 159 73 33 19 Tot slot nog een ander punt, waarop de scholen der onderscheidene richtingen een verschillend as pect vertooncn de numerieke verhouding van het aantal onderwijzers en het aantal onderwijzeressen dat in de scholen werkzaam is. Van de 100 volle leerkrachten behooren er op Openbare scholen 41 1 tot het vrouwelijk geslacht, op Protestantsch Chris telijke scholen 36, op Roomsch-Katholieke scholen 57 en op z.g. neutrale bijzondere scholen 56. Het hoogste aantal ligt dus bij de Roomsch Katholieke, het laagste by de Protestantsch-Chrislelijke scholen. li. Provinciale Staten van Zeeland. Dinsdag jl. kwamen de Staten van ons Gewest in openbare zitting bijeen. Nadat door den Commissaris der Koningin de zitting in naam der Koningin was geopend werd het Ambtsgebed voorgelezen. Van de hh. Dumoleijn, Klinken, Boender en Sonke was bericht van verhindering ingekomen. Eenige stukken werden voor kennis geving aangenomen en andere in banden van Ged. Staten gesteld. Daarna werden de afdeeling betrokken. Door den heer G. L. J. Goossens werden eeuige schriftelijke vragen gesteld omtrent gegeven ontslag aan arbeiders bij P. Z. E. M. Ged. Staten hebben geantwoord dat het hier normale gevallen zijn, ontslag van tijdelijk personeel betreffende. Feiten en cijfers over School en Onderwijs. v. DE RICHTINGSVERSCHILLEN. Wanneer er een boekdeeP op deze rafel wordt gelegd vol van wetenswaardigheden, rijk van inhoud, gelyk de Statistiek van het Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs 1), welke het Centraal Bureau voor de Staiistiek te 's-Gravenhage het licki deed zien, kunnen wij de bestudeering van dat werk op tweeër lei wijze aanpakken. Wij kunnen als onderwerpen aan de leiding, welke dat "boek zelf geeft in regel matig voortschrijdend ons op de hoogte laten slelleu van een schat van gegevens eerst om'.rent de his torie van het lager onderwijs, dan omtrent de scholen, haar aantal, de grootte, de inrichting van haar onderwijs, de schoolgebouwen en de terreinen, waar over zij beschikkeu, vervolgens omtrent de leerlingen, daarna over de leerkrachten, enz. Wij kunnen ook een andere meihode volgen en ons zelf een bepaalde vraag voor oogen stellen om daarna na te gaan, welk licht de staiistiek daarop worpt. Ditmaal willen l) Uitgegeven ter Alg. Landsdrukkerij, 's-Graven- OESTERS. d' ,jd O De slipper-limped. Men schrijft aan de N.R.Ct. Bewaarheid is niet geworden wat van deskundige zijde is gedacht over de oester parasiet „de slipper Limped" (repidula formicata) in de Zeeuwsche Stroomen, namelijk dat deze vermoedelijk voor de schelpdierenteelt niet zoo gevaarlijk zou zijn, omdat de voortplanting gecoupeerd kon worden, doordat de oesters worden gesorteerd en er dus gelegenheid is deze slakken te vernietigen, maar helaas! Het is in elk geval een heel verkeerde meening geweest, want op het oogenblik wemelt het van deze dieren. Eenige jaren geleden werd uit Engeland door een oesterkweeker ge vraagd of de slipper limped voorkwam alhier, en met een gerust geweten mocht ten volle geantwoord worden: neen! En zie in de campagne 1927192S vond men twee, zegge' twee exemplaren inde Greve- lingen, in het volgende jaar 15 en in 1929 1930 reeds houderden niet alleen op de Grevelingen, maar ook op de Dorsman, de 'Zandkreek en de Iersehe banken, en nu in het laatste seizoen bij duizenden ondanks alle waarschuwingen aan belang hebbenden en medewerking ter bestrijding waaraan men getracht heelt zooveel moge lijk te voldoen. Daarmede is het spel vol maakt en men kan zeggen dat ze inge burgerd zijn, dus onwelkome vreemdelingen die door de oesterkweekers als ongure gasten worden aangemerkt Dezeslak hecht zich vast aan de oesterschelp gebruikt ongeveer hetzelfde voedsel, nl. diatomeen eencellige plautaardige organismen, uit het THOLEN 27 November 1931. tig de »p 21 Nov. gehouden gymnastic wedstrijdeu te Goes, waaraan o.m. werd d^< geeou en door er.kele damesledcn der G. „Olympia" alhier werd door mej. J. de Korte haar afdeeling den tweeden prija behaald met 31 punt nit 35 deelneemsters en door mej. Co Schot den vierden prijs met 30 1ji pont. Het is zeker geen onaardige gedachto de Sluis' Biskwiefabrieken te Deventer een vlot geachreveu en aardig geïllustreerd boek het licht te doen zien, waarin bet gebruik pudding als nagerecht of van vla, toebereid uj do biskwies van deze fabriek, aanlokkelijk won )a voorgeateld. Verder bevat het boekje dat bij uw winkelt' tegen 10 cent te verkrijgen is, tal van recept van mevr. Wittop Koning, terwijl de biakwi dier firma ook nog voor andere doeleinden ee smakelijke versnapering vormen, waarover door de welwillende wijze waarop deze fabriek ons in de gelegenheid hebben gesteld met hu fabrikaat kennis te maken, hebben kunuen ooi deelen. Het is een Nederlands fabrikaat dat er weze mag! Zaterdagavond vergaderde onder voorzifcac terschap van den heer 8. L. Schot B.Wz. c ue Viaschersvereenigiog „Helpt Elkander" in bot Eogelvaart. Uit de afgelegde rekening bleek di de ontvaugsten haddan bedragen f 249.905, i uilgaven f 182.96, voordeelig «lot I 66.835. Als bestuursleden werden herkozen de heer Joh. Schot, H. Kegge eo C. vao Lutjk, terwi als bode herbenoemd werd de heer C. Zalijn. Er werd nog gesproken over het ontworpe Eeodrachtkanaal, terwijl er eeuige huishoudelijk zaken werden behandeld. Zondag jl. is alhier opgericht een afdei ling van deu „V. C. J. B." (Vrijziunig Chri lelijke Jongeren Bond) met 11 leden. Als leider-voorzitter weid tu de oprichting vergadering gekozen de beer J. Krtstelijn secretaris de beer Joh. H. Bal en als penninj meesieresse mej. G. Labao. Zoo langzamerhand gaat meo denken ov bet St. Nicolaasfeest en wordt overal eens rom gezien om iets goeds te vinden en welllicht k: een wenk ouzerzijde U van dienst zijn. Voor oudereu kout Gij uitstekend terecht den boekhandel van firma J. M. C. Pot, die eeu mooie sorteeriug boekeu kan voorleggei vooral in kinderboeken is deze firma uitstek gesorteerd, voor fl.bebt U reeds een leesboe rd in prachtband. Voor jongere kinderen komt prentenboek altijd van pap, terwijl een kleurboe een aangename lijdpasseenog kan geveu, Verzuimt vooral niet U de Daan Hoeksema artikelen eeDs te doeo voorleggen, er is voor kiudereu iets zeer aardigs bij. Zeer zeker hpbbeu Uw kioders wel eeus gi hoord van Matadordoozen, dit is een aardi artikel, uren en uren kannen zij zich bezighoodeo, de gemaakte voorwerpen, worde weer afgebrokea en anderen opgebouwd Een vulpootlood kan iedereen gebruiken, hieri vindt U iets aardigs bij genoemde firma, Eo wilt U een doos mooi postpapier, hieri vindt U een sorteering die zeker uit een hondeif5 verschillende doozen bestaat. Voor onderen is een vulpenhouder een degelij geschenk en wij zijn er van overtuigd, dat, iiidie ei U eens een kijkje bij firma Pot gaat nemei U zeker met Uw aaukoopen zult slagen. Iu de vacature ontstaan door het uverlijdt van Dr. Quakkelaar is door Burgemeester Wethouders van Oad-Vossemeer benoemd t geneesheer belast met den doodscbonw de he L. D. A. Looijseu, arts te Tholen. De verloting van „Coucordia" belooft goe te zullen slagRü. De 600 uitgegeven loten zij nagenoeg alle verkocht. Er zijn nog een vijftii lal beschikbaar. Meu kan ze bekomen bij leden of bij kFirma J. M. C. Pot. Zij die nc een lot willen koopen, dieneo zich das te haast* om niet worden teleurgesteld. Onze Zangvereenigiug heeft het voorneme om 11 December a.s. ter gelegenheid vaü hat vijfjarig bestaan een feestelijke uitvoering geven. O.m. zal worden uitgevoerd ^Nterlant e Bodem" eeu zangnommer waaraan door het g< fi heele koor zal worden medegewerkt. De G. V. #01ympia'' zal 28 December a, haar gewone winteruitvoeiing boaden. OUD-VOSSEMEER. Ongetwijfeld behooi onze gemeente onder die in Zeeland, welke zie kenmerken door een zeer uitgebreide aardappi teelt; over- juiste opgaven van het reeds i zonden kwantum beschikken wij niet, daar verschillende weegbruggen wordt verzondet sommigen in oaburige gemeenten leveren, omgekeerd anderen in onze haven, met vracb auto's mede beduidende hoeveelheden weggas inaar zeker is het, dal in het laatst verloopi seizoen duizenden en daizeudeu K.G. zijn verzot1 den. Vorige week sprak men van iu eenige vaarlo gen iu weinige dagen meer dan 150.060 Kg. H« bet zij, deze teelt is verbazingwekkend grot geweest. Prettig voor belanghebbenden, die d( voorraden hebben, dat de prijzen beier zijn worden. Ik Di fl d g( rl in D 3

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2