IERSEKSCII3E THOOLSCHE COURANT Bij Ruwe Handen PlfROL. Doos 30 ct. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. BOTERLETTER DOOS BONBONS! 2448 Vrijdag 27 November 1931. Negen en veertigste jaargang rholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer STRAKS Van Dixhoorn „Zij" Crème ST( Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f t,375, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot!4 regels /5 ri.; ieder regel meer 17V2 Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burgemeester eo Wethouders van Tholen maken ekend dat by Koninklijk Besluit van 31 October 1931, o. 23 is goedgekeurd de bij raadsbesluit van Augustus 1931 vastgestelde Verordening op de efüng van opcenten op de tiemeentefondsbelasting in i gemeente Tholen voor bel belastingjaar 1932/33. Tholen, 24 November 1931. 8 De Bargemeester van Tholen zal op Zaterdag den December 1931, des middags te 12 uur, ten aadbuize aldaar, TWEE HOOPEN COMPOST ubliek verkoopeo. 8 40785 De aanwijzing geschiedt door den Karremnri. zal dan het Vredeswoord in vele talen over de wereld gaan." (Ds. E. D. Spelberg). Zóó zal het zijn, als heden Vrijdagavond Parijs wordt gesproken over de betee- enis van de groote Ontwapenings^confe- entie, alwaar het woord gevoerd wordt oor vertegenwoordigers van Duitschland, lugeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, iuslar,d, Nederland Uit de. velerlei talen zal als een glan- ende lichtstraal oprijzen de EENHEID an edele gedachten „Vrede op aarde zy 3 Menschheid beschoren Straks zal dan het Vredeswoord in vele Jen over de wereld gaan, want in ge- achten zullen velen toeven te midden d mannen, die gekenmerkt worden jpor een veelzijdige, alle levensgebieden i'estr ij kende vertegenwoordiging; want in e daarop volgende uren zullen duizenden Koninginnen der Aarde" de geuite ge- achten in druk hare millioenen lezers anbiedenwant oogenblikkelijk zullen ladiozenders (ook in ons land het levende roord doen klinken in de huizen van allen, ie zich scharen in de rijen der vredes- rienden 1 Wie zal zich niet gaarne rekenen tot ezen internationalen kring, die de We- eld hoopt te verlossen van een kwaad, at millioenen menschenlevens vernietigde Vij schreven »hoopt" want niemand zal zoo aïef zijn te denken, dat het groote DOEL poedig volkomen bereikt zal worden. Niette- ain moet worden erkend, dat de bijeen- omst op HEDEN te Parijs er een is, die ngetwijfeld over het lot van de Volken de eerste tientallen jaren zal beslissen »Allerwegen is men er van overtuigd, at wanneer deze conferentie mislukt, onze edendaagsche wereld OORLOG en ewelddadige revolutie tegemoet gaat, die onze bestaande economische, weten- :happelijke en Godsdienslig-zedelijke in- tellingen vernietigen zullen. Niet minder de toekomst van ons werelddeel en at der Menschheid staat op het spel." (Ds. J. B. Th. Hugenholtz). Bedoeld wordt de «Ontwapenings-confe- entie", die volgens besluit in Januari 1931 enomen door den RAAD van den VOL- ENBOND bijeen geroepen zal worden tl Februari 1932, en waarvoor de boven- enoemde bijeenkomst van hedenavond e belangrijke voorbereiding genoemd mag 'orden. Ieder gevoelt, dat het slagen van e «Ontwapeningsconferentie 1932" voor —ten zeer groot deel óók zal afhangen van e geest, die door de volkeren zelf wordt eopenbaard. Daarom heeft Lord Robert •ecil van Engeland tegen heden een be- 'oep gedaan op alle kringen der samen- uving, opdat namens de volkeren kenbaar ■orde gemaakt dat de «openbare meening" en nieuwe toekomst wil, waarin afstand al worden gedaan van ruw massaal ge beld, dat nooit anders dan nieuw onrecht onzegbaar leed aan de Menschheid leeft gebracht, aldus drukt een der oormannen op het gebied der Vredesbe- eging zich terecht uit! Ook uit Nederland zullen vele afgevaar digden aanwezig zijn, n.1. een dertigtal amens vijf-en-twintig corporaties van erschillgnde richting en kleur. Vertegen woordigers van „Kerk en Vrede", «de lederlandsche Dagbladpers", „Nederland- che Christen Studentenvereniging", Roomsch Katholieke Vredesbond", Fede- atie van Christelijke Verenigingen van n voor Vrouwen en Meisjes", „Nooit meer 12 40778 Oorlogs federatie" en vele anderen zullen verenigd zijn met medestanders uit ette lijke landen om te getuigen voor eenzelfde doel. Uit velerlei talen zal als een glanzende lichtstraal oprijzen de EENHEID van edele gedachten «Vrede op Aarde zij de Toe komst voor de Menschheid H. E. DIJKEN. Verrast Uw familie of vrienden op St. Nicolaasavond met een Kremerstraat 25 +07 76 BERGEN OP ZOOM zorgt, dat de verrassing voldoening geeft GEMEENTERAAD. STAVENISSE, 20 Nor. 1931. Voorzitter Burgemeester A. F. Hanssens. Aauwezig alle leden. Na opening worden de notulen der vergade ring van 16 Oct. gelezen en onveranderd goed gekeurd. De voorz. doet de volgende mededeeliugen Goedgekeurd is bet raadsbesluit, waarbij dhr A. G. van Ysseldijk ia benoemd als lid eu tevens als voorzitter van bet plaatselijk Armbeslaur. Er bebbeu zich geen voldoende aantal deel nemers (slechts één) voor het vervolgonderwijs aangemeld, zoodat dtt onderwijs dezen winter niet gegeven zal worden. Een schrijven vau deu Nederl. Bond van Drenkelingen, dat er eeo reddingsbaak aan de haven zal geplaatst worden. De zaak „orandplaats" voor varken» is door B. eu W. in overweging geuomen, maar men sliet bijna overal op bezwaren. Het lid D. Stontjesdijk vraagt of het voorste stuk vau het opgehoogde deel langs de Weel hiervoor uiet geschikt zou wezen. Misschien zon men van de eigenaren daarvan wel toestemming krijgen. B. en W. zullen zulks onderzoeken eu blijven niet nalatig voor het- zoekeu van een afdoende oplossing in deze. Het beredeneerd jaarverslag zal aan de leden rondgezonden worden. Ingekomen was een schrijven van het Hoofd bestuur der P.T.T. iuzake radio-distributie. Binnenkort zal er een uiachtigiug voor den Urmiju van 5 jaren iu deze verleend wordeo. Eveneens een schrijven, meldende dat de Waterleidingmaatschappij „Tholen" tot dekking van lasten als rente enz. heeft ontvangen een bedrag vaD f16.100. Dit stuk zal rondgezouden worden. Van deu heer C. M. P. W. Hanssens te Siut Annaland was ingekomen een dankbetuiging inzake steno aan het pensioenfonds (inkoop). De kosien van verpleging te Noordwijk be dragen f 800. Een schrijven van Ged. St. dat 23 Oct. 1.1. meldt de herziening van de bepalingen in ver band met de gewijzigde woningwetten. Id dezen geest is hier reeds gehandeld, zoodat het schriiveu voor notificatie wordt aangenomen. Het vershg van den keuringsdienst over het 3e kwartaal zal aan de leden worden roudge- zondeu. Bepaald wordt, dat van een huisslacbting van varkens voortaan 4 dagen te vorm kennis gegeven moet wordeD. Een wijziging van het Burgerlijk Armbestuur- reglement is in Middelburg goedgekeurd. De circulaire met het adres van de Vereeniging „Ned. Gemeenten", iuzake het we'sootwerp „nitkeering regeenngsfonds" aan de gemeenten, met een verzoek aan de regeering om het ont werp niet aau tc nemen, zal worden rondgezonden. Door Ged. St. is goedgekeurd de onttrekking van een 9trookje groDd aan den publieken dienst en dit te verkoopeo aan L. E. Neele. De geldleening van f2500, met een jaarlijliscbe aflossing van f 500 voor de gemeente-electrificatie, is tl 4 °/0 geplaatst. De circulaire van de Stichting /Landverhuizing Nederland* om een jaarliiksche bijdrage van f 10 is voor kennisgeving aangenomen. Van St. Maartensdijk is ingekomen een staat van kosten van den vleeschkeuringsdieost 3e kw. 1931, eveneens voor keonisgevinp. Inzake „Ouderricht oefenen veldwachter" werd Gesloten, indien men kou overgaan tot een korteren cursus, waari;. alleen belangrijke punten behandeld worden, voor 1 deelnemer een subsidie van f 30 te verleenen. Van den Inspecteur dei Dir. Belastingen te Zierikzee is bericht ontvangen, dat de kwade posten (lok. bel.) bedragen voor 1929/30 f 14.50 an voor 1930/31 f 336.89, terwijl deze voor de vermogensbelasting bedrageu f7 en f42. Inzake de veiligheid op den pu ;lieken weg werd met 4 tegen o stemmen besloten art. 30 van de Algemeene politieveiordemng aan te vullen met de bepaling dat het verbodeu is met één of tueer losse paarden in de kom der gemeente narder dan in gematigden draf te rilden en dat Ie paarden niet gemend mogen worden door ongeoi feilden of door kindereD, De beheerder der paarden zal bij e'eotueeleovertredÏDgaansprakelijk gesteld wordeo. Ds bh. L. C. Potappel en A. van Luijk vinden deze bepaling nogal hinderlijk voor velen. Dhr vau Oudenaarde vindt, dat er ook wel eens aandacht mag geschonken wordeu aan het vervoeren van vee, dat per boot aangevoerd wordt, over deu publieken weg. B. en W. zullen hiervan outa nemen. Daarna gaat de vergaderiug over 10 eene met gesloten deuren, daar de voorzitter eeuige ver trouwelijke mededeelingen wilde doen. Na de schorsing, die 5 kwartier duurde, gaat men over tot de beooemiug vau een onderwijzer (vacature Kievit). De voordracht luidt: 1. A. Goethal*, Schoon- dijke, 2. P, J. Krijger, Zierikzee en 3. A. Scher penisse, Si. Maartensdijk. Met 4 stemmen wordt No. 1 benoemd, terwijl er 3 stemmen waren uitgebracht op No. 3. Besloten wordt nog over te gaan tot een ge deeltelijke rioleerÏDg in deu Achterweg W, deel, bij vau Zuijeu en Everaers, daar dé tegenwoor dige rioieering onder dieus woningen loopt en dat een zeer ongezonde toesiaud i«. Een rationeele oplossing is het niet. maar slechts een gedeelte lijke. Id ieder geval is het een gewenschte ver oeteriug. De kosten zoilen ongeveer f 85 bedragen. In verband hiermede eu' andere kleiDe posij-s ondergaat de begrouiing voor 1932 eene kleine wijziging. Daarna sluiting. werkt als een late, warme herfstzon met haar gouden kleurenpracht zij loovert een on gekend fraaie teint op Uw huid. 7 40777 BINNENLAND. Radio-rede van Prinses iuliana. Priuses Juliana beeft met eeD rede, welke door de radio werd uitgezonden, het nationaal Crisis Comilé geïnstalleerd. Helpt, helpt alleu, die nog iets te missen hebben, onze landgenooten die getroffen worden door kommer en ellende, door materieeleu en moreelen oudergang worden ge dreigd. Dat was de inhoud zoo oDgeveer van de woorden welke H. K. H. aau ons allen te zeggen had. Bij de hulpverleening ging H. M. de Koningin vooraan meteen gift van 10.000 gulden. Indieo driekwart van hel Nederlandsche volk slechts ééu cent bijdraagt per week, dan hesfi het Comité reeds de beschikking over f 60.000 per week, eeo bedrag waarmede heel wat nood gelenigd kan worden. De lersche Sweepstake. Voor de groote lersche Sweepstake werden ook hier te lande loten verkocht. Eeu Amster dammer trok bet paard Fire Awaj, een Rotter dammer het paard Leunard, hetgeen «il zeggen, dat deze landgenooten, indien een dezer paarden tot de drie eersten behoort, een der hoofdprijzen van ouderscheidelijk 30.000, 15.000 of 10.000 pond zullen trekken, die iedereen krijgt, die één van de 55 paarden loot. Het is voor de heeren voorwaar een mee vallertje Vredesactie. Uil alle deeleu van ons land was de jeugd naar Utrecht toegestroomd om blijk te geven van haar verlangen naar eeu wereldvrede door ont wapening. Vereenigingen van allerlei richting waren op het congres, dat geboudea werd, ver tegenwoordigd. Tenslotte werd eene resolutie aan- geoouien, waarin de bewapening, zooals zij nog steeds voortschrijdt, veroordeeld wordt, omdat deze op den huidigeu grondslag steeds tot legen- bewapening prikkelt en daardoor het gevaar van een aauvalsoorlog scherpt. Voorts wordt van de ontwapeningsconferentie verwacht le. een zoo groot mogelijke vermindering van bewapening, tenminste van 25 °/0 als eerste stap tot algemeeue bewapeniDg, 2e. eeu algeheel verbod voor voor bereiding lot chemische en luchtoorlog, 3e. het verleenen van uitgebreide bevoegdheden aan het te vorm'eu ontwapenÏDgsinstitout. De gebeurtenissen te Paramaribo. Naar het schijnt hebben de gebeurtenissen, welke op 28 en 29 October j.1. m Paramaribo hebben plaatsgehad, eeu veel ongunstiger Karakter gehad dan oorsproukelijk gedacht werd. Het ge peupel moet zelfs eemgen tijd volkomen meester zijn geweest van de straat en de politie, versterkt door militairen, was onmachtig het oproer binnen de 24 unr te dempen. Er werd met steeDen gegooid eu zelfs de autoriteiten ontkwamen daar niet aan. Eeu anto, waarin zich de proenreur- generaal, de commissaris van politie en de loite- uaut-adjndant van den gouverneur bevonden, werd bekogeld. Baldadigheden en plnndertochteu waren schering en inslag. Overlijden Evert Cornelis. Het Nederlandsche muziek liefheboend publiek eu meer ia het bijzonder het Utrechtsche Stedelijk Orchest leden, door het overlijden van deu nog jeugdigeu kunstenaar E/ert Cornelis, eeD gevoelig verlies. De overledene had te veel van ziju krachten gevergd Ia Deo Haag eo vooral aau de kust heeft men raadselachtige dreuningen waargenomen. Velen uachteu aau een aardbeving, maar die schijnt er niet geweest te zijn. Men heeft daarop gemeend dat kaDOogebulder oorzaak der drenuiogeu was. Echter is ook deze veronderstelling onjuist ge bleken eu is het eeu gevolg vau het vormen van een mistbauk aan zep. Tariefmuren. Alom worde-u de tariefmuren opgetrokken eu, wat dat betreft, blijft ons land ook al niet achter. In du Tweede Kamer werd een wetsontwerp aan genomen tot verhoogiDg vau het tarief der ïuvoer- rechten van 8 tot 10 °/Q, waaruit, zooals meu verwacht, voor het Rijk eene vermeerdering zal roortvloeieu van 11 millioen guldeo. Herziening van ambtenaarssalarissen. We vermoeden dat de Indische ambtenaren wel even geschrokken zijn bij het lezen vau dit berichtdat de regtering een werkcomité heeft geïnstalleerd, dat de opdracht heeft de salarissen van alle burgerlijke en militaire landsdienaren wederom ia beschouwing te nemeD met het alge meen doe^ tol hel bereiken van een salarisrednctie tot op het peil vanvóór den oorlog. Zeldzaam brutaal staaltje. Steeds brutaler wordt het optreden der in brekers. In Wijk aan Zee bereiktedebrutalite.it eeu maximum. Eeu pension aldaar is gedurende de wintermaaudea oubewooud eu, zonder dat politie of omwonenden iels van het bezoek hebben geme.rkl, henbeu inbrekers daar eenige dagen huisgeiioude.ii. Alles werd overhoop gebaald en wat va» hun gading was, zilver eo alpaca-lepels en vorken, linnengoed, eoz. hebben de heereD meegenomen en eeu groot aantal voorwerpen stond ingepakt om te worden vervoerd, welk vervoer door de thuiskomst vau de pensionhouder werd verhinderd. De uiet-betaleude gasten hadden liet 2ich goed laten smaken wat eetbaar waa had men verorberd en de welvoorziene wijnkelder was duchtig aaugesprokeo. Id de slaapkamers waren drie ledikanten beslapen eu teu slotte had men voor tijdsontspanning ook nog een partijtje gedamd. Duel in Vaals. Eenige studenten van de Techoische Hooge- schoul te Aken wilden dnelleereu. AlleeD wilden ze dat doen op Nederlandscb grondgebied, in Vaals. Even vóór het gevecht zoo beginnen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1