IERSEKSCHE EN J. NIEUWSBLAD VOOR IHET HLAND THOLEN. Men, foprttliel, Seherpenisse, St. Saatteasjjjji, Staveniase, SI. Annaland en Oud-Vossemeer Bijkantoor BERGEN OP ZOOM v^AN DIXHOORN 2447 Vrijdag 20 Nov&mker 11131. Negen en v eertigste jaargang doozen bonbons, Chocoladefiguren en Surp: nses. s»«Hl lu fcum-Mii AiMrlkt. PÜR0L JDit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f"0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad ft,37®, franco-per-post f'ljöö 4-'15 ^t. disp. kosten. UITOAYE: FIRMA J. M. C. ROT THOLEN. TBLEF. INTBBC. Ne. U. i Advertentiénvan rl tot(4 regels 15 ct.; ieder regel meer 17*/. ct Grootte der letters naar plaatsruimte. JHjwbonncment aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Bargomeester en vffitJjQaders van Tholen brengen ter tennis,dat,aangifte voor roimifig van privaatpuiten egen Donderdag 26 November ,a.«. kan geschieden. De aangiften te i(morgen in de brievenbus van iet Stadhuis. Tholen, 19 November 1931. 7 GEMEENTERAAD. ST. ANNALAND, .17 Nov. 1981. Voorsitter Burgemeester C. M.iP.'W. Herwen». Secretaris de beer F. M. 'Boogaard. De Voor- ritter opent de vergadering metgebed. De heeren I. W.^EIenbazs, JA."C).' Geluk en C.'M. Elenbaa» blijven zitten .tijdens bet voorlezen van bet gebed De Voorzitter zegt alvorens over te gam lot le werkzaamheden herdenken »wij bet overlijden ran .ons medelid ,Dr. Quakkelaar, die zoo. spoedig ait ons .midden is »*pggerukt. Wij weten allen lat -«.ijlen de beer Quakkelaar in de vergadering ran '1 Sept. jl. nog in ons midden was, de sstete vergadering -was hij verhinderd wegeüs en «eer ernstige ziekte. Zijn ziekbed is echter jjn sterfbed gewordeD. Wij weten ook allen wat 'ijlen de heer ^Qoakkelaar voor onze gemeente i geweest. fl.Ü *8 36 jaar lid van den raad geveest en leeft 2dachtereenvolgende jaren bet vertronweos- mbt als wethouder vervuld, dat .is zeer zeker sen groote bijzonderheid, maar daar spreekt ook lit welk groot vertrouwen -by in de gemeente 50 |enoot. 'De belangen van de gemeente waren lem dierbaar en bij ia met lost, ambitie en oewijdiog ateeds werkzaam geweest. Ondanks lijn drnkke werkzaamheden was hij steeds in de «rgadering van bet Dag. .Bestaar eo van den tad enspr. meentdan ook dat -jeen woord van iprechteu dank op zijn plaats istvoorwat wijlen Isn beer ..Quakkelaar voor onze gemeente beeft ;sdaan. Ook op-andergebied was bij zeer ver- lienstelijk. Hij mocht dit jaar nog vieren zijn D-jarig ambtsjnbilenm in deze gemeente. Bij 'V eeft dit ambt ook met hart eu ziel vervald en mi iet was bem nooit te veel bnlp te verleenen. lij stond ook bekend als men man met groote q wldadigheid tegenover minder bedeelden. Wij ipgen,groote .holde en eerbied hebben voor het- (een i wijlen iden heer Quakkelaar voor onze -ge- leente heeft gedaao en hy verzoekt eenige nioateo van etilzwygen tot nagedachtenis aan l«a overledene. De beide wethouders de heeren Heyboer en loedegeboore bleven zitten tijdeus. deze toespraak. De Voorzitter .benoemt als. commissie tot bet «ieo van de geloofsbrieven-van den beer Eleo- tr nas ..die gekozen is inplaats van het overleden id «den beer .Quakkelaar, de heeren Pfiaae«en Isge. Deze ondejrzoekeu die en by monde van en heer Priose wordt verklaard dat ze in orde tjn bevonden en dat de-commissie adviseert.tot müm. De.heer C, M. Elenbase legt in .handen van en 'Voorzitter de v.ereischte eeden taf. GEVESTIGD TE AMSTERDAM KAPITAAL f 55.000.000 RESERVE 146.500.000 ENGELSCHE STRAAT W*. 30 50 «orez 0N0ERGR0N0SCNEKLUISIRRICHT1NG VERHUURT SAFE-LOKETTEN VANAF f7.50 'PER MAR. (remerstraat 17. BERGEN OP ZOOM Wij'bieden U dit jaar een praehtcöllectie 20 40760 bezoek aan onze toonkaoier zegt U alles! De Voorzitter feliciteert de heer Elenbaas. Het 'U niet vreemd hier te tjjn. Het doet ons looegen U in ons midden te zien, hoewel dit omt door dat de heer Qoakkelaar ,is overleden, ij hoopt dat de vriendschapsbanden, hernieuwd i(}gen worden enwenscht .dat U evenals voor ten de ^belangen van 4e gemeente znlt be- Hgnis De toer Eleohaas dankt >den Voorz. voor de egesproken woorden en hij boopt met de 'Voor- der, de-wethouders en'de andere leden van.den *d in bet belang vau de gemeente samen te mogen werken. De notulen van de vorige vergadering-worden Qgeboaden. ifl gekomen .vlakken Een mededeeling van Mevroow Qoakkelaar dat man den heer Qoakkelaar is overleden. uouvo:i euu beklsg terog te zenden. Een dankbetuiging van don heer X. 'P. uu om hem een verlichtfeD verwarmd lokaal af la staan voor het geven .van een cvana iM bfdrgfa- controle. Een mededeeling van den Iarpeeteer. dez Dir. belastingen te Zierikzee dat de kwade poslan dar in komsten belasting bedragen f428.27. Een schrijven van bet hoofd der school da heer Odink dat zich voor het vervolgonderwya maar 1 leerling beeft opgegeven. De Veoieiiter bejammert dit en deelt levenspade .dal aan.da b.jeschool .deze corsns wel gegeven kan worden want daar syo 22 leerlingen. Deze stakkeo worden voor?kenoifge*ing aan genomen. Een schrijven van.de Gezondheidseqsnapdezie te Tholen dat de ontrnimiegeternignviiM; da onbewoonbaar verklaarde woning van B.Giljem met 6 maanden is verlengd. Eeu verzoek u«o N. van Qyke .om ontheffing vin hondenbelasting dsar hij dit jaar geen bood heeft gehad. De Voorzitter zegt. dat by onderzoek is ge* bleken dat dit joist is en B. en W*.«lellen voor hem voor een vol jaar ontheffing le lai- leeuen met alg. stemmen wordt daartoe heektien. Een verzoek vtn jde Geiten/ok vereenigiog om een jaarlyksche subsidie van 126. B. en W. vinden .geen vrijmoedigheid t&6 te geven maar stellen voor de zaak nog een te zien. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Aan de orde komt vasteteliing iasUoelie en bezoldiging van den gemeente-geneesheer. Pt Voorzitter leest de iostruotie voor eo deze werdt met alg. stemmee aangenomen, i He4 aalafii-ven den gemeente-geoeesbeer wordt - feetgeslrid ep f 650 per jazr met vrije woning. Het oadertowd echter voor zyn rekeniog maar -deer ontvangt bij een vergoeding-voor;van 1160 pev jeer. ifet alg. stemmen wordt dil ook aangenomso. De Voorzitter «egt voor gajBMnta-EMiietoêr heeft zich -matr 1 sollicitant eengeMialdan wal dr. H. B. M. J. van "Ev. Met alg. stemmen wordt deze benoemd en zal in dienst treden met ingang ven" 1'Dm.ij. jD® pensioengrondslag wordt vastgesteld op Met alg. stemman wordt vastgesteld da.in structie van de verloeknndjge. B. en W. stellen voorsla volgende werken oit voeren herbestrating van een gedeelte van den Hoenderweg oieowekliokerbeetreting een te brengen aan 'den Kerkring, ophoogen vao hel haventerrein, uitnemen en schoonmaken rWeo| rioolbnizeo, bet sfgraven ven de hooge raggai in de beren eo bet oitnea*o»van keien en hei leggeD iveo andere in de- W-eet. aehlerw. ^4ot ees gezamelyk bedrag ven fi457fr89. De heer C. M. filenbaes vraagt of bet noodif is deze strzteo zoo «en te leggen. De Voorzitter antwoordt dat dit de woor deeligste manier ia. Met alg. -«temmen wordt besloten deze werkte oit te voereD. De beer J. W. Eleobeez-vraagt of den pnldes geen -werk heeft, dat tiet men-op andere plaetesi ook. De Voorzitter antwoordt dat er op hel ouwen- blik niets is. Met alg. stemmen wordt goedgevonden eaa wyziging der begrooliog voor 1981. Hierna sluiting. De Vuorzitter zegt^wel in de geest vao zllea .alle romeoUsk «erlorau Heelt. Eeu ,m<i de gehandeld te hebben"door een bsriöbMeo.ronw- tasedesaaie etf jjdiimddelen-qrtgetnate. troepen mach t i— leader Éeesoenng >eeo aso gswraelibeeft tot.teek bet weefciddsHibap «st «wortel eo tak wit te -ieéien»MBeél«gemniihél9k'eobgntJdit niet te geao. in;'de eeiate pletts oivt door-de zware najaars- regena, .ten twséda doordat de eooverzheelwet vritiidao .bbbben onder de bevolking vau Corsica. ZooJaiaB:>yf.dat toen de milUeiteo in een dorp tafsehsnAO, ds bergamaeatar zicb aan de bevelen M»den laffjaier-tUaobM» te outtiekken, twwyl ayn «teew «paahaaida da Bevolking tegen de tsoepan op iiie mal tan. Eao geuieenteraadslid- asédapliebtifa, dieidoecbettiogen-van een bandiet awtving, bad atob-namhlyk verstopten de barge- msevtsr wantthte te voorkomen, .dat men bem in hechtenis nam. Slechts door dreiging met mechioe- teweeen^kon-de officier zyn werk verrichten en den roover ia handen krygen. Dat ia achter 4éo voorbeeld .„oit vale en bet ia Acn Pranaabsn tot- op beden jsiet gclnkt ode leiden eo daeromjaat bethooldsakelykvte pakkan. Lucntlava liaatju? 4Vy weten, niet, of bat lidmaatschap ven „het Haogearscbe parlement by tonder groote voordeeleo hiaat, neer we zoadeo bet beul gaan., geloor en. Een groot aantel leden heeft zich namelyk by 4e; jongele verkiezingen dusdanig in scboldeo gaziokao, dat Ur afdoening dezer vetkiewqg"- •ehnldan da racbtbpBk beslag op het ^inkomen dteer afgevaardigden beeft moeten leteu-leggen. Kamt dit laJer -7«el Lwear-ttereebt He laten «bet -niat, «naarAnonen moeijyk aooveel ideeliane ,hï foovael parlementzleden vsrondsrstslleo. *3iat dan "besten wil met. D« mm, dl* aan «indt mukta uur den oorlog. .Novemberwas WapenstUateuddag eu be- .-JPhUkwfjji Jifpea .at golyk ieder jur tegen .dien dag aliarlai «afhalen, .in 4e EogeUche pers werd-verteld».dat*aen onbekende, onbewest nog .«fj, eaa sinds «en dan oorlog had gemaakt. Toaa.de gaallkardea.jul.iin Aagustos 1918 ua den alpg hjj -A.tracht de.goitsug oitgescboveu po#t«a baddea hateiki, waren sy vastbealoten de krggsbadrgva» gadmsads den winter etop ie •ettea. Evenwel wee da beveivoeraoden officier •eaar cavalerieefdseiiag een aantel snippers van .baaaljg verscheurde pepieren van bet Dnitaohe ^hoofdkwartier ia 'handen gevelieo. Het F/anecbe boofdkwartier veegde de anippera,aaneen en kwam daardoor de gebeele. urgauiaatie ven de.-iiioden- berglinia te weten.aBeelotea /werd nu den aanval door te_aeUcn. .293fplemb*i volgde beioffeneief der geelliserden.eo dtt leidde na zes weken tot dan .wppeaHilaland. Er -.wordt tbans .oaar den grooian oobekanda gaaoehi. Of man hem zal vinden f Vorklozlogon in Hitotn. Do .utiofAten «au rccuis en links, nationaal- socialisten aan dca..eeoen, «ommouitien aan den anderen! kent, winnen oog steeds by iedere ver deling. De joogzte varkiasingeo voor den Landdag ven Heaeeo weren hiervan weer een voorbeeld. Afem oordeele: de eeliooeal-wocialuun etegen ven ,137*9d2ll|et-»8BCk2k9lialea|ieeo^'de:eoainiunisteo -wan >34.499. op 128.029 stemmen. De eenweé der eeaaU» ia welhyeeoder gieot. En «el eigenlijk nog bat balengrykste ia: da vyaodeo van den tegewwoordigan staatsvorm beschikken in den Leeddegwvar mb T.btnlU BiMid.tli«id, terwijl Hmmd bjj di joBgil. rjjtidigr.rki.iiB,.a eeo Bl.1 .1 I. hoog gemiddeld, mb tedicile eiemmeo Mitooad. 4B ioife)|jkiBg met het gemiddelde toot .h«t:Sjjk. De Amerikanen scbynen vpor het fascisme gavoelen. Grandi, dc ltaliaanscbe isiQMtar Buitenlendeahe Zaken, sel tenminste bij zijn bezoek aan de Ver. JSiateo niet te New- York aan hud gaan, doch direct van bet schip »f met een vliegtnig naar Washington gebracht worden. Men vreesde anti-fascistiscbe betoogingen. Al« doekje voor het bloeden wordt nu gemeld, dat Grandi de hooge onderscheiding geniet door Lindbergh Daar Washington te worden gebracht. China en Japan. De mtltiaire operaties der Japanners in Mand- •joerije gaan nog steeds voort. De Chineescbe .generaal Ma schijnt thans zonder munitie te zitten en bij stelde Nanking er mede io kennis, dat wanneer geen hnlp komt opdagen hij genood zaakt 20a zijn zich zender strijd door de liptonen te lsten'ontwapenen. Wel bet be»te bewya.dat de Bassen generaal Ma geen hulp v« Ruwe Huid Ruwe Llanden Dooe 80 cent. Ruwe Lippen Bij Apoth. en Drogist 6 4756U BUITENLAND. Strijd tegen de roovert op Cooiie*. Frank ryk gaat een einde maken aan belkbctdt- tiame op Corzika, i dat in den loopidar tydvn Nochtans scbreenwen de Japansche militaire machthebber» over stenn der Bnsaen, hetgeen er op wijst dat de militaire kaste van Japaa slechte dingen wil. De vraag is slechts of de rogwring, dan wel de vechtjassen in Jspao de baas zyn. De Bossen hebben mtasscben bij den Japanschen minister van bnitenlandscbe «aken geprotesteerd tegen de valsche beweringen vtn de Japansche generale staf. Volgent de laatste berichten zonden Japan en Cbina reedt tot een accoord zyn gekomeo. Paniek in Athene. In Athene veroorzaakte het gerucht, dit de regeering voornemens waieene gedwongen leening oit te schrijven door halveering van de waarde van het papiergeld, een psniek. Er bad een stormloop plaats op de -winkelzaken teneinde bet papiergeld in te wisselen tegen goederen. Ten slotte weigerden^ dé winkeliers het papier in ontvangst te nemen. Later werd officieel verklaard, dat de geruchten ongemotiveerd waren. Maar intnascben was dan toch maar de paniek ootstaao. Het. geval leert ons welke foneste ge» volgen valsche berichten kunnen hebben en ook, hoe uiterst voorzichtig een regeering met haar geldwezen moet omspriogen. Waarschuwing der Duiteche socialisten. In Doitschland heeft de waaraehnwiog van den leider der Daitscbe soc. Breitscheid nogal stof doen opwaaien. Breitscheid heoft gedreigd samenwerking met de communisten te sollen zoeken wanneer de regeering geen krachtiger actie tegen de nat.-toc. gaat voeren. In de pers doken zelfs berichten op, dat er al besprekingen tosscbeo de leiders der socialisten en communisten hebben plaatsgehad. Dit laatste wordt echter door de toe. ten sterkste ontkent. Slechts wordt er door ben op gewezen, dat «terroristische actie der nat.-soc. de beide linkiQhegrpepoo,tot elkaar brengt, betgeen ten slotte op samenwerking moet nitloopeo eo zoo wordt-deze samenwerking een kwestie van-later tijd. Verklaring der Duiteche communisten. Dezer dagen hebben de commnniztizche leiders eene .verklaring gepubliceerd volgens welke het in strijd js met de commnnistisobe tskliek om daden van terreur toe te patsen. Iedere terroris- tischo omlag wordt ten acbequte afgekeurd. Of deae eerklitipg gegoten ie om looieliitiube ar. beiders nader tot de communisten te brengen, dan wel om een regeeriugsverbod der commn- uistische partij te ontgaan is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Xntosscbeo heeft Breitscheid deze verklaring eengegrepen om de coalitiemogelijkheid in uitzicht ,4e stellen eu daarom de positie der soc. tegenover het Kabinet- Brüoing te versterken. tAINNfilUiAIIO. Staking in Twente. tiln de Teztiel-industrie in Twente is bet rumoerig, gevolg van de loonsverlaging feu, 6%.: Gevreesd werd dat geheel TweDt* aao-tot staken zou gzzo. Gelukkig is dit evenwel niet het geval. Slechts bij de Fa. Jannink te FA» schedé is men in staking overgegaan, tecvyLefc. in Almelo nog een „wilde" staking aitbrak. -Verkoop van hetpaviljoen rf Vincennes. Eene NederlaodscEe oombinatie beeft alle Ned. Gebouwen met inventaris, doch zonder de geëxposeerde voorwerpen, van de koloniale .ten toonstelling te Vincennes .gekocht. Deze combi- nztie heeft zich verbonden te profiteren in 1982 in of naby den Haag of Arnhem een koloniale

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1