ENORM msnioFFS hoofdpijn IS DE SORTEERING MANTELS JAPONNEN KINDERMANTELS WOLLEN KINDERJURKEN. ULSTERS WINTERJASSEN REGENJASSEN JEKKERS KLEEDINGM AG AZIJ N EN Koorts .griep rheumathieK zenuwpijn Qaat Ge Trouwen Goederenvervoer goedkooper C. Laban, Thole: KieaSpijn aan te besteden: SCHOUWING VAN WATERLEIDINGEN VOOR DE BEKENDE LAGE PRIJZEN. IN MARKT 35 BERGEN OP ZOOM OPRUIMING! kruiwagens Een ernstige vraag aan onze lezers. N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 5 °|0 Pandbrieven a ÏOO °|0 26 Tandarts De Rijke WONDARTS r* BERNHARDI Tandarts v.d. Velde %odzrr# Drogisterij Je adres. W. A. ISTA N. V. CORONAI: SPOORBOEKJES WINTERDIENST 'Door hunne snelle en onschadelijke werking zijn de wonderbare poeders Een proef bewijst U Hot BESTUUR van het Water schap Poortvliet, zal op Maandag 16 November 1931, trachten het ophoogen van den binnenberm van den Zee dijk en het leggen van kaden voor het maken van een boezem. Bestek en teekeningeo liggen ter inzage in de Direcliekeet of zijn t\ f 1.50 per stel verkrijgbaar bij den Waterbouwkundig-Ambtenaar A. VERBURG te Poortvliet. BeatediDg en iolichtiugeo volgens bestek. 2q 40724 Namens het BestDnr, E. C. W. A. GEUZE, Dijkgraaf. W. DRONKERS, 40724 30 Ontvangor-Grilfie,r. Het. BESTUUR van bet WATER SCHAP OUD-VOSSEMEER, gelast ingevolge art. 24 van bet Reglement van Politie voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, HET SCHOONMAKEN VAN DE WATERLEIDINGEN langs dijken en wegen met inbegrip van het wegruimen van het uit komende vuil, voor zoover de onderhondsplicht dier Waterleidingen niet op het Waterschap zelve rust aan de gebruikers der daaraan ge legen gronden vóór 1 December 1931, waarna door het Bestuur voornoemd SCHOUWING daarvan zal worden gehouden en tegen eventoeele na- latigen proces verbaal zal worden opgemaakt. 35 40727 Het B3stour voornoemd. J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf G. W. J. DE GilAAFF, Ontvaoger-GrifBet 200 40730 BISCH0FF ALTIJD G0EDK00PER van eenige ijzeren groot model f 12.per stuk. J. L. ELENBAAS, 40720 12 Tel. 18, Tholen. VERKIEZING VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR WESTELIJK NOORD-BRABANT. De Voorzitter van het Hoofdsterabareau voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant zetel te Breda, maakt bekend dat deze verkiezing zal plaats bebben op DINSDAG 17 NOVEMBER 1931. Op dien dag kannen van 9 uur v.m. tot 4 our nam. op het Bureau der Kamer, Seeligsingel 4, Breda, caudidateo worden opgegeven ter vervalling van 6 plaatsen in de afdeeliog Grootbedrijf en 6 plaatsen in de af- deeling Kleinbedrijf. De Voorzitter van het Hoofdstembnreau, P. VAN DEN BIGGELAAR. 36 40726 BREDA, 2 November 1931. HEBT GIJ last van bloedarmoede? VOELT GIJ U dikwijls loom en moe? LIJDT GIJ aan Zenuwzwakte? ZIJT GIJ prikkelbaar of zenuwachtig? En wilt gij daarin spoedig verandering zien? Wilt gij weer gezond, vroolijk en opgeruimd worden? Gebruikt dan SANGUINOSE. Zij zal u doen, wat zij voor bonderden gedaan beeft! Honderden en duizenden in ons vaderlaud bebben eeu goede gezondheid aan de SANGUINOSE te danken. De SANGUINOSE is beslist bet best bekende middel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Neem er de proef eeDs mede, vooral wanneer gij geen baat bij n»e tegenwoordige behandeling vindt 60 17650 Prijs per fl. f2.6 fl. f 11.12 fl. f21. Bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4 VAN DAM Co. Den Haag. bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Tijdelijke uitgifte van Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 82251 Tholen (Hotel ZeelaDil) Dinsd. 31/,—61/, uur. St. Maartensdijk (Van I.aaiden) Woensd. 9—11.30 uur. St.Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9 12 uur. 30406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratie geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN. MAG AZIJ NVAN^GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor Br negen, Sluizen, Gebouwen Slijpsteenen, enz. SIraatkBien AUG. VAN DYCK-PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 12 39135 Doordat het tramstation te Tholen tbaus ïu rechtstreekscbe verbinding staat met alle stalious der Nederlandsche spoorwegen, zijn de tramvrachteo vervallen en betaalt men alléén, zoowel Toor aaukomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Z-nm bevracht b.v. f 0.95 zou kosten, kost tot station Tboler, eveneens maar 95 ceDt. Geeft dus ou te zenden Station Tholen A.B.T. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomeude worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel od vervoert Uw goederen rechtstreeks. 32 37963 Agentschap A. B. T. gevestigd Hogstraat 1 Tholen, Telefoon 16. Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uur N O L G. v. ZALTBOMHEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36388 8 Aanbevelend. 15 83864 BESTELT UW Drukwerken zooals Trouwkaarten Visitekaarten enz. bij te Poortvliet Agent Firma J. M. C. Pot te Tholen Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIjGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqne's K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOO ov«r het PoatkaBtc Het adres voor alle geneesmiddel Verband- en Verplegings-artikel Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwbt Voorhanden bij 10 Firma J. M. C. POT - TH0LE ik 4oejoi beveelt zich aan tot het gevaL van orgelles en het stemme van piano's. 6 701 ij VAN HET uitstekend voor hef stillen van Bij apothekers en drogisten per stuk 1 cent per doos van 8 poeders45cent. Vertegenwoordiger Agentuur- en Commissiehandel „DUTIM" OEGSTGEEST (bij Leiden). 9 40730 181

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 6