WANNEER komt U eene OVERJAS of MANTEL koopen? Heeren= en Dames Kledingmagazijnen A. TERHORST, KREMERSTRAAT ll - BERGEN op zoom. Brandwaarborg- Maatschappij voor Zeeland Wel kunt U elders duurdere soorten koopen doch niet chiquer en voordeeliger VRAAGTonze NEEMT van Nelles's tabak orgel Bakkertjes van Sluis. Nu Nu Nu Fa. J. C. v. d. Stel Almanakken erjekingen tusschen België en Nederland, zijn twee plannen aangaande die kanali-, ring, on beide zouden zeer ongmslig u i voor onze oester- en mosselcultuur dat het water van de Eendracht zeer met zon worden. Hij heeft nu echter de Th Crt. van 24 Oct, j.l. gelezen dat een brochure uil is' gekomen van Ir. I. Ramaerdie daar tegen heeft geschreven hoopt dat men die eens zal lezen opdat n in Tholen zijn stem er ook tegen kan heffen, want als dit eens mocht ge- la iren, dan zou dit voor Tholen een ik op zijn. )e voorz. zegt toe dat B. en W. in deze e gent zullen zijn. Dhr Moelker onderschrijft het gesprokene a i dhr Bogert, want als dit gebeurt dan de oester- en mosselcultuur in Tholen. aallierna sluiting. I0LEN. 6 November 1931. Aan liet postkankoor Tholen en de daai- ler ressorteercude bulppustkantore» werd gt- ;e code de maand Ociober 1931 icgelegd 1968,36, terugbetaald t 11342,47. Bet laat-te door dat kantoor ui'gegeveu boekje 3n agt het nummer 14635. De eerste Nutsavoud in dit seizoeu bracht Departement een spreker, die, Da ziju debuut bet vorige jaar, de verwachtingen niet heelt chaamd. Toeu de voorzitter, dhr W. Moelker de bijeeu- D9i had geoprnd eu dr. van der Sleeu uit arlem had "ingeleid, kregen wij eenige ureu ut(ót 'te doorleven, daar spreker de aanwezigen, ir zijn prettige betoogtrant, geheel in zijn iserie deed inleven. L)r. vau der Sleen' voerde mee naar Java en Suiuatra, wist ons ie ver- u vaü de verschillende cultures, die ïu linde welvaart brengen, waarvoor hij een platenmateriaal bad meegeurachl, die bet iprokeDe zeer verduidelijkten. Ook de etgeu- digheden van verschillende daar wone.Dde kstaminen deert spr uitkomeu, belgeen sommige ;enblikkeu de lachspieren in beweging bracht, ijl spr. een hartelijk appl.us oogsite. Bet was een leerzame en genotvollen avond hel woord van dank met een welgemeeud tot erziei.8 van deu voorzitter, vertolkte zeer zeker mecniug van alle aanwezige'-. Zaterdag hield hetMuziekgezelschap „Con cordia" 'een rondgang door de [Gemeente ten einde te trachten door het houden van een {col lecte, de groote schuld die het Gezelschap heeft, te delgen. Er is door de Burgerij goed gegeven waar voor Bestuur en werkende ledeo d^n ingezetenen zeer dankbaar zijn.jAls de toestemming verkregen is voor een verloting |eu de te honden Bazar, boopt men dat de schuld kan worden gedekt. OUD-VOSSEMEER. De jacht op hazen is reeds eenigen tijd open, maar vau beduidende resultaten boort men niet. Sedert de jacht is afgekocht eu niet meer aan de Ambachtsheer lijkheid behoor», is de hazeubevolking met reu zenschreden schteruiigegaan. Misschien komt de tijd nog, dat een haas als „rariteit" aan de deur te zien kouii. SCBERPENI88E. Tot lid van het dagelijksch bestuur dei N. V. Waterl.mtj. Tholen is be noemd de he» r D. K. Rijstenbil alhier. Aan de pachters -van de domeingronden zal dit jaar een vermindering va*» pacht toege staan worden van 35 °/Q. De Usclubver. #Scherpenis*e" zal dezen winter eeu loterij organiseeren om eeu tekort in huu kas te dekkeu L iten zijn reeds ver krijgbaar. STAVENISSE. Na de hier binne-ikort vacee- rende betrekking vau Onderwijzer (-/ac. Kievit) hebben zich 17 sollicitanten aangemeld. Daar er geeu of een onvoldoend aantal deelnemers zich aangemeld hebben, kan er dezen Winter alh'er geen cursus in Laudbo»wkuude en ook geen voor vervolgonderwijs gegeven worden. Door een groot grondeigenaar is aan zijn 'alrijke pachters alhier een koruug ^an 20% over de pacht voor dit j»ar losgestaan. Het be tuur der Diaconie van de Ned Herv. Kerk nam eeu zeilde besJuit. De beer G. Bastiaans-i alhier, gediplomeerd Waterbouwkundige is met iugaog van 15 dezer beooemd ah tijdelijk Rijk «op zich ter bij den wegen bouw te Assem Door J. Geluk, landbouwer alhier is een proef gt'ucmeu met het makenjvan ka s. De smaak is zeer gord en ook in prijs k<-n het prodnet met andere kaa« coucurreerer. De leider der Ned rlandsche fascisten bedreigd. Naar de „Nieuwsbron" bericht, is de leider der Nederlandscbe fascisten, de heer Baars, die erin slaagde bet communistisch archief aan te koopen en Ie publiceejen, reeds een week^enoodzaakt zich schuil Ie houden, daar uit Duitschland een aantal communisten is gezonden met het doel, hem „van het tooneel te doen verdwijnen". Het gerucht doet de ronde, dat de heer Baars reeds door communisten zou zijn ontvoerd, doch 't blad meldt met stellig heid, dat dit niet juist is. Wel moest de lieer Baars, na een week in Den Haag te hebben vertoefd, thans een andere schuil plaats zoeken. Een leelijke schadepost. De leden van de Coöp. Beetwortelsuiker fabriek te Groningen moeien hun aandeelen van f500, waarop indertijd f200 was ge stort, volstorten, zoodat elke aandeelhouder per aandeel f300 moet bijbetalen. Vele Gruningsche en Friesche leden worden hierdoor opnieuw gedupeerd; Naar verluidt zullen de aandeelhouders! die geen bieten verbouwd hebben ditjaar[ per; aandeel hiervoor f350 moeten betalen hierbij nog gevoegd f300 voor het vol storten van een aandeel, geelt dus per aandeel een schadepost van f350. Ger. Kerk voorm. 9.80, nam. 2 dhr de Vrie» en 's avonds 6 uur leeskerk. Ger. Gein. voorin. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 nar leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 leeskerk en nam. 2 aar ds. van Rootselaar. Geref. Gem. voorm. 9.30, nam 2 eu 'a avond» 5.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Keik voorm. 9.80 en nam. 2 uur ds. Moerman Ood Geref. Gem. vourm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, ds. de Bres en nam. 2 nar leeskerk. Osd Ger. Gem. voorm. 9.30, nam, 2 eD avonds 530 uor leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 da. de Gidts en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, en nana. 2 uur ds. Vreogdenbil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'a avonds 6 uur leeskerk. KERKNIEUWS. 'Poorlvliett Beroepen bg de Ned. Herv. Kerk te Linscholen ds. O. J. van Rootselaar alhier. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 nur ds. de Gidts (Voorm. Bed. H. Avondm. nam. Dankzegging) Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam 2.30dr. Vellenaar. Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 nur leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'a avonds 6 uur ds. Baag. Nam. Doopbed. Ned Protestantenbond afd. Tholen. Zondag 8 Nov. des avonds half zes ds. J. N. v. d. Heijde to Eindhoven. Ds. Daraaslra wegens ziekie verhinderd. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 «Is. Van Rootselaar e n nam. 2 nur leeskerk. BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 30 Oct.—5 Nov. 1931. GeborenLeena Josina, d. v. J. Schot e. v. M. Baaij. OndertrouwdJ. Quist en W. F. Beu kelaar, beiden te Tholen. MARKTBERICHTEN. ST. THOLEN, 6 Nov. 1931. Boereuboter f 0.70 per pond. Roomboter t0.70 Bieien 1 6.50 per 100 stuks. Noteering te Middelburg, 5 Nov, Boerenboter (part. prijs) f 0.77B. MAARTENSuIJK, 5 November 1931. Per 100 KG. Bruine boouen Erwten (groene) Schokkers Maanzaad Eigenheimers, wittï Zeeowscbe bonte blauwe Uien, groote, kleine 9.— t 11.— 9.— f 12.50 16.— „21.— 19.— „22.— Per 70 K.G. I 3— I 3.— f 3.25 3.— f 3.25 Per 60 K.G. f 2.50 3.60 iderlrouwd J. QUIST Ci. et> 7 407 W. F. BEUKELAAR Jd. ij olen, 5 November 1931. Zoo de Beere wil onze gelitfde Ouders jan suurlant hoptQ MAR1JNA BIJL 9en November hunue 50- <w irige Echtvereeniging te gr- $j denken. 18 40728 Hunne dankbare kiuderer, j| 'hol«n, W. SUURLANT. f? T. SU UKLANTBos. oortvliet, November 1931. der heiitrijenham.) lap ESTIGD TE MIDDELBURG. Directeur: J. F. de WIJS. VI ten immi-sarissen geven kennis, dat. e op 5 November 1931 gebonden LGEMEENE VERGADERING ekening over 1930 is. goedge- d. edorendn 102 JAREN is betaald BRANDSCHADE en ADMINI- 'tATlEKOSTEN te zanten gemid- per jaar voor WOONHUIZEN 3ENT n voor BOERDERIJEN CENT van de DUIZEND GUL- verwaarborgde som. et kapitaal van deelneming be- >t f 63.537.438. Commissarissen voornoemd, H. F. Lantsbeer. W. Z. van Teijlingen. H. A. van Doorn. G. F. Baron thoe Schwartzen- )erg en Hobenlansberg. Pilaar. Eenvoudige solide WINTERJAS of ULSTER Prijs f 8.75 tot f 12.75. Een betere soort, Mooie dessins. Goede kwaliteit f 15.tot f20.—. De veel gevraagde JAS Vischgraat dessins Geheel wollen kwaliteit f22.tot f28.— Iets aparts Op zijde gevoerd. Speciale stoffen f32.— tot f42. REGENJASSEN In Waterproof en Stof op Gummi PANTALONS vanaf f 1.50 tot f 12.— Een prima blauw Kamgaren COLBERT C0STUUM II rij moderne Wscbgraatdessins f25. Goedkoope blauwe COLBERT C0STUUMS, Halfwollen Kamgaren vanaf f 11. Eenvoudige DAMESMANTEL Aardige bontkraag vanaf f7.— tot f9. Zeer mooie DAMESMANTEL Prima Wollen diagonalen Groote moderne bontkraag f16.tot f22 Elegante DAMESMANTEL Zeer mooie diagonaal. Nieuwste stoffen Breede Oppossumkraag Geheel op beste zijde gevoerd f26.tot f32 KINDERMANTELS 5 jaar vanaf f3.50. REGENMANTELS JAPONNEN 200 40725 in Uni en Fantasiestoffen vanaf f5.25, 7.25 f9.50, f 12.50 en hooger. lei i deelneming vervoege men zich de beereo correspondenten, te n H. VERHAGE Fz. te Zie- JOHs. BOOGERT LWz. ie erland; D. H. VAN DB VELDE letPholsu; A. BKUIJNZEEL t« '^ijlnnalandJ. J. POLDERMAN t. Maartensdijk en J. BOOGERT t. Philipsland. 47 40731 üd iviü Voorradigalle soorteD irdPROGISTERIJ ARTIKELEN. redde Cologne,Tandpasta, Tandborstels Vgj akte geneesmiddelen, Drops enz. Beleefd aanbevelend, 8 40561 e]| mrloo—van Sliedrecht, Tholen. bij mij eens proef met een half pond Baai 5 50 ets. per half pond No. I 50 ets. Raedth (rood 30 ct. p. Goede kwaliteit voor lageu prijs 20 40723 Aanbevelend, P. FRANKE-Tichem, Haven, St. Maartensdijk. TE KOOP PRACHTIG EIKEN met. 10 j:iar garantie, tegen veel verminderde prijs. 40737 Te bezichtigen bij 8 B. S. NELISSfl—Sohot Hoogstraat 44 Tholen. Een heerlijk kaakje, licht van gewicht, 20 ct. per half pond. Deventer Kruidnootjes 12 ct* per ons. Chocoladeschuimpjes 22 ct. p. ons. Aanbevelend. 15 40735 Fa. J. C. v. d. STEL, Tholen. Gerookt vleesch (spier) f 0.20 per ons. Gekookte ham „0.18 Blaas ham „0.20 Lunchworst eu gebraden gehak f 0.15 per oos. Vleescbkaas „0.16 per ons. Boterharnworst,leverworst, bloedworst en cornedteef f 0.10 per ons. De fijnste rondbief'tnk f 0.80 p pond Aanbevelend, H. VAN DER EIJK, 19 Kerkstraat - Tbolen T l. 55 N.B. Gelegenheid tot bet malen van worstvleesch. Prijs billijk. is bet tijd, koopt nu een kachel, wij hebben nog een ruime sorteering haarden en vulkachels in alle kleuren. Emmerkachels, rijk nikkel, vanaf f 17.90. Vulkachels, wijnrood, vierkant model, met kookgat e» vloer plaat vanaf f 31. Koperen en emaille volemmers, kachelplaten in soorten. Groote vooraad emaille artikelen. Geëmailleerd allumioium iu de nieawste kleuren. Beleefd aanbevelend, 1. MELSE - THOLEN. Nog enkele gebruikte kachels, waaronder een pracht vulkachel met tegelr. 23 40372 GEVRAAGD 2 petroleumkachels 60 Linï, 2 Petrol, hanglampen. 7 Triumfbranders, gebruikte. 40736 J. HEIJB0ER, Tholen. Tholen levert U de fijnste vleeschwaren „NIEUW PRODUCT". Vleeschkaas uit zuiver vleesch en tong bereid, 18 ct. p. ons. Leverworst 10 ct. p. ons Boterhamworst 12 Gekookte ham 25 Ontbijtspek zonder zwoerd p. ons 14 ct. Rookworst le soort p. pond 55 ct. 18 40734 Van Zwaamen en Thomson voor 1932. Officieele prijs 20, 25, 32l/s en 40 cent per stuk. 10 40719 Verkrijgbaar bij Fa. J. M C.POT Boekhandel, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 5