ONDERWIJS. De cursus ter opleidiog voor onderwijzers en onderwijzeressen te Bergen op Zoom, van oeotrale zijde opgericht, wordt gevolgd door 20 leerlingen die io een klasse zijn vereenigd een waarvan er 5 oit het eiland Tholen zijn en wel oit de gemeenten 8t. Maartensdijk, St. Annaland en Ond-Vossemeer. De lessen worden gegeven door de beeren L. J. Breure, C. J. Beaodonx en M. van Tol en verschillende leeraren en leeraressen der B. B. B. School te Bergen op Zoom enz. Waar o.s. het voor het eilaud Tholen zoo goed als oomogeÜjk was daarvoor te worden opgeleid, is deze cnrsos een uitkomst eo het is te hopen dat in afzienbaren tijd deze vrijwillige stichtiog zal konneu omgezet worden in een Kweekschool waardoor tal van anderen ook zullen kannen profiteeren daar dit thans nog alleen geldt voor meergevorderden, die aan U. L. O. Scholen of B. B. School reeds eenige opleiding genoten. Oud-Vossemeer. Mej. D. Uijl alhier, die als volontaire werkzaam was aandeChr. Nat. school te Klundert is thans als tijdelijk onderwijzeres aangesteld wegens ziekte van een der vaste werkkrachten. Op 2 Nov. is alhier de cnrsas aan <ïe O. I<. School begonnen voor leerlingen, die reeds vrij zijn van leerplicht, dus een vervolgcarsns en wel met 20 leerlingen zoodal de liefhebberij tot deelname tamelijk groot is. *Poortvliet. Naar -.wij vernemen, bestaat er weer groote belangstelling voor den aangevangen Wiutercursus voor Vervolgonderwijs der O. L. school alhier. Op Maandag jl. begonnen de lessen met 19 leerliogen. nl. IS jongens en 6 meisjes De verschillende vakken worden worden als zgo. „practische levenslessen", gegeveo door bet Hoafd den beer B. E. Dijken, den heer L. Blaas en mej. J. C. Nortier. BINNENLAND. Gedwongen leening. De anti-revolntionoairo Rotterdammer kwam met het sensatioueeie bericht, dat de regeering de uitgifte eeuer gedwongen leening overwoog teneinde in de oogenblikkelijke kasmoeilijkheden vsd Rijk en Gemeenten te voorzien. Nu eveoals vlak vóór den wereldoorlog het publiek het geld oppot op oogemotiveerde wijze aldus wordt bet besluit gerechtvaardigd is het trelfeo van een gelijkeoorligen maatregel als in de oorlogs jaren verantwoord. De regeering zegt dat hiervan niets aan is. Men speculeert niet meer. We weten niet of het boveostaande bericht op waarheid berost, maar het is zeker dat, hoewel het specnleeren den Nederlander als het ware in het bloed zit, hij op het oogenblik van specu laties Diets moet hebben. De kleiDe belegger- specolant is kopschaw voor de bears geworden ea brengt zijn geld liever Daar de spaarbank. Daardoor kuDDeD zelfs odzo grootste gemeenten, Amsterdam en Rotterdam, moeilijk aan geld komen. Toch is vrees voor een dé acle hier ten eenenmale belachelijk. Het is in ons huidig staatsbestel gewoonweg ondenkbaar, dat eene gemeente ata Amsterdam of Rotterdam failliet zoo gaao. Mocht de cooponrente eeoer geld- leening tan een dezer gemeeDleu niet meer be taald kunoen worden, dan zoa de regeering stellig ingrijpen, al zon dit laatste waarschijnlijk wel gepaard gaan met een. gebeele of gedeelte- lyke onder curateelestelling van het betrokken gemeentebestuur. Een ingediend wetsontwerp geeft de regeeriog bet recht aan gemeeoteo, die io moeilijkheden verkeereD, uit 's rijks schatkist eteon te verleeneu. Geen herhalingsoefeningen. Om blijkbaar geld oit te sparen heeft de regeeriog besloten iD 1932 geen herhalingsoefe ningen te houdeo. Dit zal komen op eene be sparing van oDgeveer f500.000. In 1933 zollen er twee lichtingen herhalingsoefeningen moeteo verrichten. Brug bij Keizersveer. Bet Keizersveer, dat zijn naam dankt aan Napoleon immers heeft hij bij het scheppen van eeD zoo kortst mogelijkeo weg van Amster dam over Utrecht eo Breda Daar Brussel eo Parijs dit weer io leveo heeft geroepen is geen veer meervoor hst laatste heeft het rader- veerbootje den overtocht over de Bergsche Maas gedaaD. Ia alle plechtigheid werd de brug io gebruik geoomeu eo darrmede is een .belangrijke vaste verbinding tot -stand gekomen. Nederland, het vrijhandelsland. Een artikel in de jubibaoa-aitgave ter gelegen heid van het 75-jarig iestaan van de „Frank- forter Zeituog", heeft in Nederlaud bijzonder de aaodacht getrokken. Gem wonder eigenlijk, want Nederland wordt daarin aangehaald als voorbeeld van een vrijbandelseilaid te midden van eeu Oceaan rao protoctiooisoe. Nederland, zoo wordt gezegd, is arm aau grootstoffen en sedert eeuwen een handeldrijvend volk, welke beide factoren vóór het aanbangen vau een vrijhandelspolitiek spreken. Deze heeft Necbrland in de Laudboaw- cricis in de laatste dertir jaar van de vorige eeuw gedwongen zijn laolbouw te rationaliseereo, d.w.z. zich op die takkm toe te leggen, welke onder de natuarlijke omtandigheden het meest geschikt wareu om vat den arbeid in eo de ontwikkeling van den landbouw] de grootste vruchten zien plukken. De opkomst vao de Nederlandsche industrie is door den vrijhandel niet gehinderd, doch zelfs bevorderd, want daar door kwam de Nederlandsche ondernemer er toe niet zonder onderscheid ieder artikel te produ- ceeren, dat het Buitenland tot na toe verkocht, maar zich op de productie van die artikelen toe te leggen, waarin het mogelijk was door bijzondere geschiktheid, het profijt trekken van de gegeven omstandigheden en rationeels bedrijfs inrichting met het Buitenland te coucnrreeren. Belangrijke industrieën zijn daardoor ontstaao als scheepsbouw, margarine, koostrijde, radio- en gloeilampen. Bovendien wist de Nederlandsche fabrikaut of landbouwer, dat hij althans io nor male tijden zichzelf dieode te helpen en op „Liebesgaben" n 1. beschermende tarieven of openlijke of bedekte subsidieëo niet behoefde te rekeoeD. Nog is Nederland het vrijhandelsland bij uitnemendheid. Zou deze politiek vol te houdeo zijn Veramerikaniseering Moet Nederland, op het gebied der handels politiek vao Amerika niets hebbeo, io eeu auder opzicht gaat de veramerikaniseering van Neder land voort. We hebben alhier het oog op he- steeds brotaler optreden vao dieven en inbrekers. In Amsterdam gingen er een paar met een post- aoto vandoor. Bet liep nog mee, want de anlo waarop de heeren het voorzien hadden dt wagen met de geldtrommels was te laai eD de vertragiog heeft haD in han berekeningen parten gespeeld. Thaos was de buit niet groot. Later werd de auto op een stil pleintje gevonden. De postzakken zijn oit teo der Amsterdamsche grachten opgevischt. Gehuwde vrouwen in Gemeentedienst. In den Baagschen Raad werd een heftig debat gevoerd over ?eo voorstel tot ontslag van gehuwde vrouwelijke gemeenteambtenaren, welke zaak begrijpelijkerwijs veel belangstelling oodervood, van de zijde der dames.' Het slot van bel liedje was dat het voorstel door B. en W. verworpen werdrechts tegeo links. Een audere niet prin- cipeele-motie, ontslag aan de gehawde vroaw ter bestrijding der werkloosheid werd eveoeeus ver worpen. In den Haag wenscht men dus de vroow in gemeentedienst te houden. Versterking van den Hilversumschen zender- De Hilversoinsche zender op de 298 Meter golflengte is alles behalve goed te noemeD oo- danks de vele verbeteringen die werdeo aangelegd. De Nederlandsche Seintoestelleofabriek heeft na plaonen om den zender zeer belangrijk te ver sterken, teneinde de uitzending geen storing te doen onderviaden van Turijn en Nort Regional Oveiigeos leven de verschillende omroepvereeni- gingen nog altijd op voet van oorlog. ei Nederlanders in Sovjet-Dienst. Volgens de wet op üet Nederlanderschap word het Nederlanderschap verloren door zooder verlo op te treden in vreemden krijgs- en staatsdienst h In verband met deze bepaling hebban Neder landers werkzaam in verschillende bedrijven it Rusland, zonder het zei» te weten het Neder o laDderecbap verloreD. Blijkbaar wordt door heilt toch nog prijs gesteld op het Nederlanderschap want «ij lazen dat zij zich tot de regeeriDj- bebbeo gewend. J Commistische welbespraaktheid. Ol bet deze semi-conmunisiiscbe vereeuigin^ zal gelukken iets bij de regeeriog te bereiken is de vraag. Maar bespraakt zijn de commnnistet anders genoeg. In „Parlement en Keizer" word er melding van gemaakt, dat in het afgel<fcperr jaar de redevoeringen van de bside communisten i die in de Tweede Kamer zitting hebbeo, in dt „Handelingen" te zamen bijna evenveel kolommen» druks besloegen ala die van 8 liberalen, 11 Chr.e Bist. eo 12 auti-rev. bij elkaar, of wel bijoa L balf zooveel als de dertig katholieke leden te zamen. Correspondentie. e Aau X te Poortvliet. Uw mgezouden stak kunoen wij, daar U er o. a. een persoon in aau- valt, zonder Uwe onderteekeniog niet opnemen Wilt U er alsnog Uw naam ooder vermelden]^ dan hebben wii tegen plaatsing geen bezwaar. 1 Redactie. je SPORT. 8, Oud-Vossemeer. De voetbalclub O. V.C. U alhier speelde gelijk spel 11 met Dosco VI oit Berden oo Zoom. GEMENGD NIEUWS Een Spaansch landgoed door communistenf overvallen. In de omgeving van het dorp Obejun£0 in de provincie Gordoba zijn verscheidene d honderden, zwaar gewapende boerenar-|n beiders onder commuuistische leiding, op, het gebied van het grootste landgoed aldaaie binnengedrongen, waar zij al het vee doodetp en het jonge zaaisel verwoestten, terwij zij voortdurend de eigenaars, die poogdent bereden politie te halen, onder bedreiging met den dood in bedwang hielden. Dö- lebellen ontvingen de politie met hevig vuur. dat op gelijke wijze werd beantwoordt! Eerst na een strijd, die verscheidene urer I duurde, konden de rebellen verdrever" worden. Behalve drie dooden bleven no< verscheidene gewonden op het slagvele" achter.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4