f 1000 of f 500 móet* zijn. B. en W. weten niet wat het worden zal. De heer Overbeoke is dezelfde meening toegedaan als de heer Moelker. Het is zeer moeiijk en als men dan ziet hel enorme autovervoer dal er plaats heelt en die auto's vei voeren zelf de pulp-ook nog, dan zal dit een groot nadeel zijn voor hof havenbedrijf en dan zal er ook minder geraamd moeten worden. De Voorzitter zegt er piineipeel niet te«'eu te zijn. maar dan had de commissie met een "voorstel moeten komen om de de post te veringen. De lieer Moelker merkt op dat de com missie meende te volstaan om 13. en YV. hierop Ie wijzen. Ilij meent dat zij wel geraadpleegd hebben eii gezegd boe is de toestand nii, en die als leidraad te nemen voor bel volgend jaar Hij steil dan ook 'namens de commissie voor deze p..St met nog 1'öUÜ te verlagen. De heer Dekker merkt op bet is gewoon een raming. De lieei Moelker zegt dal is met zooveel zaken in de wereld, maar als een bron win inkomen geraamd wordlen men komt i niet dan valt bet tegen en dan kan men ei im e zitten. Als men nu met nog 1500 vermindert dan kan men daar rekening mee houden. De Vuurzitter zegt dal B. en VV. bun voói'sLel handhaven lel m stemming gebracht wordt •i, |,n l 4 tegen 3 stemmen, hen. en Ovcibeeke, Wugeuuar Dit en Moelki Do con bruugst v oog op Do heer Stollen zee kreeg men missie ilnis te ncenl hoog dat de post op- geraamd met het Ie landbouw, ielker zegt dal de hulpmest- verlnagd zijn in prijs en al i de mest gratis dan was het Ie malaise in De Overbet heter een nieuw I burgemeeslerkame Wij hebben in dt een nieuw kleed not 'Als wij dit do voi voer duurder duu als met hulpmestsoflen koopt en uit dien heulde meende de com missie dal die pust te hoog' was. Do Voorzitter zegt dat er at rekening moe is gehouden want ze is al reeds met i'25 verlaagd. De héér L'ékker mei kt op dat de com post de natste maal meer heelt opgebracht. Mol alg'. st. wordl besloten deze post te handhaven. De commissie meent dut de buur van Kooien is verlaagd. De Voorzitter antwoordt dal Kooien voor 2 jaar onthulling is verleend en wel «\oor Two en l(J31nu beslaat het li uiucöiit re cl nu" en dal v\ijsl aan een bedrug vaii 1 420 dus moest lie' op de begiuolnig komen. De commissie vraagt bij de pust be lastingen waarom die tiooger is geraamd. De Voorzitter antwoordt dat vurig jaar sleclïfs 85% opbrengst kou geraamd wor .en maar nu ile volle 109%. Een lid van de commissie vraagt waar- om of pust van liet gasbedrijl I 214hooger is geraamd dan vorig jaar niettegenstaande den aanleg van electi icileil. De Voorzitter antwoordt dat men een bedrag van l 500 minder rente moet be talen maar er moei f lOüÜ afgelost worden. De commissie vraagt waarom de post aii I 30 schrijfloon op de begrooling moei staan. De Voorzitter antwoordt dal hel goed is dat die post blijft, het kan nu noodig zijn voor schrijfloon builen de secretarie. De commissie meent dut post 21 wel verminderd kan'worden mei l 100,— daar zij dit niet als een nsud/.ukelijke uitgaat beschouwt Do Voorzitter antwoordt dat «1 ie f 100 is voor een nieuw kleed ui de raadszaal eu dan kan van dit. kleed ean stuk ge bruikt worden voor de burgeiueesterkamer daar dit noodig is en een nieuw kleed iu de raadszaal is geen weelde. Dhr Overheeke zegt dal de commissie juist van meening was dal dit kleed nog wel een jaartje moe zou kunnen,-het ziel er nog fatsoenlijk uit. Zoo dikwijls hebben wij met te vergaderen en men kan ei nog jaren meedoen. Ilij vindt bel f 109 weg gooien waii-l bol kleed ziet er nog best uil en we behoeven niet zoo -grootse!leeps te leven. Het kleed l;gl bier rustig De Voorzitter jnerkt op dat het in de burgemeesterkamer bard noodig is, dan moet men daar toch een nieuwe koopen en nu hadden wij gedacht het te combi- ueeren. eke zegt dat men dan eed kan koopen in de want die tafel is kleiner raadszaal nel zoo min >dig als een geldschop. ui scheelt «lil meer dan de helft en met dit kleed kunnen wij nog wel 29 jaar doen. De VuiirziLter stelt voor de post te hand haven. De heer Overheeke zegt dat de heer Wagen»ar er m do commissie mee naar voren is gekomen, maar hij heeft hem nog niets .hooren zeggen. De Voorzitter meent dat de heer Wage naai* de meening van 13. en W. deelt, dat het absoluut noodig is. De heer Overbeoke begrijpt dit niet, daar ile heer Wegenaar ook dit naar voren heeft gebracht. De heer Wageuaar zegt in de.commissie vergadering gevraagd te hébben waar die f100 voor was, het antwoord wrs dat dit voor een hieuw trfelkleed was Nuzigspr. daar nog geen gat in en gezien h t geen tijd is om mei liet geld te gooien, meende hij dat het heter was nog een jaar te wachten. Nu hoort hij het echter anders. De Voorzitjer acht een nieuw kleed noodig De heer Moelker staat meer aan de zijde van den heer Overheeke dan van den heer Wagonaar. Terecht heeft de beer Over heeke opgemerkt dat dit kleed niet veel meer gebruikt wordt, het is alleen mei trouwen. De vergaderingen van 13. en W. worden in de burgemeesterkamer gehouden en daar vindt hij het dan noodzakelijker omdat die iedere week gébruikt wordt en eiken dag zit de burgemeester er, bet is dus eiken dag aan sleet onderhevig, hij acht daar een nieuw kleed heter. Hij zou dan ook in overweging willen geven de post te handhaven, maar dan een nieuw kleed aan te schuiten voor den burgemeesterkamer. De voorz. merkt op dat als men hier een nieuw kleed koopt, men dan dit kan gebruiken voor de hurgerneeslerkamer. Ook moet men niet vergeten dat deze kamer ook nog gebruikt wordt met trouwen en bel kleed is aardig verschoten. Dhr Overheeke merkt op dat men toch wel zal trouwen. De voorz. stelt voor de post te hand haven. Dhr Overheeke stelt voor om een nieuw kleed aan te schallen in de burgemeester- kamer. Met 4 legen 2 st. wordt het voorstel van 13. en W. aangenomen, tegen de heereti Overheeke eu Moelker. Wat betreft de post bestraling zegt de voorzitter dat de Mulenvl. straat volgend jaar bestraat zal worden, maar men wilde nu eerst, boompjes planten, omdat men als dit later gebeurt, daar hinder van onder vindt. Dhr Overheeke kan met het eerste ge deelte meegaan, maar met liet tweede ge deelte niet. Een weg of straat waar booméri staan,die heeft veel te lijden. Toen spr. pas aan de Voorstad woonde, stonden aan eeue zijde nog boomen en was het hem niet mogelijk daar weg te komen als hel slecht weer was. Nu,.de hoornen weg zijn is liet mogelijk. Ilij vindt dan ook hoornen langs een straat onnoudig. De voorz. merkt op dat het stadsbeeld er mee verfraaid wordt. Dhr Overheeke zegt nogmaals dat het voor den weg slecht is. Weth. van den Berge zegt dat voor de woning vau dhr Overheeke indertijd groofe olnieboomen stonden, maar niemand die in zijn hoofd krijgt om die daar ook te planten, daar plant men sierboornen en die krijgen nooit een groote kroon als men daar zorg voor draagt; dit bezwaar is dan ondervangen. De zaak is maar, zullen wij de straat beplanten, ja of nee, de straat leent er zich eerste klas voor. Dhr Overheeke meent dat de tijdsom standigheden niet zijn voor versiering dat geld kost, want men moet ieder dubbeltje in de gaten houden. Men zal geld genoeg uit te geven krijgen voor de werkloozen De voorz. zegt als die post van f2U0er niet al kon, 13. eu W. hier niet mee waren gekomen. Nu kunnen zij gerust bet voor stel doem Men moet ook denken aan de toekomst. Dhr Overheeke geeft dit toe, maar hij is er voor het geld niet te vermorsen, maar 1 hel nauwkeurig te berekenen De voorz. antwoordt dat B, en W. het niet vermorsen Dhr Wagenaar is hel ien deele eens met diia Overheeke, hij stelt wenschelijke en noodzakelijke uitgaven. Dit is een weusclie- lijke uitgaaf en hij meent dat men de toe komst in moet zien en dan weet men niet wat er zal komen. B. en VV. handhaven echter deze post. Met 3 tegen 4 st. wordt het voorstel van B. en W. verworpen, zoodat het werk niet zal worden uitgevoerd. Voor de beide wet houders en dhr Dekker. Wal betreft de toekenning vau subsidies, 1 lid was voor toekenning vau alle subsi dies, l lid voor halveeriug en 1 lid whs tegen de subsidie van de schietvereeniging. De voorz. antwoordt dat. hierover niet meer valt te spreken, daar deze posten zijn vastgesteld in de vorige vergadering. Dhr Overheeke is he. bier niet mee eens, de begrooling wordt nu behandeld eu rnen kan er dus over spreken De voorz. zegt dat deze posten op de begrooting zijn geplaatst naar aanleiding van de besluiten van den raad. Dhr Bogert wil aangemerkt hebben tegen alle subsidies gestemd te hebben. Dhr Wagenaar wil nog een opmerkiug maken. Hij is bij die behandeling niet tegen woordig geweest. Nu heeft het hem ver wonderd, dat twee vereenigingen wel sub sidie-hebben gevraagd, maar de vereeni- ging Concordia niet, waarom beeft die niet gevraagd, is dat soms een troetelkind van de gemeente. De voorz. aölwoornt dat de reden is dat Concordia indertijd gevraaagd heèft deze- subsidie elk jaar als een vaste post op de begrooling te zette i. Dhr 'Wagenaar meent dat dit de vereeui- ging is d e het allerminst voor subsidie in aanmerking komt. Dhr Moelker zegt er niet veel over te zullen spreken. Hij vindt dat een muziek gezelschap op zijn plaats is. Dat muziek gezelschap kan niet zonder steun van de gemeente, dat is nu pas nog gebleken, de mensehen zijn bij de burgerij rond ge- j weest om ie /.aak toch in stand te houden. Hij staat op het standpunt dat een muziek gezelschap op een plaats geen overdreven luxe is. Dhr Overheeke wenscht nog iets te zeghen over de subsidie aan de schiel- vereeniging. Ieder weet hoe ik er over deuk en dat stelt hij op hoogen prijs Hij heeft een sterke haat tegen de schiet ver. en het zit hem hoog die subsidie, zoo zelfs dat hij legen alle subsidies zou willen stemmen.. Hij is een voorstander van mu- i ziek en gymnastiek^ want dit heeft hij al een paar maal getoond, maar hij zou als het noodig was dit offer willen bren gen voor de andere vereeiiigiugen. Wij kunnen het nu bij de begrooting behan delen en trekken het vorige raadsbesluit in. De voorz. antwoordt dat dit niet de juiste methode is. Als rnen eenmaal een besluit'genomen heelt dan moet het utt zijn, anders kan men geen zaken doen Dhr Overbeoke zegt dat een dergelijk geval wel eens is gebeurd met ziju partij genoot Goedegebuure, toen die bij de be- i handeling van de tariefsverlaging van de gasprijs een fuut ontdekte en toen met alg. st besloten werd de gasprijs te vor- lagen. 8 dagen later werd dit weer inge trokken. De voorz. merkt op dat daar een ge zonde reden voor kan zijn geweest. Dhr Ovejibeeke stelt voor alle subsidies in te trekken. Dhr Wageuaar zegt zoo principieel als de heer Overheeke er tegen is zoo prin cipieel is hij er voor. Hij wenschle wel dal de heer Overheeke eerlijk was "en zeide waarom hij die subsidie weg wil j hebben. Wij welen wat in 1993 de leiders van zijn partij zeiden Als mijn machtige arm het wil, dan staat heel het raderwerk stil. Hoe in 1918 de heer Troelstra naai* de macht pakte en gebruik dacht te maken vau de onrust in liet leger. Dhr Overheeke interrumpeert, deed «Ie heer Alberda het uu maar. De voorz. hamert, dhr Overheeke gaat vooi t, de voorz filijll hameren. Dhr. Over heeke zegt dan had U ook moeten hame ren toen dhr Wagenaar mij in de eérste vergadering ook interrumpeerde. De voorz. verzoekt den heer Overheeke zijn mond te houden, dan kan dhr Wa genuur door spreken. Dhr Wageuaar zegt verder dat zou de heer Alberda ook willen, maar wij erken nen dat God ons H. M. de Koningin heeft gegeven. Daarom zouden zs af willen schaffen legeren vloot,schietverenigingen en vrijwillige landstorm. Hij is er dan ook vooi' deze subsidie te handhaven. De voorz. spijt het dat de debatten weer ziju begonnen, hij zal echter het voorstel Overheeke niet in stemming brengen. Dhr Overheeke zegt dat dit niet geeft, maar hij is tegen de subsidie van de schietver. en zal trachten die af te breken zoolang a s er één haar op zijn kalen knikker staat. De voorz. vindt dat dhr Overheeke dan zijn belofte niet nakomt om de belangen van de gemeente te behartigen als hij dit niet heeft gemeend. Een lid van de commissie zag gaarne een post van f2500 op de begrooling ge bracht voor werkverschaffing. De voorz antwoordt dat er nog nooit geen post op de begrooting is gebracht en toch is er steeds werk verschaft. Dhr Üverbeeke is het daar niet mee eens. Elk jaar wordt eraan werkverschaf fing in de gemeente Tholen gedaan en wel niet het slechtst, maar toch acht hij het goed dat er een post op de begrooting slaat, dan kunnen de raadsleden tegen B. en W. zeggen als er werkloosheid heerschl, geeft die menschen werk. Als er geen "post op de begrooting staat en B. en W. zien er de noodzakelijkheid niet vau in, dan kan rnen werk geven als men wil. De voorz. merkt op dat dit onjuist is. U zegt zelf dat de gem. Tholen het best af is eu wacht dan ook af en zie dan met vertrouwen uit. Het is niet goed opge drongen te worden. Dhr i'verbeeke zegt er ziju al verschil lende malen verzoeken geweest om werk te vers.'haffen en dan is het in den raad besproken, mear nooit is er een post op de begrooling geweeet. Spr. vraagt wat er voor kwaad in is oui een post op de be grooting te plaatsen. De voorz. antwoordt dat er altijd iets gedaan wordt om productief werk te geven. Straks zullen er dan ook plannen bomen om werk te verschaffen. Dhr Moelker merkt op dat men moet trachten de werkloosheid te bestrijden en een bron te vinden daarvoor in de werk verschaffing. Het doet spr. dan ook ge noegen dat er plannen komen, dal zal voor zekerde aibéidsmenschen ten geede komen. De begrooling wordt hierna met alg. st. goedgekeurd, in ontv. en uitg. op fl73360.8ö voor den gewonen dienst i voor den kapitaaldienst in ontv. eu ui op f212584.27. De begrooting van het alg. armbestu wordt eveneens met alg. stemmen goe gekeurd. De heer Moelker hield zich buit stemming. B. en W. stellen voor de dading n: het Waterschap „de Viije Polders ond Tholen" aan te gaan. De heer Dekker en Overheeke zijn h tegen. De heer Dekker zegt dat hij hoopt c B. eu W. toe zullen zien, dat dergelij dingen niet meer plaats znlleti hebben De Voorzitter zegt toe zijn aandacht aan te zullen schenken. B. en VV. stellen voor aan T. Dijksl een stuk grond in erfpacht te geven. De heer Overbeeke zegt de vorige m; gewezen te hebben op de zaak van 1 havengeld, maar hij heeft er niets v gehoord. De Voorzitter antwoord die kwestie v het havengeld heeft hier niets mee te mak die kan apart worden bekeken De eig naars van de Zoutkeet heeft een eigen z; en die kan de gemeente ook gebruikt Nu behoeft de oigenares van de Zoutk« geen havengeld te betalen De heer Bogert wil het zoo regelen er later geen kwesties kunnen ontsta; De heer Wagenaar merkt op dat hij l geval goed heeft bekeken en dan is lengte die overblijft 10 M. zoodat een set dan voor 2/3 zij op de zaat van de zo keet en ,1/3 van de gemeente, zoodat wederkearig eeri dienst bewijzen is. De Voorzitter antwoordt dat dit juist De heer üverbeeke zegt dat dit schade doet, laten wij Dijkslag dan opslagplaats geven in Kaaibosehje. De Voorzilter vindt geen reden om Dijkslag onnoodig lastig te maken. De heer Overbeeke vindt het niet goi dat er met opzet havengeld door den ne wordt geboord. De heer Bogert is het met den In Overbeeke eens. Als het alle Thoolsc schippers waren die daar losten die hebb toch abonnement maar er kunnen welee andere komen. De Voorzitter zegt dat het havengeld staat van erfpacht Spr. zegt verder als Dijkslag geen pacht krijgt dan blijft de zaak zoo. De heer Overbeeke zegt, ongeacht persoon als men nu f60 erfpacht ontval en men verliest f390 havengeld dan is nadeel voor de gemeente. Weth. van den Berge heeft aandach geluisterd en hij begrijpt het niet. Dijksl wil een stuk grond in erfpacht om z loods te veagrooten en dat staat toch bnit havengeld. Wanneer Dijkslag een am stuk grond wil hebben dan blijlt d toch zoo. Het is dus zoo dat bij een zekei som erfpacht betaald en dan moet ir trachten voor het havengeld een and» oplossing le vinden. De heer Moelker kan er mee meeg; als B. en W. een oplossing willen zoek voor het havengeld. De Voorzitter zegt toe deze zaak na» te overwegen. De Voorzitter stelt voor wat men F= doen, het erfpacht afzonderlijk te bek* delen of met het havengeld samen. Hierover staken de stemmen De h< Dekker hield zich buiten stemming, V( waren de beide wethouders en den hi Wkgenaar, tegen de hoeren Overbee Moelker en Bogert. Deze zaak wordt t aangehouden tot de volgende vergaderi Met alg. st. wordt besloten deel te nen aan de politie-cursus en daar deze cur; in Tholen zal gehouden worden een lok vau de Openb. School hiervoor besch baar te stellen tegen een vergoeding f25 per jaar voor vuur en licht. Hierna wordt de vergadering gescho en wordt overgegaan in een besloten adering. Na heropening stellen B. en W. hun een crediet te verleenen van f8i£0, voor het uitdiepen van de vest vau ka Ondelandsche poort lot de Molenvlietsttai straat. Di te doen met 3 bakken en kn dubbele ploegen. Hieraan in het werk stellen personen die een jaar hier in gemeente worien maar uit te sluiten na heden zich hier vestigen. Dai wannt iemand van de w ark verschaffing in kroeg wordt gesignaleerd, deze er en middelijk uit moet. Met alg. st. wordt dit voorstel aanpu nomen. B. en W. stellen dan neg voor om reinigingsdienst van Woensdagavond vervallen en die op te nemen in de haaldienst van Dinsdag en Vrijdag en tarief te verminderen van 5 op 4*gul< degene die minder verdient dan f'|el per jaar vrij te stellen. Dan een paard n. te schaffen en deze dienst zelf te verrichr- zoodat dit een besparing kan geven f 1000. En dit als proef voor het jaar lfj De heer Overbeeke zegt het vaorstel B. en W. toe te juichen. Hij heeft d al eens overgesproken en hij stelt dit vo stel vau B. én W. op hoogen prijs. Met alg. st. wordt het aangenomen. Bij de rondvraag zegt dhr Bogert i 'ei iets te willen bespreken aangaande de Vo

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2