IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 6 November 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Een toiletgeheim. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELER INTERC. No. 16. BUITENLAND. Ook bet woord van den AmerikaaDschen afge- jardigde zal straks io Geoève ni^t doorslag- erend zijn. Oat heeft bet jongste bezoek van iaval aan de Vereeoigde Staten beel duidelijk ewezen. „We willen jullie wel helpeo", zoo >ide ougereer Laval tot de Amerikanen," maar ao moet dat geleuter orer ontwapening ook udelijk eens ophouden." Senator Borah is toen wel erg kwaad ge- orden en heeft allerlei voor Frankrijk minder aügename dingen gezegd, misschien wel met edewerking van president Huover. Maar Laval tl zich daarvan wel heel weinig hebben aaDge- okken zeker zullen zijne opdrachtgevers dat iet hebben gedaan. En de Yaikeea kannen de oor Laval gesproken woorden voor gezegd ouden. Van eene bespre-king der groote -agstukken kwam niets en, wat betreft de rgauisatie van den vrede, veiligheid en outwa- ening blijft voorloopig het vredesverdrag van ereailles het eenig geldige document. Bet sahijnt dat de nationaal-socialisten uit in ander vaatje gaan tappen. Er gaaB thans ardnekkig geruchten omtrent toenaderings- nderbandelingen tusschen nazzi's en het Cen- um, dat zijn dos de Katholieken. Volgens trklaring van den bekenden Duitschen fascist regor Strasser zou het voornaamste doel op et oogenblik zijn de vernietiging der aociaal- emocratische partij en deze schrijver voegde er, evreesd dat hij was misschien verkeerd verstaan i worden, zekerheidshalve aau toe dat deze ^lernietiging niet betrof de sociaa'-democratische •beider». In de sociaal-democratische partij zien do scisten in Daitschland nog altijd hun groot- en vijand. Men herinnert zich nog wel. dal e nationaal-socialisten in Bronswijk hebben econgresseerd, Hat is daarbij tot bloedige vecht- j »»rtijen gekomen en iedere courant had natnur- jk zijn eigen meening over de oorzaak van eze bloedige botsingen. Zoo ook sociaal-demo- :atische u Volksfreand". De voorstelling, die dit lad gaf, was deo Brnnswijkschen (faecistischer) j lioister van Biouenlandsche Zaken niet naar en zin en met de noodverordening in de handt eeft hij de verschijning van bet blad voor ach, eken verboden. De sociaal-Dein, gingen in beroep bij minister IroeDen en het verbod werd opgebeveu. Alleen ok zich de Brunswijksche minister Klaggers in Rijksminister Groenen nie s aan. Het blad iag niet verschijnen voordat het Kijksgerechta- of te Leipzig uitspraak heeft gedaan, in Genève begon een speciale Volkenbonds immissie hare bespiegelingen over het sluiten in een economisch uoD-agressie-pact. De strek- ing er van is, dat alle staten zich verplichten, kaar in economisch opzicht op dezelfde wijze behaudeleD. Het voorstel is afkomstig van de osseo, die beoogdeu op deze wijze hun export lilig te stellen, uiteraard moesten zij daarbij vorm kiezen van een internaiionaal pact. wordt verwacht dat de conferentie weinig sallaten zal opleveren. Overigens kan allerminst gezegd worden, dat handel met Sovjet-Raslaod geweerd wordt de N.B.Ct. geeft een Amerikaanrche jouroa- Ealist Knickerbocker vele bijzonderheden over bd rooden handel, waaraan ook ons land gaarne selneemt. In November worden er in Amster- im weer nieawe zendingen graan verwachtde assen zijn reed» met bet charteren der benoo- igde schepen begonnen. Naar wij lezen heeft een groot aantal uitge- eken Spaansche Kloosterlingen het plan zich io ij elgië te vestigeD. Er zijD, met dit doel, iu enven reeds verschillende perceeleu aaugekocht ie binnen enkele weken znllen worden betrokken De Spaansche regeering heeft auders op het igenblik nog met vele moeilijkheden te kampen, i het->is de vraag, of deze wel overwinnen zal. e groote groep der onpolitieke menigte (oog. CO der bevolking) stemde repoblikeinech, id Ddaj je wat #aoders" verwachtte. Met de rno- cb tdchie had ze Diets op, met de dictatuur nog ;e inder. Republiek was voor baar het tegenover stelde, van wat men de laatste tien jaar had aiannen genieten. Wat ze precies verwachtte, dat iit ze niet, maar het moest in alle geval iels ie wrdeeligs zgn. Weina, die groote groep is niet rreden, viödt dat de besprekingen over de oodwet veel te lang doren en dat het land 6 en voordeel heeft genoien vau de veraudeiing' a regiem. Het zal' de taak der republikeinen zijn, om weer een groot deel dezer massa tot zich te trekkeD en politiek te intereiseereu, wil ze deze weifelende menigte niet bij een volgende algemeene verkiezing naar de monarichislische zijde zien verdwijnen. Zou koning Alphons dan toch nog terugkeeren P la Budapest trok een laDge rij vin taxi's door de stad. De chaoffeors wilden den Dieowen minister-president spreken om te proteiteeren tegen de 50 verhooging der benzinebelasting, waardoor bij de Taxionderoemiogen 1400, bij particulieren 1000 cbaoffers zonden worden ont slagen. De Labour partij heeft voor het werk van Thomas, den vroegeren secretaris van den bond van spoorwegarbeiders en minister onder Mac Donald, maar weinig waardeeriug. Er werd teo- minste in eene vergadering van gedelegeerden met overgroote meerderheid besloten aaD Thomas geen pensioen toe te kennen. Deswege is Thomas voornemens de zaak voor de rechtbank te lateD uitmaken Advertentiënran i tot|4 rege'g 75 ct.; ieder reegel moer 171/» ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement Aanmerkelijke prljsTermlnderinf. Men behoeft niet te zien, dat U creme gebruikt Want, in tegenstelling met alle andere cremes, die min of maer op de hnid blijven liggen, wordt arZij"-ciêne er geheel in opgenomen. Men ziet das niet, dat U het gebruikt terwijl de huid er toch zacht en soepel vsd wordt en fraai van teint. 1L 40722 RECHTZAKEN. Kantongerecht te Tholen. 26 October 1931. Door den Heer Kanton rechter alhier zijn heden veroordeeld, wegens Overtreding Politie-verordeoing. J. J. 8. te Tholen tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding der Veiligheidswet. J. v. O. te Tholen tot 9 boeten elk van f5 of 5 dagen voor iedere boete. Overtreding der Jachtwet. L. M. M. te Stavenisse tot f 15 boete of 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring vsd het inbeslaggenomen geweer. Overtreding der Visscherijwet. G. V. te Antwerpen tot f2 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding Vloekverbod. S. L, v. L. te Tholen tot f 5 boete of 5 d. hechtenis. Overtreding der Leerplichtwet. M. v. D. te Scherpenisse lot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding K. B. van 80 December 1924. J. v. D. te Tholen tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtrediog der Leerplichtwet. H. G. te Tholen, schuldig verklaard, zonder toepassing van straf. Overtrediog der Motor- en Rijwielwet. J. A. M. G. te Oad-Vossemeer tot f7 boete of 7 dagen hechtenis. Overtrediog der Ykwet. Pa. Ca. v. d. G. te Sint-Philipsland tot fS boete of 3 dagen hechtenis, H. P. K. te Sint- Philipslaod tot f 1 boete of 1 dag hechtenis, beiden met verbeurdverklaring van de inbeslag- genomen maten cd gewichten. PiinnjKe oven verzacht en óèneest men met Pijnlijke Kloven 8 494 GEMEENTERAAD. THOLEN, 5 November 1931. Voorzitter burgemeester Mr. A. J. vam der Hoeven. Secretaris de heer H. J. Laban. Aanwezig alle leden. De notulen der 2 vorige vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. Dhr Overbeeke zegt geen gelegenheid gehad te hebben ze in te zien, zoodat bij niet kan zeggen of er op-of aanmerkingen zijn, maar hij hoopt dat ze in orde zijn. Besloten wordt tusschen punt 11 en 12 der agenda een besloten vergadering te houden. Ingekomen stukken Eenige missives van Ged, St. betreffende goedkeuring raadsbesluiten. Worden voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van H. I. Stoutjesdijk om een jaar ontheffing van pacht voor de grasetting in het boschje. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoen, waartoe met alg. st. wordt besloten. Een verzoek van de schietver. Koningin Wilhelmina om een lokaal voor het houden van kamerschietoefeningen. B. en W. stellen voor het gymnastiek lokaal van de U.L.O. School te geven tegen vergoeding van f20 per jaar voor licht en vuur. Dhr Overbeeke is er sterk tegen, om een schoollokaal te geven voor schietoefe ningen. Hij is er ook tegen als ontwape- naar. Hij heeft het in de vorige vergade ring al gezegd toen de subsidie werd ge geven, en he,t blijkt dat hij gelijk heeft, Want ze gaan nog meer schietoefeningen houden. Met de stem van dhr Overbeeke tegen wordt het voorstel aangenomen. Een verzoek van de centrale gasfabriek te Weesperkarspel om de obligaties van f 1000 a 6 pCt. om te zetten in obligaties van f2000 tegen 472 pCt. B. en W. stellen voor, gezien het advies van de gascommissie dit verzoek in te willigen. Met alg. st. wordt daartoe besloten. B. en W. stellen voor gehoord het advies van Ged. St. en van de Gezondheidscom missie om te herzien de beroepsbepalingen in de bouwverordening ingevolge de ge wijzigde woningwet. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. B. en W. stellen voor gehoord het advies van de gascommissie een geldleening aan te gaan van f 12000 hij de Nutsspaarbank alhier tegen een rente van 4 pCt. a pari voor uitbreiding van het bedrijfskapitaal van het Gasbedrijf. Dhr Bogert vraagt of dit in verband is omdat er minder inkomt door de eleciri- citeit. De voorz. antwoordt dat dit niet zoo is. Het is ora de kapitaaluitgaven te dekken en omdat er vorig jaar niet is geleend. Met alg. st. wordt het voorstel aange nomen. B. en| W. stellen voor de subsidie aan den cursus van Bijzonder Vervolgonderwijs toe te staan. Dhr Dekker vraagt of na afloop van de cursus ook rekening en verantwoording wordt afgelegd. De voorz. kan zich dit niet herinneren. Dhr Dekker zegt hier prijs op testellen. De voorz. antwoordt dat men die voor waarde er aan kan verbinden, dat er reke ning en verantwoording wordt gedaan. Dhr Dekker zegt er staan op de aan vraag 17 leerlingen a 12 en wat verder voor verlichting en verwarming. De voorz. antwoordt zich thans te her inneren dat er na afloop altijd een staatje wordt ingeleverd. Dhr Bogaart deelt mede dat er thans 27 leerlingen deelnemen. De voorz. antwoordt dat hem dit genoegen doet. Dhr Overbeeke zou er prijs op stellen dat deze rekening en verantwoording aan den raad werd gedaan. De voorz. zegt dat hij mededeeling zal doen. Met alg. st. wordt de subsidie verleend. B. en W. stellen voor de vergoeding voor de Ver. tot verstrekking van I. o. op Oer. grondslag vast te stellen op f 840.09. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Met alg. st. wordt besloten op voorstel van B. en W. de subsidie aan het Alg. Armbestuur voor 1932 vast te stellen op f 2600. Dhr Moelker houdt zich buiten stemming. Aan de orde komt vaststelling van de gemeente-hegrooting voor 1932. De voorz. zegt het is B. en W. gelukt een sluitende begrooting aan den raad aan te bieden en in verschillende posten is een speling gelaten kunnen worden. Het is gebleken dat geen belastingverhooging noodig is en degenen die reeds het aanslag biljet hebben ontvangen, zullen bemerkt hebben dat de belasting lager is geworden. Met een voorzichtig financieel beheer binnen het kader van de begrooting be staat er geen reden voor ongerustheid. Hij stelt voor het rapport van de com missie punt voor punt te behandelen. Een lid van de commissie gaat niet accoord met het vermelde goed slot van het vorig jaar, omdat naar zjjn meening te weinig is uitbetaald aan de gasfabriek en wel 1 cent per branduur. De voorz. antwoordt dat in de vorige ver gadering de rekening voorloopig is vast gesteld en dat het batig saldo zoo is over genomen. Dhr Overbeeke zegt al gaat er een ander mee mee, hij behoudt het recht voor zich daar tegen te stemmen. Er schuilt iets meer achter om die 1 cent per branduur onrechtmatig in te houden. Hij is dan ook bij Ged. Staten in beroep gegaan, maar heeft nog niets gehoord. De gasfabriek is f 1300 ingehouden en met een dergelijke 1 inhouding is het geen groote kunst om met een batig slot te komen. Maar er be staat nog een gevaar, dat geldt hem niet persoonlijk. De nieuwe wethouders hebben hier niet aan meegewerkt, hen treft dus geen schuld. Nu in dezen tijd gaan de inkomens naar beneden en de ontvangsten voor de gemeente zullen kleiner worden, dus deze wethouders komen voor een moeilijke taak. De vorige wethouders heb ben een groot overschot, maar als deze komen met de begrooting voor 1933, dan zullen ze komen met een nadeelig slot, daiwbestaat er gevaar dat ze tegen het publiek zeggen „zie je wel wij hebben al tijd een overschot gehad, waar blijven jelui nu met je nieuwe wethouders, die hebben een nadeelig slot. Hij zal dan zijn stem nooit aan de begrooting geven. _De voorz. zegt dat gaat buiten de zaak dtffr- Het ~sSfdo^ran-t!e'teltentrr^ staat op de begrooting en daarmee uit, behalve dan mpt uw redeneering zou dit niet zoo geweest zijn. Als nu die f1300 aan de gasfabriek was gestort, dan zou dit winst geweest zijn en weer terug gekomen zijn bij de gemeente, dus dan was het precies gelijk geweest. Dhr Overbeeke merkt op dat die winst dan had kunnen dienen als afschrijving of om de verbouwing van de woning mee te betalen. Maar het is op een slinksche wijze dat dit is gebeurd. De voorz. hamert en zegt dat het niet past zulke woordèn te gebruiken. Het debat wordt heftig. Dhr Overbeeke antwoordt dat het op slinksche wijze is gebeurd. De voorz. hamert weer en verzoekt den heer Overbeeke zijn woorden in te trekken. Dhr Overbeeke antwoordt dit niet te doen. De voorz. zegt dat dergelijke woorden niet te pas komen. U zegt er prijs op te stellen voor een fatsoenlijk mensch door te gaan en dan verwacht spr. niet dat er in een openbare vergadering zulke onbe hoorlijke woorden worden gesproken. Dat past absoluut niet, daar doet hij de eer van den raad mee te kort. Dhr Overbeeke houdt vol dat het op een slinksche wijze is dat dit is gebeurd. De voorz. hamert weer en sluit de dis cussie. Dhr Overbeeke houdt vol en zegt dat het een schandelijke daad is. De voorz. hamert. Dhr Moelker gelooft dat als die f 1350 was uitbetaald en deze was geboekt als winst, het dan formeel juister was geweest. De discussie wordt gesloten. De corara. meent dat de lig- en kaai- gelden wel wat te hoog zijn geraamd op f4500, vooral met het oog op de bieten campagne. De voorz antwoordt dat dit al reeds f500 beneden de raming van het vorig jaar is en men weet niet wat het in het najaar van 1932 zal zijn. De heer Moelker zegt wanneer rnen zjet dat vroeger de bieten lagen op de Markt het kaaiboschje ers op de haven en thans ligt er nergens iets dan zal dit van grooten invloed zijn op de liggelden. Ook worden veel bieten vervoerd per auto, wat dus geen scheepsruimte meer eiseht. De com missie meent dan ook dat f500 niet vol doende zou wezen en meent dan een dat f 1000 beter zou wezen. De Voorzitter antwoordt dat men dit nooit van te voren kan zeggen of het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1