WITTE hoofdpijn Kiespijn Koorts rheumathieK zenuwpijn VAN NELLE's BAAITABAK DEKENS ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIG1NG C. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen Goederenvervoer goedkoope Zitdag St. Maartensdijk, St.Annaland Oud-Vossemeer Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. Alewijnse's Ochtendvoeder OPRUIMING slachlvarkens THOOLSCHE MAP 15 CENT. Verkoop Olmeboomen. WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 5 °|0 Pandbrieven a 100 °|0 26 Tandarts De Rijke MONDARTS ?r2 BERNHARDI Tandarts v.d. Velde MAGAZIJN VAN GRAFMONU- MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS N. V. CORONAE Je adres Piano's en Orgels ANTOINE MES, SPOORBOEKJES WINTERDIENST Drogisterij Je adres. W. A. ISTA Door hunne snelle en onschadelijke werking zijn de wonderbare poeders uifsfekend voor hef sfillen van Een proef bewijst het U „HE -, ROOKT U OOK „HOE BEVALT U DIE TABAK 1 LITSTEKEND! „MIJ TROUWENS OOK." - BOVENDIEN VOOR LAGEN PRIJS." VAN NELLE's BAAI No. 5 VAN NELLE's RAEDTHUYSBAA1 H. W. JANSEN - POORTVLiEl GEEN SPREIEN MEE FIJNE ZIJDEN DEKENS iao nc ronnT steenbergsche straat no. JAü. Ut uKUU» Telefoon No. 190, BERGEN 0? Z) ^«5 KAPITAAL f50.000.000 RESERVE f20.000.000 KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 44-207 78 Beden overleed zacht en kalm onze. geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer DOMUS QUAKKELAAR. In leven Art» te St. Annaland. Ridder iu de orde Oranje Nassau, in den ouderdom van ruim 69 jaar. 29 40713 Wed. M. D. Quakkelaar- Giljam. Heemstede. M. B. Polderman- Quakkelaar. Mr. J. J. Polderman. en Kioderen. P. W. M. Qoakkelaar. Geen Bloemen. St. Annaland,29 October 1931. Heden overleed zacht en kalm onze waarde Broeder en Zwager, de heer DOMUS QUAKKELAAR. In leven Arts te St. Anualand. Ridder in de orde Oranje-Nassau, io den ouderdom van ruim 69 jaar. 31 40716 St. Maartensdijk. Ja. Qaakkelaar. Wed. de Fouw- Qaakkelaar. C. M. Qaakkelaar. Tholen. K. Giljam. St. Maartensdijk. P. A. Vermeulen- Quakkelaar. A. Vermeulen. St. Maartensdijk, 29 Octoher 1931. verkrijgbaar bij C. DE JONGE, Handel in Brandstoffen, Oud-Vossemeersche poort, THOLEN. 40712 18 van alle in voorraad zijnde Dames-, Heeren- en Kinderschoenen tegen veel verminderde prijzen 40(597 D, EVERAERS, 12 Hoogstraat 38, THOLEN. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7084 Langs dezen weg betuigen wij .onzen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling bij ouze 45-jarige Echtvereeniging onder vonden. 11 40714 J. PERESTAM. M. M. PÈRESTAM geb. Potter. Tholen, October 1931. Walstraat 5. TE KOOP ZWARE bij J. BRAAL, Oudeland THOLEN. 6 40706 12 vel postpapier met 12 witte enveloppen. 10 30733 Firma J. M C. Pot, Tholen Bij inschrijving te koop 197 jonge i 75 midden zware Olmeboomen, en 30 zware «taande aan diverse dijken onder de gemeente OUD-VOSSEMEER. Inlichtingen en voorwaarden worden verstrekt door ondergeteekcnde, Rentm. der Ambachtsheerlijkheid te Ood-Vossemeer. De inschrijving wordt op 19 Nov. a.s. gesloten. 22 40705 G. W. J. DE GRAAFF. Naamlooze Vennootschap 's GRAVENHAGE Lange-Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 92 Witte de Wiihsiraai 22 GRONINGEN A-Kerkhof ZZ. IS bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Tijdelijke uitgifte van Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 32251 Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3V2—6Va uur. St. Maartensdijk (Van Iwaarden) Woensd. 911.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 30406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN- 80 87382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in ds lerseksche en Thooische Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN. Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor BrnggeD,Slaizen(Geboawen Siijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 12 39135 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en VeFplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmsr Schwal e. De Directie bericht dat de Coupons der Pandbrieven vervalleude 1 NOV. 1931, van dien datum at betaalbaar zijn bij de Rotterdamsche Bank vereeniging te Tholen alwaar tevens 5% Pandbrieven tegen beurskoers verkrijgbaar zijn in stukken van f1000.-, f500.- en f 100, 40710 28 De Directie, J. A. VAN ERPERS ROIJAARDS Mr. C. SCHUIT. Voorrndigalle soorten DROGISTERIJ ARTIKELEN. Eau de Cologne,Tandpasta, Taudborstels Verpakie gom esmiddelen, Drops enz. Beleefd aanbevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Sliedrecht, Tholen. 22482 12 voor Breukbanden en Buik banden en verpleeging artikels. VAN DER OUOERAA. Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eeuige verplichting ten dienste. n 4035 MIDDELBURG Voorhanden bij io 40670 Firma J. M. C. POT - THOLEN L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36388 8 Aanbevelend. Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Yelasqne's K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteeriog tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen BESTELT UW Drukwerken zooals Trouwkaarten Visitekaarten enz. bij te Poortvliet Agent Firma J. M. C. Pot te Tholen 15 83864 VAN HET I HAVAS Bij apothekers en drogisten per stuk 7 cent per doos van 8 poeders45cent. Vertegenwoordiger Agentuur- en Commissiehandel „DUTIM" OEGSTGEEST rijs Oc aard evet iava ewe >ide au indt Se ord aog( tede tl z •okfc iet oor oud raag 'gat enii ersi H. (bij Leiden). 40711 DIT IS 50 CT. PER HALF POND EVENZOO VAN 40-35 en 30 et. PER HALF PONDl OOK IN HALVE ONSEN VERKRIJGBAAR, „WORDT OOK HEEL VEEL GEROOKT." BIJ WIEN KOOPT U UW TABAK? BIJ ALTIJD HEERLIJK DROOG. „DAARDOOR ONVERANDERDE KWALITEIT!" 40709 80 BELEEFD AANBEVELEND, erni rbei In scit ecoi artï WEG met de zwaar gestikte dekens DOCH 40681 gevuld met wol, licht en toch wa Pracht kleuren en kwaliteiten. Spotgoedkoop Beziet de Etalaj Doordat het tramstation te Tholen thans iu rechtstreeksche verbind staat met alle stations der Nederlandsche spoorwegen, zijn de tramvracb vervallen en betaalt men alléén, zoowel voor aankomende als vertrekke zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzend die tot Bergen op Zoom bevracht b.v, f 0.95 zon kosten, kost tot stal Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft, dus op te zenden Station Tholen A.E Zendingen voor plaatsen in het eiland Tboleo, te Tholen aankome worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel en vervoert Uw goederen rechtstreeks. 32 37i 0c Agentschap A. B. T- gevestigd Hogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 IB md

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4