Hoogaars Geldersche Worst Almanakken 'Og róimen de Stede en Heerlijkheid iep er Vere en reysen denrgaeos uiet spoede lissinge en aldaer overvaren met ten eersten j dat hem mogeück zijn zal on zoo reysen na de sladt van Parys, aldaer hij ren xoogeD zal te zoeken om te dieoen bij een van eere den »yt van twee jareu indien 't zelve doet in 't eynde die goede certificatie brengt van zijne conti- residentie binnen Parijs en bij eenen man ;ake uitgestoken) zoe zal hij alsdan goab- de rd wtsen van deser ioetantie en dè voorz. aaa 87 je| Maandagavond 26 Dctober jl. hield de gchappij tot Nnt vau 'l Algemeen in hotel in Holland alhier eenalgemeene vergadering, voorzitter de heer W. Moelker opende irgadering en zeide dat deze vergadering Igjfcze dag was belegd op verzoek van het bestnur, daar dan alle 312 departement gadering bijeen zouden zijn om een oogen til ie staau bij de gevolgen van den vreese- oorlog, eo niting te geveu aan den Wen9ch :eo voortdureude vrede, dit in verband met honden a.*. vredesconfereatie te Geneve. Voorzittér Meest de boodschap voor die oofdbe9tnur heeft gezonden en dr. Dainker 00 welwillend de caoserie die daar betrekking d voor te lezen. deze werd de motie aangenomen die hot )e8tnor had gezonden, heer van Dijk eere-voorzitter betreurde at er zoo weinig leden waren opgekomen ilk een gewichtigen avond. Hij zeide dat roote diagen juist tot staod zijn gekomen door de groote mannen maar doordat het üder af aan werd opgedrongen, eden werden b j ballotage toegelaten. Her erden bij acclamatie tot commissarissen da? Notsspaarbank de beereo J. C. Gelderblom Dekker en C. Wagiho en met op st. benoemd iü de vacature J. A. Stoutjea- lhr A. van der Velde, ijtjdegadeeld werd dal voor het Departement optredan op Dinsdag- 3 Nov. a.s, dhr i der Sleen, op 9 Dec. a.«. Me ke Man, 16 Jan. de heer J. van JSl.asker nader te bepalen dag in Februari dhr it. het bestaar van de Nulsspaarbank was ingekomen dat wederom f 750 aubsidi verleend. Onder dankzegging werd dit ard M. C, van der Stel deelde mede dat zijn A van der Stel uit den Haag bereid is vergoeding der reiskosleo ook voor het temeot te komen spreken. De Voorzitter de heer van der Stel voor deze mede- 1 en er zal zoo mogelijk daukbaar ge- van worden gemaakt. 'g 101 vi< Leerlingen „Concordia" zijn bij „Co Dcordsa" eenige plaalseB die -zet kunnen worden. Jongelui die lost teA" om werkend lid te worden kannen zich beSecretaris van bet gezelschap, dhr W. de rg Bragstraat, aanmeldeu. DoDderdBsgvond hield de vereeniging Oefening Volmaakte»" alhier in Het Hof lollaad onder voorzitterschap van den heer Moelker een algemeene vergadering. De n vau de vorige vergaderivg worden ODgt- 1 vastgesteld. penningmeester dost rekening en veraDt* og. De commissie die de boekeo heeft ien rapporteert dat ze in orde zijn bevondeu viseert tot goedkeuring, waartoe besloten De begrooting voor 1931 32 wordt vast- d Herkozen wordt tot bestuurslid de he'er Moelker. Besloten wordt om eeu soiree te en wel in de maand December tusscheo uiis en Nieuwjaar. Ons Muziekgezelschap. den. »Concordia" komt nogmaals een br- doen op de welgezindheid van de Tuoolsche rij voor haar Muziekgezelschap. Er is een j schold, die het gezelschap uiet bij machte n te zuiveren en wil men aan zijn ver- Dg n voldoen, dat muet men trachten or de middelen bij elkrnr te krijgen, t gezelschap is daarom voornemens om maar eens hij de ingezetenen te komen bedelei, wijze zooals de van elders komrn Ie muzi- ook doenBij gunstig weder 7a' het schap Zaterdag a.s. een muzikale wandeliug ;erde. Gemeente anke', waarbij eenige jioge U een gave zullen vragen. I* het Zaterdag stig weer dan komt het ez Isch p eeD later. rvolgeos zal vergonning gevraagd worden u verloting te mogen houden, waarvoor loten tegen 25 cent zulien worden uitge- terwijl in de Decembermaand een Bizar scheiden wijze zal worden gehouden. Het geklrp van de brandklok veroorzaakte lag alhier eenige beroering, vooral toen hoorde dat de hofstede /-Sadszichl* in braod Gelukkig is de brand tijdig ontdekt en poedig gebluscht. Onvoorzichtigheid door o op zolder schijnt de oorzaak te zijn. ANNALAND. Benoemd is tot brand er de heer M. J. Boogaard en tot ouder- meester Joh. Slager Jacz. Fci .gAVENISSE. Het vervoer der suikerbieten 2 en akker is alhier zoo goed als afgeloopeo. be 'at er minder bieten uitgezaaid zijn, de oogst poot geweest is eo dank zij het mooie berfst- der laatste weken, is alles vlug in zijn gegaan. De gemiddelde opbrengst per gemet ig en het suikergehalte zeer uiteenloopend. hoort spreken van 13 maar ook van 19%. SOHERPENISSE. De zangver. „Oefening Baart Kunst" heeft dezer dagen hare repetities weder hervat onder leiding van haar oud-direc teur, de beer M. Hage. Gedurende de zomer maanden bad ze de aepetities wegens onvoldoende deelname gestaakt. De heer C. Hartog Jz. alhier is aange steld als jager-boschwachter op het buitengoed Deonenhoef te Moergestel (N.Br.). In de heden gehouden gehouden verga dering van den dijkraad van het Cal. Waterschap Scherpenisse werd de omschrijving der nil te voereu werken voor deo dieost 1932/33 behandelt en voor- loopig vastgesteld voor gewone werken op een be drag van f 3384 eo voor buitengewone werken op een bedrag van f 11766, samen f 15150. Verder werd besloten onder nadere goedkeuring van Ged. Staten aan de gemeente Scherpenisse een hoeveelheid van 230 scheepston oade Vilvoord- echs steen te verkoopeo. Feiten en cijfers ever schooi en onderwijs. Een handige uitgave. X. Ieder heeft wel eens gehoord van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenbage. Aan deze staatsinstelling worden gegevens verzameld, verwerkt en gepubliceerd over de meest verschillende onderwerpen. Om een indruk te krijgen van wat daar geschiedt, behoeft men slechts de Jaarcijfers voor Neder land of het haudige Statistische Zakboekje op te slaan. Wij vinden daar samenvattende gege vens ever het grondgebied van ous land, de meteorologische waarnemingen, de staat der be volking met cijfers over geboorte eo sterfte, huwelijken eo echtscheidingen, immigratie en emigratie, de pbysieke toestand der bevolking baar intellectnecle staat, de economische en sociale toestand met cijfers over beroepen, looneo, arbeidsduur, werkstakingen en uitsluitingen, arbeidsbeurzen en werkloosheid, vakorganisaties, uiterlijke teckeoen vau welvaart, prijzen, armen zorg, spaar- en leeobanken, verzekering, de ver- deeliog van het bezit, en het coöperatie-wezen, voorts gegevens over de rechtsbedeeliog, de criminaliteit en het gevangeniswezen, volksoijver heid, handel, scheepvaart, landbouw en visschwij. bet munt- en credietweeen, de betalingsbalans, de verkeersmiddelen, het staatsbestuur, waaronder de belastingen, de landsverdediging, euz. Deze lange opsomming is verre vau volledig. Vulloende echter om te doen zien wat er omgaat in het gebouw aan de Oostduialkan te 's-Gravenbage. Wie cijfers uoodig heeft, klopt daar niet spoedig vergeefs aao. Sadert eeu paar jaar is nu ook het verzamelen van gegevens over ons ouderwijs aan dit bureau opgedragen. Vroeger zorgde het - Departement van Ooderwijs, Kunsten en Weteuschappen daar voor. Op den daar kon dit echter geen bevre diging wekken. De .Regeering achtte uau*keo- rige kennis van wat er op het gebied van bet onderwijs omgaat, zóó belangrijk, dat zij een afzonderlijke afdeeling voor de OnderwijssUtis- liek aan bet Ceulraal Bureau voor de Statistiek verbond, waar door deskundigen volle aandacht aan dit ondarwerp geschonken zou kunnen worden. De resultaten van dezen maatregel beginnen thans los te komen. Na enkele kleinere statis tieken gewijd aan het buitengewoon lager onder wijs (bestemd voor misdeeldeu), bet voorberei dend of bewaarscboolonderwijB en het vervolg onderwijs kwam oulaDgs een uitvoerige statistiek van het gewoon en uitgebreid lager onderwijs »an de pers. Iets geheel nieuws op dit gebied. De groote folianten, waarin vroeger cijfers over ons onderwijs werden gepubliceerd, zijn thans vervallen. Zij hebben plaats gemaakt voor een handig boekwerk, waarin in overzicbielijken vorm een schat van gegevens is samengebracht. Wanneer wij het boek openslaaD, vinden wij een uitvoerige inhoudsopgave en daarna een iuleiding, waarin de gegevens uit het tabellen- werk worden besproken en toegelicht, lu een vijftal gri.fi che voorstellingen is de outwikkeling van het onderwijs in beeld gebracht. In een paar vervolgartikelen willen wij eeu en ander uit deze uitgave vertellen. Thaos zij nog slechte vermeld, dal meo haar voor f 3. bij de Algeuieeoe Lxndsdrukkerij te \-Graveo- hage kan koopen. VERVOLGONDERWIJS. PUBLICATIEN. De Burgemeeiter van Tholen maakt bekend, da1 tegen Donderdag den 5en November 1931, des na' iddags 2.30 uur eene openbare vergadering vaQ den raad is belegd. Ponten van behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Herziening beroepsbi-palingen in do bouwver ordening ingevolge de gewijzigde woningwet. 3. Aangaan van een gebileening voor uiibieiding van het bedrijfskapitaal van het Gasbedrijf. 4. Sabsidie aan den corso* van Bijzonder Vervolg onderwijs. 5. Vaststelling van vergoedingen aan Bijzondere scholen. 6. Subsidie aan hot Algemeen Armbestuur over 1932. 7. Vaststelling van de begrootiDg der gemeente en die der bedrijven voor 1932. 8. Goedkeuring begrooting van bet Alg. Armbestuur voor 1932. 9. Dading met het Waterschap „De Vrije Polders onder Tholen." 10. Ui'gjfïe van grond in erfpacht. 11. Stichting Politie-cursus. 12. Werkverschaffing. Tholen, den 30 October 1931. 27 Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat voor hen, die het gewoon of buitenge woon lager onderwijs hebben genoten eD niet meer onder de verplichting vallen dit onderwijs te volgen de gelegenheid bestaat tot het genieten van VER VOLGONDERWIJS. Dit vervolgonderwijs wordt gegeven voor de Jongens, iederen Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag gedurende de maanden November, December, Januari en Februari des avonds van 43/^ lot 7 uur. Het strekt zich uit over de vakken lezen, rekenen Neder), taal, Aardrijkskunde en Vaderlandsche ge schiedenis voor meisjes, iederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrgdag gedurende de maanden November, Decemb. Januari en Februari des avonds van 4 lot ÖI/2 uur. Het, strekt zich ait over de vakken lezen, rekenen, Nedcrlandsche taal, Aardrijkskunde en handwerkeo. Voor het genieten van dit vervolgonderwijs zal een schoolgeld worden geheven naar evenredigheid van bat inkomen, terwijl beneden een inkomen van f 800 geen schoolgeld verschuldigd is. Ooders of verzorgers die hun kinderen het ver volgonderwijs wenschen te laten volgen, worden ver zocht daarvan vóór 15 November, 1931 aaDgilie te doen op de Secretarie. Tholen, 30 October 1931. 31 KERKNIEUWS. Oud-Vossameer. De oogstcollecte bracht in de Ned. Herv. Kerk alhier op voor de kerk f88 085 voor de armen f 106.535. In de Ger. Kerk bedragen deze cjjDrs f243 en f119.— De zaak van ds. J. Keiler. Door de Synode uit zijn ambt ontzet. De Algemeene Synode der Ned. Herv. kerk is vorige.week in speciale vergadering bijeengekomen ter behandeling vau de zaak van ds. J. Keiler, Ned. Herv. predikant te IJsselmuiden, die op zijn stand plaats met verschillende colleges en personen in onmin leeft. De tegenstellingen hadden in IJssel muiden reeds eeu dusdanige scherpte aangenomen, dat men over een en auder boreids hei oordeel vroeg van de Zwolsche rechtbank. Zoowel de kerke raad van IJsselmuiden als bet college van kerk voogden en de voorlezer, de heer C. Ravenhorst, hoofd vaD de Herv. school te IJsselmuiden, be klaagden zich bij hei classicaal bestuar van Kampen over hel optreden van ds. Keiler. Dit classicaal be stuur verwees de zaak naar het provinciaal kerk bestuur van Overijssel. In IJsselmniden waren de betrekkingen intusschen zoodanig gespannen, dat de kerkeraad ds. Keiler niet meer op den kansel wenschte. Het provinciaal kerkbestuur vod Overijssel, in deze zaak uitspraak doende, besloot op groud van art. 37 van hei Reglement op de Vacatures uil te sprekeD, dat ds. Keiler behoorde te worden ont slagen on het raadde hem met allen aandrang aan om alsaog zelf emeritaat aan te vragen. Van deze uitspraak ging ds. Keiler in hooger beroep by de synode. De synodus eoutracta behandelde dit beroep en besloot, overwegende dat appellant zich inderdaad schuldig had gemaakt aan verstoring van orde en rast en verzuim en vergrijp in de uitoefening van zijn kerkelijk ambt en kerkelijke bediening, hel be sluit van het provinciaal kerkbestuur te vernietigen en ds. Keiler te schorsen in zijn ambt en bediening voor den lyd van twee maanden met behoud van traktement. Van deze uitspraak ging ds. Keiler in beroep by de synodus plena. Deze heeft met ver nietiging van het besluit van de synodus contracla uitgesproken, dat het besluit van het provinciaal kerkbestuur van Overijssel moet worden bevestigd, waarbij ds. Keiler schuldig wordt verklaard aan de verstoriog van orde en rust en geoordeeld wordt ongeschikt te zijn voor de uitoefening van zijn ambt en daarom behoort te worden ontslagen. Onder meer heeft ds. Keiler van den kan-el de kerkvoogden „dieven" die „hun ambt van God ge- geslolen hadden". Hij gewaagde van de vergade ringen van de kerkvoogdij als „goddelooze bijeen komsten waarin het erger was te verkeeren dan te midden van vloekers in een herberg." Ook in verband mei de regoling van zijn pensioen schold hij de kerkvoogden voor „dieven". Den ker keraad maakte hy op den kansel uil voor „een troop zwynen" en hry sprak den wensch uit „dat de spijzen, die de ledon van den kerkeraad gebruiken in een vloek mochten vorkeoren". De voorlezer, het hoofd der hervormde school, de heer C. Ravenhorst, werd eveneens keer op koer van den kaBsel beloe- digd. Ds. Keiler waarschuwde publiekelijk tegen de «•hooi van den heer Ravenhorst, waarheen de ouders huD kinderen niet raoes'eu zonden, want het was er naar zijn oordeel „een rommel, Gods vloek rustte op de school". Bovendien werd ds. Keiler nog be schuldigd van geheel eigenmachtig allerlei zaken betreffende doop en avondmaal hei bijhouden van de lijst van i!e stemgereentigde vrouwelijke lidmaten en de regeling van de afvaardiging naar de jaar- lijksche claaiicale vergadering geheel zelfstandig, zonder den kerkeraad te raadplegen, te hebbsn ver richt. Bij do stukken over deze zaak bevindt zich ook een verklaring van den heer J. Ruiter, arts te IJsselmuiden, dal ds. Keiler noch lichamelijke noch geestelijke afwijkingen vertoont, welke hem zouden beletten zijn ambt naar behooren te vervullen. Tholen. Zondagmorgen deed ds. W. Baaij alhier zijn intrede in de Vrije Ger. Gemeente, Hij nam als tekst Jes. 30 vers 20 en verdeelde deze in 2 punten n.'. een liefdevolle en noodzake lijke verdrukking 2e een dierbare en souvereine bel of. e. Na deze predicatie hield ds. Baaij nog een toespraak tot de gemeeuie en Kerkeraad, Spr. zeide dai hoi ongeveer 20 jaar geleden is dat hij op een Zondagavond onder de prediking \an wijleu ds. Macketizie, die wel veracht werd, nasar niet door hem, werd gegrepen en G< d heeft (lat woord willen gebruiken om het aan zyn ziel 'O heiligen en hem te brengen tol zijn wouderbaar licht. Spr. durfi gerusi te verklaren dat hij dit amb'. niet gezocht heeft en dat hy hier beroepen is, even min, uiaar God lieefi hem vrijmoedigheid gegeven oin van hom te getuigen. Hij is daD ook niei ga- roepen door een mensch of van een tnen-ch. dojh door Gud zelf. Hij heeft wel nooit veel wijsheid op kunnen doen, omdat hy nimmer de school heeft bezocht, maar Ood kan hem die wijsheid schenken die uoodig is om dit ambt te vervullen. Toon hij 2 jaar geleden in groofen strijd was en niet wist wat te doen, sprak hij ds. Fraanje en die zeide hem, de hand aan de ploeg te houden en niet om te zien naar heigeen achter is maar zich te strekken naar hetgeen voor is en raadde hem aan nooit naar die school te gaan, maar veel de schrift te onderzoeken en de geschriften van onze vaderen. Hy weet zeer goed dat hij niet zoo begaafd is als andere leeraars maar hij hoopt dat God hem mag stellos als een lichtje voor anderen. Hij zal de zwakken niet verstooten, maar hoopt ze op to bouwen en op te voeden in de ware beginselen van Gods woord en niet op droggronden. En al schrijft men nu over hem, zijn karakter is niet om ie twisten, maar hy hoopt in eensgezindheid en liefde met zijn gemeente om te gaan en veel voor elkaar te bidden. Al zal spot en smaad niet uitblijven, hij hoopt echter dat men niet zal zeggen als bij Jezus, ik ken zijn vader en zijn moeder en is deze niet de Zoon de* timmermans. Spr. richt zich dan nog tot den kerkeraad en hij hoopt met hun in liefde te mogen sameuwerken tot opbouw van de gemeente. Hierna werd ds. Baaij toegesproken namens den kerkeraad door ouderling D. Schot. Spr. hoopte ook in liefde met hem samen te werken en hij beveelt de gemeente aan, haar nieuwen leeraar niet ie ver- gete 1 in haar gebeden. Hij verzoekt hem staande toe te zingen het 4de vers van Ps. 121. De kerk was geheel gevuld. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger en nam. 2 onr ds. de Bres. (Voorber. H, Avondm. Oogstcollecte.) Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam 2.30dr, Velienaar. Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'a avonds 6 oor leeskerk. Vrije Ger. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'a avonds 6 uur leeskeik. Ned Protestantenbond afd. Tholen. Zondag 1 Nov. des avonds hall zes ds. J. K. v. d. brink te Steenbergen. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 nur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 dhr de Vries en "s avonds 6 uur Iccsketk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 4 Noveu ber Dankdag Ned. Herv. Kerk voortr.en nam. ds. van Roolselaar Ger. Kerk voorin, en nam. dhr de Vries. Ood Ger. Gem. voorm. en nam. onbekend. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Doopsbed. Cull. Ziekenfonds Gerei. Gem. voorui. 9.30, nam 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk vooitn. 9.30 ds. de Bres en nam. 2 uur letake.k. Oud Ger. Gem., voorm. 9.30, natu. 2 en's avonds 5.30 leeskeik. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 on 's avond* 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 d*. dc GidlJ en nam. 2 nor leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 uur ds. VreugdeDbil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'a avonds 6 uur ds. Baaij te Tholen. Maandagavond 2 Nov. 6 uur dhr Blaak te St. Pliiliosland. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 16 22 Oc'. GEEN AANGIFTEN. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 30 Oct. 1931. Boerenboter f Ü.725 per poud. Roomboler f U.725 EtereD I 6.per 100 stuks. Noteering te Middelburg, 29 Oct. Bn»»rPTihot»'r (part. pril-) f 0.78. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Oct. Graden U. Zaterdag 24 Zondag 25 10,3 Maandag 26 9. Dinsdag 27 8,3 Woensdag 28 V Donderdag 29 8,2 Vrijdag 30 9, UIT DE HAND TE KOOP: met roeiboot No. Th. 27 met volledige B itbeeg, Kuil, Oester- korren en alles wal daarbij behoort. Te bevragen: Daletnsohe Rlraat No. 26, Tholer. 11 40715 Anton Hunink's per pond 55 cent. Aanbevelend, Fa. J. C. v. d. STEL, Tholen. 9 40718 Van Zwaamen en Thomson voor 1932. Ofücieele prijs 20, 25, 32V2 en 40 cent per stuk. 10 40719 Verkrijgbaar bij Fa. J. M G.POT, Boekhandel, Tholen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3