uisvrouwen, Attentie! Bij Ruwe I Gesprongen Handen ondervond een inwoner van Amsterdam. Hij ontving zijn moeder op bezoek en terwijl zij met elkaar in de kamer zaten, rijpte het het onveilige idee een automa tische revolver, erfstuk van de vorige be woners, te gaan schoonmaken. Hij raakte den trekker aan, een schot weerklonk en zijn moeder was door den kogel aan den hals levensgevaarlijk getroffen. Geen gepensionneerden meer in Rijksbetrekking. Minister Decker geeft eene orde uitge vaardigd om in het vervolg geen gepensi onneerden meer te werk te stellen in burgerlijke rijksbetrekkingen. Een en ander geschiedt in verband met de tijdsomstandig heden. De maatregel lijkt ons niet kwaad alles moet worden gedaan om de jeugd aan het werk te krijgen. Tilden in Amsterdam. Tilden, de wereldberoemden tennisspeler, is in Amsterdam geweest. Er bestond voor de wedstrijden maar matige belangstelling, hetgeen wel aan de buitengewoon hooge entree-prijzen zal zijn toe te schrijven ge weest. Het door Tilden vertoonde spel viel daarbij heelemaal niet mee. Gedenkplaat voor Ned. gesneuvelden. Met een korte, ontroerende plechtigheid heeft in het Palais des Invalides te Parijs de onthulling plaats gehad van een mar meren gedenkplaat ter nagedachtenis van de Nederlandsche vrijwilligers, die gedu rende den wereldoorlog strijdende voor Frankrijk zijn gevallen Van de ongeveer 1300 vrijwilligers hebben er omstreeks 800 het leven gelaten. Salariskortingen. De door de regeering aangekondigde voorstellen tot verlaging der salarissen van het Rijkspersoneel schijnen door hel perso neel al bijzonder slecht te zijn ontvangen. Geen dag gaat er voorbij of men leest van de een of andere protestvergadering. In de afgeloopen week heeft zich nog de Christelijke Onderofficiersver. tot de Tweede Kamer gericht om indien ook maar eeuigszins mogelijk geen salariskorting toe te passen. Nood in de dessa. In enkele deelen van Java schijnt de nood wel erg groot te zijn. In de stad komen stroomen van lieden uit de dessa 1 op zoek naar werkvooral het vrouwen volk doefaan dien algemeenen trek mee en zoekt als baboe, kokki of als koffiepikster in de goedangs het beetje pasi om te kunnen leven. En daar zeer velen van deze ongelukkigen met eerlijken arbeid niet aan de kost kan komen, neemt de prostitutie toe. „Voor den buitenstaander", schrijft het Bat. Nbl. „die slechts de oppervlakte van het inheemscbe leven kent, lijkt de malaise onder de inheemsche bevolking van Java niets te hebben uitgewerkt. Men wijst er zoo gaarne op de bioscopen blijven trekken, de gemoedelijkheid en levens lustigheid zijn dagelijks op de gezichten der Inlanders te zien en volgens het be stuur heerscht er geen hongersnood, geen gebrek aan voedingsmidde'en, zijn de prijzen der voedingsmiddelen zeer laag, enz. Dat is voor een deel niets dan schijn. De waarheid is dat juist door de crisis de inheemsche loontrekkerswereld ernstig te lijden heeft." Provinciale Staten van Zeeland. De tweede gewone aittiög van de Provinciale Staten van Zeeland zal geopend worden op Dinsdag 24 November des namiddags te half acht en ligt het in de bedoeling om de ver slagen der afdeelingfln te bbhandelen op Dins dag 15 Dec. d.D.v, des voormiddags te 10 nor. 40707 BUITENLAND. Het in den uitersten oosthoek van de Middellandsche zee gelegen eiland Cyprus heeft een bij uitstek gunstige ligging tegen over alle belangrijke punten van de kust van Klein-Azië en het kanaal van Suez en is, vanuit militair oogpunt bezien, verge lijkbaar met Malta. De bewoners van Cyprus nu, men noemt deze menschen Cyprioten, zijn in opstand gekomen. Ze wenschen aan sluiting bij het Grieksche Moederland en afscheiding van het Britsche Rijk. Gods dienstig behoort het eiland, wat de Griek sche bewoners betreft, tot de groote ortho doxe Oostersche Kerk. Het maakt echter daarvan een onafhankelijk deel uit en ressorteert onder geen der groote patri archen. Ook op Cyprus bemoeit zich naar het schijnt de Grieksch-orthodoxegeestelijkheid met de politiek, eenige bisschoppen predi ken openlijk den opstand en éen ervan werd zelfs gevangen genomen. De onder drukking van den opstand schijnt niet zoo heel gemakkelijk te gaan. Een viertal vliegtuigen bracht een 1500 so'daten uit Weet U, dat de kwaliteit en zuiverheid van 't echte Quaker havermout gewaar- g borgd wordt door 43 nauwkeurige con troles? Quaker wordt reeds meer dan 50 jaar door ervaren dokters aanbevolen. Alleen echt in de geel-blauw-roode origineele pakken met bon voor zwaar verzilverde gebruiksvoorwerpen. De 'tegenwoordige groote pakken, die 5 ons netto bevatten, zijn voordeeliger. Alexandrië en een eskader van vier oor logsschepen ging er heen Dat was blijkbaar nog niet voldoende, de hulp van een vijfde oorlogsschip moest nog worden gevraagd. De Cyprioten zullen echter spoedig wel inzien dat het een vechten tegen een bierkaai is. Zooals men weet ging hetin den laatsten tijd in Engeland zeer slecht. De Socialis tische regeering, die de laatste jaren aan het bewind was, heeft dat land veel geld gekost. De uitgaven voor werkloozensteun en andere socialistische maatregelen ver slonden schatten gelds. En ten slotte moesteu Mac Donald en zijn regeering het Volk konde doen dat het zoo niet langer ging en werden er tal van maatregelen ingetrokken, die nu weer allesbehalve in den smaak vielen van Mac Donalds partij- genooten. Mac Donald, Snowden en andere Socialistische ministers werden uit de partij gezet en zoo konden deze zich niet meer handhaven als de leiders der Labour. Het Parlement werd ontbonden en de leuze was géén partijregeering meer, doch een Nationale regeering, die rekening zou houden met den financieelen toestand waarin Engeland zich op het oogenblik bevindt. En ineens schijnt het Engelsche volk genoeg gekregen te hebben van een socialistische arbeidersregeering. De nati onale regeering kan rekenen op 549 zetels, terwijl de oppositie slechts 57 zetels bezet. En het is wel een kras staaltje van mis lukking van eenige jaren socialistische politiek. In Frankrijk is de schrik geslagen in de leiders van de socialisten. Ze hebben een spoedvergadering belegd naar aan leiding van de Engelsche nederlaag en besprekingen gehouden over de interna tionale beweging in het algegieen en hun verhouding bij de aanstaande verkiezingen. Er was een tijd, dat al het goud der wereld naar Amerika scheen te gaan. De Goudstroom is thans tegenovergesteld ge richt. Onafgebroken brengen de transat lantische schepen goud uit de Ver. Staten naar Europa, sedert begin September is de goudvoorraad van Amerika reeds meteen 700 millioen dollar afgenomen, hetgeen neerkomt op ongeveer 80 van het goud, dat in de laatste jaren naar Amerika is gezonden. En voor de Yankees dreigt bovendien nog het gevaar, dat de Fransche Banken doorgaan goud van Amerika naar Franktijk over te hevelen. De Fransche bankiers hebben nl. aan hun Amerikaan- sche collega's een soort ultimatum gesteld, waarin verschillende dingen geëischt wor den, handhaving van den gouden standaard verhooging van het disconto en nog enkele andere zaken. Jammer, dat dit incident gekomen is vlak vóór het bezoek van den Fransehen Minister La val aan de Ver. Staten. „Er is sinds Golumbus geen Europeaan in Amerika met meer opzien ontvangen als Laval", sqjireef het Amsterdamsche Effectenblad. Terwijl Columbus naar Amerika trok om het voor Spanje te veroveren, is Laval gekomen, om het voor Frankrijk te winnen, althans voor de Fransche idee van het woord veiligheid. Frankrijk wil belangrijke finantieele con cessies doen inzake de oorlogschulden en de reparatiekwestie. Niet alleen is Frankrijk bereid om de voorwaardelijke annuïteiten het Youngplan te her.zien, doch zelfs de om voorwaardelijke annuiteiten, aan welker nakoming het in principe tot nog toe onverbiddelijk vastgehouden heeft. Echter moet Frankrijk voor zijn con cessies bepaalde garanties hebben voor zijn veiligheid. Dit is zoo ongeveer het stand punt van Lavai's reismakkers Men zou den indruk krijgen, dat Frankrijk aan Duitschland inderdaad wel groote finan tieele verlichting wil toestaan, doch doods benauwd is, dat een „verlicht" Duitschland revanche zal nemen en daarom voor deze eventualiteit Amerikaansche garanties eischt in den vorm van een toezegging van moreele en materieele hulp tegen een mogelijken aanval." Is het bezoek van den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken Grandi aan Berlijn wellicht bedoeld om opFrankrijk een druk uit te oefenen? Onmogelijk is het niethet lijkt ons zelf zeer waarschijn lijk, vooral nu Grandi reeds dadelijk in Berlijn verklaarde, dat Italië met groote belangstelling het resultaat der bespreking tusschen Laval en Hoover tegemoet ziet. Japan heeft een spaak in het wiel ge stoken eh zich verklaard tegen het voorstel van den voorzitter van den Volkerenhonds- raad waarbij zich Japan verplichtte zijn troepen vóór de volgende.raadsvergadering uil Mandsjoerije of tenminste tot de spoor wegen lerug te trekken. Alle overige leden van den raad verklaarden zich wel vóór de resolutie, maar wil een voorstel worden aangenomen, dan moeten ook alle leden zonder uitzondering zich ervoor verklaren. In Genève staat men thans op het doode punt en men kan slechts hopen dat aan het verzoek van Briand om geen verscherpirigenaanhetJapaanschChineesch conflict te geven zal worden voldaan. In Napels heeft een groote bijeenkomst plaats gehad' van de voormannen van het facisme en Mussolini heeft een groote rede gehouden, waarin hij verzekerde dat de krachten van het fascistisch Italië voldoende zijn om weerstand te bieden aan de crisis ook wanneer deze voortduurt.- Voor over dreven optimisme was z. i. echter geen plaats, hetgeen ons niet meer verwonderde toen wij lazen, dat strengheid moet worden uitgeoefend tegenover de overgebleven krachten van het anti fascisme, ook al zijn deze gering en al kunnen zij op de be wonderenswaardige eenheid van Italië geen invloed oefenen. LANDBOUW. Vijf en twintig Jaar zuivelconsulent. Zondag zal het voor een in Zeeland en dat vooral in de krmgen van landbouw en veeteelt, bekend en hooggeacht ambtenaar een dag van vreugde zijn. Wij bedoelen den heer Zwagerman, Rijkszuivelconsulent voor Zeeland die op I November 1906 als consulent van de Z.L.M. naar Zeeland kwam en dus 25 jaar onafgebroken op zijn post is als raadsman en voorlichter van onze landbouwers en* veetelers. De heer Zwagerman, die 21 April 1884 te Hauwers, gemeente Nibbixwoud, (Noord Holland) geboren is, genoot tot zijn 13e jaar gewoon lager onderwijs en bezocht toen een der eerste landbouwcursussen te Hoorn om daarna zijn studie te vervolgen aan de landbouwschool te Wageningen en daar als eerste zijner klasse den slotprijs te te behalen. Na de studie te Wageningen kwam de jubilaris vrij spoedig als assistent bij den zuivelconsulent te 's Gravenhage. 1 November '1906 kwam de heer Zwager man naar Zeeland. Al hield in 1913 zijn functie bij de Z.L M. op, de band met die maatschappij bleef tot op lieden groot, maar ook de andere landbouworganisatie konden nu ook ten volle profiteeren van de groote en practische kennis van den heer Zwagerman. Een tak van den veeteelt, die grooten steun van den heer Zwagerman had en heeft, is wel het zuivelbedrijf en krachtige coöperatieve fabrieken op dit terrein als die te Middelburg en te IJzendijke zijn er een bewijs voor. Het is te verwachten, dat Maandag a.s. als het jubileum zal worden herdacht, het den heer Zwagerman, die dien dag des middags receptie ten zijne huize houdt, niet aan belangstelling zal ontbreken. Er is een overzicht gegeten vaa gehalte eD gewicht der suikerbieten op 1 October j 1. Uit dat overzicht blijkt voor genoemden datam alzoo 1 October 1931, dat over geheel ods land het gewicht per biet was 652 G. en 18.61 suiker gehalte. Ter vergelijking met vorige jaren was dat a. v.: 1930: 785 G. 16,98 1929769 G. 27,69 1938: 756 G. 18,50%; 1927: 637 G. 16,49%. Het totaal gewicht volgens de berekeningen zal in 1931 kunnen zijn ruim 1 milWoeu ton e.n was in L930 2 137000 ton in 1929: 2.060000 ton io 19282.288000* ton Dit zijn sprekende cijfers. SPORT. LANDBOUW EN VEETEELT. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Benoemd uit 7 sollicitante! tot onderwijzeres aan de School met den Bijbe alhier, raej. J. W. Reijuhout te Middelburg de benoeming geschiedde tegen 1 JaD.a.s. ind vacature die dan ontstaat door vertrek va: inej. Ketting.' RECHTZAKEN. Diefstal. In Aagostas van dit jaar nam de 40-jarig veldarbeider I. de V. te Stavenisse een boot mee van den Scheldedijk, toebeboorend aan v. 't Was 'n boom van 7 h 8 meter lengte tnaa de V. deed alsof de waarde maar gering wai Dat bij daarom zich rog geen meester erva mocht maken zal heus nu wel doidelijk zij want hij kreeg Maandag van den Politierechte te Breda, wegens diefstal f4 boete sub?. 2 hechtenis Oad-Vossemeer. In den competitie-wedstrijd vanwege B. V. B. tusschen Putte I en O. V. C. I werd de eerste winnaar met 31. Potte 11 verloor tegen O. V. C. II met 02. de verschillende deelt-D van Zeeland zullen door de Vereeoigiog ter verbetering van het raodvee in Zrelaod, bij voldoende deelname., cursussen gehouden worden in het melken. Be;, aantal gediplomeerden in onze provincie is thans TH0LEN, 30 October 1931. Uit de Oude Doos. Tholen. Men heeft wel eens beweerd, dat he geslacht Roosevelt, hetwelk een zijner uakoroe liegen eenmaal zag verkozen tot President val de Vereenvgde Staten vao Noord-Amerika, afkom slig zoade zijn uit het eiland Tholen. Vast staa dat de familie Roosevelt hier voorkwam en da o. m. Rentmeesters der Ambaehtsheerlijkheii Vossemeer dien naam hebben gedragen. In ee verhandeling van Mr. J. Verheye vao Citter over de opkomst en aanwas van Ambachtsheer lijkheid Poortvliet wordt e. ro. gezegdte plaatse, daar gemelde Streen of Strijen zich te zuiden roet de Schelde vereeuigde, trof men ee Rooseveld aan eeoe mime oppervlakte va water, op 't welk eene menigte van ecbepe veilig koüdeD liggen. De gedachtenis van di Koosaveld vindt meo nog bew ard io de bena ming van een zeker sloks land, niet ver va Tholen, 't Rooseveld genoemd, in de abouterioj van don Hoek, de reek bij Waamisee, onde welke men ten oosten den weg of dijk op Rooseveld vermeld vindt, eo verscheidene ander beoamingeD, welke vervolgens zulleu aangetroffei worden, bevestigen dit op eene zeer merkwaar dige wijze. De bezitters van dit land hebbel zich naar 't zelve van 't Rosevelt, nu enke Roseveld genoemd, volgt dan als aanteekeniog NaleviDg van bet 5e Gebod. Een onge hoorzame Zrion van voornamen haize (zoo zeg J. Ermerin? in zijn Zeenwsche Oudheden, 2 Stak, blad?. 61) die zijne ouders gruwelijk be leedigd had, Werd veroordeeld, te vallen op zijo kcijëu en bidden God Almachtig ende det Jostitie eDde mijnen Heere van Bevereu oft zijnen Stadhooder om vergiffenis, ende daern zijoen Vader node Moeder om gelijcke vergif (.misse, 't welck' gedaan zijnde, zal hjj biunei

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2