IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. fo. 2444 Vrijdag 30 October 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Hierop letten! Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f1,37*, franco per post fl,65 -4- 15 ct. disp. kosten. Poeders en tabletten zijn aléén echt als de verpakking voorzien is vao den naam Mijobardt. Let bij het koopen daar speciaal op, vant dit alleeu garandeert U de echtheid. 8 40708 tamlijst van Predikanten der Geref. Kerk en na 1816 van de Ned. Herv. Kerk te Oud-Vossemeer. 1. Epbraïm Dierckiu*, in October 1585 reeda weeig, gek. van Korendijk en in 1587 van nen dieuat ontzet 2. Adriaen Alertsen, ber. van Hariogkarspi 1 spt. 1587), overleden in Juli 1592. 3. Tobia» Damman, ber.al* Proponent 8 Februari '93, vertrokken naar Ovesaode en Driewegen Mei 1596.2) 4. Cornelius Bosrchaerl3), ber. als Proponent >v. 15*96, vert. naar Lilloau Lietkenskenshoek 5. Gerardo» Schepen», ber. v. Lillo en Liet- nsboek 7 Nov. 1682, overl. 20 Dec. 1609.*; 6. Fritgns Mauteau, gek. vao overl. «treek» 1665. 7. Gillis Bursius, ber. 17,Januari 1666, op verzoek gedimitleerd 19 Jooi 1678. I. Adriauns Beukelaar, als Propon. beroepen Juni 1678, vertr. naar Tholen 8 Febr. 1680. Albertos van Rodenborg, ber. van Nteuw- jssemeer 26 Febr. 1681, overl. in 1687. 10. Nicolaas Wouters, gek. van Si. Pbilipaland Febr. 1681, verliet de gemeente in bet laatst 1702. II. Samoël Bood, ber. als Proponent, bev. Nor. 1704, vertr. naar 8'. Maarteusdijk Dsc. 1705. 12. Mariuus de Rijke, ber. als Proponent, 25 April 1706, vertr. Daar Giessen-Nieuw- rk in 1711. 13. Hendrik Willem Coatier, ber. van BergeD Z., bev. 7 Febr. 1712, ber. uaar Middelourg og. 1719. 14. Petras Wopkens, voorheeB Pred. bij het irnisoen te Mon», bev. 22 Oct. 1719, overl. Oud-Vossemeer 1 Mei 1728, 15. Petru» Tiqaet, ber. els Proponent, bev. Nov. 1728, ber. te Arnemuiden December 1780. 16. Fredericas Uldcricns Gcrbardi, ber. als ropoDeDt, bev. 1 Oct. 1781, vertr. uaar Koude- irke (W.) October 1735. 17. Hendricus Lodovicos Temmink, ber. als :op. ber. 8 April 1736, overl. 27 Aug. 1758. 18. Guaroeras Soetens, gek. vau Kalslagen, 80 üëc. 1753, ber. te Vlissiugen 20 Febr. r62. 19. Aa-on L< Grand, gek. van Ooslerleek, v. 24 Oct. 1762, ber. te Nieu«-Liosdrecht og. 1764. 20. Jobanoes Wilhelmus Hoog, gek. vao tthem (Walcheren), bev. 25 Nov. 1764, ber. EtndboveD en Stryp Nov. 1771. 21. Jobannes Zuidhoek van Laaren, holp- ediker te Aardenburg, bev. 22 Maart 1772, r. te Rotterdam 17 April 1772. 22. Balduioos Hanke, gek. van Rin-dorp, bev. Nov. 1772, overleden 25 April 17985) 28. Jacobos Wilnelmus de Bruiju, bev. 13 >ril 1794, vertr. Daar Keodekerke (W.) 19 ei 1806 24 Pieter Pieké, gek. vaB Sprang in 1807, erl. 28 Febr. 1815. 25. Coruelu Giltay gek. van Katteodijke, bet bevolkingsregister ingeaobreven 6 Nov. >47, vertr. naar Middelburg 26. Arnoldus Willod Versprille, gek. van rijpskerke 28 Juni 1848, vertf. naar Noorde- 4 Aug. 1868. 26. Ltmberlus vau M-tanen, gek. van Meerlo, geschreven 26 April 1870, vertr. naar Schel men, 80 Maart 1880. 28. Cornelis Diehl, gek. vau Rijssen, in het ivolkiugsregisier iugeschreven 20 8ept. 188Ü6) itnaar Hillegersberg 8 Juni 1882. 29. Joban Heudnk Weatrik, gek. van Utrecht I Oct. 1884, vertr. naar Sommeledijk 14 Jan. 189. 30 Willem Bernard Heuri van Linschoten, k. uit Leiden 1 Oct. 1889, vertr. naai Varsse- ld 14 Dec. 1891. 31 Pieter de Looze, gek. oit Zierikzee 12 Oct. •00 en vertr. naar Waardp, 25 Nov. 1907. 32. Jacob Joban vao de Pol, ingeschreveu in Volkingsregiater 5 Juli 1909, gek. van Meeowen vertr. Daar Bergechenboek 2 April 1912. 58. Frederik vau A», gek. vau Penrsum, in schreven 17 Oc'. 1912, vertr. óaar Genderen Febr. 1917. 64. Arooldos vao Qrietboy,zep, gek. vsd UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. 1NTERC. No. 16. Hagestein28 Mei 1917, vertr. naar Zuid-Beijerlaod 8 Oct. 1924. 85. Frits de Gidts, gek. van Goederen 21 Juni 1926. Hij leefde in oneanigheid met zijne vrouw »Syoe huysvrouwe Adriana heeft hem vcrlaoten". Reeds in Uct 159't werd bij ie O en Driewegen beroepen maar de Stateu vao Zeeland weigerden zijue losmaking. Zijn naam word ook wel Ruschaert geschreven. Schepens was zeer ervaren in de Franscbe taal. In 1603 predikte hij voorde „Frangoise soldaten" in garnisoen. Ik volg mot kleine wijzigingen de lijsl die bij Ermerius vojrkomt. Euiige Zieuwsche ud- beden enz. Dl. II, de blz. 63— 65. Gj De mededeeling oit de bevolkingsregisters dank ik aau den heer C. Bolleste le, archivaris te Tholen hToleü. Dr. C. VELTENAAR GEMEENTERAAD. ST. ANNALAND, 27 October 1931. Voorzitter Burgemeester C. M. P. W. Hanssens. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Afwezig de heer Dr. Qiakkelaar. De notulen der vorige vergadering worden voorgflezeu eu ongewijzigd vaatgesteld. logekomeo stukkeu Een schrijven van Ged. St. inhoudende goed keuring raadsbesluit tot wijziging der begrootiug voor 1931. Eeu schrijven vao deD Miuister van Onderwij», K. en W., dat nog betaald zal worden aan te weinig voorschot iozake de L. O. Wet 142.83. Deze stokken worden voor kenuisgeviug aau- genomen. Een verzoek van A. P. Bil om een verwarmd en verlicht lokaal voor het Itoadeu van een cursus voor bedrijfscontiöle eu landbouwboekbouden. B. eu W. stellen voor dit verzoek in te willigen eu dat B. en W. «eu verwarmd en verlicht lokaal aauwijzen, maar dat de kosten voor onderhoud voor zijo rekening zyn. Met alg. st, wordt dit gosdgevouden. Een verzoek van A. P. Goedegebuure Pz. om ontheffing van houdeubelasliug, daar hij dit jaar geen boud heeft gehad. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te vol doen, daar by onderzoek gebleken ie, dat dit juist is. Met alg. st. wordt het goedgevonden. Een schrijven vao Ged. St. betnffende eeu wijzigiDg der wooingwet inzake de beroeps termijnen. Hiervoor moet een verordening ge maakt worden. B. en W. stellen voor deze verordening vast te stellen. H«t concept hiervan leest de vuorz. voor. Met alg. st. wordt bet zoo vastgesteld. Een schrijven vau het Weezen Armnestuur dat er een vacature is ontstaan diord.t de heer C. M. Eleobaas met herkozen i» als raadelid. Bij stemming worden uitgebracht op den beer J. Priuss 4 st. «n 2 blanco, zoodat de heer Prinse was benoemd. Dhr Prinse neemt de benoeming ooderdank- zef?R,n8 het in hem gestelde verirouweu aan. De voorz. feliciteert de heer PrÏDse met zijn benoeming, en hij hoopt dat hij de belangen van het Weezen Armbestbnr zooveel dat iu zijn vermogeu is zal voorstaan. Een verzoek vao den Ned. Bond van arbeiders in bet Lind-, Tuiubonw-en Zuiveloedrijf, gezien de reeds heerschende werkloosheid, de werkloozeo aan het werk te zetten. B. en W. hebben het verzoek overwogen en n oe eu vaststellen d»t er op bet oogenblik geen w rk is om te la e i dien. Van dei winter kan du wel zijn, maar over die s-iak moet oog verder g sprokea worden, maar hij gelooft wel dat de volgende vergadering voorstellen omlreut die aangelegenheid zolleu komen. Wat betrelt steun daar acht men nog geen aaDleidrng toe. Dhr Prinse kan met hel voorstel van B. eD W. meegaan. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Aan de orde komt vaststelliog van de gcm.- begrootiDg voor 1982. Uit het rapport van de commissie blijkt dat zij geen op- of aanmerking heelt en kadvis°«irt loi vaststelling iu ontvang en uitgaaf op 172578. Met alg. st, wordt de begrootiug daarop vast gesteld. De begrooling van het Weezen-Armbestuur is ook door de cummissie nagezien eu geeft ook geeo aanleiding tot op- nf aanmerkingen, zoodat ze adviseert deze goed te keuren in outvang en uitgaaf op 115804 48. Met alg. st. wordt biertor bes'oten. De voorz. dankt de leden vau de commissie foor bun werkzaamheden. Na drie stemmingen wordt tot gemachtigd' gekozen volgens art. 20 van het werkloosheids- besluit 1917 d« heer G. Qoedegebao e Wetb. Go d gebuure zegt M. de V. u weet en ieder in de gemeente St. Annalaod weet mijn meeting aangaande die diogen. Ik sta nog op betzelfde t-tandpant als loet het besluit ge- nomeo is om lot het werkloosheilsbeslnit toe te treden. Maar na eenmaal die toestand er is de werkloozeukas bestaat, wsar het Rijk en de gemeeDte beidei hun peldtn aan geven, daar kan ik niet bedanken >o ir deze benoeming, maar moet ik ze aannemen oui die zaak vau de «erk- loozer.kas te bezien en hopende dat het in alles recht moge uitgeoefend worden. Bij de rondvr ag zrgt de heer Hage als hij de vergadering van deo raad beziet, dan moet hij zeggen dat re de end niet oakomen. On eed was zoo waarlijk helpe mij God alm ctlig en dat mist hij, daar de vergadering niet wordt geopend met gebed. Spr zet daar uiteen waarin wij God n iodig hebben en daarum stelt hij voor de vergadering van deo raad voortaan te openen met gebed. Wij mogen waarlijk God wel in alles erkennen, vooral omdat er eolke verkeerde wetten gemaakt wordeo eo dal gaat alles maar bniten God om. De doodstraf wordt niet ingevoerd, hoewel min leert dat wieus bloed men vergiet, dieus bloed zal vergoteu worden. Eo men hoort dagelijks van moorden. Daa bukt men al jtreo onder de schoolwet, daariu mag wel een wijziging komen. Meuschen die een groot gezio hebbru en ze hebben kindereu van 12 jaar, die mogen Diet helpen verdienen, maar als ze de kinders thuis houden, dan moeten ze voor komen alsof se dievtu wareD, daar gebeureu dingen die schreien ten hemel, al jaren lang. De lasten wordeu steeds verzwaard. De roorz. z->gt het gebed hoog te houden, maar er niet mee te koop willen loopen. Hier iu de raadsvergadering moet bet komen, maar "sa-om niet in de vergadering van B. en W, of in de vergadering van ingelanden. Het is een zaak des harten en van de binneoaamer. Mhb opent met gebed eu straks vallen er harde woorden. 8p\ zegt nogmaals het is een zaak vau het hart en dat behoeft uiet vao de daken verkondigt ie worden. Dhr. Hage zegt dat God toch zegt dat men Hem in alle w'gen zal erkaunei'. Da voorz. zegt nogmaals bet e geuaardig te vinden dat het uiet moet in de vergadering vau B. eu W. Dhr Hage zegt de voorzitter spreekt over harde woorden, maar daarvoor juist kao hel gebed zijn om den Heere te bidden dat Hij on« daarvoor bewaard, maar dat wij iu liefde en eensgeziudheid mogen samen zijn. De voorz. zegt dat hij het eigenaardig vindt d»t do openbare vergadering wel met gr.bed, maar vergaderingen die niet voor het publiek zijn niet uiet gebed geopeud moeteu wordeu. Hij vindt dat als ieder lid naar de vergadering ko nt en hij daar behoefte aau heeft, dat dan thuis kau doe". Maar als de beeren bet be sluite dan zal hij eeu formulier in elkaar siellen. Spr. zegt nogmaals het gebed hoog te honden, maar niet in bet publiek. Dhr Prinse is er ook voor Het gebed in te voeren. Met 4 tegen 2 st. wordt het voorstel Hage aanginomeu. Tegeu waren de heerpu Eleubaas en Geluk. Welh. Goedegebuare vraagt of het niet ido- ge'ijk is dat de rijksontvanger hier meer zit— dageu hoodt. Want men moet soms zeer lang wachten voordat men geholpen is. De voorz. antwoordt dat dit de meDschen hoo eigeo schuld is.' Ze wachten allemaal tot den laaisten termijn. Er ziju zitdagen dat de ontvanger zoo goed al» uiets te doen heeft. Hij zal er echter nog eens over spreken. Spr. deelt mede dat de straatcoest beeft opge- I bracht {«84 en hrt hooi vau de begraafplaat» 13 Hierna sluiting. BINNENLAND. Advertentiënyan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/. ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. nemen, dat er andere tendenzen opkomst zijn. Ue ellende, die overal dreigt, heelt zich in de koersen behoorlijk doen gelden. We weten, dat er een groot aantal fondsen, berekend naar de balanspositie „te geef" zijn, we geiooven niet meer zooals een jaar geleden, aan een afbraak van ons geheele maatschappelijk stelsel, we durven weer rekenen en we durven het resultaat onze berekening weer héél voorzichtig in daden om te zetten. In een overgangsperiode verkeeren wij thans. We hebben de gróóie slagen achter den rug en ofschoon wij er bijna zeker van zijn, dat er nog nienwe moeilijkheden zullen komen, richt d'e beurs in zich op een herstel zij het ook op een herstel, dat met vallen eu opstaan gepaard zal gaan". Goudclausule. Alle teekenen van kentering en van ver zekering, dat de gulden in het geheel geen gevaar loopt, ten spijl, begint men ook reeds het vertrouwen in onze munt te ver liezen, getuige den wenseb van vele geld beleggers om in de hypollieekaclen dé goudclausule op le nemenDe crediet- nemers verplichten zich deze som in goud guldens terug le betalen (hetgeen misschien wel, van juridisch standpunt bekeken, niet mag). De Broederschap vau Notarissen heeft zich tegen opname van den goudclausule verzet, hetgeen allerminst in den smaak der beleggers zal zijn gevallen. Ons lijkt deze houding der notarissen prijzenswaardig, vooral ook omdat de be doeling- voorzit tiet vertrouwen in de stabiliteit van het Nederiantlsche betaal middel niet te ondermijnen. Schoolstaking Op de openbare school te Ivethel en Spaland is eene staking uitgebroken, ten einde kracht bij te zetten aan den eiscli, dat van gemeentewege zal gezorgd worden voor voeding en kleeding der school kinderen. Een werkloüzen comité op neutralen grondslag had reeds een verzoek ingediend aan het gemeentebestuur in dien geest. Naar wij meenen is eene schoolstaking voor Nederland iets nieuws Communistisch archief. De leider der Nedei landsclie fascislen, Baars, is in het bezit gekomen van het archief of van een gedeelte van het archief der Communistische Pallij en er is thans tot publicatie overgegarn. Het gepubliceerde laat ons zien, hoe de communisten werken en wat misschien wel het voornaamste is vertelt ons, dat Moskou jaai lijks een bedrag van honderd duizend gulden betaalt voor de „Tribune", een som, waarvan nogal vaak gedeelten in de zakken van commu nisten terecht zijn gekomen. In eene ütiechtselie vergadering moetdeheer.Baars bovendien mededecliiigen hebben gedaan omtrent hel bestaan eener communistische moord centrale. Het gewezen lid der Com munistische Partij van Biiriuk in Rotterdam zou als eerste slachiuifers gevallen zijn indien niet iels tusschenlieide gekomen was. Culemhorgsche moordzaak. Nu we het toch over moorden hebben, is cr weer iets nieuws gebeurd met be trekking lot die moordzaak in Culemborg. die nog steeds maar niet volledig opge helderd schijnt. Door bemiddeling van Nolaris Schouten is aan de erfgenamen van wijlen Gerrigje van Wiggen en haar broer medegedeeld, dat de Weduwe Huvetnan een bedrag van fdUÜU bezat, waarvan zij de liei'koinst niet wist, zoodal zij vermoedde dat liet geld van de van Wiggens afkomstig was. Achter de plaat van een oud schilderij waren Kentering? '2U bankbiljetten van fluO tevoorschijn Wel vraagt men zich angslig af, hoe het Sekoinen- lle' een duistere zaak. in den komenden winter zaf gaan. Gaat j Treinaanslagen in Limburg, er in Duitscljlund iets gebeuren? is eeu vraag die zich menigeen stelt. Oneindig groot zijn de moeilijkheden die te over winnen zijn. En toch zijn er teekenen, die op kentering wijzen. Men leze het volgende beursbericht„Hei vertrouwen in beurs zaken komt, ais altijd, uiterst langzaam terug, zóó schoorvoetend waagt het publiek en de beurshandel zelf zich op het gevaar lijk terrein, dut de vooruiigang dikwijls nauwelijks te constaleeren valt. Maar toch kun de nauwgezette toeschouwer waar- In Limburg schijnen er geregeld trein aanslagen le worden gepleegd, als gevolg waarvan de Nederlaudselie Spoorwegen reeds lot het nemen van allerlei maat regelen zijn overgegaan Een dezer dagen werd in verband hiermede iemand gearres teerd. Later bleek echter, dat de man ge heel onschuldig was. Onvoorzichtigheid. Hel omgaan met vuurwapenen is een zaak, die men geleerd moet hébbeu. Dat

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1