IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT lilli QjcnA arni ifflcveméel*. NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. So. 244.3 Vrijdag 23 October 1931. Negen en veertigste jaargang "fooien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. OOM Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiénvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/» ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTERAAD. iSSlf STAVENISSE, 16 October 1931. Voorzitter ea Secretaris de heer A. F. Hansseus. D.ar in Ie vorige vergaderiug de hh. Petappel i Van Lu ijle niet aanwezig waren, worden deze u eerst beëadigd. Za leggen beiden ia banden in deu voorzitter de vareischte eeden af. De voorz. spreekt hierna enkele woorden van elkom en hij hoopt dat ze de belangen van de imeente zullen behartigen. Dhr Poiappel dankt deu voorzitter voor de isproken woorden eu hij hoopt evenals voorheeu mder onderscheid do be'.angsu van de gemeente behartigen. KDhr vaa Luijk dankt eveneoni deo voorzitter, ij zegt verder ik heb zoo juiet de eed afgelegd hij hoopt zich hioraao te houden. Dhr D Stou'.jaeiijk weuscht ook beiden geluk hij hoopt ine» hen te uiogau sa'iuonwerkeu in 3t belang vau de gemeente. Db heeren van der Siikfce, vau Oudenaarde Tazelaar sluiten zich bij die woorden aan. De nutalen vao de vergaderingen van 28 Aug. 1 September j 1. worden voorgelezen. Wetb. vau Yssehjk merkt op dat iu de notulen ,n 1 Sept. een vergissing staat eu wel dat in z.g. vacature Potappel beuoemd werd als etbooder do heer Ynsaldijk en in de z.g, vacature jseldijk de heer Tazelaar. Dit is niet juist, e heer Tazelaar is beuoeuid in de z.g. vacature utappel eQ spr ia beuoemd io zijn z.g. eigen icaturë. Met deze wijziging worden de notulen vast- iBteld. De veorz. doat dau modedeoling betreffende t oadersoek ia de aangelegenheid vaa het g. armbestuur. B. cb W. hebben HagegesprokeD. ij heeft pertinent verklaard dit hij het geld n het armbestuur niet heeft gebruikt om zijn huid af te losseu. Hij heeft daar extra werk or verricht. Nu zijn vrouw gestorveu is heeft geld noodig en kou dus de onder- sauing uiet missen. Hij heeft ook kuunen lossen door dat zijn kinders giageo verdienen. Dhr D. Stoutjesdijk zegt dus er ie afgelost '0< ids hij ondersteuning krijg». Dat vindt spr IS et goed, want dan kan ieder ingezetene wel imeu. Hij neemt het dau ook zyu ond-voor be lier kwalijk dat hg daar uiels van gezegd heeft r I d zijn medeleden. Dhr Potappel zsgt dat Hige hem gezegd heeft be t hij zijn schuld is gaau efl isseu toen zijn ie ngea bij Gsakeer is gaan werken en toen was el| bijdrage *an het armbestuur afgeluopen. Wetb. Ysssldijk zegt dal Hage verklaard heeft t het voor Maart was afgelost, n Dhr Potappel zegt dat Hage hem pertinent C rkiaard betft dat die voor Maart üiet was gelost. Spr wist uiet precies hoe groot die huid was en heeft er wel iets van gezegd tegen in medeleden. Waut er wts zelf gezegd als die ging werken oij Gaskeer dat dau de ra|drag8 stop werd geztt. Dhr D. Stoutjesdjk antwoordt dat dit gezegd maar de schuld »as toen al afgelost. Dhr Potappel zsgt dat die schuld afgelost is or ixtra werk eu dat W3S mei vau de bijdrage, erijj is er voor Hat Hage nog eens komt, want jen hem heeft hij anders verklaard. Dhr D. Stoot jet-dijk zegt dat dit niet geeft, 1 d heeft afgelost. Dhr Potappel houd' vol dat men Hage nog ns moet lateu kuuieu en dan wil hij er bij zijn. Wetb. Ysseldijk merkt op dat Hage in B en reeds een verklaring beeft gedaan. Dhr öiouijesdijk merkt nog op dat de schold afgelost tijdeos de man ondersteuning kreeg hij houdt zich aau het rapport van den voorz. De voorz. zegt de z.iak is nu voldoende be ker. De beer Putappel handhaaft zijn uitspraak t hij het niet precies heeft geweten want dan d bij het afgekeurd. Hij weet echter niet wat 2gÉ or nut het heeft ooi Hage nog eeDs le laten mer. Dhr Stoutjesdijk wil vasthoudeu aan het rapport ders hei ft dit niets geen waarde. De voorz. zegt dos het ts de schuld van deu przitter van het armbestuur doordat hij niets elt gezegd aan ziju medeleden. Dhr Stoutjesdijk antwoordt dat dit het juiste is. Wetb. Ysseldijk vraagt de jaisle bedoeling 0 deu heer Siouijesdijk. De voorz. auiwoordt die is deze. de heer 'appel wist dat Hage ziju schold afloste siuds onderateuuing van het armbestuur geDoot eu 1 heeft hij zijn medeleden niet gezegd, dat is heer Stoutjesdijk ziju griet. Dhr Siou jesdyk zegt dan uok een motie iu willen dientd en wel als volgt; De oplossingen van de Sanella-Prijsvraag moeten vóórl November worden ingezonden! Vraag vandaag nog aan Uw winkelier om meerdere gratis-exemplaren vpor deelname. Iedere kooper van'1 pond Sanella kan den hoofdprijs van f 5000.- of één der andere 1190 geldprijzen winnen. Iedere deelnemer ontvangt in December een mooie Verkeers- kalender voor 1932 Gehoord het rapport van B. en W. inzake het onderzoek betreffende aflossing van een schuldbekentenis gropt ongeveer f 300 door Dirk Hage tijdens hij ondersteuoing genoot van hel Borg. Armbestuur aan Johanues Potappel, zoon van L. Potappel Johz,, tijdeus laatstge noemde voorzitter was vao het Burgerlijk Arm bestuur, die volgens eigeo verklaring bekend was met die aflossing en uagelateu h'ec-ft zijn medebestuursleden J. Smallegaoge en D. Stout jesdijk daarvan op de hoogte te stellen of eenig voorstel heeft gedaan om die redeu de onder- stouuing te staker. Door welke handeling de raad hem het vertrouwen opzegt eu gaat over tot de orde vbd den dag. De v >nrz. vindt dat de motie te - 'strekkend is. Het was beter rrit te spreken dat zij het b t'enreo, maar dadelijk iemand het vertrouwen opzeggen dat is te veel. Het kan dezelfde opzet blijveD, maar dan het laatste doen vervallen eu daar liever het leedwezeo in uitspreker. Dhr I>. Stoutjesdijk zegt dat het niet in orde is. Hij hei ft 4 jaar vertrouwelijk met Potappel omgegaan en deze zaak vindt hii verschrikkelijk. Dhr Potappel zegt het is storm in een glas water. Maar het is niets anders dan dat zij mij eeu bak willen zettin. Dhr Stonljesdijk merkt op dst -hou dat is gedaan. 26 Mei is er iemand bij mij voor steun geweest, hoewel U wist dat dit volgens het reglemeut niet meer koo. Anders kw.:mj-d»dr- i.jx bij mij, maar uu niet, nu was het eerst 27 Jam. Dhr Potappel zegt daar reden voor gehad te hebben. U kwam niet meer bij mij en die miD de bij mij ia geweest heeft tegen'mij gezegd, dat het bij U ui orde was, want U zag toch zdf de rekening na en hein is gebleken dat diezelfde man ook op o» lijst had geieekeod. Is dat eerlijke politiek voerer. Wetb. Ysaeliijk merkt op als het gaat over eeljke. politiek voeren hij wel meer zoo kunnen vertellen. De voorz. zegt laten wij al het persoonlijke veglateo. Spr. acht het veel beter om iu de inoiie le zettnu dat men deze handeling betreur'. Hij leest de motie nog eens voor eu laat bel laatste gedeelte vervallen, waarvoor dan in de plaats komt dat men betreurt het verloop van deze aangelegenheid en gaat over tot de orde van den dag. Dhr Potappel zegt gaarne te zien, dat io de motie wsrd aangehaald op welke manier die aflossing heeft plaats gehad, dan heeft het eeu audere klank. De voorz. antwoordt dat het de grief is dat er afgelost ip, de manier blijft buiten beschou wing. Dhr v. d. Slikke spijt het dat hij ree s nu hij pas lid is van den raad aan zulke diogen moet meewerkeu. Hij kau echter niet nalateu hulde te brengen aan den ouden raad en aan de heeren die deze zaak aao de orde hebben gesteld. Het spijt spr. wat vroeger is gebeurd en^ dat de nienwe raadsleden daar uu over mueteu beslissen. Hij weet wel dat bet onaan genaam is als spr. zich in die plaats stelde en ik zou mij ook erg gedupeerd votDo, Hy kan il i dan ook niet kwalijk nemen^dat men er Diet dadelijk voor is om de motie te verzachten eu bet doet spr. ook genoegen dat hel voorstel door B. en W, is overg-euomeo. Hij is het echter wel met den voorzitter^eeos dal er een verzach tende bepalmg iu wordr gebracht, waut eeu motie van waulrouwen is eeu hard middel. Dhr Stoutjesdijk gaat er mee accoord dat dan de laatste alinea vervalt eu daarvoor komt le staan „men betreurt het verloop vao deze aan gelegenheid.*' Deze motie wordt aangenomen met 6 legeu 1 eleui, die vau den heer Potappel. Do voorz. deelt dau oog mede dat het ver volgonderwijs uiet Kau gegeveu worden, daar er zich slechts 1 leerling heeft aangemeld. lugekombu stukken Eeu circulaire va de Ver. voor credielrer- leeuiug aau de gemeenten i.z. steun voor aan vragen. Een missive van den Min. van Binn. zaken beirtffende gebruik vau kolen uit de Staals- inijueu. Eeu missive vau deu Min. van Fin. dat be taalbaar is gesteld voor d«ze gemeente aau de Waierl.mij. Tholen f 1867.60. Een verzoek vau den Toeristenbond A. N. W. B. om als buitengewoon lid toe te treden met eeu jiarlijksche contributie vau f 25. Een verzoek van de Ned. Ver. vau Tuit-en landschapskunst om als begunstiger toe te treden. Eeu circulaire van deu Min. vau A., H. eu N., beirtlf-ude de Winkelsluitingswet. Deze siukkou worden voor kennisgeving aan genomen. Een verzoek vau de Boerenleenbank om op te h ffeu opeen u vermogens-, pers. eu grond- beL.st ng eu \ai heouuwde eigeudommeu te brengeu van 80 op 60 opcenten. Dit stuk wordt aangehouden eu zal straks bij de begroO'-ing wordeu bebamield. Vau Ged. Sialeu goedkeuring raad-becluit lot wijziging der Oegroollog 1931 eu van couversie eeuer geldleeumg. E> o mis-lve vau deu Mioist<-r van B uneul. Ziken eu landbouw voorschriften betreffend» jaarven-lageu vau het Ceutr. Archief. Dit stuk zal worJeu rondgezonden. Een verzoek van G. M. P. W. Hanssens om oulhel6»g van een gedeelte der pensioensbijdrage De Voorzitter zegt B en W. hebben hier omtrent geen voorstel, omdat spr. wegens familieverwautschap niet kon meewerken tot het nemen vao eeu besluit. Iu de wetheO lerever- gadcruig was er echter eeu tegen omdat die meende dat de geméeute er ouk geen schuld aan h^rft eo mm kan verhalen en dan moet meo dat doen. Auderzijds wa» men van uieemiig oat er wel termen wareo om tegemoet te komen udat bij indertijd afstand heeft geteekend als chatter voor het verguuuingsrech'. De heer Slouijesdyk zegt spr. is er ook voor geweest om dtt te verhalen wij hadden daar recht op. Hij heeft echter duze zaakmader ovei- wogen. Hij heeft, gezien dat op de h»grontii>g no<r poten slaan voor andem gemeente -ambtenaren die nog vroeger bier *yu ge*ml dun e heer Hanssens. Daarom Kan spr. er nu mee meegaan om hem te ontheffen voor een gedeelte. De heer »an Luijk zegt er is geen vcorstel van B. eo W. en i« er Diet voor. Wethouder van Ysseldijk bad liever gezien dat de oude raad du had afgedaan. Het is be gonnen met eeu request om pensioensontheffiag, het is in hooger beroep behandeld en het is zelfs geweest bij den minister maar het ging niet, men moest betaleu en wel f 1700. lotaaseheu is de heer Hanssens burgemeester van St. Aooa- land geworden en moest dus oDze plaats verlaten en na kon er wordeu verhaald. Nu beeft de beer Hanssenv indertijd afstand geteekend en dat had hem noodlo tig kunnen wordeD. Het is hier heel wat anders eu per slot van rekening dnrft spr. dit niet op Zijn verantwoording nemen tegenover de gemeente om te ontheffen. Spr heeft ook persoonlijk tegen den heer Hanssens dit gezegd. Zijn inzicht is niet veranderd sindsdien eu daarom waa hij er ook voor om het deu raad maar nit tn laten maken. Dhr van der Slikke zegt deze zaak is geheel bniten ons behandeld, waut wij waren toen nog geer. raadslid. Nu zijn er wettelijke rechten die zeggen dat wij dit op den heer Hanssens kunnen verhalen, maar er zijn ook zedelijke rechten. Meu moet toch zeggen dat hij door afstand te teekenen er dq ingeloopen is en dat is buiten zijn schuld. Had hij geen afstand ge teekend, dan had dit geheel op de gemeeute verhaald kunnen worden. Hij heeft dit dos niet gedaan ten zijnen gunste, maar ten gunste van de gemeente. De gemeente heeft ook wel geen schuld, maar hij spreekt thans op liet zedelijk recht eo uu de heer HaDseeos zelf ook nog f430 zal betalen daar is hij er voor gunstig te be schikken. Weth. Tazelaar is het eens met de heeren Stouijesdijk en van der Slikke, Dhr van Oudeuaarde sluit zich ook bij het gesprokeoe aan. Dhr Potappel zegt er voor geweest te zijn om het te verhalen, maar nu de heer Hmssens zelf nog f 430 zal DetaleD, daar is hij er nu voor om gunstig te beschikken. Dhr Stouijesdijk maakt er een voorstel vao om gunstig te beschikken. Dit voorstel wordt aangenomen met 4 tegeD 2 stemmen. Tegen wethouder Ysseldijk eu de neer van Luijk. Eau schrijven van het gemeentebestuur van Rotterdam om vergoeding volgens ar'. 25 der Nijverheidsonderwijswet ten bedrage vhd 115.69. Van het gemeentebestuur Ha-irlnm eenzelfde verzoek en wel een bedrag vau I 3.21. Deze stukkan wordeu voor kennisgeving aan genomen. Een circulaire vau den Miuister van Bit d. Zaken eu Laodoouw i.z. uitbrengen van eeu beredeneerd verslag. De voorz. zegt dat B. en W. het beste achtte dit om de 5 jiar te doen, de voornaamste dingeu worden toch medegedeeld. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een missive van hel gemeentebestuur van Bergen op Zoouj i.*. overbrugging van hel Holl. Diep bij Willemstad. Proces-verbaal vau kasopuamc bij den geui.- on'vanger. Goedgekeurd terug ontvangen de ge.wijzigde verordening kade- eu havengeld. Deze stokken worden voor keuni^geviDg aai- genomen. Een verzoek vau den heer K Kievit om eervol ontslag als onderwijzer aan de openb lag. school wegeus benoeming als boufd le. Berkeuwoud'. B. eu W. stellen voor dit ou'slag eervol te v r eeuen, mei ingang van deu daium door 8. e t W. te bepalen. Met a'g. st. wordt dit goedgevonden. Aau de orde komt vaststelling gemeente- bpgrooiing 1932. De voorz. leest het rapport voor van de com missie die deze heeft nagezien en zij hebben alles in orde bevonden en adviseeren tot vas1- stelliug in outvang eu uitgiaf op f61108.17. Teveus komt uu in behaudeliug he verzoekt van de Boereuleenbaok. De voorzitter zegt B. en W. zonden wel gaarne aan hel verzoek van de Bank willen voldoen om alle belastingen sf ie schallen maar dat is uiet mogelijk en aL men dar. verder gast als meu vraagt om inplaats van 8U o iceoteii op de gebouwde 60 opceairu tH heften, waar mor) dan bet geld v«i ddan I o uet Nu kan o en w I f n isoelastiug gaan heffen, ui Ar meu mag maar Komen lot eeu maximum *ai. 60 opcenten en dau z„u na worden als inen er o i inging, 85 oor n en, waar mouten dau die 25 opcenten vrn dami komen, maar zoo i* het n uzijdig. B. en W, stellen dan ook voor afwijzend ie üi-suinkkui.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1