IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. lo. 2442 Vrijdag 16 October 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. HOOFDPRIJS 00 )|ijs Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37*, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burgemeester en wethouders va» Tholen brengen ter anti dat aangifte voor ruiming van privaatputten en Donderdag 22 October a.i. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van Stadhois. Tholen, 15 October 1931. 7 BUITENLAND. Ia de laatste maanden regent het ia Dnitsch- d noodverordeningen. De laatste stortvloed io! lijnt een einde te maken aan alle democratie fee er tot beden nog bestoad. Oascheadbaar- id van Woning, onschendbaarheid van per- inlijke vrijheid, onschendbaarheid van het iefgeheim, het récht van vrije meeningsuiting, woord, geschrift, drukwerk, of boek, het iht van vergadering zonder voorafgaande opgave vergunning, het recht van vereeniging en gaderiog, waarborg van den eigendom, al die iraden eeoer democratische wetgeviog, ze oest&aa Daitschland niet meer. De ^materieele" basis r het fascisme is volledig gelegd. Met de 70 tste noodverordeningen in de baad, kan elke „w peering ongeveer alles doen eo laten wat zij 1 met de staatsburgers. Zij kan elke oppositie dan kop iodrokken of mogelijk maken, en is de staaatsbnrger in poli sken zin zoo goed als rechteloos gemaakt. Voorloopig zallen al dis noodmaatregelen nog )1 gebruikt worden ter onderdrakking der BH tionaal-socialistische actie. Het ia echter de 14 Mg hoelang. De ontwikkeling gaat in Daitsch- id naar rechts, de zgn. ybargerlijke" partijen liliezen ten gunste van het fascisme terwijl ook k Ie rproletarische" elementen reeds onder de 1 koring van het zoet geflait der volgelingen ■q Massolini gekomen zijn. Presideot Von Rodenborg heeft hst zelfs noodig geacht het perhoofd der Dazzi's Hitier, bij zich te laten imen, waarmede de toestand wel geheel geke- kteriseerd is. Bovendien daidt ook de plssts had hebbende reconstructie van het Kabinet L inning op eene verschuiving naar rechts. Aan ueraal Gröaen, minister der Bijksweer, erd ook de portefenille van biunenlandsche km gegeven en iedereen begrijpt wat eene be- leining van een generaal tot minister van Binnen- ndscbe zaken te beteekenen heeft. Overigens ent erkend, dat Gröaen geen vriend der dbzzi's De nazzi's zien in hem deo man, die doordat de dingen onder de oogea durfde te zien en ban waren naam te nosmen, een van de U' loofdschnldigtn" aan de ioeeDstorting van het izerlijke hoofdkwartier en wat d at verder nit ortvloeide voor de monarchie. Moeht men ge- lodzaakt zijn de hnlp der Daszi's in te roepan, staat ons nog heel wat te wachten 1 Misschien htor zijn dan de fasciaten een beetje meer sgiernngsfahig" geworden, m. a. w. wat in- |X bonden. In Bad Harzbnrg hebbm Zondag jl. de fat- itso, de Stahlhelmmeescben, een wapenschouw ihondeD. Het werd eene groolsche nationalistische imoDBtratie. Naar verluidt zullen bij den Rijks- ig vier voorstellen worden ingediend 1. De ijksdag zegt het vertrouwen ia de Rijksregeeriog 3 don Rijkspresident wordt verzocht deo jfesdsg te ontbinden en nieuwe verkiezingen t te schrijven. 3 de noodverordeningen worden iten werking gesteld. 4 de uitbetaling van de ibsidies aan Pruisen ten behoeve vaD de kosten politie wordt stopgezet. Door alle sprekers ordt het gezegd„Binnen enkele maanden geviert de nationale beweging." In het laatst van deze maand zallen er io «geland algemeene verkiezingen gehonden worden het gebruikelijke ceremooieel werd het igerheis ontbonden. Natoorlijk verwachten de •oiervatieven als overwinnaars nit deo ver- eiingsstryd te voorachya te treden. Als ze Mr niet bedrogen uitkomen eu Laboor ten ötte nog met deo winst gaat strijkeo. Hoewel iets wel niet io de lijn der verwachtingen [t, lijkt zoo'n gaDg vau zaken eos geenzins tokbeeldig. middelerwijl, bij al dat krijgsromoler tchten de vertegenwoordigers van het Indische, ilk, Mohammedanen, Hindoe's, vorsten en leden r Congrespartij, 350 millioen menschen kalm of de Eogelsche regeering misschien nog eens oogenblik tijd beeft om zieh met hen te "noeieo. Wij leerden altijd dat indië de mooiste 'fel was aan de kroon van het Britiche in nam. De Britten zelf schijnen cao dien pare feowoordig al heel weinig waarde toe te kenoeD or ten nadeele van Indië maar vooral ook van Britten zelf. Laat de gelegenheid om den hoofdprijs van f 5000,— of één der andere 1190 geldprijzen te winnen, niet voorbijgaan! Gelijke kans voor iederen kooper van een pond Sanella. Vraag bij Uw winkelier meerdere gratis-exemplaren voor deelname. Iedere deelnemer ontvangt in December een Verkeerskalender. 90 40670 Wat er zich in het verre Oosten afspeelt is nog niet met zekerheid te zeggen. Natoorlijk de Japansche militairen willen een belangrijk deel van Mantsjoerije in bezit nemeo. Dal lijdt geen twijfel. Maart het is onzeker, of de Japansche regeering met deze Japansche militaire actie ge heel accoord zal gaaD. Er zal moeten blijken of de regeering, dan wel de militairen de baas in Japan zijn. De machtige Ver. Staten waarvan Japan heel erg bang is schijnen ook op de uitslag van dien strijd te wachten, lotnsscbeo ia het duidelijk dat men zich io Geoeve erg zenuwachtig maakt. Men onderzoekt daar deze kwestie. De positie van China is allesbehalve gomakke- lijk. Militair we rstand bieden gaat Diet. Maar vroeger was bet dreigen met de atkondigiog van een boycot altijd nog een reden »nor Japan zich in zijne houding tegenover het H-itnelsche Rijk te m&tigeo. De Japansche militairen zijn echter ondanks alle malaise in Japan voor dien boycot ook ni9t bevreesd, waardoor de Centrale Regeering in Nanking gein enkel wapen ter verdediging heef» overgehouden. Nanking wordt dan ook door Japan geheel genegeerd. Zoo lasso wij, dat Japan slechts onderhaudelen wil met eene nog niet be9taaDde Mautsjoe- rijscbe regeeriog. Een klein licht pootje in alle duisternis was de verklaring van Hoover, dat de Vereenigde Staten niet zullen vasthouden aan de hervatting van de Earopeesche betalingen na'afloop van het eenjarig moratorium. Bovendien bestaat er Dog eene mogelijkheid, dat de Ver. Staten komen met ean voorstel tot grondige herziening van de schuldenovereeokomsten met de verschillende Eoropeesche landen. Voeg daar oog bij dat de Fraosche minister Laval bij zijn bezoek aan New-York met een voorstel komt om de scholden met 50, de bewapeningen met 25% te vermin deren den is alle reden om niet alleen verhengd le zijn, maar ook om weer eenig vertrouwen in de menschheid te gaan stellen. Reeds twee weken lang wordt de dood van den grooteo uitvinder Edison verwacht en nog steeds leeft hij. Zelfs is hij na eene bewusteloos heid van 17 nar ontwaakt en hield bij zich daarna bezig met proeven voor de vervaardiging van syothetische rubber. Daarna is een ineen storting gekomen eo ziet men het einde Daderen. BINNENLAND. Schoonen van tarwe. Het Tweede Kamerlid Kersten heeft den minister vau binnenlandsche zaken en landbouw de volgende vragen gesteld Is het den minister bekend, dat door graanhandelaren in Zeeland geweigerd wordt den geslelden prijs voor het schoonen van tarwe uit te betalen en wordt aange drongen op het leveren van ongeschoonde tarwe, die door hen voor geschoond ge leverd wordt? Is de minister bereid maatregelen te treilen, dat de landbouwers recht hebben tot schoonen, aangezien verschillende or ganisaties dure reinigingsmachines hebben geinslaleerd Kan de minister mededeelen welk per centage van den tarweprijs den handelaren ten goede komt? Het aftreden van Mr. Vissering als Presi dent der Nederlandsche Bank, van den man die 19 jaar lang de politiek onzer circulatiebank leidde, is wel plotseling ge komen. De vraag is daarom niet ongewet tigd, of hier alleen gezondheidsredenen de oorzaak der ontslagname waren. Mr. Visse ring huldigde de zgn. gold exchange poli tiek. In stede van groote goudmassa's bij de bank op te stapelen, werd eene groote buitenlandsche wisselportefeuille gehouden gouduitzendingen naar het Buitenland wer den daardoor onnoodig en bovendien maakte men nog rente. Heeft Mr. Vissering de Engelsche inflatie niet voorzien, waardoor groote verliezen geleden werden en heeft men hem dit euvel geduld Dergelijke vragen stelde zich de linantieele wereld. Opvolger van Mr. Vissering wordt Mr. Trip, die eertijds gelijk Mr. Vissering president der Javasche Bank was. De taak van Mr. Trip is lang niet gemakkelijk; het op peil houden vau den gulden zal heel wat moeite kosten. We vermoeden, dat de benaming „ongekroonde koning van Nederland", aan Mr. Trip nog vele malen zal worden ge geven. Journalisten eerehof. Dergelijke „eerezaken" kunnen het best binnenkamers behandeld worden. Slechts dan is het mogelijk dat de dingen objectief bekeken worden. Dat begrepen ook de journalisten. In de groote rechtszaal van het Vredespaleis had de plechtige installatie plaats van het Internationale Eeregerechts hof voor Journalisten. „Niet alleen zoo zeide onze minister van Buitenlandsche Zaken, jhr. Mr. Beelaerts van Blokland „zal dit gerechtshof vonnissen in zaken, waarin het de handhaving van de rechten van den journalist zal betreffen, maar zijn bevoegdheid zal zich eveneens uitstrekken tot beroepshandelingen, die zonder dat zij vervolgbaar zijn krachtens de wet, uit moreel oogpunt ontoelaatbaar schijnen." Boteruitvoer. Bij de duizenden en één moeilijkheden, waarmede op het oogenblik de boer te kampen heeft, heeft zich nu nog gevoegd het Fransche invoerverbod van boter. Een daling van den boterprijs, toch al laag en niet veel verschillend van den prijs van margarine, is onvermijdelijk. Een Fransch invoerverbod van ossen- en varkensvleesch volgt waarschijnlijk spoedig; ook voor deze artikelen zijn de vastgestelde contingenten reeds bijna bereikt. Suikerindustrie. Ietwat beter is het gesteld met de suiker. Men verwacht dat de bietenprorluctie van Europa ongeveer 22% minder zal zijn dan die van het vorige jaar en dat brengt natuurlijk de prijzen omhoog. Eindelijk heeft men dan geluid geroep der prijzen om de productie te beperken begrepen. Intusschen kunnen wij ons over al die productie-beperkingen nauwelijks ver heugen. Waar weinig geproduceerd wordt is natuurlijk weinig te verdeelen nood zakelijk moet dan iedere portie kleiner worden. En dat kan toch niet de bedoe ling zijn? Herdenking van Zwingli. In verschillende kerken herdacht men den 400sten sterfdag van Zwingliéén dei- drie groote kerkhervormers. Ulrich Zwingli heeft zich echter niet alleen op Godsdienstig maar ook veel op maatschappelijk gebied bewogen. Ter wille der lijdende menscüheid heeft hij de pest getrotseerdhij heeft de werklooze Zwitsersche jeugd, die orn den broode in vreemde legers streed, naar huis gehaald, eerbaren arbied verschafthij is met maatregel gekomen, welke het protype zijn geweest van onze hedendaagsche zorg voor de armen, zieken en ouden van dagen. In den bloedigen dag op 11 October in 1531 bij Kapelle waarbij Katholieken en Protestanten kantons in Zwitserland ge streden werd. vond Zwingli den dood. Zijn j lichaam werd door de Katholieken ge- vonden en verbrand. Aanrijding te Scheveningen. Op den boulevard te Scheveningen een sentationeele aanrijding. Eene onhandige I autobestuurster reed een trottoir op en I drie op een bank zittende dames werden aangereden. Eén dame is reeds aan de bekomen verwondingen overleden. Liefdesdrama's. Ook waren er weer een paar liefdes- drama's van de week. In Utrecht stak een man een van hem gescheiden vrouw dood. In Amsterdam schoot een chauffeur een vrouw, Houdster van een bar, neer, waarop hij poogde zelfmoord te plegen. Geen hoffeesten. Naar wij lazen heeft H. M. de Koningin, in verband met de heerschende econo- nomische omstandigheden, besloten in het komende winterseizoen in Den Haag geen officieele feesten, waaronder officieele avondfeesten en diners te doen plaats hebben. Een ongeluk, dat goed afliep De bekende Beiersche vlieg virtuosen gaven in Hoorn een vliegdemonstratie. De demonstratie werd besloten met een para chute-sprong van den heer Guniierman, die voortreffelijk daalde, evenwel in de Zuiderzee nabij de kust terecht kwam Hij kon nog juist bijtijds door een botter worden opgepikt. RECHTZAKEN. Van 'n verzet. A. v. E, uit Oud-Vossemeer moest zich Maandag te Breda voor den Politierechter verantwoorden wegens een door hem op 12 Augustus jl. gepleegd verzet tegen veldwachter D. E. was niet verschenen, maar de veld wachter was als getuige present om de heeren te vertellen hoe E dien dag was opgetreden. Na zijn verhoor requireerde de Off. van JusCilie tegen den verzetteling weken gevangenisstraf, maar <le Politie rechter achtte, tot geluk van v. E., de veld wachter tijdens het conflict niet in de rechtmatige uiloefening van z'n functie en ontsloeg den verdachte van alle rechtsver volging,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1