HUISMOEDERS BEKENDMAKING. SANGUINOSE. bptieR SUNUGHÏ ZEEP (40) VIM GEWONE BUS.(25) VIM GROOTE BUS.... (45) LUX PER PAK(JO) RINSO PER PAK(16) 35 20 17% ets. 14 ets. DEZELFDE PRIMA KWALITEIT DEZELFDE FRAAIE GESCHENKEN Goederenvervoer goedkooper Gaat Ge Trouwen C. Laban, Tholen TEEKENBEHOEFTEN Openbare Verkooping te Scherpenisse. bouwland bouwland land te pachten ets. ets. 371/2cts. io 40689 Prima eiken spekkuipen en waschtobben. J. L. ELENBAAS, OPRUIMING Drogisterij Je adres. Muntgas- verbruikers, Tandarts De Rijke l WONDARTS tr BERNHARDf Tandarts v.d. Velde N. V. CORONAE SPOORBOEKJES WINTERDIENST J%odernfc MAGAZIJN VAN GRAFMONUf MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK ie Z1ERIKZEE stelt verkrijgbaar 4\ °|0 Pandbrieven a 98 26 40650 54 Aanbevelend, FIRMA J.M. C. POT THOLEN. J Notaris MEURENBERG te Sint- Maartensdijk zal, ten verzoeke van de erven van den Heer JACOB BOLIERCorneliseoon te Scherpenisse, op Woensdag 14 October 1931, des namiddags S nnr, in het Koffie huis van den beer C. Rijstenbil te Sohf.rpenisse, in eene zitting, bij INZET en TOEWIJZING, in het openbaar verkoopen: I. Het perceel in Engelaarsdjjk, gem. Poort» liet, kad. Sectie E no. 25, groot 69 a. 30 c.a. of 1 gem. 230 r., te veilen in 2 ond. le Ond.Da N. W. stokken aan den dam groot ong. 33 a. 10 c.a. of 253 r. 2e Ond.: De 2 overige of N. O. stokken, groot ODg. 86 a. 20 c.a. of 277 r. II. Hel perceel 63 40682 in Papenboek, aan den Krokke- weg, gem. Scherpenisse, kad. Sectie A nos. 211 en 21 Ibis, groot 93 a. 70 c.a. of 2 gem. 116 r., te veilen in 3 ond.: le Ond.De 2 W. stokken groot ong. 32 a. 20 c.a. of 246 r. 2e Ond.Liet middenstuk aan den dam, groot ong. 19 a. 90 c.a. of 152 r. 8e Ond.De 2 overige of O. stokken groot ong. 41 a. 60 c.a. of 1 gem. 18 r. III. Twee zitplaatsen in de Ned. Herv, Kerk te Scherpenisse, en IV. Twee aandeelen in de Weegbrug „Eendracht maakt Macht"aldaar. Aanvaarding betaling kooppenningen Bij inschrijving aan den Molendijk ST. MAARTENS DIJK, groot 26 A. 60 cA. naar keuze voor 4 of 7 jarfD. Laatst in pacht bij C. van den Hoek Mz. Pacht b|j vooruitbetaling. Ingang pacht na 't rooven oogst 1931. Briefjes vóór 17 October aan dhr F. bazen Goev. 14 40680 Hadden onze belangrijke prijs verlagingen reeds Uwe aandacht? Oude Nieuwe Prijs t N.V. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ, VLAARDINGEN Pr. VI. 4-0176 De N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij maakt bekend, dat door haar zijn aangewezen voor het agentschap en voor het opnemen van meters en incas- casseeren van gelden in de Gemeente TH0LEN, de heer A. P. M. V0ETS, Stoof- straat 3, Tholen in de Gemeente SCHERPENISSE. de heer D. BRAND, Ge meentebode, Scherpenisse. 36 40678 Bij bleekzucht, bloedarmoede, zenawzwskte, is meestal bet ganscbe gestel lijdende. StoriDg in de spijsvertering, gebrek aan eetlust; een vale kleur; een onzuivere teint; dat zijn alle teekenen dat de sappen bedorven zijn en het bloed niet is «at het wezen moet, In al zulke toestanden is de Sangninose „bet" middel dat n helpt. Bij gebrek aan eetlustbij slapeloosheid gebrek aau k.ncht; gedurige vermoeidheid. Neem de SANGUINOSE; zij bevat de vuedingszouteo uit de planten wereld in een vorm die gemakkelijk in hrt bloed wordt opgenomen. Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjesmaakt uw bloed weer gezond en rijk, en geelt aan nw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewekt heid dat bij eeue volmaakte gezondheid behoort. 60 17650 De SANGUINOSE kost per flacon f2.—, 6 fl. fII.12 fl. f21.—. Te verkrijgen bij Apothekers eu Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerslraat 2c/4 Deo Haag. Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreeksche verbinding staat met alle statious der Nederlaodsche spoorwegen, sijn de tramvrachten vervallen en betaalt men alléén, zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of oaar Tholen. Een spoorzending die tol Bergen op Zoom bevracht b.v. f 0.95 zoo kosten, kost tot station Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A.B.T. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel en vervoert Uw goederen rechtstreeks. 82 87963 Agentschap A. B. T- gevestigd H o gstraat 1 Tholen, Telefoon 16. Kantoor penpsnd van des voormiddag 8 uur tot des avonds 8 uur POORTVLIET TEL. 18 van allo in voorraad zijnde Dames-, Heeren- en Kinderschoenen tegen veel verminderde prijzen. 12 40691 D. EVERAERS, Hoogstraat 38, THOLEN. Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, .la: Uiltje, L. Bella, Velasqne'a K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteerÏDg tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN. L. G. v. ZALTB0MMEL, Hoegstr 7 tegenover het Stadhuis .SflSRH 8 Aanbevelend. wier panden aan het electrisch net zijn aangesloten, worden er op attent gemaakt, dat zij ge houden zijn de vrij gekomen goederen,- lampen, enz. voor zoo ver eigendom van de Gas fabriek, ten spoedigste ten kan tore der Gasfabriek in te leveren. Bij niet inlevering zullen deze goederen aan betrokkenen in rekening worden gebracht. Vanwege de Gasfabriek zullen deze panden deugdelijk worden gecontroleerd. l24 40(585 GEMEENTE GASFABRIEK THOLEN. DE DIRECTIE. Voorr adigalie soorten DROGISTERIJ ARTIKELEN. Eau de Cologne,Tandpasta, Tandborsteli Verpakte geneesmiddelen, Drops enz. Beleefd aanbevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Sliedrecht, Tholen Tholen (H.tel Zeeland) Dinsd. 31/,—61/, uur. St. Maartensdijk (Van I«aatden) Woensd. 9—11.30 uur. St.Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 912 uur. 30406b Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. Int. 3P THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor lij Ik Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van J)r. Wilmar Schwabe, Voorhanden bij 10 40674'» Firma J. M. C. POT - THOLEN beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. ld lef ihl Steenhouwerij, Marmerhard'»teen voor Bruggen,SluizenGebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETITtbi Stationstraat - Bergen op Zoon 12 39136 bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 32251 Wij hebben groote voorraad in verschillende kleuren van Talen's PLAKKAATWATERVERF 30 ct. per tube. Talen's WATERVERF 16 ct. per tube. TEEKENPAP IER per meter, en groot en klein formaat per vel. TEEKENHAKEN, DRIEHOEKEN, PASSERD00ZEN, ENZ., ENZ. cd ht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4