Prijsverlaging. Een woonhuis en erf best bouwland Reclameweek NAJAARS SCHOUWING Oud c,oud nden de inbrekers de deur en liepen politie in de armen, die hen zonder "ojeite arresteerde. Het bleken te zijn ere H. J. uit Rotterdam en W. v. L. Pijnacker. Door het verbreken van een hadden ze zich toegang tot het land- 5 verschaft. De malversaties te Fijnaart. leeds eenigen tijd is het onderzoek gaande ,r de groote onregelmatigheden aan de .p. fabriek van melkproducten te Fijnaart Br.), een kwestie die een groot gedeelte West Brabant in rep en roer heeft iracht. n de vergadering van aandeelhouders is ns met algemeene stemmen het besluit ontbinding genomen. 'evens is een rapport uitgebracht, waar de volgende punten zijn ontleend: e. dat de schuld thans ongeveer f700.000 aijraagt; !e. het beheer en de controle door het tuur hebben zich door groote opper- kldgheid gekenmerkt; Ie. door het sluiten van een suikercontract de fabriek voor f50.000 benadeeld, om niet te spreken van alle bankrente, in ongeveer tien jaar deze debetpost ft vergroot; jeJie. de vroegere directeur was mede enaar van een handelszaak genaamd da", welke op zeer wankele basis stond, ttemin werd daaraan voor een bedrag f32.000 aan melkpoeder geleverd, arvan niets terecht kwam ie. In 1923 werd wegens financieele leilijkheden door een bestuurslid f26.000 leen gegeven tegen de toen gebruike- :e rente en 40 van de winst; ie. de directeur heeft van zijn eerste reden af telken jare onder allerlei hoofden ïzienlijke bedragen ten eigen bate opge- nen, waardoor de coöperatie belast werd. Voor eenige van deze punten wordt het j stuur aansprakelijk gesteld. IBesloten is een arbitrage-commissie in stellen. Er zijn pogingen gedaan om een iuwe coöperatie te stichten. Voorloopig ven velen zich hiervoor op, zoodat het it onmogelijk is, dat de fabriek binnen oö 'ten tijd weer in werking wordt gesteld. te gebruiken voor het begraven van dieren en vuil en op het tegenwoordige stuk land een schuurtje te bouwen voor het opbergen van het materiaal voor den gemeente werkman. .Met alg st. wordt dit aangenomen. B. en W. stellen voor inzake uitvoering art. 19 der Vleeschkeuringswet het slacht huis in orde te brengen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. De begrooting voor 1932 wordt hierna met alg. st. vastgesteld in ontv. en uitg. van f64674.80, van het Weezen-armbe stuur in ontv. en uitg. van f26924 05 en van het alg. armbestuur in ontv. en uitg. op f 4824.49. Hierna sluiting. Uitvoerig verslag volgt in het volgend nummer. GEMEENTERAAD THOLEN, 9 October 1931. In de heden gehouden gemeenteraad legden de heeren J. Wagenaar en W. Moelker in handen van den voorzitter de vereischte eeden af. Tot wethouder werd benoemd den heer H. G. Deurloo met 4 stemmen. Uitvoerig verslag in ons volgend nummer SPORT. OUD-VOSSEMEER. 8 October 1931. Voorzitter Burgemeester J. G. Hamer, cretaris de heer W. van der Ploeg, wezig de heer M. A. Vermet. De notulen der vorige vergadering worden rgelezen en ongewijzigd vastgesteld. De Voorzitter deelt mede dal tijdens zijn rlof een boot is aangekocht door B. en W. artoe zij machtiging hadden en wel voor 85.— Daar dit boven de raming is zoo aagt. B. en W. nog een crediet van f 100 eenige bespreking wordt dit verleend. Een verzoek van de A. N. W. B. om een irlijksche subsidie wordt voor kennis- ving aangenomen. Op het aangehouden verzoek van enkele beiders die in den Wieringmeerpolder trken om vergoeding van reiskosten be- ivens het adres van den Ned. Bond van )n beiders in land- tuinbouw en zuivelbe- ijf worden op voorstel van B. en W. z: vijzend beschikt. Dr. Vermet komt intusschen ter ver- dering. B. en W. stellen voor om dezen winter el ier vervolgonderwijs te geven en als ,0 rsoneei te benoemen den heer Fluijt en n(iot, die zich hier alleen voorhebben be- hikbaar gesteld. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. B. en W. stellen voor om op het verzoek n de Geitenfokvereeniging voor 1931 a subsidie te geven van f25. Be heeren Ileijboer en Daane voeren trover het woord, waarna met alg. st. t voorstel wordt aangenomen. B. en W. stellen voor naar aanleiding n het adres van J. Cappelle en C. Petappel itreffende vergoeding ex. art.'13 der L. U. eftt 1920 om een vergoeding te geven van cent per K.M. in plaats van 2 cent dit i lokmiddel wat Ged. Staten zullen doen. ochten zij hierop gunstig beschikken dan m B. en W. ook met het voorstel komen 'g^Q de andere hiermee gelijk te stellen. Hierover volgt een bespreking waarbij i heer Mees voorstelt om 2 cent te hou- in. Dit voorstel wordt echter verworpen et 2 tegen 5 st. Voor de hh. Mees en aane, zoodat het voorstel van B. en W. aangenomen. B. en W. stellen voor met het oog op uitbreiding des avonds van de poslbe- elling een lichtpunt aan te brengen aan [a<paal tegenover de woning van den „e irgemeester en één aan de paal tegen- 'er de woning van den heer van der Stel den Patrijzenweg. Dhr Lindhout stelt voor om de lantaarn >or de woning van den burgemeester een rlfchtbrander te maken. Dit voorstel wordt niet ondersteund, et voorstel van B. en W. om twee licht- inten aan te brengen wordt met alg. st. infngenomen. Tot lid van het Weezenarmbesluur wordt a' ikozen de heer A. G. Heijboer met 4 st. heer Lindhout verkreeg 3 st. Dhr Heijboer neemt de benoeming aan. B. en W. stellen voor om het land achter M st slachthuis niet tneer te verhuren en Zaterdagmiddag ging bet le elftal van T.V.V. naar Diulelourd om deo strijd aau te bmdeu legen F.S.V. van Fijoa&rt in den eiodstriid van de veriewedstrijden, uitgeschreven door de voelbal- vereeniging Prinslandia aldaar. T.V.V. speelde met drie invallers, terwijl het elftal van Ftjnaart versterkt was met Punt, speler van bet eerste elftal van D.F.C. en speler in bet Ned. B. elftal. Voor de rust speelde Pont als back en T.V.V. wist de leiding te nemeD, zoodat de rust inging met 10 voor T.V.V. Na de rust ging Punt in de voorhoede spelen. Hij heeft toen vier maal gedoelpunt, zoodat bet einde kwam met 41, overwinniug voor F.S.V.welke de eerste prijs won bestaande uit een beker, terwijl T.V.V. een 2e prijs kreeg, een zilvere medaille. Oad-Vo9semeer. Voetbal. O.V.C. II tegen S.V.C. I vau St. Maartensdijk; bekerwedstrijd; uitslag 21 voor S.V.C. In een eersten com petitiewedstrijd O.V.C. I legen H.M.8. te Nieuw- Borgvlietuitslag 72 voor O.V.C. Gera. OUD-VOSSEMEER over Aug. en Sept. 1931* Gebnreu Neel'je. d.v. B. de Graaf en L. Klippel. Leendert, z. v. J. Paape en M. de Jonge. Marihen Corneli-, z. v. J. A. Duine en P. van Sluijs. Fran- siscus Xaverius Hendrikus, z. v. J. A. Heesterraans en E. K. M. Miboliis. Coruelis, z. v. P. van Schetsen en A. Wesidorp. Petrus, z. v. G. Havermaus en V. de Moor. Leendert Jacob, z, v. L. J. van Dijke en M. R. Voshol. Adriaua Calbarina, d. v. N. C. van de Merbel en J. .VI. Lindhout. Calolina Chrii- tina, d. v. J. M. Aarnoudse en W. C. Kot. Jaco- mina, d, v. D. Wessels on M. Quist. Overleden: Elizabeth van der Zande, 92 jwed. van Dorst. Gehuwd Abraham Cornelis Lindhoud, 23 j. te Poortvliet en Janneije Johanna Duine 21 jr. Abra ham den Engelsman 25 jr. en Pieternella Pipping, 22 j. Marinus Johannis vaD Dijke, 23 j. en Neeltjo Jeroense, 20 j, Gem. SCHEIÏPENISSK over September 1931. OverledenWillemina Bolier 81 j., wed. van M. J. IJzerman. Gehuwd H. Z. A. Quaak 23 j. en Cornelia Duijnhouwer 24 j., beiden te Scherpenisse. Gem. ST-MAARTENSD1JK over September 1931 Geboren Willem, z. v. C. G. van Gorsel en M. Heijboer. Overleden J. J. Op den Brouw 79 j weduwn. van A. C. Hage. J. P. Feijtel 72 j ongehuwd. M. G. vau de Vale 56 j, weduwn. van C. M. J. Geluk. H. de Wii 61 j. ongehuwd. VERK00PING TE SCHERPENISSE. LANDBOUW EN VEETEELT Ook bet rapport tot en met Juli 1931 betreffende de vierde Zeeuwsche Legwedslrijd te St. Maartensdijk verschenen en de stand van de 13 toornen is dau 1 D. Varmaas; 2 A. Bruinooge 3 K. Helder, Dz.; 4 D. P. Steeland 5 G. F. Verwilgben 6 C. Priem 7 H. A. Hanken 8 J. J. C. v. d. Graaff; 9 W. P. Rotgcbeid10 H. A. Hanken; 11 N. Polderman; 12 C. D. Ampi; 13 Gebrs. v. d. Berg. Alle toornen zijn W Leghorn, behalve die vormeld onder 7 welke een Rods is Gemiddelde productie t/m Juli in de wedstiijden is. 1 121,ó eieren grootste aantal per bon 192 2 11,61 181: 153—202: 4 137,8—209. De ge middelde waarde tot einde Juli beloopt voor de tcomen hierboven genummerd 1 tot 13 alsvolgi f62.08,f47 49, f41.78, f38.66, t 37.98. f 37.10, f33.43, 133 16, f 32.70, f 32.16, f 30.01, en f 25.74 In Juli stierven 2 bennen, een uit legnood eu een aan leuravie. KERKNIEUWS. BURGERLIJKE STAND. Tbolen. Naar wjj vernemen zal de bevestiging van dbr. W. Baaij als predikant b(j de Vrjje Ger. Gemeente alhier plaats hebben Donderdag 22 October a.8. door ds. de Jonge te Kampen. St. Maartensdijk. De op Zondag 4 October gehouden oogsteollecte in de Ned. Herv. Kerk alhier heeft f 350 opgebracht. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur ds. Wolfensberger (Bed. v. d. H. Doop.) Ger. Kerk voorin. 9 30 en nam 2.30dr. Veltenaar. Geref. Gem. voorin. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 aar ds. Barth te Borselle. Nam. Bed. H. Doop. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorin. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur dhr Baaij. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Van Rootselaar. Ger. Kerk voorm. 9.30, natn. 2 dhr de Vries en 's avonds 6 aar leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Bres en nam. 2 unr leekerk. Gerei'. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 'a avonds 5.30 leeikerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk vooitn. 9.30 leeskerk en nam. 2 uqt ds. de Bres. Oud Ger. Gem., voorm. 9,30, nam. 2 en's avonds 5.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskeik en nam. 2 uur ds. Moerman. Ond Geret. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 'a avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, leeskerk en nam. 2 unr ds. de Gidts. Oud Ger. Gein. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 ds. de Gidts en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk voorm. 9.30, en nam. 2 nur ds. Vrengdenbil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avon<L 6 aar leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Dr 70-jarige veldarbeider M. M. begaf zicb Donderdagnamiddag naar het land, onderweg schijnt hij zich nut wel gevoeld te hebben eu ia door een duizeling overvallen en zoo in een sloot geraakt. Onmiddelijk wa* er balp aanwezig met een auto is de man thais gebracht, maar eonige (uren later ia hij o>er'edeo. Er was direct geueesknndige hulp bij gehaald. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 9 Oct. 1981. Borrenboter f 0.70 per pond. Roomboter f 0.70 Eieren f 5.per 100 stuks. Notesriag te Middelburg, 8 Oct. Boerenboter (part. prijs) f 0.80. ST. MAARTENSDIJK, 8 October 1931. Per 100 KG. Bruine boonen f 8.f 10. Erwten (groene) f 8.— f 10. Schokkers 14.„18. Maanzaad 18.— 20. Per 70 K.G. f 2.— f2.25 Eigenheimers, witte blaam Zeeuwscbe bonte blaawe Uien, grootte, kleine 2.80 f 3.— 2.80 f 3.— Per 60 K.G. f 1.25 2.40 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Oct. Graden C. Zaterdag 3 14,3 Zondag 4 14,2 Maandag 5 15, Dinsdag 6 14,2 Woensdag 7 14,2 Donderdag 8 Vrijdag 9 14, Zoo de Heere wil hopea onze geliefde Ouders PI ETER VAN SCHETSEN 21 en 40679 JANNA PIETERNELLA VAN DER KLOOSTER den 15 October den dag te herdenken dat ze 45 jaar in den echt zijo verbonden. Dat ze nog lang gespaard mogeu blijven is de «enscb van bnnne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Oud-Vossemeer, October 1931. Gemeeule THOLEN van 28 OctoOt-r. Geboren: Johanna, d<\ A. van Dr iel en van J. J. Gelsk. Ondergeteekende, agent der P. Z E. M. voor Tholen, deelt mede dat bij hem reclames betreffende het niet goed functioneeren van electrische leidingen, kunnen warden in gediend. 18 4-0093 Ook het aanleggen van nieuwe en huurkoop eidingen kan bij ondergeteekende geschieden; A. P. M. V0ETS, Stoofstraat Tholen. Haarden. Kachels, Onze gegarandeerde lste kwa liteit haarden en kachels zijn sterk in prijs verlaagd. Groote voorraad. Franco door het ge- heele land. Worden overal gratis geplaatst en buizen bijgeleverd. Beleefd aanbevelend, J. MELSE THOLEN. 40696 16 TEL. 20. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholeo zal, op Vrijdag 16 October 1931, 's avonds 7 uur ia de herberg vau C. Rijsteubil te Scherpenisse, in het openbaar verkoopen: A. ten verzoeke van da erfgenamen van wijlen Mejuffrouw weduwe C. BOLIER, te Scberpeaisse aan de School straat, groot 85 centiaren. B. teD verzoeke van de heeren JOHS. en J. M. BOLIER, landbouwers te Scherpenisse, 32 40687 Een perceel tuingrond te Scherpeuisse, groot 2 aren 81 centiareD. VERKGOPING TE OUD-VOSSEMEER. Notaris D. VAN DE VELDE te Tbolen zal, ten verzoeke, van den heer I. JUMELET Si.zd., oesltrhaudelaar te Ëminisse, begin November, in het openbaar verkoopen: 16 Heet. 25 Aren 38 centiaren (41 Gemeten 126 Roeden) te Oud-Vossemeer in den Slabbe- coornepolder, tegenover de bof-rpdo Karnemelkspot. 27 40686 lo perceeleu en combinatiën. Inmiddels uit de hand te koop. Inlichtingen te bekomen ten kan ore van genoemden notaris. van Voets' batterijen voor zaklantaarns a 35 cent per stuk. A. P. NI. VOETS, 9 Stoofstraat, Tholen. 40G94 IN HET WATERSCHAP POORTVLIET. De Najaarssciouwing op HEULEN, SL00TEN enz., zal plaats hebben op Maandag 26 October 1931. N.B. Met het oog op dc groote noodzakelijkheid van een onbe lemmerde toestroom ng van het water naar het stoomgemaal «orden dn eigeDsars en ge bruikers van gronden er toch ni'drnkkelijk opgewezeu, dat dr slooten en andere af watering»- m'ddelea, langs wegen en di ken gelrgen, van riet en alle onkrn d moeten gezu:verd zijr. Het. niikomend vail moet on middellijk van den weg worden verwid rd. Indi«u bij de schouwing mocht worden bevonden, dat een en ander niet behoorlijk is ge schied, aal hiervan tegen de nalatten proces-verbaal worden opgen aak ingevolge art. 24 van het r glemeut van politie. GEUZE, Dijkgraaf. DRON KERS, 40680 45 Ontv.-Grilfier. De eenige nitde?lintHii?t ;n het faillissement van W. KLIPPEL, rij wiel- handelaar te Oud-Vossemrer, is heden ter griffie van de Rechtbank te Breda en van het Kantongerecht te Tholen gedeponeerd, om aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage van de schnldtischer' te liggen. 12 40695 De Curat Mr. P. G. A. J. KOETEN. wordt tegen de hoogsle waarde p- gekecht door A. P. M. VOETS, Itoofstraat, Tholen. P.^. Nog door inkoo aangeboden een paar oude poude krollen en spelden, 13 40692

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3