Bij Hoofdpijn B en bij Kiespijn week hnn hoekje in moeten leveren met hetgeen sij verricht hebben en er mag niets gebeuren zonder toestemming van B. en W. Wetb. Koopman zou maar een commissie uit den raad willen benoemeD, die kau dat dan nagaaD. De voorz. meent dat iedere week controle beter is. Dhr Nelisse zegt dat men iedere week geen groote werken heeft. De voorz.. antwoordt .dat dit niets geeft, als men niets heeft gedaan dan komt men niet. Hierna sluiting. vele duizenden fascisten Mussolini en het fae- cislische regime een stormachtige ovatie brachten. Het is anders een gewaagd stokje geweest van den vlieger. BINNENLAND. Mijnhardt's Poeders. Deos 45 ct. Bij Uw Drogist. BUITENLAND. De maalregeleo der nationale regeering tot de. s&ueeriog vaa het Engelsche bedrijfsleven stuiten bier en daar nugal op tegenkanting. Zoo moest b.v. de minister van Handel en Nijver heid er toe overgaan eene wet tegeo de prijs opdrijvingen uit te vaardigen en hel is aan gerechten twijfel onderhevig of men daarmede het euvel zal kannen verhelpen, Gevolg van de depreciatie der munt is altijd verhoogiDg der goederen prijzen. Gaan deze prijzen eenmaal omhoog, dan is het zeer lastig aaD die* hausse oen einde te maken, het wordt eene wilde specula'ie. De ervaring in deo oorlog heeft geleerd, dal scherpe wettelijke maatregelen tegen deze prijsopdrijvingen slechts tot gevolg hebbeo het verdwijnen van de betrokken artikelen van de markt. Zoo'u toestand wordt natuurlijk voor de arbeiders met hun vaste inkomen on houdbaar en in Glasgow hadden ze reeds groote onrustige betoogiugeu men zegt van werkloozeu wegens verlaging der uitkeeringen plaats. Ook in talrijke andere steden was bet rumoerig. Wederom liepen er geruchten over aamitaaude vcrkieziugen. Die zouden al op een heel on gunstig oogenblik komen. Io de eerste plaats heeft Eogeland neigens meer behoefte aao op het oogenblik dan rust. Io de tweede plaats zou daarbij Labour wel eens de overwinning kunuen bebalcu en ten slotte is er altijd nog de be langrijke Ronde Tafel Cooferentie. Om al die redenen zou het beter zijn dat bet huidige Kabinet nog wel eenigen tijd aanblijft. De joogite berichten melden dat de verkiezingen toch zullen plaats bobben. Meoige andere regeering of stadsbestuur moddert voort io afwachting op betere lijdeo. Io de algeloopen week heeft evenwel de eerste bargemeestcr van Reckltnghaosen er deo brui aao gegeven. De arbeid van eeu burgemeester is naar zijn idee io Daitscbland niet meer mo gelijk en tot vruchteloosheid gedoemd. De heer Hamm beweert, dat bij zijn oiterste best heeft gedaan om de stad Reckliughauaen zooveel mo gelijk te steonen, doch hij is tot de overtuiging gekomen, dat de «eotrale instanties te Berlijn deu Dood van de stad tot het uiterste hebbeo verhoogd. Zou de barg«meester zich wel voldoende rekeoscbap hebben gegeven van de vele moeilijk heden, waarmede Berlijn zelf te kampen heeft? - Over moeilijkheden gesproken. Daarmede heeft niet in de laatste plaats ook de Duitsche sociaal democratische partij op het oogenblik te maken, eu dat is voor.de Dnitsche politiek vau groot belang. Nog steeds is io Dnitschland de sociaal democratische partij een machtig standpunt voor iet behond der democratie. Mocht dan ook deze partij uit elkaar vallen en hare aanhangers zich gedeeltelijk bij de fascisten tnaar, wat bet meest waarschijnlijk ia voor het overgioote deel bij de commouisten aansluiten, dan zou htt leed werkelijk niet te overzien zijo. Schijnbaar l is de thans nit de partij getreden oppositie niet bijzonder groot maar we staan ook pas aao htt begin van den winter 1 Er kan Dog veel gebeuren. Dat beeft de Paus ook wel begiepeD, in verband waarmede zijne jongste encycliek „Nove Impendei", geschreven werd. Wij zien een groot aantal eerlijke en dienst willige arbeiders, die slechts wenscheo in het zweet huns aausclij'is voor eerlijken arbeid hou dagelijkïcb brood te verdienen, waarom zij God dagelijks bidden en die thaos tot werkloosheid ziju gedwongen en die met hun gezinnen in groote behoeftigheid verkeeren. Het valt te vreeseu dat wanneer de nood niet gelenigd wordt vele iD ellende verkee.-ende gezinnen tot wanhoop gedreven rallen worden,* wordt er door den Paas gezegd en hij roept op tot een kraistocbt voor naastenliefde, want door het stillen van den honger zullen ook zielen getroost worden. In België dourt de strijd tusscöen Walen en yiamingoo onvermiuderd voort. Zelfs sc! ij it zij letter te worden. Zoo kwam bet in Hasselt tot bloedige botsiogeu. Natioualistóchi Walen zooien daar een oorlogskerkhof waar Frausche soldaten zijn ter aarde besteld met krauwen versieren. Evenwel baddeo de Vlamingen in den nacht alle ingangen bezet, waardoor de Walen niet op het kerkhof kondeu komen. Overal werden de 25,000 Waalsche demonstranten met gejoel en nog meer dan dat ont^anneo en klonken de kreten „Lsve Vlaanderen", Weg met België" Er vielen vele gewonden en talrijke Belgische vlaggen werden verbraud. Een geheimzinnig vliegtuig strooide anti-fas cistische lectour over Rome. De pamfletten be vatten de 10 geboden ter verkrijging van een vrij Italië. Mogen we de Italiaaosche berichten gelooven en ditmaal doen we dit dat was de uitwerking van de propaganda juist tegenover, gesteld aao hetgeen de geheimzinnige versprei, ding verwachtte. De oproep bad tut gevolg, da( De depreciatie van het pond. De depreciatie van het pond heeft, zooals te verwachten was, vooralleNederlandsche exporteurs zeer onaangename gevolgen ge had. Niet alleen brachten de vorderingen in ponden veel minder op dan waarop ge rekend werd, ook zullen en wanneer geen bijzondere overeenkomsten gesloten kunnen worden groote verliezen voort spruiten uit loopende contracten. In een dezer dagen gehouden bijeenkomst van belanghebbenden bij den export op Enge land is nu besloten om bij de uitvoering van loopende contracten, waar mogelijk, eensgezind betaling in goud ponden te eischen en geen genoegen te nemen met de deprecieei'de valuta. Een moeilijk vraagstuk. Het betreft hier een uiterst moeilijk vraagstuk. De schrijver van een ingezonden stuk in, naar wij meenen, de N.R.C., rede neerde als volgt: Wij hebben volgens het gesloten contract ons verplicht tot de leve ring van b.v. boter en omgekeerd de Engelschen tot de levering van ponden. Evenmin als nu de Nederlander in plaats van goede boter, margarine kan leveren, magdeEngelschman in plaats van met goede, met slechte ponden betalen. Oppervlakkig beschouwd is tegen deze redeneering niet veel in te brengen en toch leidt ze tot de onmogelijkste consequenties. In een blaadje van gepensioneerde rijksambtenaren vonden wij onlangs een artikel in precies denzelfden geest gesteld. Toen hij gepensionneeerd werd, aldus de schrijver, garandeerde men hem een bepaalde koopkracht. In den loop der jaren is de koopkracht van een gulden sterk verminderd, goede guldens werden slecht, en dus vroeg hij om verhooging van pensioen. Dat is nu één voorbeeldwanneer men de zaak door denkt komt men tot de conclusie, dat wan neer men met de waardeverandering der valuta's steeds rekening moest houden, de geheele wereld op losse schroeven kwam te staan. Nederlandsche exporteurs zullen daarom het best doen te trachten met hunne Endelache collega's tot eene minnelijke schikking le komen. Gemakkelijk zal dit niet gaan, waar het hoofdbestuur der Ver- eenigde Kamers van koophandel in Enge land haar leden reeds heeft aangeraden, zich met alle wettelijke middelen te ver zetten tegen buitenlandsche firma's, die zouden weigeren gedeprecieerde ponden aan te nemen of wegens de depreciatie loopende contracten zouden willen Ver breken. Bovendien is reeds gebleken, dat van dë Engelsche regeering ook weinig steun voor Nederlanders te verwachten is. Gehuwde ambtenaressen. De gemeente Den Haag is van plan alle gehuwde ambtenaressen te ontslaan en ontviug deswege van het nieuwe feminis tische secretariaat te Zaandam een telegram van den volgenden inhoud „Talrijke moeders zien haar zoons zoeken naar werk. Talrijke moeders zien haar dochters oud worden in afwachting van een betrekking harer verloofden om te kunnen trouwen. Namens deze duizende mannen en vrouwen spreken wij onze volle sympathie uit met voorstel ontslag der ge huwde ambtenaressen. De tegenstanders buiten hier het vrijheidsbeginsel op onheil zame wijze uit en vergeten, dat het vrijheids principe niet steeds de eerste voorwaarde mag zijn, waaraan de wetgever zich mag storen of het individu voor zich mag op- eischen als hoogste levensvoorwaarde. De verdediging van de gehuwde ambtenares is propaganda voor het ongezonde huwelijk, voor het kindersysteem, het kreupele gezins leven, de vernietiging van onze volkskracht en volkswaarheid." We kunnen ons voorstellen dat er in dezen tijd van malaise klanken als deze worden uitgebracht. Versch brood bij het ontbijt. Eenige maanden geleden werd de direc teur van een hotel in Amsterdam verbali- seerd wegens het niet hebben van een ar beidslijst, zooals voor een bakkerij voorge schreven. De directeur werd toen vrijge sproken op grond van de overweging, dat een hotelkeuken geen bakkerij is in den zin der wet. En dus kregen de hotelgasten des morgens versch brood bij hun ontbijt Versch brood bij het ontbijt. De arbeidsinspectie heeft er nu echter iets anders op gevonden en denzelfden directeur laten verbaliseeren wegens het verstrekken van versch brood vóór 10 uur 's ochtends. Afwachtten, hoe nu de uitspraak van den kantonrechter zal luiden. Tragische gebeurtenis. Een tragische gebeurtenis viel voor te Wateringen, waar 2 kinderen werden ver moord. Het komt ons voor na hetgeen wij er van lazen, dat hier de moeder als de daderes moet worden beschouwd. Het mensch schijnt niet steeds geheel normaal te zijn. In een vlaag van waanzin heeft zij waarschijnlijk het verschrikkelijke bedreven. Prof. Piccard in ons land. De aan een ieder bekende prof. Piccard die eenigen tijd geleden met een ballon naar de stratosfeer is gestegen en de grootste ooit door iemand bereikte hoogte nl. '16.000 Meter bereikte, heeft ons land met een bezoek vereerd en op eenige plaatsen lezin gen gehouden. De heer Piccard schijnt een hijzonder geestig iemand te zijn. Zoo trof ons zijne opmerking, dat het wel bijzonder mooi moest zijn vanaf de aarde een lucht ballon op zoo'n groote hoogte te zien en dat hij daarom bij een volgende gelegen heid maar eens op den beganen grond zal blijven. De grappenmaker zal wel bedoeld hebben, dat nu een ander die gevaarlijke tocht maar eens moet ondernemen en hij hem tenminste niet zal herhalen. Congressen. In Rotterdam werd door de S.D.A.P. en het N.V.V. een crisis-congres belegd. Er werd over niets anders gesproken dan over de crisis en over de middelen die moesten worden aangewend om haar te beperken en om hare funeste gevolgen te verzachten. Een ander congres was de jaarvergadering van de R.K. volkspartij. Niet klagen, maar aanklagen, was het parool, dat door den partij-voorzitter werd uitgegeven. Bij het Episcopaat zal er worden op aangedrongen, dat aan de geestelijkheid verboden wordt, in de kerk propaganda te maken voor de R.K. Staatspartij. Als R.K. V.P.er uitge scholden te worden van de plaats af, waar van Gods woord verkondigd moet worden, aldus een afgevaardigde, „is verre van stichtelijk. Met wrok en wrevel verlaat men het bedehuis." Afschaffing der poenale sanctie. Onze Indische labaksmaatschappijen heb ben afstand gedaan van de poenale sanct e voor hare onderneming. Een der voor naamste redenen voor het voortbestaan der poenale santie is zooals men weet de moei lijkheden tot het verkrijgen van arbeids krachten op onze buitenbezittingen. De wereldcrisis die zich ook zeer in onze koloniën doet gevoelen heeft gemaakt, dat er ter Oostkust van Sumatra blijkbaar geen nijpend gebrek aan arbeidskrachten meer bestaat. De tabaksmaatschappijen verklaren althans, dat de poenale sanctie, zonder al te groote schokken voor het be drijf kan worden afgeschaft. Nu hebben de Amerikanen ook geen grond meer voor hunne bewering, dat de tabak verkregen werd door gedwongen arbeid. Voor het kalizont door Zeeuwsche Voeder- en Kimtmestbandel Middelburg f5.80. Maatschappij tot verkoop va holpmeststoifen te Rotterdam en Kooman Cu. te Dirkslaid ieder f5 82, Gebr. Heijboer Siot- Acoaland f 5.96 en A. 'fbeonisse idem f 5.98. De leveriog werd gegand »&o de Maatschappij tot verkoop vaa halpmeststoffon te Rotterdam POORTVLIET. Zaterdagavond had alhier eei motorrijder het ougelok dat zijn motor «lipte Hij kwam zoodanig te valleo, dat hij bewnsteloo werd opgenomop, zoodut geneeskundige hnlp moe worden ingeroepen. Door bet bestuur van bet Waterschap Poortvliet is aanbesteed het bouwen van eei schotbloklood?. Inschrijvers waren W. Gooier voor f 369 en G. K. Krijger voor f345. Gegand aan dei e laagsten iuschrijver. OUD-VOS8EMEER. Onder leiding van «er geant Hommel alhier, met groot verlof thnifr; zijnde, wordt io een der lokalen der O. L, voorbereidend militair onderricht gegeveu a eeu tiental jongelieden, waaronder eokele ai een aangrenzende gemeente; zooals bekend!e hebbeo deze zoo zij het beëindigen van de de cursus aan bepaalde voorwaarden voldaan, bij zondere voorrecht bij oproeping in werkelijkei dienst o.m. korter actief diensttijd. alhier eeG schietwedstrijd gehoudei door den Bijzonderen Vriiwilligen Landstorm waarvoor waren uitgeloofd deu Wisselbekei geschonken door het Zeeuwsch Verband, be Devens een met zilver gemonteerde sigirenpij terwijl een medaille beschikbaar was gesteld doo den beer J. B. Tholenaar. Er was voor dezsn wedstrijd verbazend vei aoimo en de leden waren zeer tronw opgekomei Het was de laatste wedstrijd voor dit seizoe er zal overigens nog getracht worden om io i winter een avood in de week met K. S. O echieteo waarna dan nog eeu wedstrijd zoa worde ,.ei Ds oitslag van den hierboveu beschreveu wed^ strijd is: de Wisselbeker is behaald door Jij;1 d. Klooster Jbzn. met 94 p.de sigarenpij met 90 p. door Jacp. den Engelsman Mathz: en de medaille door Jb. Berkheij Jz. met ponten. 8CBERPENI88E. Het geboow vao de Ccö :t( Electrische Centrale is voor f 1000 vetkoc aao den beer E. Slager alhier. 8TAVEN1SSE. De heer K. Kievit, onde wijzer alhier komt voor ala no. 1 op de voo dracht voor hoofd der openbare school te Be kenwoude (bij Gouda). T HOLEN, 9 October 1931. Uit de Oude doos. Tholen Strandvonderij. Boxhorn.de Zeen wsche Kroniekschrijver, zegt aat er noch in Hollaod, Doch in Zeelaod zoogenaamde zeevonders bebben bestaa?, die door de graven werden aangesteld om de ongelukkige schipbreukelingen op te sporen, gevangen te nemen en in de kerksr over te leveren, toch wordt aangenomen dat het er weinig beter toegiDg dan eldershet was in de tijden toen onze kasten zoo zeer geteisterd werden door de invallen der Noormannen, dat ook bij bet algemeen heerscbeud bijgeloof, de schipbreuk gebonden werd voor een straffe Gods een straffe die alleen goddeloozeo werd aaoge- daao, en wier goederen dus niet voor veel beter werden geacht, dan die van vreemdelingen, vijandeo misdadigers. Er wordt verzekerd, dat io enkele Christelijke kerken, ook io ons vaderland,open bare gebedeu ten hemel werden opgezonden, wel ter beveiliging en oilreddiog der zeevrienden docb evenwel zóó. om de Voorzienigheid te sineeken, dat iodie-n er scbipbreoken mochten plaats vinden, deze althans op bun kusten zonden voorvallen, ter leniging van de aldaar beerscbende armoede. Men leest dat in 1112 de Aartsbisschop van Stade beweerde dat de Graaf Frederik geen vrij geborene maar zijn lijfeigene »st, vermits zijo moeder van hem zwanger zijnde, op de Elve had schipbreuk gelsden, eo du* wat baar vrucht door het strandrecht aan den Bisschop was ver vallen. Voor ous Not?departement alhier zullen dezen winter optreden, 18 November dbr Van Ebüïker te Rotterdam, 16 December mevr. v. d. Broeck de Mao, 15 Jauuari dr. Vao der Sleen en 10 Februari de heer Oscar Tytgat (Lode van Gent) Onbestelbare brieven en brief kaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Sneven) 1. Galen, Mevrouw A. van, Vlisiingen. No'a. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen wordeu terug gegeven. Voorts is het geweoscht alle per post te verzenden stukken stteds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzien. De directie van de gasfabriek maakt in dit Dummer de mnntgasgebruikers opmerkzaam op het eveitueel inlevert n van lampeo euz. indien in hno woning electrisch licht is aangelegd. ST-ANNALAND. Door de Landbouwvereeni- ging „Oos Belang" te 8t. Annaland werd aan- bes Q3d de levering vrij op deo wageo aldaar vaD 317 balen kalizout en 87 balen superphos- phaa'. Irge9chre?en werd voor de snperphosphaal door Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffeo t ot r lam f 2. Kooman en Co. te D.rkslaod t 2, Gejr- Heijooer le S'-Aunaland f 2.17, A. Theooi 89 idem f2.18. GEMENGD NIEUWS Waarschuwing. De Kantonrechter te Oostburg raadt %\a vorens in relatie te tredeo met de herren Salomons en Co., Conpeurs, vroeger Amstalksi 146 en C. Citroen, coupeor, Hofmeijerstraat 3 allen te Amsterdam, zich tot hem om inhchtingi te wendeD. Een laffe daad. Te Geldorp kwam ia den avond zekeiQj J. van S. een avondpraatje maken bij t t,e wed. Verslappen. Zij was alleen thui Na wat te hebben gepraat ging S., vroeger naast genoemde wed. heeft gewoon brutaal naar de kast en nam daaruit sigarenkistje waarin hij dacht, dat geld zi Toen S. daarmee wilde weggaan, drong li tot de weduwe door, wat haar bezoek beoogde. Ze trachtte zulks te verhindere S. begon daarop haar te slaan en trok ei mes, waarmee hij haar eenige steken to bracht, o.a. in den pols en in den m,0{ onder het linkeroor. Daarop ging hij vandoor. Zijn fietsen het geldkistje liet acnter en eveneens zijn portefeuille, wel hij tijdens de worsteling had verloren. De vrouw riep luidkeels om hulp. Bur trollen haar ernstig gewond aan De vroi werd in ernstigen toestand naar het R.- gasthuis vervoerd. De marechaussee te Eindhoven werd waarschuwd om S. bij zijn thuiskomst arresteeren. Tegen half twaalf kwam thuis. Hij werd ingerekend en legde e volledige bekentenis. De weduwe, dieze arm is, had in het kistje ongeveer f 1 Vrijgesproken. Voor het hof van gezworenen te Du burg heeft zich de 42-jarige Nederlandse scheepskapitein F. R. uit Duisburg te vi antwoorden gehad. Hij zou zijn vroi overboord in het water hebben gegoo omdat zij weigerde zich van hem le lat schenen. Tegen R., die ontkende en zeide zijn vrouw te water was gevallen, \vi de doodstraf geëischt. Dit was, naar W me'dt, de eeiste maal sedert 1913, voor dit hof de doodstraf werd gevraaj Hel Hof heeft den man echter we; gebrek aan bewijs vrijgesproken en h in vrijheid gesteld. Gesnapt. Woensdagnacht bemerkte een voorlpcl ganger dat er licht brandde in het thi onbewoonde landgoed Dennenheuvel 3 den Bredaschen weg te Tilburg. Hij wajun schuwde een agent van politie en sam u gingen zij op inspectie uit. Ze bemerkt dat een tweetal inbrekers met een kaai ;kc irl et b. I ell 1 fer d D >01 T«

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2