IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT 1 NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. m No. 2441 Vrijdag 9 October 1931. Negen en veertigste jaargang il Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer iei E IN PU ROL in huis HOOFDPRIJS 10 In November en December a.s. zal de herkeurings- ■aad io eenige gemeenten zitting honden. Voor nadere inlichtingen omtrent het aanvragen van keuring en ivie een keuring kunnen ondergaan, raadplege men de aanplakbiljetten. Tholen, den 7 October 1931. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Keuring dienstplichtigen. os T* O GEMEENTERAAD. ST-MAARTENSDIJK, 2 October 1931. Voorzitter Burgemeester J. J. Polderman. u Secretaris de heer J. E. B. Meloen. De uotalen vaa de vergaderingen van 28 Ang. en 1 Sept, jl. worden voorgelezen en oogewij- zigd vastgesteld. Ingekomen stukken Vau Ged. St. goedkeuring raadsbesluit tot het aangaan van een geliieeuing. Een verzork van C. Pörsch om iu aanmer king te mogen komen voor het verrichten van werkzaamheden als koperslager. B. en W. stollen voor aau dit verzoek te volda&D, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een schrijven vau Eckbart dat bij zijn benoeming als onderwijzer aan de openb. school ®»anneemt en 16 Nov. in dienst hoopt te treden. Ean verzoek van J. J. Steketee om in aan merking te mogen komen vau het rijden met zijn auto voor de gemeeDte. De roorz. deelt mede dat met het verzoek rao Steketee al rekening is gehouden. Vau een paar vereauigingeu een verzoek om subsidie, op voorstel van B. en W. wordt hier tfwijzeod op beschikt. Een verzoek van A. Jansen om vermindering van huishuur, daar het hem door ziekte niet mogelijk is deze op te breogen. Weth. Gage zegt de man heeft altyd trouw zijn huishour betaald en uu is bij er voor om 1 jaar 1 25 er af te doen. Dhr. Geluk meent als men er mee begint het eiude er niet zal zijn. Iedere raadsvergade ring komen er dan verzoeken. Dhr Vroegop zegt als de toestand zoo blijft, dan zal m>*n al die woningen wel moeten ver lagen, dit is hier echter een buiteogewoou geva'. Een ding is jammer, als waar is wat hij beek gehoord, dal de kinders niets aan buu ouders doen. Dür. Nelisse alelt voor dc huur te brengen op f 70. Dhr. Vroegop is het eeusdeels eeos met den heer Galak, maar de man kan zelf niets meer verdienen. Dhr. Geluk zegt als hij daar ziet, dau komen er meer om verlagiog. Weth. Koopmao zegt het gero.bestuur is inder tijd opgedrongen deze huizeu te bouwen doordat er in eens een groot aautal onbewoonbaar werden verklaard eu meuechen die daar io woonde, hadden een zeer lichte last en velen haddon er graag blijven wonen. Bet «al nog uitkomen wat er toen is gezegd, dat de gemeentehuizen armen huizen zullen worden. Als men den toestand beziet waar moet het dan heen. VTe'h. Hage zjgt niet gedacht te hebben dat de buizen aan de Bopchstraat minder dedeD. Hij is er voor dan f 15 te verminderen. Dhr Vroegop zegt dat er eens is gezegd, dat die niet duurder mi ch en zijn dan f57.50. Wttb. Koopman zou een reductie willen geven, mair geen huorverlaging. Dhr Q .-ak keiaar kan meegaan met l^t voor stel Ilage om f 15 le verminderen voor één jaar. Met alg. st. wordt dit aangenomen. Een verzoek van wed. J. van der Werf om vermindering van bnisbuur. B. en W. stellen voor deze weer te breugeo op f 80, zooals dat vroeger was. Met alg. st. wordt dit aaogeoomen. Een verzoek van A. Polderman Mz. om ver- miuderiog van hoishuur. Dhr Vroegop vindt het gruwelijk dat die kinderen niets voor hun ooders doen. Wetb. Koopman zou f 25 willen vermiodereD. Weth. Hage zon hetzelfde willen geven als Jansen en wel f 15. Met alg. st, wordt dat goedgevonden. Een verzoek van Wed. L. van Splunter om een houten loods aan haar wouiug aan te brengen. cn W. stelleD voor hierop afwjjzeDd te beschikken op grond dat dit met mag volgeus 1 bouwverordening. Met alg, at, wordt dit goedgeronden, Eeu verzoek van J. Hubbelmeijer om de concessie van de heeren Offringa en Groentjes op zijn naam over te schrijven. Van J. Groentjes een mededeeliog dat hij goedvindt deze concessie over te doen. Van Offringa was nog geen bericht, zoodat B. en W. voorstellen dit tot een volgende vergadering aan te honden. Een verzoek vau M. J. Steketee om bet land dat in pacht whs bij J. J. Op den Bronw op zijn naam te zetten. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoeD, «aartoe met alg. st. besloten wordt. Eeu verzoek van C. Slootjesdijk om hem op de lijst le plaatsen voor land. B. en W. stellen voor aan dit verzoek te voldoeD, waartoe met alg. st. besloten wordt. Een verzoek van Mej. Saüderse om mej. Coruelisse en Hartog een ander lokaal te geven voor het honden van een breischool, daar zij zeer lastig wordt gevallen. Dhr Vroegop weet üiet anders dan een lokaal van de openb. school maar zullen zij daar genoegen mee nemeD. Dhr Nelisse was er voor ze maar in één lokaal te doen, dan kanoën ze bel uit/echten. Hij vindt het gewoon bespottelijk. Dhr Vroegop kan er wel mee meegaan om Mej. Coroelisse en Hartog een lokaal te geven io de Openb. school. Dhr Nelisse zon er voor zijn ze maar te lateD loten. Weth. Koopman zegt mej. Sanderse heeft op een vergadering van B. en W. gezegd, dat ze er spijt van bad, dat ze er mee op was gehondeD. De omstandigheden hadden er echter toe bij gedragen, dat ze moest ophoader. Het doet er tenslotte niet toe wie het is, het gaat toch niet a*D een ander zoo maar nit te maken. Dhr Vroegop zegt al* B. en W. node openb. school aanwijzen, zouden dan Mej. Corneliese en Hartog daar genoegen mee uemeD. De voorz. meent dat dit dan moet. Hij stelt dan ook namens B. en W. voor het eerste besluit io te trekken en Mej. Cornelisse en Hartog een lokaal te geven in de openb. school. Met alg. st. wordt dit aaogenomen. Weth. Q iakkelaar zegt dat om erger daar te voorkomen, de voorz. wel mag zorgen voor goed politietoezicht. Want hij heeft gehoord dat men zelf met een stok was gewapend en zoo stoud te wachteu. Da voorz. antwoordt dat dit wel af zal loopen. Aan de orde komt voorloopige vaststelling van de gemeeotebegrooting voor 1932. De wouiugdieust wordt allereerst voorloopig met alg. st. vastgesteld. De oegrooting wordt post voor post vo «ge lezen. Bij de post toelage vrijw. laoJst ra vra gt de heer Vroegop of deze niet aftrevoerd kan worden Het is hier ni t tegen nit j r ntip maar hij beschouwt hel als sport. De voorz. autwoordt dat dit geen spot is. Dbr Nelisse ziet er geen profijt in. Dbr Vroegop is tegen deze pos', omdat hij op de kleintjes wil passen. De voorz. merkt op dat het een zeer goed institoQt is. Wetb. Koopman heeft hier over gesproken in de vergadering van B. en W. Het is echter voor de veiligheid eo daarom is bij er voor. Want ais men rondom ous ziet, dan spreekt men over Bij Brand- en Suijwouden, Pijnlijke klovm. 4U684 Ruwe handen eu Schrale huid. 5 ontwapening eu men gaat zelf met de gewereu luope:als men zelf de macht in handen heeft. Dhr Nelisse zegt als dat dan alleu maar bek wan e meut-chen wareü. Dhr-Vroegop zegt dat de V.L.8. dadelijk de geweren in moet leveren, als er iet» opdoet. De voorz. autwoordt dat de Vrijw. Landstorm hier geeu geweren beril. Met 6 tegen 1 stem wordt besloten de post te handhaven. Dhr Vroegop was leger. Bij hoofdstuk 4 keuiioouen vraagt dhr Nelisse of dal van die slachtloooen al uitgewerkt is. Wetb. Hage zegt dat hel op programma staat en eerstdaags komt. Bij de post onderhond straten vraagt de heer Nelisse of die hoog geooeg is. De voorz. antwoordt dat dit alleen maar is voor werklooaeü. "Dhr Vroegop wil hier tevens wat opmerkeD. Nu wordt de Boschstraat toch nog gebruikt voor rijweg, zon het niet m< gelijk zijn dat daareeDB opgelet werd. De voorz. zegt toe daar zorg voor te tollen dragen. Iedere deelnemer aan de Sanella- Prijsvraag ontvangt in den loop van de maand December een mooie verkeerskalender voor 1932. Voorts heeft iedere deelnemer kans om den hoofdprijs van f 5000.— of één der 1190 andere geldprijzen te winnen. SNL D 10 a 40888 Bij hoofdstuk onderwijs zegt de voorz. dat ge- sohrapl is de post van f 75 voor het vervolg onderwijs. De kiuderen gaan tot hun 14a jaar uaar school,; en de belangmelliug ia te gering. Ook is gehandhaafd de post voor de kweekeliup. Dhr Vroegop viudl het goed, want men ziet dat er geen belang is voor vervolgonderwijs Dhr Nelisse viudl de post verlichtiug eu ver warming le hoog. Weth. Hage merkt op dat dit niet te hoog i*. Dbr Nelisse zegt dat het lierhalingsouderwijs er uu at is, dus bel wordt miuder. Ds post blijft echter gehandhaafd. bij hoofdstuk 9 vraagt de heer Nelisse of het Wtezen Armbestuur mej. Keetje de Viet niet voor haar rekening kan nemen. Het is toch uiet uitgemaakt dat ze kraukzinnig i.«. Weib. Dage merkt op dat dit reeds is gebeurd en de gemeente is dus ontlast. De post kao vei- minderd «ordeu mei f375. Weth. Hage zegt dat bet bedrag voor de Cen trale gebracht is van f 1000 op f 500 Hij heeft dit met deu voorzitter van de CeulraL besproken en deze zal er bet bestuur van to kennis stellen en meende dat ze dit wel aau zou nemeu. Dhr Nelisse viudt het billijk dat die post is verminderd. De voorz. merkt op dat er nog I 2000 betaald moet worden eu dit zal nu over 4 jiar gebeuren. Dbr Nelisse zegt bel is dus maar uitstel en geen afstel. Bij de post uitkeering werkloozeD vraagt de heer Vroegop hoa dut is berekend. Dhr Nelisse meeut dat deze post te laag i«, Dhr Vroegop zegt volgens het besluit van 1917 is dat niet zoo, want vele zijn reeds aai- gesloten en die vallen baüen het beslui'. Dhr Nelisse viudl de controle niet goed, dat kan zoo niet blijven. Daar mag wel terdege rekeuing men worden gehouden. Dhr Qiakkelaar zegt dat is al Zi o dikwijls gezegd, dal die stempeling met iu orde was en als er dan g>couiruleerd werd, dan bleek dat alles in orde was. Dhr Nelis*e zijn gevallen bekend dat de stem peling veel te wenschen overliet. Hij weet dat er gingen werken eu die gingen ook stempelen. Dhr Qiakkelaar zegt dat de politie ook recht beeft om 'e con'ruleeren. Weth. Hage is er voor dat de commissie eerst eens vergadert. Dhr Nelisse zegt dat er twee keer per dag ges.empcld kan wordtu en deu in een stempel lokaal. Controle is noodig en liet gebeurt niet' De voor?, zegt toe deze zaak Dader af te zullen bandelen. Dhr Vroegop zégt er zullen na 60 ppcenten worden geheven op de fondsbelacliug. Hij z°gt dit is zoowel voor de kleine als voor de groole inkouieus. Hij zou gaarne willen dat het voor de inkouieus lot f 20U.O 30 eu voor de inkomens daarboveu op 70 opceuleu werd p® racht. Wetb. Hage zegt dat zal Diets baten en bovendien de helling- is al reeds progressief. Hoeveel iukomeus boven de f 2000 zblleo er hier zijn. Dhr Nelisse zegt is het niet mogelijk net al* in andere gemeenten om atraatbelastio? te bi ff*u. 8 De voorr. zegt dat hij reeds daarvoor bezig is. Dbr Vroegop zegt eu opcen'.eD op de ver mogensbelasting. Dhr Nelisse vindt straatbelasting beter, want aan vermogensbelasting moeten ook betaleu dte buiten de gemeente wonen en zij kunnen ner gens van pri fiieeren. Dhr Vroegop stelt toor 30 opcenten te heffen van de inkouieus tot f 2000 eo 70 boven de f 2000. Weth. H»ge merkt op dat dit niets geef», want de helfing ia reeds prugre>aief. Wetb. Koopman stelt voor lot f 1000 30 op centen, tot f 2000 50 opceuteu eo daarboven 70 opcenten. Dhr Nelisse. zegt menschen met een groot gezin die f 2000 verdienen, dat is niet te veel en die moeten dan nog 70 opeen e betalen. Dhr Vroegop kan met het voorstel vau den heer Koopman meegaan. Weth. Hage stuit voor het te houden op 60 opcenteu. De secretaris deelt mede dat men zoo maar geen wijzigirg msg brengen io de hrifing; de heffing is reeds progressief en wanneer men dat uu nog verder wil doorvoeren, dau moet dit torst gevjaagd worden. With. Koopman zegt dan niju voorstel io te Dekken e,n af te wachten lot er eeu anderen weg gevonden is. Dhr Vroegop verklaart zich echter tegen deze belfi .g. De begroo'ing wordt hierop met alg. st. rnorloou'g vastgesteld iu ontvang en uitgaaf op f 96605.06 u»et een post voor uu voor tien vau f 2274. De begrooting van het Wtn-zeii-armbestuur wordt eveneeus uiet rIk. st. goedgekeurd iu outv. en uitr. op f 17847,92. Dhr Geluk hield ziet hierbij buiten stemming. Bij de rondvraag vraagt dhr Qiukkelaar of die keien ou de Kleine kaai niet opgeruimd kunnen worden. De vuor?. zegt toe dat er voor gezorgd zal worden. Dhr Nelisse zegt nooit iets te zien van de ontvangsten vuor do lijk koel-. De voorz. antwoordt dat hier geen rechten voor brtaald worden door de ingezetenen voor uiet-ingezeteiieu word» bet gebruik vau de lijk koets betaald eu dat komt ouder de post begrafenisr» ebten. Weth. Koopman vraagt hoe te handelen net da ge ineen te wonïr.ge n. De voort aulwuoidi dat de ambachtilai iedere

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1