IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Vrijdag 2 October 1931. Negen en veertigste jaargang PUROL Opvoeding. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,37», franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Kostelooze inenting. Burgemeester en Wethouder# der Gemeente Tholen Daken bekend dat op Woensdag, den 7 October instaande, des middags te 12 are, de gelegenheid jl zijn opengesteld tot kostelooze inenting en her- oeDting van de ingezetenen, die zich daarioe in het gebouw der o.l. tcbool aanmelden. Afgekondigd en aangeplakt te Tholen, den 29 Sep- itrober 1931, 11 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders \bh Tholeu breDgeu er openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter osage ligt een verzoek met bylagen van G. Amsing Jr. Firma J. M. C. Pot), om vergunning tot bet plaatsen nn electro-motoren in het pereeel Hoogstraat Dr. 1, sdastraal bekend in sectie F. do. 212. Op Woensdag 14 October a.s., des voormiddags lU/2 uur, zal op het Gameentehuis gelegeuheid be- laan om bezwaren tegen de inwilliging van dit ver- oek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk oe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebbeu, munen gedurende drie ^ogen, vóór het bovengemelde jjdsiip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van Ie ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op evestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie iet tot beroep gerechtigd zyn zy, die niet overeen- omstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden »g voor het Gemeentebestuur zyu verschenen, ten inde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Tholeu, 30 September 1931. een trouwe, bij jong en oud geziene huisvriend. 40659 f/Menschen van zestig jaren moeten evenzeer opgevoed worden als monschje8 van zestig minuten oud Wij zijn ons bewust een moeilijk pro- leem aan te snijden met onderstaande edachlen, die zonder eenige twijfel zoowel erzet als instemming zullen ontmoeten. Vaarom Omdat in de eerste plaats onder en, die recht van spreken hebben, de leeningen logisch uiteenloopen en in de reede plaats zoovelen er over meepraten, ie juister deden met bescheiden toeluis- iren. „Merkwaardig verschijnsel!" zoo schreef entallen van jaren geleden Dr. P. H. Ritter Het Nieuws van den Dag", «wie jn zoon wil opleiden tot veefokker of oemkweeker, doet hem vooraf eenige ren in de leer. Immers, daarover zijn len het eens, dat een mensch van vee van bloemen verstand, moet hebben, ïi ze te kunnen grootbrengen, en dat dit irstand, die kennis, moet worden ver- orven door arbeid en inspanning. Zoolang it nu dieren en planten geldt, acht ieder ie kennis en die voorbereiding noodza- ilijk. Maar nauwelijks bevinden we ons het gebied der opvoeding, of alles is insklaps anders P Van opvoeding meent iereen verstand te hebben; overopvoe- Qg praat iedereen mee. We kennen allen ch dat dwaze motief van onverstandige oeders: »Zou ik het niet weten 'k Heb ch zes kinderen grootgebrachtAlsof grootbrengen" hetzelfde is als »opvoeden" n als er onder die zes «grootgebrachte" nderen mogelijk gekomen zijn, die thans rekend kunnen worden tot «opgevoede" irgers, dan zal latere zelf opvoeding" ff de betrokkenen vrij zeker tot dat ge- kkig resultaat hebben geleid In een mooi boek lazen we de vraag lij, Moeder, hebt het advies ingewonnen den tuinman, toen u op uw verjaardag' e zeldzame plant ten geschenke werd gevenmaar wiens advies hebt ge ge- aagd om die andere planten, die veel erderder zijn, uwe kinderen, groot te engen, ieder naar zijn aard?" De meeste menschen aanvaarden de taak r opvoeding zonder tegen haar op te zonder zich haar eischen duidelijk ior oogen te stellen zonder zich er op- Uelijk toe voor te bereiden. Velen meenen o maar voor die moeilijke taak berekend zijnallen meenen er in te kunnen bespreken en toch weinig dingen zijn oeilijker dan «opvoeden", vooral in dezen J van „betweterij" dezer dagen Een maand geleden werd zoo terecht in een onzer groote dagbladen gezegd Wat wij zoo bitter noodig hebben, is kennis van het kind, kennis van den menschLectuur en cursussen over »pae- dagogiek" kunnen in dit opzicht reeds veel goeds bewerken. Hoogstgewenscht is, dat alle leerkrachten, maar ook zooveel moge lijk ouders en toekomstige ouders (in dit verband zouden wij practische «Moeder cursussen" sterk willen aanbevelen!)belang stelling laten blijken in psychologische studie, opdat het veelal «raden" van thans verandere in 't heilzame «weten", hetgeen toch voor de opvoeding van een «Mensch" geen weelde is! Een andere belangrijke verbetering zou het zijn, als er een volledige samenwer king en onderlinge waardeering groeit tusscben school en huis, waardoor de straatschenderij zal verminderen en de veiligheid zal vermeerderen! Men spreekt in zekere kringen zoo graag van de «op voeding aan het huisgezin", maar verzaakt op ergerlijke wijze zijn plicht door zich herhaaldelijk te onttrekken aan samenwer king met school en politie Want huis gezin en school en politie dienen het jonge geslacht door harmonische samenwerking op te voeden tot behoorlijke burgers, die zich gepast weten te gedragen thuis, op straat, in gezelschap, in de groote samenleving. Doch niet het jonge geslacht, ook ettelijke ouderen, zelfs vele oudsten hebben de opvoeding tot „behoorlijk burger" nog hoog noodigWie oprecht rondziet, zal dit constateeren. Niet alleen de jeugd moet opgevoed worden, het gansche volk moet opgevoed worden, heigeen in moeilijke tijden als de tegenwoordige ten duidelijkste in het licht treedt voor allen, die niet ziende blind zijn Voor die algemeene volksopvoeding zijn noodig: gepaste bescheidenheid, oprechte wil en onzelfzuchtige leiders H. E. DIJKEN. BUITENLAND. Japan is zoo langzamerhand ook al een land met een waterhoofd gewordeD. De indnatrieele prodoctie-capaciteit is grooter dan noodig is voor de bevrediging van de behoeften aan indostri- eele producten van het eigen laüd. Gelijke oorzaken hebben gelijke gerolgeo. En evenals wij dat elders zagen, voert ook Japan reeds tien tallen van jaren een expansiepolitiek, of zooals men dit gewoonlijk uitdrnkt, eene imperialistische politiek. Milliarden Japansch kapitaal zijo reeds in Mantsjoerije belegd en naarmate groeide het fioantieele belang van Japan bij Mandsjoerije, groeide ook de zacht Daar politieke macht in dat onmetelijke rijk. In het oprnkken der Japansche troepen in Mantsjoerije, een opmarsch dij gelukkig gestuit werd, dienen wij daarom te zien eene pogiDg de geheele politieke macht aan zich te trekken ten koste dan van Cbiaa. Een gepleegde aanslag op een spoorbrug diende daarbij als voorwendsel. Zooals gezegd, werd de aanval gestuit en dat is maar gelukkig ook want wanneer bij was door gezet was het leed niet te overzieu geweest. De dolste geruchten deden de ronde, maar allen hadden een kern van waarheid. Eerst kwam het bericht dat de Japanoers ook den Oost-Chineeschen spoorweg zooden bezetten naar gezegd werd om de mat te haDdhaveo. Dat was weinig minder dan een oorlog met Raslaod, Er kwam een protest uit Moskou en men sprak reeds over een concentratie van Rassiscbe troepen aan de Oostgrens. Toen die bezetting niet volgde, was men baug, dat Japan en Rusland een accoord hadden gesloten om Mantsjoerije onder elkaar te verdeelen. Zooiets zoo men zeker niet met de toestemming der Ver. Staten gebenren en menigeen zag reeds eeD nieaweu wereldoorlog iD het verschiet. Maar ook deze onderstelling bleek uiet juist. En thans is men er van overtuigd, dat het met de Japanscho militaire actie niet zoo'n vaart zal loopen. Het eenigst moeilijke is nog om de Japansche troepen uit Mantsjoerije weg lo krijgen. Resteert de beantwoording van de vraag, waarom JapaD retireerde. Van den Volkenbond bleek Japan zich al verbazeud weinig aan te trekkeü't leek wel of Gecève heelemaal niet bestond, of de wereld in hel geheel geen inatitout had naar bet zoeken van wegen voor vreedzame bijleggiog vau geschillen. De honding van Japan moetbn we dan ook geheel toeschrijven aan het gebod van Washington en iD zooverre beeft Washington deu Volkenbond voor een volslagen fiasco gered. Straks komt de Volkenbond voor nieuwe moei lijkheden te staan. Worden de Japansche troepen niet spoedig teruggetrokken, dan zal Chioa eeD beroep doen op den Volkenbond. Groote kans, dat Japan zich dan wederom op het standpunt stelt, slechts met Chiua te willen onderbandelen, deD Volkenbond totaal uitgeschakeld. Gelijk wij in oos vorig overzicht reeds meldden, heeft Engeland den gouden standaard veriateD. Het pond aterling staat op het oogenblik geno teerd op zoo om en bij de f10, hetgeen eene depreciatie beteekent van 15 20 Het gevolg van eeD en ander is, dat de goedereoprijzeD in Engeland zallcn stiigeD. Dat gaat Datoorlijk uiet zoo ineens. Zoolang deze prijzen zich nog Diet geheel aan den nieuwen toestand hebben aange past, is het reizen voor bniteolaoders in Eogelaod voordeelig, waarvan dan ook wel een ruim ge- brnik wordt gemaakt. Intnsschen hebben Noor wegen en Zweden het voorbeeld van Engeland gevolgd. Eu ook Denemarken heeft dergelijke plbDQ6D. De bekende expert op dit gebied, de Zweedeche professor Gnstav Gassel, gaf in „De Telegraaf" eeDe verklaring van het doel, dat men in Engeland met deze depreciatie van het pond sterling beoogt. Ed hij kwam tot de conclosie, dat hoogstwaar schijnlijk getracht wordt op deze wijze de hooge loonstandaard der Engelsche arbeiders te drukken. De Engelsche industrie kao een dergelijke hooge levensstandaard niet meer dragen en het is zeer lastig tegen den wil der machtige vakver- eenigingen eeoe loonsverlaging door te voereü. Langs dezen «eg bereikt men hetzelfde. Of io Zweden en Noorwegen iets dergelijks beoogd wordt, wagen wij niet oit te spreken. De Fransche ministers Laval en Briaod hebben Dnitschlaod (Berlijn) met een bezoek vereerd. De geheeld spoorlijn was door schapo's bezet, in de buurt der steden stond op elke 50 Meter een agent. Het werd een stormachtige demon stratie voor den vrede. Toen de ministers op het balcoo verschenen, vormde zich oit de menigte een spreekkoor, dat riep: „geeft den wereldvrede, leve Frankiijk, leve Dnitschland." Mag deze demonstratie verheuging hebben ge bracht, de uitslag der verkiezingen in Hamburg leverde teleurstelling voor de regeeriog. De oatioDaal-soc. sproDgen van 3 op Diet minder dan 44 zetels terwijl de communisten eveneens een groote overwinning boekten. Het vormen eener nieuwe regeering is haast onmogelijk, ze kan ieder oogeublik door communisten en nazzi's ten val worden gebracht. In Oostenrijk is een reddingsactie. Tengevolge van de wel wat vroeg ingevallen koude, zgo honderddoizeoden zwaluwen niet meer in staal over de Alpen via Italië, naai haar winterverblijfplaats, te vliegeu. De vereenigiog tot bescherming van dieren doet nn alle mogelijke moeite de half verstijfde diertjes een onderdak te verschaffen om hen later, per vliegtuig of spoor bij tien duizenden tegelijk over de Alpen heen te helpeD. Hoeveel sympathie we ook voor deze reddings actie in het groot hebbeD, de verzorging der beesten kan ook wel eeus te ver gaau en al te scherp afstekeo tegenover de zorg voor de ge zondheid der meDscben. Zoo lezen wij deze week, dat een AmerikaaDsche millioonair 2 prachtige St. Bernbardhoudeo heeft aangekocht io Earopa. De beesleo moeten vervoerd wordeu van Lissabon Daar New-York per boot. Een speciale veearts begeleidt hen, alsmede een oppasser eo eeD apparle bediende derreederij. Twee speciale hotten zijn voor hen gereserveerd, terwijl hon eigenaar draadloos op de huogte van hon wel varen gehouden. Vergelijk daar nn eens mede de zorg der Amerikanen voor den van honger sterveodeo Chineest Een nilzonderiog willen wij echter hierbij direct maken voor Lindbergh. Sedert zijn aan komst in China heeft hij zijn vliegtuig gebruikt om bolp te breugen aan de slachtoffers der overstroomingec. Geregeld stijgt hij op om in verschillende steden in het Noorden van Kiangsoe te landeD en levens- en geneesmiddelen te brengen. De nationale regeering heeft hem deswege de pas ingestelde luchtvaart-medaille toegerekend, hij is de eerste die deze bijzooderc onderscheiding geniet en ontvangen heeft. BINNENLAND. Het is wel teekeneud, dat kort achter elkaar twee dergelijke ondernemingen het publiek moeten verzekeren, dat ze toch zoo uiterst solide zij.»" We bedoelen de Kod. Petroleum, bij monde v n dhr Deteriüg. en de Ned. Bank. De Kon. heeft met -vele moeilijkhedeu te kampen, dat is van slgemeene bekendheid. Nochtans beschikt zij ove' een vermogen, in staat, om wereldeD te verslaan en het is gewoonweg dwaasheid te meeneo, dat haar de moeilijkheden boveo het hoofd zouden groeien. En voor de soliditeit der Ned. Bank bestaat er nn heelemaal geen gevaar. Nog nooit was haar positie zoo sterk als thans, het goud stroomt met massa's nsar haar toe. Eo de regee ring beschikt over zooveel reserves, dat zij in de nabije toekomst zeker geen steun van de Ned. Bank behoeft in to roepen. Voor eeoe depreciatie van den galden behoeft absolant niet gevreesd te wordeD. Maar roeD schijnt het hoofs zoo langzamerhand kwijt te raken en iemand wordt aDgstig bij de gedachte, dat het economisch herstel nog wel geruimen tijd op zich kan laten wachten. Een garuststellend woord kwam er deze week o.m, van deD onlaDgs benoemden soc. dem. privaat docent in de crisisleer De Wolff. Volgeos zijne bewering komt er nog in 1931 of anders in 1932 eene opleving in handel en industrie. Wij hopen van ganscher harte, dat dhr de Wolff het bij het rechte eiüd heeft. Vreezen doen wij echter wel. „Eere wien eere toekomt', schrijft de „Haag- sche Post", die recht vraagt voor dhr Zweedijk, een particulier architect in Soerabaja. Deze laatste en niet dhr Mooyen, soa in de eerste plaats als ontwerper van het Nederlaodsche pavioel te Vincennes moeten wordeD beschouwd. Onder bet uiten van allerlei beschuldigingen aan het adres van dhr Mooyen eindigt het artikel: „Het ia ondoenlgk hier te releveeren wat de pers over deze kwestie aanvankelijk aan verwarreode en ODjniste berichten heeft afgedrukt en het is jam mer dat de latere rectificaties niet met denzelf den nadruk zijn vermeld als de ophefmakende en hooggestemde lofartikelen aan het adres van dhr Mooyen, welke bleken te berusten op fonten en vergissingen van den meest fatalen asrd. Dat dhr Mooyen lof toekomt voor hetgeen hij ver richt heeft, ontken ik geenszins. Doch ontrent de juiste verhouding omtreDt het aoteorsrecht van dhr Zweedijk kan het publiek thans zelf oordeelen". Eene verduistering heeft veel opzien gebaard. Niet de maansverduistering van jl. Zaterdag be doelen wij, dergelijke diDgoo trekken doorgaat f maar weinig belangstelling. Nee, wij hebben hel oog op het ministerie van Financiën, in het hol van deD leeow das. EeD gewezen cdmmies bij de afdeeling Generale Thesaurie heeft tien jaar laug de schatkist knoDen bestelen eD dat, terwijl collega's, particniieren bd politie het departement herhaaldelijk hadden gewaarschuwd dat de weel derige levenswijze van den betrokkene onmogelijk uit zijn salaris kon worden bestreden, Ook bij het Rijk is coDtröle geboden WanDeer men a zegt, dan moet men ook b zeggen. ZoolaDg er door ons land een leger en marine gebonden wordt, dieneu de soldaten ge oefend te worden, daar is du eenmaal niets aan te doen. GeeD ernstig mensch, die daarom tegen de legeroefeningeD in deD Achterhoek en de mariueoefeniDgen op beperkte schaal in de stel ling deD Helder bezwaar kan hebbeD. Alleen moeten de zaken geheel en al ernstig worden opgevat. Zoo lazen wij o.a. in de N.R.Cf.: »Een enkele raakt (door de herhalingsoefeningen) zijo baaotje, begeerd door zoovele anderen in dezen tijd, er door kwijt.' Iets dergelijks mag niet geduld, Diet van één persoon gevraagd vordeD. Het circus Sarrasanie vertoeft op dit oogenblik in Amsterdam. Door een noodlottig toeval kwam een aan het circus verbonden chaoffaur om hat leven, die met circus-eer op de Nieuwe Oosterbe graafplaats begraven werd. Nadat eeo Duitsch predikant gesproken had, volgde het eigenlijko ceremonieel. Het eerst trad de directeur naar voren, die zand wierp op de kist. Na hem de brandweer lieden eu toen terwijl de muziek deed hooren „lch halte eiDeD Kamaradeti", een Siox-Indianen, die eerbiedig een korte rede in bet Indiaaosch Dacot&dialect uitsprak. Een Arabier deed een kort gebed eu toeu kwam een eindelooze rij menschenSiogaleezeo, Marokkanen, Rus8er, Japanners, Cbiueezeo, enz. Zij hadden in de stille rast van den doodenakker voor eeo wijle bet rumoer van het circusleven vergeten. Op 1 October werd door de Kon, Luchtvaart Mij. een wekehjkscheu lachtdieost tusschen Amsterdam en Batavia geopend. Bet is alweer zeven jaar geleden, sedert van der Hoop, van WeerdeD, Poelman en v. d. Broeke den eersten

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1