IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURANT (Haaröm anders? de Beste kuialiteit.die voor 2oct te krijgen is NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer o. 2430 Vrijdag 25 September 1931. Negen en veertigste jaargang Eerste Blad. Herfst. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post fl,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/» c* Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBUCATIEN. )o Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 3 October 1931, des middags te 12 uur, ten tdhuize aldaar TWEE HOOPEN COMPOST bliek verknopen. 8 40651 De aanwijzing geschiedt door den Karreman. De Zomer is weer bijna verstreken, de irfst doet 21 September weer zijn intrede, öcieel tenminste. Want in de natuur eft de Herfst zijn intrede al gedaan, yeral is aan te zien dat de Zomer voorbij kijk maar naar de boomen, de bladeren iginnen te verkleuren, ze worden geel eindelijk dwarrelen ze naar beneden, een na de ander. De natuur bereidt :h voor op een komenden winter, de gels. de planten, alles weet dat het warme argetijdc voorbij is. Toch is hu de planten afsterven veel vogels vertrekken, de na- ur niet minder mooi. Integendeel, de srfst is mooi, ze is meer dan mooi, het slecht in woorden uit te drukken. Maak aar eens een wandeling en probeer al it mooie op te merken Ieder dier, iedere gel of plant heeft zijn eigenaardigheden, kijk die eigenaardigheden goed en ge ilt zien hoe rijk aan vormen, hoe schit- rend van teekening de natuur is en goed de keuren van dier eu plant rmonieeren. Kies voor een wandeling et alleen een mooien middag met zon, aar ga ook naar buiten als de lucht eigend grijs staat of zelfs a's het regent, m pas zult ge de natuur eenigszins leeren onen, heelemaal dat gaat niet zoo vlug, it duurt meer dan een herfst of jaar. Maar iemand die werkelijk van de na- ur wil probeeren te genieten zou ik mraden op een mooien dag naar buiten gaan, regen zou kunnen afschrikken. De zon schijnt helder en probeert zelfs mcrsche allures aan te nemen. Stapel- olken met groteske vormen drijven lang- am langs den blauwen hemel, zilver- :htig wit is het licht van de zon op de roote gevaarten. Het uitzicht is goed, leen in de verte is het wat wazig. Vooral de weiden, afgewisseld met wat bouw- nd is nu veel te zien, zoowel vogels als anten. We trekken dus de weiden in, ten we zeggen de Weihoek, in het mid- ;n van ons eiland, voor ieder van het land Tholen goed te bereiken. Dadelijk vallen de kieviten op, die in izen tijd van het jaar in geweldige zwer en voor kunnen komen. Lang blijven ze eestal niet, het zijn doortrekkers, die uit oordelijker streken het warmere Zuiden gaan zoeken. Schitterend zijn de vlieg- ifeningen die zoo'n zwerm vogels maken in, dat is op zich zelf al een reisje naar Weihoek waard. Velen denken misschien it de vogels, ik bedoel hier de kieviten, leen in het najaar trekken. Het tegendeel waar. Op het eind van Juni beginnen al kievitten te trekken. Maar de groote massa's komen in het ajaar. Dit is ook het geval met andere >gels, velen trekken in troepen, andere icrten echter trekken meer eenzaam, aar zijn bijvoorbeeld de reigers. In den amer zie je ze zooveel niet, maar nu in Herfst zijn ze veel waar te nemen, lier in de Weihoek zijn ze geregeld te en, aan de kant van een slootje zie je staan, de hals gestrekt, dan duikt plot- iling de scherpe spitse snavel naar be den, een slikkende beweging en de vogel :elt weer iets te pakken gekregen, Ook andere vogels zien we. Daar loopen aor het gras tamelijk groote bruinachtige ogels. Als we wat dichter bij komen, zien dat -ze lange rechte snavels hebben, !t zijn grutto's, echte weidevogels, die deren dag een stuk verder trekken, huw zijn ze niet, tot heel dicht bij kun ze naderen. Dan vliegen ze laag, over in grond wiekend weg. Behalve de grutto's ibben we ook nog wat klein goed opge- agd, kleine grijze vogeltjes. Het zijn wat raspiepertjes, aardige weidevogeltjes. Een gevaar voor de trekkende vogels zijn de draden van het hoogspanningsnet. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat vogels, die in den nacht met een flinke vaart zich voort haasten, tegen een draad vliegen. Door de snelheid waarmee de vogels vliegen is, een enkele aanraking al vol doende om een vogel dood of met gebroken vleugel te doen neerstorten. Soms vindt men dan zoo een vogel, een kievit, wit met zwarte vogel, altijd druk en beweeglijk, ligt nu hier tusschen het gras, het isaltijd een tragisch oogenblikje wanneer men zoo iets tegenkomt. Veel bloeiende planten zijn nu ook nog te zien, hoewel de groote rijkdom van bloemen nu voorbij is. Langs den dijk en op de gemaaide korenvelden is altijd wel iets te vinden. Daar is de agrimonie met de kleine gele bloempjes, nu al meest met vruchtjes, die zoo gezellig aan je kleeren kunnen blijven haken, zoodat het een heel werkje is om ze er weer uit te krijgen. Wilde Marjolein met zijn sterke aroma tische geur, knoopkruid, duizendblad en nog veel meer planten sieren den dijk. Langs een sloot staan de hooge forsche en stekelige planten van de wilde haardebol. Nu is het ook de tijd om een bos van deze planten af te snijden en in een vaas te plaatsen. Een heele winter blijven ze goed en ze vormen werkelijk een decoratieve versiering. In de Weihoek met zijn ziltig water zijn ook planten te vinden die men eigenlijk aan een zeedijk zou verwachten. Zoo zien we de nog bloeiende zeeaster, die hier tamelijk veel voorkomt. Wanneer we op een laag gedeelte goed tusschen het gras zoeken, hebben we kans het kleine melkkruid te vinden of zelfs Engelsch gras. Een plant met boven aan de hooge stengels nog een enkele witte bloem valt nu op. Het is Zeemst, een typische plant voor de lage Zeeuwsche eilanden. Een heel aantal planten en vogels heb ik hier nu al opgesomd en ik zou er nog veel meer kunnen opnoemen. Maar dat zou te veel plaatsruimte vergen. Ik hoop nu dat ik hierdoor sommigen opgewekt heb om ook eens een kijkje te nemen in de natuur nu in de Herfst, nu alle tinten vervagen de vogels vertrekken en aan alles te merken is dat een nieuw jaargetijde zijn intrede gedaan heeft. M. J. AMPT C.Dz. GEMEENTERAAD THOLEN, 22 September 1931. Voorzitter Burgemeester Mr, A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer H. J. LabaD. Afwezig de heereo Goossen en Wagemaker. De Voorzitter stelt voor de agenda overeen komstig de ponten op het briefje vermeld te behandelen. De heer Overbeeke is hier tegen en wenscht punt 8 verlaging van den gasprijs geschrapt te zien. Dit is niet ter sprake gebracht in de gascommissie. De Voorzitter antwoordt dat bij B. en W. de bedoeling was, dit in te laten gaan met 1 October a.s. en daarom is ook deze vergadering vervroegd. De heer Overbeeke zegt niet één der leden van de gascommissie weet er van. B. en W. en de gascommissie vormeu de directie der gas fabriek en als er dan wijzigingen zijn dan is wel terdege noodig dat zij er iets van weten. Dit is een belangrijke zaak. De Voorzitter antwoordt dat het niet juist is dat B. en W. en de gascommissie de directie vormen cn ook is er geen gascommissie. De heer Overbeeke vindt bet onbillijk dat de gascommissie er niet in is gebiord bet is met opzet gebeurd, dat deze niet is becoemd. De Voorzitter vindt dit een insinnatie die niet paat. De heer Overbeeke zegt dat dit zijn volle m.eui-ig is. Hij is er dan ook voor dat deze zaak eerst in de gascommissie wordt besproken. Met de stem van deu beer Overbeeke tegen wordt besloten de agenda overeenkomstig de pnnten op de briefjes vermeld te bebandeleD. de nieuwe margarine 64 40642 Naar aanleiding van de notalen van de ver gadering vau 1 Sept. merkt de heer Overbeeke op, dat daar niet juist staat wat de heer Wagemaker heeft gezegd. Hij beeft gezegd dat hij met zolke voile lui, als waarait thans de raad bestaat niet meer zamen wil «erken en in de notulen staat dat de heer Wagemaker zeide dat hij niet meer met leden als waaruit de tegenwoordige raad beslaat wil samenwerken. De Voorzitter antwoordt dat de notulen zijn een beknopt verslag van betgeen in den raad behandeld is en dat in drift uitgesproken woorden niet in de notalen worden neergelegd. Hetgeen er sta t is precies wat de heer Wagemaker be doelde en het heeft geen waarde als dergelijke leelijke wuordeu er in staan. De heer Overbeeke neemt aan dat de heer Wagemaker zich een oogenblik heeft vergeten, maar dan bad bij na de waarschuwing van den Voorzitter zijn woorden in moeten trekken maar hii zei verder te kunnen gaan en zelfvan 18 jaar terug. De heer Wagemaker heeft niets ingetrokken. De Voorzitter vindt de sop de kool niet waard de bedoeling is toch goed uitgedrukt. Wethouder Dekker zegt dat hij heeft gezegd het college en niet den raad. De Voorzitter antwoordt dat bet niet gaat ten opzichte van den heer Wagemaker, maar ten opzichte van de notulen en hij vindt bet niet goed in de notalen te herhalen, wat men in drift zegt. De heer Deurloo kan met deze notob meegaan Wethouder van den Berge hoedt zich er boiten. De Voorzitter merkt op dat men anders ge rust zijn meeniug mag zeggen. De beer Bogert betreurt het dat de heer Wagemaker zich zoo heeft uitgelaten. Hij vraagt wat hij er mee uitgedrukt heeft, is het tegen hem persooulijk geweest, na dan kan bij hem wel vergeven. De Voorzitter merkt op dat dit buiten be schouwing blijft, de vraag is boort het in de notulen thuis. De heer Bogert zegt verder mocht het tegen onze partij zijn dan kan hij hem dit ook ten volle vergeven want misschien heeft hij er na wel spijt van. De Voorzitter zegt nogmaals dat dit er niets toe doet. Acht men voldoende de bedoeling in de notulen neergelegd. De heer Overbeeke zegt van niet. Na de woorden vau den buigemeester om zijn woorden in te trekken, werd de fatsoenlijkheid gemist om bet te doen en nu is bet niet oufantsoenlijk om het zoo in de notulen te zetten. De Voorzitter antwoordt dat men zich er on eer mee aandoet. De heer Overbeeke zegt dat dit niet zoo is, maar dat eischl bet publiek. Zooals het no staat is het niet. U hebt mij eu den beer Cornelisse ook wel eens gevraagd woorden in te trekken en wij deden dit ridderlijk, waarom beeft de beer Wagemaker dat ook niet gedaan hij was ook maar raadslid net als wij. Men wordt door den heer Wagemaker be- leedigd, zoo behooren de notulen te zijn. De voorz. merkt op dat het bettr was als de woorden waren teruggenomen, maar dat is niet zoo. Als uien dat nu in de notulen gaat zetten en ze worden eens Dageleeen en men ziet dan dat de raad deze zoo heeft goedgekeurd, dan zal men ook wel denken, men was zeker op sensatie belast. Dbr Overbeeke spreekt dit tegeD, Wetb. Dekker vindt dat er al genoeg over gesproken is, bij zou alleen willen dat bet woard raad ver&oderd werd in college. Ieder weet nn wat de beer Wagemaker zijn bedoeling «as. Hij voelt wel iets voor het voorstel vao den heer Overbeeke, maar vindt bat zoo fatsoenlijk. Dbr Overbeeke legt zich bij het idee van den beer Dekker neer. De voorz. vindt dat een mooie daad van den heer Overbeeke. De notulen worden hierna vastgesteld. Benoemd worden bij stemming tot leden van de commissie tot bet nazien van de geloofsbrieven van de heeren Wagenaar eu Moelker, de heeren- Overbeeke, Bogert eo Deurloo. Ingekomen stukken: Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger. Van Ged. St. goedkeuring raadsbesluit tot verkoop van grond aau S. de Korte. Van de heeren H. Goossen en J. M. Wage maker dat zij vanaf hedeu bedanken als lid van den raad eu verzoeken onder aau de lijst geplaatst te worden. Dhr Overbeeke vraagt of dit nog mogelijk is. De voorz. antwoordt ontkennend. Deze stukkeD wordeu op voorstel van B. eu W. voor keuuisgeving aangenomen. Een request vao P. Mees om schadeloosstelling, omdat hij plotseling is ontslagen uit gemeente dienst. De voorz. zegt dat voor werkverschaffing is gegeveü het maken vnn de paleu voor de haveu- bescboeiïng. Mees is gelijk met anderen aange steld. Hij is precies behandeld als anderen en daarom stellen B. en W. voor afwijzend te be schikken. Dhr Overbeeke vraagt of bet wel heelemaal juist is. Spr. inziens is bet met heelemaal juist. De Heer heeft aau betzelfde werk gewerkt eu s later weer aan een auder werk gegaan en beeft ten sloite ook weer gewerkt met een broer van Mees. Nota bene kreeg de Heer, die ook werkte aau het werk vour werkverschalfing, f 0 30 per nur, terwijl de anderen maar 10.25 kregen. Hier is door P. Mees en C, Mees ook om gevraagd, maar tot en met 1 September hebbeu ze gewerkt voor f 0.25 per nur. Hij vindt dit heelemaal niet juist. Menscheu aan een zelfde werk werkeD en de een verdient f 0.80 en de andere f 0 2b per uur. Sprs vraag is nu of Mees recht of geen recht heeft. Hii wil hier geen pleidooi voor iemand honden als er geen recht is De voorzitter wilhi ruietsv n hv.tr cb'. zeggen. Hij wil alleen opmerken als deze man recht bad, dau de geheele werkverschaffing wel stop kan gezet worden, want dan worden ze allen teu onrechte outslagen. De menscheu die door tuiddel van de arbeidsbemiddeling aan werk komen, krijgen allen Vrijdags een briefje als ze Zaterdags oi tslagen worden. Alleeu Mees heeft hier geen genoegen mee genomen. Dbr Overbeeke merkt op dat Mees niet aai - gesteld is door de aroeidsbemiddeltog. De voorz. antwoordt dit dit wel is gebeurd.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1