■■ERSEKSCHE^^H THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. woj rholen, Poortvliet, Sclierpenisse. St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Vrijdag 18 September 1931. Negen en veertigste jaargang BEETHOVEN. hh rb Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. "s 'rijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, 1,21) franco per post £1,65 15 ct. disp. kosten. B UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan i tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/. ct Grootte der letters catr plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat gen Dinsdag den 22 September 1931 nam. 21 /2 ar eene openbare vergadering van den raad is belegd" PuDlen van behandeling Toelating van raadsleden. Ingekomen stokken. Verhuring van woningen. Periodieke verhoogiDg van de wedde van den Ontvanger. Voorloopige vaststelling der rekening van de bedrijven en van de gemeente en goedkeuring der rekeningen der instellingen van weldadigheid over 1930. Subsidicn aan instellingen voor 1932. Stichting van een schuur by de mestvaalt. Verlaging van den gasprijs. Tholen. 16 September 1931. vereenigingen 19 Benoeming lid van den Gemeenteraad. De Voorzitter van het Centraal stembureau voor verkiezing van de leden van den Raad der ge teute Tholen maakt bekend, dat vanaf heden ter cretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd zijn besluit ter benoeming van een van den Gemeenteraad, noodzakelijk geworden >r het niet aannemen van zijn benoeming door A. Kegge. Tholen, 16 September 1931. 15 De Voorzitter voornoemd, Mr. A. J. VAN DER HOEVEN. Burgemeester en wethouders van Tholen brengen Ier snis dat aangifte voor ruiming van privaatputten ;en Donderdag 24 September a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van I Stadhuis. ntl Iholeu, 17 September 1931. 7 O, mensch, help u zelf L. van Beethoven. ■Mogen wij dezen keer eens Uwe aandacht jfl agen voor een groot man voor hem, P e door zijn cornpositie's beroemd werd i nog heden ten dage een eereplaats in- smt, wanneer er een werkelijk Kunst- ogramma door concertvereenigingenten 'i hoore wordt gebracht Nu een der (itste, waardevolle uitvindingen, de Radio-, e door nut en genoegen zoo'n heilzame vloed kan uitoefenen en duizenden ver st heeft van de isolatie, de menschen als Qj !t ware doet baden in mooie muziek, J htten wij het gemotiveerd, op dat gebied in keuze te doen. Moge blijken, dat het iven van Beethoven ons menschen be- ilve genot ook iets te leeren geeft als cen enschHet motto wijst zeker reeds in ize richting. a Als men weet, onder welke droeve levens- Jgu astandigheden Ludwig von Beethoven 9i iderhalve eeuw geleden zijn gaven neer- woi gde in zijn werkenals men bedenkt, i bi it hij gedurende de tweede helft van zijn f i ven door doofheid werd gemarteld, dan h* 1 niet alleen de ware muziekliefhebber, eï aar ieder mensch grooten eerbied hebben ior dezen beroemden componist, koi beethoven was, hoewel forsch van bouw, ol ihamelijk klein en gezet. Zijn schitterende igen straalden vanuit een rood gelaat, ij i t onder een breed voorhoofd zat. sla Hij had een groote, lange haardos, die ve: ild uitzag. Ge moet zijn portret, dat overal 00 als borstbeeld zoowel als teekening in rst< jt te zien is, maar eens bestudeeren. *'eI j werd 16 December 1770 te Bonn bij talen geboren in een dakkamertje van ,a„ n armelijk huis. Zijn ouders hadden een ijk Burig leven, zoodat de groote componist pro zijn jeugd het huiselijk genot miste, zoi leds in zijn jonge jaren leerde hij het ieil rdsche leven kennen als een treurige, f0- we strijd, maar ondanks dat heeft hij u- »r energie gelegenheid weten te vinden, roe oaven °P muzikaal gebied te uiten. Door zijn armelijk levensomstandigheden aa[ïs Beethoven gedwongen, reeds op elf- :eli rigen leeftijd te trachten, wat te ver hei enen. Hoeveel gemakkelijker en gunstiger ick ibben veel andere componisten het in 0» m jeugd gehad Toen Beethoven 17jaar aBl is, verloor hij zijn lieve Moeder en daar zijn Vader aan den drank verslaafd was, noodzaakte dit den jongen Beethoven, voor zijn twee broers te zorgen, die hij zeer beminde. Hoe treurig Beethovens leven in zijn geboortestad aan den Bijn ook was geweest, toch vertrok hij met tegenzin naar de groote stad Weenen, waar hij zijn verdere leven doorbracht. Hoewel Beethoven in den beginne sterk gekant was tegen Revolutionaire bewegingen van zijn tijd (1789—1796,) veranderden zijn denkbeelden geleidelijk en werd ook hij, gelijk de wereld, door de Revolutie overmeesterd. Beethoven heeft Napoleon vereerd, tot deze zich 'als Keizer opwierp Toen was zijn achting voor den grooten kiezer Napoleon Bonaparte verdwenen. Hij componeerde omstreeks 1804 een groot werk, dat oorspronkelijk tot titel had „Eroïca Buonaparte, maar dat na de- ver heffing van Napoleon tot keizer, den titel kreeg: „Heroïsche Symphonie". Beethoven gevoelde veel voor de armen en gaf graag van het weinige, dat hij zelf had. Ja, als hij wilde geven en niets had, zette hij zich tot componeeren en als hij zijn compositie verkocht had, gaf hij het geld aan degene, voor wien hij het had bestemd. Tusschen 1796 en 1800 begon de doofheid haar verwoestingen aan te richten. Beet hoven kon toen de diepe tonen beter waar nemen dan de hoogere. Ondanks zijndoofheid componeerde hij na 1800 vele van zijn beste werken, waarin we zijn gemoeds stemmingen duidelijk waarnemen. Eenige bekende cornpositie's van den grooten Beethoven zijn: Sonate pathétique (1799); Eerste Symphonie (1800); Mondscheinsonate (1802); Tweede Symphonie (1803); Sym phonie Eroïca (1804)Negende Symphonie Omstreeks* 1814 bereikte Beethovens roem het hoogtepuntde vorsten brachten hem huldehij werd als een Europeesche beroemdheid behandeld. Op die roemrijke dagen volgt de treurigste periode van zijn leven. Overgegeven aan de diepste armoede geheel doof word' Beethoven lichamelijk zwakker en zwakker en zoekt hij troost in de Natuur, die hem lief is. Eens schreef hij „Niemand op aarde kan de Natuur zoo lief hebben als ik. Ik houd meer van een boom, dan van een mensch En toch had Beethoven geen afkeer van menschen, als het maar -persoonlijkheden warenEens schreef hij bijvoorbeeld „Onze tijd heeft behoefte aan krachtige geesten om die armzalige menschelijke wezens door elkaar te schudden Het leven is vaak moeilijk. Dat heeft Beet hoven ondervonden. Het is een dagelijksche strijd voor hen, die zich niet kunnen schikken in de middelmatigheid der ziel. Zonder groot karakter geen groot man Beethoven was een held, groot door het hart. Toen hij door jaren van strijd en bovenmenschelijk inspanning er in was geslaagd, over zijn leed heen te komen en zijn taak le vervullen, zei hij eens tot een vriend, die God aanriep„O, mensch, help u zelf!" Niet uit te weinig eerbied voor den Schepper, want wie de Natuur liefheeft als Beethoven, erkent God ten volle, maar om zijn medemenschen aan te sporen tot energie in moeilijke tijden Terwijl de sneeuwstorm voortjoeg en onweersslagen de lucht vervulden, stierf de groote. componist, nadat hij nog drie operatie's had ondergaan, op 26 Maart 1827 Het leven is vaak moeilijk, maar wie de kraciit weet te vinden in zichzelf, zal staan naast de groote mannen, die niet ten onder wilden gaan, zonder getoond te hebben, dat ze „Mensch" waren. Zij, die ongelukkig zijn, mogen zich dan ook niet te zeer he- klagon, maar zoeken kracht door de ge dachte aan den beroemden martelaar. H. E. DIJKEN. Het dertigjarig bestaan van ..Olympia" Vrijdagavond werdeD dn feestelijkheden ter legeoheid van het dertigjarig bestaan van de G. V. jOlyuopia" geopend met een Eereavond in Hotel „Het Hof van Holland", welke zaal voor de eerste maal geheel baadde in een zee van elechtrisch licht. De zaal was geheel bezet en onder de aan wezigen merkten wij o.in. op burgemeester mr. A. J. van der Hoeven, wethouder Dekker, den gemeente-secreiaris H. J. Laban, W. Moelker lid van Ged. Staten, J. Overbeeke lid van den raad, tal van vooraanstaande mannen uit de Turnwereld, vele notabelen nit onze gemeente met hnn dames. De voorzitter van //Olympia" opende de bij eenkomst, heette in de eerste plaats welkom Burge meester en Wethouders, het raadslid J. Overbeeke, W. Moelker lid van de Prov. Staten, dhr Schnor- biera ea Bakker, voorzitter en secretaris van den Z. B. Turnkring van het K.N.G.V. dhr Smith met zijn muzikaal gezelschap die de wel willendheid hadden om dezen avond op muzikaal gebied op te luistereo. Spr. gaf een overzicht van hetgeen de laatste dertig jiren voor i/Olympia* zijn geweest, waarbij aan de oprichters de nb. Kosters en Wiers wel verdiende hulde werd gebracht, terwijl den vorige leider M. van Rijssel en aan den tegenwoordigen directeur, C. M. Bijl d&ok werd gebracht voor betgeeu zij hebben gedaan in het belang van de Gymoastiek. Met een opwekking om de kinderen Daar //Olympia® te sturen, daar de kernspreuk van het Kon. Ned. Gym. Verbond //Eeu gezonde ziel in een gezond lichaam* een juiste is, eindigde spreker. Hierna voerde mr. A. J. van der Hoeven het woord, spr zegde Van de mij geboden gelegenheid hier ter plaatse een enkel woord te zeggen wil ik gaarne gebruik maken om de gyamastiekver. Olyropi» van harte geluk te wenschen met haar SO-jarig jabilenm. Het is heden het tweede lustrum van Olympia dat ik hel genoegen heb tijdens mijn burgemeesterschap in Tholen mede te makeD. En wanneer ik naga hetgeen Olympia in die zeven jaren, dat ik hier ben, heeft" gepresteerd, dan mag ik met blijdschap constateeren dat Olympia ten volle beeft beantwoord aan de ver wachtingen, die ik bij mijn komst te Tholen aan baar had gesteld. Dank zij de activiteit van bestuur en directenr, dank zij ook de ijver en toewijding der leden is Olympia in onze gemeente een vereeoiging, die er wezen mag, een vereeniging waarop Gemeente- bestaor en burgerij trotsch kunnen zijn. Mijnh. de V. Ik geef U de verzekering dat het Gemeentebestuur het werk van nwe vereeni ging ten zeerste waardeert. En burgerij van Tholen, die door Uw aanwezig heid vanavond hier, toont belangstelling te hebben voor de feestvierende gymnastiekvereenigiug, mag ik U uitnoodigen aan O'ympia die belangstelling ook bij den voortdnur te willen geveD, bij anderen belangstelling op te wekken, dan wordt ons aller wensch, dat Olympia bij elk volgend lnstram in grooter ledenaantal en met volmaakter prestaties voor U optreedt, vervald. De heer W. Moelker complimenteerde de Vereeniging namens het Dept. Tot Nut van het AlgetneeD en D. O. V., waarbij hij opmerkte dat er Diet veel vereenigingen in Tholen zijn die op een dertigjarig bestaau mogen bogeD. De heer Schnnrbiers, voorzit'er van den Z. B. Turnkring, sprak een woord van geluk- weosoh, en namens den Kring en namens Sparla wier voorzitter bij is, de beer Wiers eerelid en medeoprichter van „Olympia" voegde zijn felicitatie bij die van den heer Schunrbierp, dhr Bakker, voorzitter van U. D. I. bood eveueens zijn geluk wenschen aaD, de voorzitter van de JoDge Spartaan, dhr Smith namens het Thoolsche Kamermuz'.ekgezelschap kwamen gelukwenschen aanbieden, terwijl eeu schat van bloemstukken bij iedere gelukweosch zich ophoopten. De familie Hoek bood eveneens een bloemstuk aan. Het was begrijpelijk dat de Voorz t'.er van I „Olympia" onder zulke ondubbelzinnige bewijzen van sympathie, allen hartelijk dankte voor al deze bewijzen vau sympathie, en bewezen van medeleven bij het jubileum. Hierna werd een aanvang gemaakt met het oitvoeren van de verschillende gymnastieknommers, waaraan leden van *01ympia'', .yJonge Spartaan" „Sparta" en „U. U. 1." deelnamen, daarbij latende zieu wat door gestadige oefening kan worden bereikt. Vanzelfsprekend dat de oefeningen met be langstelling werden gevolgd en het steeds volgeud applaus mag wel als bewijs gelden dat eeu en ander iü den smaak is gevallen. Als slot dankte de Voorzitter van „Olympia" allen die tot bet welslageu van dezen avond hebben medegewerkt, hartelijk en sprak tevens zijn dank nit aan de burgerij voor het door geldelijken steou mogelijk maken van dit feest. Een gezellig bal besloot den avond. De Zaterdag zette nn uiet zoo hoopvol iü. De lochten werden hoe langer hoe dreigender en toen de regen bij stroomen neerviel, was men bezorgd dal van de eigenlijke turodemon- stratie, die immers buiten zou moeten plaats hebben, niet veel terecht zou komen. Immers van alle zijden kwamen telefonische berichten dat gezien, het slechte weer er verschillende tnrrat ra en turners niet naar Tholen zonden optrekken. Doch tegen den middag begon zoowaar de wind de regenwolken te verjagen en het werd droog. Te laat evenwel om te verhinderen dat eeu sterke vereeniging, „Achilles" nit Middelburg, die met 80 man gereed stond naar hier kon korneo. Men ontving een telegram met vermelding dat hnn komst naar Tholen niet doorging. En zoo kwamen ook andere vereenigingen met minder menschen dan waarop men rekendej Per antobna kwamen reeds vroeg eenige ge zelschappen binnen, later bracht de extra tram de groote stroom turnsters en turners, waarna de algevaardigden met hnn vaandels met „Cou- cordia" voorop zich naar het stadhuis begaven waar het Gemeeotebestaur het Kringbestaur van het Kon. Ned. Gyroo. Verbond en de afgevaar digden officieel outviog. Iq de raadszaal waren aanwezig, onzen borge- gemeester, de hh. J. B. Dekker wethouder, Laban secretaris, J. Overbeeke raadslid, W. Moelker, lid van Prov. Staten. Mr. A. J. van der Hoeven verwelkomende de gasten alsvolgt Vijf jaren geleden had ik de eer en het ge noegen namens het Gemeentebestaarde meesten Uwer in onze Gemeente te verwelkomen ter gelegenheid van het zilveren jubileum der in onze gemeente bestaande gymnastiekvereniging „Olympia". Het is mij ook thans een reden van groote voldoening U bij gelegenheid van hetzesde lnstrum van Olympia wederom namens het Gemeenle- beatour welkom te mogen hoeleo binuen onze goede oude stad Tholen. Uiteraard behoort een offieieele ontvangst van vereenigingeD door het bestour van een betrekkelijk kleine gemeente als de onze is, tot de zeldzaamheden. Wanneer het dan ook een enkele maal plaatsvond, dan kan daarnit gerost de conclusie worden getrokken, dat zulk een ontvangst voor het gemeentebestuur meer is dan een gewone beleefdheidspose, dat een woord van welkom meer ii dan een phrase. Uwe vereeoigiogen hebbeD zich op het voetspoor van Friedrich Ludwig Jahn in Dnitschland en van Peter Heinrich Ling in Zweden, elk daarbij volgend een eigen methode, ten doel gesteld de lichamelijke ontwikkeling van de tot Uwe ge lederen toegetreden leden. Voorwaar een doel dat het nastreven volkomen waard is. Immers een ge zond harmonisch ontwikkeld lichaam is volgens de bekende eeuwenoude spreuk de zetel, ik zoo bijna durven zeggen, de voorwaarde voor een gezond geestesleven. Lichamelijke oefemug geeft aan den geest de noodige ontspanning, staalt de veerkracht, verhoogt den levensmoed en bekwaamt en sterkt op die wijze voor deu strijd om het bestaau. Dat dit vooral geldt en noodig is in een tijd als wij op dit oogeoblik beleven, behoeft wel geen beloog. Zooals het echter met zoovele dingen is over drijving schaadt meer dan dat het baat. Men hoede zich dos voor een te veel Lichaamsoefening behoort te blijveo middel en geen „doel". Dat dit onder de auspiciën vao bet Kou. Nederl. Gymuastiekverbond ook door Uwe vereioigiogen wordt ingezieu en dienovereenkomstig wordt ge handeld is een redeo waarom het streien en werken van II we vereenigingen zonder voorbehoud kan worden toegejuicht eo gewaardeerd. Het is ook de redeu waarom het Gemeentebestuur het op prijs stelt dat Gij dez^n dag ouder ous wilt vertoeven. Ik eindig roet den oprechten wenscb, dal Uwe vereeuigiogen aaD dezen dag de aangenaamste herinneringen zullen mogen bewaren eo dat Uwe vereeuigiugen mogen groeien en bloeien tot heil en welziju mede van bet Nederlandsche volk. De voorzitter van den Zeenwsch-Brabantschen Turnkring, dhr Schnnrbiers dankte in hartelijke bewoordingen voor deü outvangst. Hij meende het een verblijdend verschijnsel dat hoe langer hoe meer de overheid belaog gaat stellen in de lichaamlijke ontwikkeling der jeugd, heigeen niet anders kan zijn dan een schoon symbool voor de toekomst, f Hierna werd de eerewijn rondgediend en stelde de voorzitter vao den Kring een drorik in op den bloei vaD de gemeente Tholen, die gevolgd werd met een driewerf hoera. Iutosschen had zich, onder de leiding van de hh. Kooy nit Goes en A. Engelvaart en A. Sakko alhier de acht vereenigingen bestaande stoet in het Kaaiboschje opgesteld en toen de vaandels ingetreden waren werd na een rondtocht door Tboleo's straten, die veel belangstelling trok, naar hel Speelterrein getogen, waar direct na aan komst. ooder de toueo van het V.V.V.V. aan autoriteiten den vaandelgroet werd gebracht. Dr. Looysen was zoo bereidwillig aanwezig te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1