IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Heeren na het scheren Purolpoeder Vrijdag 11 September 1931. Negen en veertigste jaargang 'holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Bij Hoofdpjjn en bij Kiespiin mal rder oud 'alet Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rgs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. ikei Bevoegdheid tot stemmen bij volmacht. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken tkend, dat een kiezer, met inachtneming van het de kieswet bepaalde, bevoegd is bij volmacht te erauien, indien zijn beroep of werkzaamheden mede dat hij herhaaldelijke of althans gedurende Kt gedeelte van hel jaar, waarin de stemming ge- oonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn bniten de emeente op welker kiezerslijst hij voorkomt mits afwezigheid indien hjj* gedurende het tijdvak de tijdvakken, waarin hij aldas werkzaam is een meermalen in die gemeente terugkomt, als regel 3ai| Ikens langer dan drie dagen duurt. Mede is, met inachtneming van het in de kieswet ■paalde bevoegd by volmacht te stemmen de vrouw elke, gehuwd met een kiezer die voldoet aan de ivenvermelde voorwaarden met haar man, in verband et diens beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt IWszgn. De kiezerslijst wyst aan, welke kiezers bevoegd ijn by volmacht te stemmen en voor welke ver- iezing zy daartoe bevoegd zijn. De aanwijzing geschiedt niet dan nadat de be- anghebbende een daartoe strekkend met redenen inkleed verzoekschrift aan het gemeentebestuur heelt ogediend de indiening moet geschieden vóór 1 Jan. o niet eerder dan 1 October van het voorafgaande 225 «r. Formulieren voor de bedoelde verzoekschriften ijn van 15 September tot en met 31 December ter iraeente-secretarie kosteloos voor de kiezers ver- 'jjgbaar. De belanghebbende, die een verzoekschrift als oven bedoeld heeft ingediend en die van de gevraagde evoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan in irsoon mededeeling ter secretarie van de gemeente, p welker kiezerslijst hy moet voprkomen, aan den orgemeester ot aan den daartoe door dezen aange- ezen ambtenaar. De mededeeling ^kan geschieden oodra het verzoek is ingediend, doch niet later dan ra week na den dag der candidaalstelling. Verdere inlichtingen ter secretarie te bekomen. Tholen, 9 September 1931. 45 De Voorzitter van het Centraal Stembureau voor i verkiezing van de leden van Raod der Gemeente holen maakt bekend, dat vanaf beden ter secretarie ^ler Gemeente voor een ieder ter inzage zyn gelegd ja besluiten ter benoeming van leden van den emeenteraad, noodzakelijk geworden door het nemen «n ontslag als raadslid door de heeren J. hl. Wage- SJjasker en H. Gootsen. Tholen, 9 September 1931. 10 Slag op het Slaak. Nu de dag nadert, waarop het drie hon- ierd jaar zal geleden zijn (nl. '12Septem- ler), dat de -Staatsolie schepen onder aan- foering van den vice-admiraal Marinus Hollaere een glansrijke overwinning op de ipaansche vloot onder bevel van graaf an van Nassau en de leiding van Gillis van Wissekerke op het Slaak behaalden, waar- over door enkele historieschrijvers in tijd- chriften of couranteö artikelen opstellen fferden gewijd en er zelfs een en ander daar omtrent iu Uw blad verscheen van de hand van den Weleerw. heer dr. C. Veltenaar, ge- 'eformeerd predikant alhier, behoef ik bij zonderheden daaromtrent als zijnde meeren- deels bekend, thans niet te herhalen. Met het oog op de verjaring van het feit ben ik toch nog eens in mijn archtef !f, gaan snuffelen of dienaangaande daarin nog het een of ander stond aangeteekend. Veel bijzonderheden kwam ik daaruit B echter niet te weten, alleen stonden in de stadsrekening van 1631/32 eenige uitgaven voor gehouden feesten verantwoord als „BethaeltAdriaendenCoster yan triomph te luijen over 't veroveren van 's viants schepen VI VIII g. en Jacob Bodel van baijeren III1 vS te samen X VS V1IJ 13.20." »Bethaelt Hans Corentas, bode, voor verscheijden personen, die pecktonnen ge- levert hadden als men victorie brandde van viants veroverde chaloupen bij ordon nantie XII XVII VI g. f77.25." iMerkwaardig is ook de volgende post, waaruit blijkt, dat de Ingenieur Pieter Man- teau van Dale voor het stadsbestuur een kaart had vervaardigd, waarop de situatie der vloten was aangegeven n.I. »Belhaelt Pr. Manteau ende soo veele de Heeren hem hebben toegeleyt voor de vereeringé van den lantcaerte van dit Eijlant met verthooninge van de vaert des vijants chaloupen bij ordonnantie V Vis.' 30 gld." Jammer, dat zulke zaken van historische waarde voor het nageslacht niet bewaard zijn gebleven. G. HOLLESTELLE. Tholen, 2 Sept. 4931. BUITENLAND. Iu do afgeloopeo week is al eeD8 heel duide lijk gedemonstreerd, dat wie over bet geld be schikt, de wereld regeert. WekeD, neen maan den lang is er in den Haag gedelibereerd over de vraag of de Dnitsch-Oostenrijksche Tolnnie welke een nanwere aaoeensluitiog van Oostenrijk bij l)ait8cbland beteekeDt, rechtens al dan niet toelaatbaar was. En na, nog voordat het Inter nationale Hof bare uitspraak had bekend ge maakt, was de Unie reeds van de baao, afge stuit op het verzet van Frankrijk, stak gemaakt door FraDsch geld. Oostenrijk zat te springen om de Franscbe millioenen en moest toegeven, zij het wellicht met bloedend hart. Het Internationale Hof beeft zich bij den feitelij ken toestand neergelegd. Zijn advies aan den Volkerenbond luidt alduseen Tolunie is geenszins in strijd met de vredesverdragen van Versailles en Si. GermaiD, maar wel in strijd met de lecningsovereenkomst, welke Oostenrijk in 1922 te Geoève sloot, en waarbij bet zich verbond, geen economische verplichtingen aan te gaan, welke er op berekend zijn, de Oosteo- rijkeche onafhankelijkheid direct of indirect in gevaar te brengen. Hoewel zooals boven gezegd deze uitspraak van bet booge rechtscollege feite lijk waardeloos is, beeft ze toch Dog wel eeuige beteekenia. Nl. deze, dat ze schijnbaar aan de Duitsche natiouaal-socialisten geen argument in banden geeft. Tot staving hanBer bewering, dat de Daitsche regeering voor de zooveelste maal het vaderland lafhartig verraden heeft. Franscb- en Poolsch- Russisch non-agressie pact Frankrijk beeft dus eeoe overwinning behaald. Maar deze lijkt ons nog zoo kwaad niet: ze beeft o. i. de algemeene Earopeescbe politieke atmosfeer heel wat gezuiverd. Evenals eeoe be nadering tusscben Frankrijk en Rusland dit on getwijfeld zoo doen. Echter gelooveu wij daar vooralsnog niet in, vanwege de conseqenties. Polen is zooals men weet een vazal staat van Frankrijk. Dat bij het vredesverdrag van Ver sailles aan den staat Polen bet leven werd ge schonken, is voor drie kwart het werk van Frankrijk geweest. Beoogd werd daarmede eene aaoeensluitiog van Dnitschland en Rnsland on mogelijk te makeD.Op het oogenblik vormt Polen tot de tanden gewapend, nog steeds een stevige maar voor het oprukkend bolsjewisme. Komt nu eeD Fraoech-Rossische, is dus noodzakelijk. Maar juist dat schijnt onbestaanbaar. Toen de heeren van Mcakon in de penarie zaten, wareo ze tot veel bereid. In de laatste jaren is er even wel veel veranderd. Het valt niet te ontkennen, dat Europa zwakker, Rusland sterker geworden is. De Rassen hebben blijkbaar Europa niet meer noodig en worden met den dag bmlaler. Europa vormt daarbij geen gesloten brok meer en de Russen krijgen gelegenheid de Europeesche Staten tegenover elkaar nit te spelen. Hun eisfcheu aan Polen zijn lang niet malscb. Men neemt aan dat ze onder meer inhouden, dat bet verdrag alleen met Polen met uitsluiting van andere mogendheden, wordt gesloten. Dat zon bij inwilliging niet anders beteekenen als een bankroet van de zgo. Kleine Entente, waarin Polen de lakens uitdeelt. Hierbij sluit aan de Rassische eiscb, dal iDgeval van oorlog tosschen de Sovjel-Unie en een der bondgenooten van Polen, Polen strikt neutraal blijft. Bovendien ton in het pact moeten zijn opgeaomen, dat de sovjets geen grenzen waarborgen, dat Rusland rechten heeft op Bessarabië en Poleo geen aanspraken ten aanzien van Daatzig. Niemand gelooft, dat Polen hieraan zal voldoeD. Ej nu de Fransch-Russische toenalering, waar over zooveel gesproken wordt, lijkt ons daarom meer een Fraosche tegeozel te zijn geweest, tegenover de Daitscb-Ojstenrijkscbe Toluue. No de laatste van de baan is, zal de eerste wel spoedig volgen. Het in Qeueve gesprokene wijst daar trouwens op. die gesleld zijn op een poeder, dat niet alleen aangenaam cn verzachtend, maar ook gezond voor de huid is, gebruiken 14 40609 Prijs 4b ct. en 60 ct. per doos en is evenals Porol, verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten, Engeland. Hierboven schreven wij Europa is zwakker geworden. Niets ia meer waar dan dat. Ramp zalige gevolgen van den wereldoorlog. Vooral Engeland is er slecht aan toe. We hebben in den laatsten tijd heel wat geldcrisissen meege maakt. De eerste was die in Oostenrijk, toen volgde Dnitscblaod, Hongarije en Roemenië, waarna een vreeselijk onweer boven Zuid-Amerika losbarste (waar de communisten zicb momenteel erg wereD, zelfs meester zijn van de vloot) Pero waar ook weer revolutionnaire woelingen zijn,) Bolivia, moesten zich bankroet verklaren. En by al die crisissen was Engeland in sterke mate geinteresseerd. De Engelsche goudvoorraad slook eienderoogen, Frankrijk en Amerika moesten stenneD. Niemand twijfelt er meer aande soprematie van de Engelsche geldmacht is voor goed gebroken. Het Engelsche imperium schudt op zijn grondvesten. De huidige politieke crisis is er eeoe afspiegeling van. De nautilus. In de laatste dagen beeft het lot vao Nantilos velen verontrnst. Thans ia de draadlooze ver binding weer hersteld, en hiermede alle gerustheid weer nit de wereld verdweneD. Naar wij evenwel lazen, is er geen enkele reden voor oDgerasthcid geweest. We hebben hier te doen met een prosftocht om te ouder- zoekeu of alle toestellen ook bij de vaart onder het ijs, naar wensch fuDCtionneeren. Geen enkel risico zal worden genomen. De leider Wilkins moet verklaard hebben, dat het daarom geenszins noodzakelijk was, bij het weg blijven van berichten, direct een reddingsexpe ditie te zeudeo. Anti-ltaliaansche betooging. Bij het bezoek, dat de Italiaansche minister van Koloniëu de Bono, aan het Italiaansche paviljoen te Vinceones bracht, schijnt zich een incident te hebben voorgedaan. Uit de menigte die het officieele bezoek bij woonde, werden plotseling dreigementen in het Italiaansch geuit en drie personen wierpeu met een pop, die de unitorm van een Italiaansch soldaat droeg. Dezelfde personen verspreidden pamfletten met beschuldigingen aan het adres van de Booo. Geen vrouwen meer omroepster in Italië. In Italië zullen geeu vrouwen meer als om roepster voor den radio fnngeereo. Een corres pondent van de „Wireless World", er op uitge trokken om inlormaties, vertelt ons, dat de oorzaak moet worden gezocht in het feit, dat drie kwart van de correspondentie, die door de Italiaansche omroepstations ontvangen wordt, bestaat nit miunebrievéto, bestemd voor de dames-omroepsters met hun liefelijk gelaid. In derdaad een beetje al te kras 1 BINNENLAND. Jhr. J. van Vredenborch te Csppellen (B.), rijkslandboawcoDiuieDt-honorair voor België it door H. M. de Koningin benoemd als officier in de Orde van Oranje Nassao. Voorzitter Eerste Kamer. Mr. W. L. baron de Vob vaD Steen wijk is tot voorzitter der Eerste Kamer beooemd, gedurende de zitting, welke op den derden Dinsdag vbd deze maand zal aanvangen. Donderdag is Prioses Jnliana Daar Parijs vertrokken, alwaar zij eenige dagen zal vsttoeveD, teneinde de Koloniale TeDtoonstelling te bezoeken, waar als vanzelfsprekend het bezoek ons Da den brand opgebouwde paviljoen geldt. Oriëntalistercongres. Leiden herbergt op het oogenblik vele wijzeD nit het Oosten, mensclien met wereldreputatie, waarvan onze Leidsche prof. Suoock Hurgrouje er een is. Er wordt daar d.1. een congres ge houden en dit oriëntalister congres neemt onder vele geleerden congress.n, die jaar in jaar uit gehoudeD worden een bijzondere plaats in. Het is niet te verwonderen, want geeu land in de wereld, Engeland misschien uitgezonderd heeft zooveel belang hij het Oosten als Nederland. Wat er op dit coDgrea besproken wordt? Onze minister van Kolouiën zei o.m. bet volgende: rWaooeer ik mij rekenschap geef van de bonte reeks van onderwerpen, die in Uw congres neer geschreven staan, komt onwillekeurig de vraag bij mij op: *wat is eigenlijk een oriëutalist, waar ligt de omgrenzing van bet oriënlalismehoe groot is wel het veld van de weteoschap, dat de stadie van het Oosten *het Oosten' in al geledmgeD omvat?' »WaDneer men nog eenige waarde toekent aan de wetenschap, dan moet mea dit aan bet hier gesprokene doen. Katholieke Arbeiders Internationale. In Utreeht werd het tweede congres der Katho lieke Arbeiders Internationale gebonden, dat werd bijgewoond door vele binnen- en buitenlandsche hoogwaardigheidsbekleders. Zoo was er o.a. de Belgische minister HijmaD. Er volgde een massa demonstratie van het R.K. werkliedenverbond naar schatting waren er otigeveer 60 duizend meetinggaDgers met eeD zestigtal moziekkorpsen. Uit geheel het land wareD de Katholieken samen gestroomd. Jubileum Harderwijk. Harderwijk de oude Hanzestad, herdacht het feit, dat zeveu eeuwen geleden graaf Otto van Gelre haar tot stad heeft verheven. Geheel de stad had men voor deze gelegenheid in feestdos gestoken. Mijnhardt's Poeders. D003 45 ct. Bij Uw Drogist. 40608 De zaak- Bendien. Er komt thans, nn de proeren van Dr. Bendien niet zoo'n groot resultaat schijnen op te leveren veel critiek op los. Io het Ned. Tijdschrift voor Geneeskande van 5 Sept. komt voor een inge zonden stuk van apotheker G. Oldemin en arts C. A. Boamao, beiden wonende te Zeist. De beer Oldeman schrijft daarin o.a.dat de „uit vlokking" basis van Dr. Bendien's werk niet door Dr. Beodien doch door hem is gevondeD, einde 1925 en ongeveer Joli 1926 aan den heer Bendien is medegedeeld. „Bij mijn verdere be sprekingen", zoo schrijft de heer Oldeman, „in de maanden na Jali 1926 met Dr. Beodien gehoadeD, is mij ateeds meer gebleken, dat hem deze methodeD absoluQt onbekend was; bovendien heb ik hem toen ingewijd in de allereerste beginselen der colloïd-cbemie. Het ia das ten onrechte als de arta Bendien in zijn boekje spreekt van „meioe Reaktion" wat mijns inziens niet pleit voor de oprechtheid van den schrijver". Kijken hoe dat afloopt, Stillhaltung. De Nederlandsche bankeD zijn accoord gegaan met de voorwaarden der „Stillhaltung" zooala die bij de besprekingen te Basel en Londen zijn vastgesteld. Om hiertoe te kQDneo komen had de beer Vissering, president der Nederlandsche bank, eeoe vergadering belegd, waarin hij ver zekerde, dat de Nederlandsche Bauk alle moge lijken steun zou verleeueo. Die ateon kan groot zijD, want de goudstroom oaar de Nederlandsche Bank houdt nog maar steeds aan. Het goudbezit der Bank is tbaus groot f 656.8 millioeo, wat 266 millioen meer is dan verleden jaar om dezen tijd. Aan goud mankeert het ons bier allerminst. Nederlandsche Jaarbeurs. In Utrecht werd de Dajaarsbeurs geopend en zooals gewoonlijk, trok ze weer heel veel belang stelling, ODdankB alle malaise. Bij den aanvang der vergadering van hel algemeen bestuur der Nederlaudscbe Jaarbeurs deelde de burgemeester van Utrecht mede, dat H. M. de Koningin aan de Ver. tot het honden van Jaarbeurzen in Nederland het praedicaat „Koninklijke" had verleend. Aap te Alphen. De bevolking van Alphen aan de Rijn is in rep en roer geweest. Eeo familie had een „aap" een prachtdier, „zoo" uit het oerwood van Samatra gekregen. Plotseling was bet beest ver dwenen hoe men ook zocht, het beest was en bleef weg. Tot 's avonds io de Oranjestraat een angstkreet weeiklook, welke de heele bourt in rep en roer bracht eeu bewoonster van deze straat, die zich ter roste wilde begaven, had bij het opslaau van de dekens den aap iü bed ge vonden. Sedert dat oogenblik durlde niemand zich ter raste te begeven en hel zag er Daar uit, dat eenige hoDderde menscheu 's nachts op straal zooden bivakëereu. Toen verzon de eigenares vau bet dier eeu list. Ze Dam een jute zak, ver dween daarmede iu een donkereD gang eo deed, alsof zij den vlachteliug arresteerde. Toen trokken de meDscben opgelucht naar bed. De aap weid den volgeDdeD morgeu io eeu hoogen boom ge- voDden. Vermiste geestelijken. T*ee geestelijken die eeo fietatocht maakten, waren plotseling spoorloos verdwener. Ze waren

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1