IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. De scholen zijn weer begonnen, Vrijdag 4 September J931. Negen en veertigste jaargang rholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. KAPITAAL. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Vijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -+- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 177a ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. „Rijk is hij, die Levensgeluk bezit. En levensgeluk moet een mensch zichzelf verschaffen Kapitaal komt van het Latijnsche woord caput" dat „hoofd" beteekent, en aldus het verklaarbaar, dat men een Hoofd etter dikwijls een kapitale letter noemt en ian een „hoofdman" den naam „Kapi- ein" gaf. Met „Kapitaal" bedoelt men ewoonlijk „hoofdsom" en waar met „hoofd" teeds een belangrijk iets wordt bedoeld, ulks in vergelijking met ons hoofd, zal et nu duidelijk zijn, dat „KAPITAAL" in belangrijke beteekenis heeft! Wordt hier of daar het woord KAPITAAL litgesproken of neergeschreven, dan^ont- rikkelt zich gewoonlijk binnen enkele econden de gedachte aan „geld" maar dit e wijst ten duidelijkste, dat de mensch in et algemeen een onvolledige beteekenis echt aan ons titelwoord. Er zijn nl. ver- chillende soorten van KAPITAAL, waarvan eestelijk en stoffelijk kapitaal zeker de oornaamste zijn. Dat we „geestelijk" kapitaal voorop stel- Jen, moge voor den aandachtigen lezer reeds 16 eelzeggend zijn; temeer, zoo hel oog tevens gericht is op bovenvermeld molto. Met geestelijk Kapitaal bedoelden we anleg ën studie, welke kennis geven, als- lede Religieus, Ethisch en Wetenschappe- jk bezit. Met stoffelijk Kapitaal bedoelen we geld, r.derijen, goederen, machinerieën, vee, ndbouwproducten, delfstoffen, enz. Het geestelijk Kapitaal is een rijkdom, aarvan zeker gezegd mag worden, dat et in het algemeen veiliger is geborgen 25 an het stoffelijk Kapitaal, dat nagenoeg leeds aan het grootste gevaar van ver- oesting of verlies is onderworpen, hetgeen inigermate geïllustreerd wordt door het olgecde: Op een groot schip, dat van Amerika 0 aar Holland voer, bevonden zich eenige zich rijk te makenDe wijze, waarop men zijn Leven leeft, is hèt middel om rijk te zijn, om zich rijk te gevoelen. Arbeid en Tevredenheid vervullen hierbij een belang rijke rol! Ieder mensch zorge door ARBEID deel te hebben in het KAPITAAL der menschheid, waarover wij onlangs onze gedachten uitten. Het groote bezit, dat den Mensch is gegeven in de Levende en in de Doode Natuur op aarde vertegenwoordigt het groote Kapitaal der Samenleving. Het geheim te ontsluieren, hoe dit Kapitaal te beleggen hoe het productief te maken dat is de moeilijkheid, waarover menigeen struikelt, gelijk het dat met de geldbe leggingen meermalen ook het geval is; de sleutel tot dat geheim is: Tevredenheid! Wie bij den Arbeid bedenkt, dat achter de wolken toch steeds de zon schijnt, be vindt zich zekerlijk op den weg, die voert naar de Bank, waar het KAPITAAL der Menschheid productief belegd wordtDe interest wordt hem verstrekt in den vorm van Levensgeluk H. E. DIJKEN. ooplieden, die in den vreemde goede zaken laadden gemaakt en nu op weg naar un vaderland waren. Een eenvoudig man, imonides, was eveneens aan boord van 't roote schip. Hij was voor studie naar merika gegaan en had er veel kennis op edaan. De rijke kooplieden waren rotsch geworden en pochten op hun gel- ilijke bezittingen. Ja, zelfs bespotten zij in eenvoudigen geleerde. Op zekeren dag 'ak er een hevige storm los en alles werd i het werk gesteld, om het schip te be- ouden. Steeds heviger werd de storm en mslotte kon het schip geen weerstand meer kleden en zagen de passagiers zich genood- bn lakt, naar de kust te zwemmen, om zich redden. Daar stonden de rijke spotters Pat moesten ze doen? Hun vermogen mee emen konden ze niet, want het was in roote kisten gepakt; en hun leven was en toch het allermeeste waard! Ze moesten un geldelijk bezit dus in den steek laten sprongen te water, waardoor ze hun ven redden. Ook Simonides was in zee sprongen en zwemmende aan den oever H'omen. Hij had niets achter behoeven laten, want zijn bezit zijn vergaarde innis had hij zonder eenige moeilijk lid kunnen behouden en deze zou hem )ed te pas komen. Hij vestigde zich in in naburige stad en verdiende er ruim in brood, terwijl de kooplieden, die alles Tvijt waren, door giften en gaven in leven oesten blijven De Menschheid beschikt in den vorm a; tn bovengenoemde soorten Geestelijk en ui otlelijk KAPITAAL over de factoren, die n lar tot Tevredenheid kunnen stemmen, elke tevredenheid haar het gevoel „rijk- jn" geeft, hetgeen in den vorm van Levens- iluk een groote waarde omvat! Rijk is hij, die Levensgeluk bezit, en nlvensgeluk moet een mensch zichzelf ver ft haffen. Zeker, er zijn omstandigheden, aarin het al of niet bezitten van levens- iluk al hankelijk is van anderen, of althans ei >or anderen wordt beïnvloed. Maar Hit zijn de uilzonderingen, die den regel li vestigen, en het is zeer gelukkig, dat n mensch zoo veel over zijn eigen levens- re iluk heeft te zeggen. Hierdoor is hy, die dezen zin graag rijk wil zijn, in staat, GEMEENTERAAD. POORTVLIET, I September 1931. Voorzitter en Secretaris de heer W. Dronkers. Aanwezig alle leden. De voorz. opent de vergadering en gaat over tot beëediging van de nieuw gekozen raadsleden. Alle leden leggen in handen van den voorzitter de vereischte eeden af. De voorz. spreekt dan als volgt: Mijne Heeren Waar zes leden reeds eenige jaren ziting hebben, achten wij ons ontslagen van de gewoonte hen een blijde inkomst toe te roepen, ook meenen wij aan de hoffelijk heid niets te kort te doen, wanneer we slechts den wenscb uitspreken dat het hun gegeven moge worden met dezelfde ijver en toewijding als voorheen hun taak voort te zetten. Tegenover nieuwe leden spreekt men eenigszins anders. In onze vroedschap is thans een nieuw lid gekomen in den persoon van dhr Boo- gaart. Wij heeten hem welkom en hopen dat hij de gemeentezaken objectief zal be schouwen en bespreken en ook wars zal zijn van klein gedoe. Dan twijfelen we er niet aan dat er tusschen hem en de andere leden een goede verstandhouding zal be staan. Dat de Hoogsten Zegen op ons werk moge rusten, is ons aller wensch. SI Dhr Boogaard dankt den voorz. voorde tot hem gesproken woorden en hij betuigt zijn uiterste best te doen alle zaken van de gemeente objectief te bezien en alle familie- en persoonlijke zaken als luchtte beschouwen. Hij hoopt alleen in het alge meen de belangen van Poortvliet te behar tigen en hoopt getrouw te blijven aan zijn pas afgelegde eeden. De voorz. dankt den heer Boogaard voor zijn hartelijke woorden. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd vast gesteld. Ingekomen was een schrijven van den voorzitter van het centraal stembureau dat de heer J. Vroegop zijn benoeming tot lid van den raad niet aanneemt. De voorz. zegt nu met I September de 4-jarige zittingsperiode is afgesloten behoeft er niet meer in die vacature te worden voorzien. Aan de orde komtbenoeming wethouders. Dhr Carels wil echter eerst nog iets zeggen. M. de V. de 4 jaar die afgesloten zijn hebben zeer zeker getoond dat de samenstelling van het college van R. en W. niet vertegenwoordigde den raad. Het is thans weer te zien dat het op dezelfde manier zal gaan. In andere gemeenten is dat anders, de sterkste raadsfractie wordt een Weth.zetel aangeboden, moreel dwingt men ze er toe een wethouderszetel aan te nemen. Hier zitten drie menschen voor een partij en ze worden er automatisch uit gehouden. Ook is het niet goed dat de burgemeester secretaris en raadslid is. De burgemeester moet zich boven de partijen plaatsen en dat gaat nu niet. Hij leest een bericht uit de courant waarin staat dat de burgemeester van Nieuwe Nieuwdorp be dankt heeft voor het lidmastschap van den raad. Wij zullen dus weer in de oppositie- hoek gedrongen worden en wij zullen ons er wel in bevinden. Wij zullen ons op de hoogte stellen van de handelingen van B. en W. en mochten ze niet fair zijn, dan zullen wij den vinger er op leggen. Dan is er nog iets abnormaals. Volgens de gemeentewet treden 1 Sept. de wet houders af en dus vanaf vannacht 12 uur zijn ze geen wethouders meer en dus ook geen lid van het alg. armbestuur volgens het reglement van die instelling. Nu is het alg. armbestuur in gebreke gebleven daar tijdig voor te zorgen dat dat college on volledig blijft. Dan loopt er nog een hard nekkig gerucht door het dorp, dat er op de candidatenlijst No. 1 een handteekening heeft gestaan tegen den wil van die persoon. De man kwam in de pastorie die persoon tegen en vroeg of hij op de canditatenlijst wilde teekenen. Neen baas, zei hij dat doe ik niet, maar je kunt naar mijn vrouw gaan, die doet het misschien wel. De vrouw heeft geteekend en toen ze dit gedaan had zeide ze ik zal mijn man zijn naam er ook maar op zetten. Hij meent dat dit strafbaar is, bij het onderzoek van de geloofsbrieven kon dit niet naar voren gebracht worden, hij hoopt dat dit niet meer voor zal komen. De voorz. zegt met alle aandacht ge luisterd te hebben. U spreekt dat U aan spraak maakt op een wethouderszetel, maar de vraag is tot welke partij behoort uw fractie. Het college wordt samengesteld uit de politieke partijen. De eene partij is Chr. Hist., de andere Antirevolutionnair enz. Wanneer nu uw fractie ook tot zulk een partij behoort dan hebt U recht op een zetel. De heeren Vogelaar en Krijger be- hooren tot een partij. Wat betreft het lid maatschap van den burgemeester, deze wet bestaat al van 1851 en in wel honderden gevallen is dat zoo. En wat betreft die z.g valsche handteekening als men dat onder getuigen kan verklaren dan kan men daar aangifte van doen en zal hij dit onder zoeken, maar op een mededeeling in den raad kan hij geen onderzoek instellen. Dhr Carels zegt U gaat een verkeerde kant uit. Wij zijn gekozen door een groep kiezers van -verschillende politieke partijen en van allerhande kleur. Het gaat bij ons om het algemeen belang en wij achten een bepaalde politieke partij in den raad niet noodig. Spr. is 8 jaar lid van den raad en wat voor zaken die de groote politiek betreffen zijn aan de orde geweest, het is alleen straat verbetering en het zetten van een lantaarnpaal, maar het gaat voor het Poortvlietsch belang en daar zitten wij voor in den raad. De voorz. merkt op dat er rekening mee wordt gehouden rnet de politieke richting der partijen. De heer Carels meent dat dit is voor groote steden, maar niet voor plattelands gemeenten. Er komen nooit geen gewichtige punten van dien aard. Wat voor een politiek ik heb is voor U een raadsel. Ik vraag niet naar politiek en ik vraag die ook niet aan de andere heeren, maar wij staan voor het algemeen belang van de gemeenteen daarom sta ik aan hun kant. De Voorzitter antwoordt dat de andere heeren toch ook de belangen van Poortvliet hebben behar^gd. Ieder maakt fouten. Nu vormt II een groep voor de belangen van de gemeente en wij zijn de bezuinigspartij daar is tegenwoordig ook rekening mee te houden. De heer Carels merkt op dat als waar tasch en boeken zijn in orde. Maar hebt gij voor PUROL gezorgd? PUROL verzacht en geneest alle wondjes, die Uw kinderen in, van en naar school opdoen. 14 40592 is wat verteld wordt dan behoort Vogelaar ook tot geen partij. Wethouder Krijger zegt ik behoort tot de A.-R. Partij en ik dien ook de belangen van de gemeente en ik wil niet achter staan bij degenen die zich tot die groep scharen. De Voorzitter zegt de heer Carels zegt dat er niet op beginsel gelet moet worden, maar op de belangen van de gemeente. De stemming voor wethouder is vrij! De heer Carels merkt op dat dit nu weer gedaan zal worden, zooals het te voorzien is, men zal ons weer dwingen in de oppositiehoek te gaan. De Voorzitter vraagt de heer Carels wat zij gedaan zouden hebben wanneer ze eens met 4 menschen in den raad waren gekomen. Hij geloof dat Van der Slikke en Krijger er wel uitgegaan zouden zijn. De heer Carels antwoordt dat de Voor zitter dit niet kan zeggen. Gelet op de halstarrige houding, zoudt dit wel eens kunnen, maar van te voren kan men dit toch niet zeggen. Wethouder Krijger merkt op dat wij dit als mensch dan wel kunnen begrijpen. De heer Carels antwoordt dat men een ander naar zich zelf meet. Wethouder Krijger zal de intieme ge sprekken die gevoerd zijn niet in den raad brengen, want dan zou men wat anders liooren. Thans gaat men over tot stemming. De heer Van der Slikke krijgt 4 stemmen en de heer Carels 3, zoodat de heer van der Slikke gekozen is. Deze neemt de be noeming onder dankzegging aan. Bij de tweede stemming krijgt de heer Krijger 4 en de heer Carels 3 stemmen, zoodat gekozen is de heer Krijger. Ook deze neemt de benoeming aan en hij hoopt weer de belangen van de gemeente te behartigen. De Voorzitter feliciteert beide met hun benoeming en hij hoopt dat hij weer even prettig zal samenwerken als voorheen. Bij den rondvraag vraagt den heer Boogaard of B. en W. hun aandacht willen schenken aan Staatk. Ger. A.-R. en Chr. Hist. daar deze wenschelijk achtten dat de vergade ringen van den raad met gebed, worden geopend en met dankzegging gesloten en dat de Zondagsrust bevorderd word. Hij zou gaarne in de volgende vergadering daaromtrent een voorstel zien. De Voorzitter zegt toe dit onder den aandacht te nemen. De heer Boogaard vraagt of de ver schillende couranten die door de gemeente worden betaald, door hem mogen worden ingezien. De Voorziter zal zorgen dat deze hem bezorgd worden. De heer Carels kwam nog eens terug op de vacatures in het alg. armbestuur. Hij zou het wenschelijk achten dat hier spoedig in voorzien werd. Hierover ontstaan een heele discussie Jusschen den voorzitter en de heer Carels. Het zou te groot worden dit alles precies weer te geven, daar het steeds een herhaling is. De hoofdzaak is dat de heer Carels zegt dat art. 2 van het reglement moet worden toegepast en de overgangsbepaling in art. 70 is vervallen en den voorzitter zegt dat juist de over gangsbepaling van [art. 70 van kracht is. De heer Boogaard schaarscht zich aan de zijde van den heer Carels. Ten slotte d ende de heer Carels een motie is als volgt „De raad van Poortvliet gelet op art 93 der gemeentewet mede gelet op het reglement van het alg. armbest. art. 2 alinea 4 spreekt zijn t'ijfel uit of genoemd reglement be hoorlijk wordt nageleefd en gaat over tot de orde van den dag". Wethouder Krijger merkt nog op dat tijdens de heer Van der Slikke voorzitter van het armbestuur is het steeds goed gaat, hij doet nooit iets alleen, maar treedt altijd in overleg met zijn medeleden. De heer Boogaard merkt nog op dat het hier niet persoonlijk gaat, maar de zaken worden objectief bekeken en dat is volgens het reglement. De heer Vogelaar zou wel met de motie mee kunnen gaan als er in het reglement geen overgansbepaling stond. De Voorzitter zegt dat wanneer de motie mocht verworpen worden de minderheid zich dan moet wenden tot andere autori teiten. De motie in stemming gebracht wordt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1