IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PlIROL rijk aan geneeskracht o. 2426 Vrijdag 28 Augustus 19.31. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer '52,50 31 AUGUSTUS 1931. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering:. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Vrijstelling wegens kostwinnerschap, uitstel van eerste oefening, enz. Aan den ingeschrevene voor den dienstplicht, die gewoou dienstplichtige bestemd is, zal vermoedelijk ureeks einde September kennis worden gegeven trent bet korp*, het korpsonderdeel, enz. ot den nst, waaraan hy is toegewezen, alsmede omtrent tijdvak waarin by zal worden ingelijfd, 'oor nadere bijzonderheden omtrent vrijstelling ;ens kostwinnerschap, uitstel van eerste oefening raadp'tge men de aanplakbiljetten. 15 De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat ten Dinsdag, den len September 1931 des namiddags 3> unr eene openbare vergadering van den Raad belegd. Punten van behandeling iBeëadiging van leden. I Ingekomen stokken. Benoeming van Wethouders. llholen, 26 Augustus 1931. 10 De Burgemeester van Tholen zal op Woensdag September v.m. 11 uur op het gemeentehuis riet uit de Vest publiek verkoopen. Tholen, den 26 Augustus 1931. 5 Burgemeeter en Wethouders van Tholen maken keod, dat de kantoren van de secretarie en van de tfabriek op Maandag 31 Augustus 1931 zullen loten zijn. 6 Tholen, den 27 Augustus 1931. In de dagen voor den aanvang van den chtig jarigen oorlog, welke het lot van ederland voorgoed verbond met dat van ranje, beheerschen feitelijk drie mannen i Nederlandsche gewesten. Granvelle, de ervaren diplomaat ingewijd alle staatsgeheimen der bourgondisch- tbsburgsche monarchie, geslepen staats- - an, doorkneed in de macchiavellistische Hginselen der politiek. ^Viglius, de beroemde jurist, scherpzinnig j van veel omvattende geleerdheid. Ber- j| ymont,een henegouwschedelman, middel- atig van aanleg maar ijverig Katholiek, ouw aanhanger des Konings, wiens wil jn wel was. Met weerzien zagen de jonge ederlandsche edelen hoe Granvelle, de ■eemdeling, aan het hoofd der regeering me plaats innam, die zij meenden, dat aan in, aan de vertegenwoordiging van den ederlandschen adel toekwam. Van die nge edelen was prins Willem van Oranje, )o niet de eerste dan toch wel een van eersten. De Nassau's, zijne voorvaderen, hadden de laatste eeuw een groote rol gespeeld i het bourgondische hof. Uitgestrekte (zittingen, die der Nassau's in de Neder- iden, der Oranje's elders, waren hem deel gevallen. Oranje's huwelijk met inna van Egmond, gravin van Buren, de jjke dochter en erfgenaam van den be- lemden keizerlijken veldheer Maximiliaan in Buren had zijn aanzienlijke bezittingen )g meer vermeerderd, zoodat hij een der irmogendste edelen in de Nederlanden locht heeten. En bij die rijkdommen voegde hij het iwicht van groote talenten. Een man als met zijne hoedanigheden toegerust, an die afkomst en dat aanzien moest wel oordrongen zijn van de begeerte orn een oorname, zoo niet de eerste rol te spelen het landsbestuur. Men mag dit eerzucht aJoemen het is een eerzucht van een man a ie zich zijne beteekenis bewust is en be- eert de plaats in te nemen, die hem toekomt. Ie gansche politiek der regeering was hem ïgen den zin. Hij wilde niet hooren van ene staatkunde, die de Nederlandsche be togen opofferde aan die van de dynastie es Konings eener groote wereldmonarchie, leaal van Keizer Karei, waarvan ook ilips en Granvelle droomden. En onder de voortreffelijke leiding van i drie Prinsen van Oranje ,en de met ien samenwerkende Staten, eerst van nd en Zeeland, daarna allengs ook an de overige gewesten, werd in een «Ja kil tachtig jaar lang met afwisselende uitslag gevoerd en strijd het aanzien geschonken aan een staat, die machtig als hij was vrij en frank kon optreden tegenover de Euro- peesche mogendheden. Nadien zijn er vele stormen over Nederland gegaan. Het kende het tijdperk der Gouden Eeuw, waarin ons Vaderland de overige volkeren van Europa in ontwikkeling en welvaart verre voorbij streefde, maar ook tijden van diep verval, dagen waarin Staat, land en volk verscheurd werden door binnen - landsche partijschappen. Zelfs verloor het het hoogste goed dat een volk bezit zijn onafhankelijkheid. De jaren van 1795 tot 1813 werden als het ware door het Nederlandsche volk in babylonische ballingschap doorleefd. Het volk moest boeten voor zijn zonden; het yverd gestraft voor zijne ondankbaarheid jegens het Opperwezen en het Huis van Oranje. Evenwel werd het rijk van den antichrist door God te pletteren geslagen. Het hoofd van het Huis van Oranje sprak bij het betreden van den vaderlandschen bodem tot zijne landgenooten »Ik ben bereid en vastelijk besloten, al het verleden te vergeven en te vergeten". De ouden tijden met het geliefde lluis van Oranje aan het hoofd herleefden en Neder land zou weder geluk kig worden als voorheen Ook ons land kreeg zijn deel van den wereldoorlog en Hare Majesteit de Koningin onze begaafde Landsvorstin, deed zich in moeilijke dagen kennen als een ware moeder des vaderlands. Eeuwen is het lot van ons land met dat van Oranje verbonden geweest. Ook in de toekomst wil Nederland als zelfstandige natie, voortleven onder leiding der na komelingen van den ouden Oranje. Thans viert onze Koningin haar Sisten verjaardag..Haar volk brengt Haar op dezen dag eerbiedig hulde. BUITENLAND Door de Duilsche Reichsbank werd in de afge- loopon week eene opgave gepubliceerd vait do be dragen, welke het Buitenland op korten termijn van Duitschiand te vorderen had. Ze toont ons de belangeD, welke de onderscheidene Slalen bij Duitschiand hebben. S 2 S S S c a O «o r bCT5 - -a a 2 fc a (=3 |z; fi, 5Q 5S3 Nederland bad dos op 81 Maart van Duitschiand te vorderen niet minder dan 546 millioen mark, uitmakende 9.7 V8n het totaal door Duitschiand verschuldigde bedrag van 5639 millioen Mark. Het geen direct opvalt is het groote bedrag, dat de Ver. Staten en Engeland te vorderen hadden, waar tegen over het Fransche aandeel (kleiner nog dan het Nederlandsche^ gering te noemen is. Intusschen is door den stenn van het buitenland (leening Siill balteconcern) de dreigende finantieele ineenstorting van Duitschiand voorkomen. De banken funciionneeron weer, al blijven de banken gesloten. Niettemin baart da financieele toestand nog steeds groote zorgen. Vooral de gemeenten verkeeren in nood, heigeen op den in de afgeloopen week gebonden stedendag werd gedemonstreerd. Verschil lende gemeenten gaan er toe over hunne bedrijven gas, electriciteit, etc. te verkoopen. Ze werken met groote tekorten en loonsverlagingen zijn schijn baar moeilijk door te voeren. Er dreigde verleden week nog eene staking van Berlijnsche gemeente arbeiders. Verkoop dezer bedrijveo gaat ook zoo gemakkelijk niet het publiek heeft er niet veel lust in. Alom dus berooide gemeentekassen en steun van het Rijk is niet te verwachten. Met kunst en vliegwerk moet de Rijksregeering zelf hare bagrooting sluilend maken. De werkeloosheid groeit met den dag, dus ook het bedrag der werkeloozenuitkeeringen, welke hoofd zakelijk op de gemeenten drukken. De taak dergu- meente-besluurders wordt onder zulke omstandigheden lang niet gemakkelijk. Ook de positie der Labourregeering wordt met den dag moeilijker. Mac Donald bevindt zich tusschen Scylla en Charybdis. Aan den eenen kant dreigt de oppositie zijner partijleden, aan den anderen kant die van conservatieven en liberalen. Het vereiscbt groote stuurmanskunst tusschen de klippen door te zeilen. Intusschen is de regeering gevallen en is er een nationale regeering gevormd. Het kabinet beslaat nu maar uit 10 leden, nl. 4 Labourparly -4 liberalen en 2 conservatieven. Door deze vorming zullen Mac Donald en Snowdon uit de partij moeten. De oppositie der arbeiderspartij is groot. In economisch opzicht staat Frankrijk er veel beter voor, hoewel het op hygiënisch-, rerkeers-, sociaal-, stedebouwkundig-, opvoedkundig-, en nog menig ander gewichtig gebied bij Duitschiand en Engeland zeer veel achter is. Dezer dagen liepen er allerlei gerichten over oen Fransch-Russisch accoord, een non-agressie-pact. Tul lieden was Frankrijk zooals mon weet. allesbehalve een vriond van Rusland. Waaraan die toenadering is toe te schrijven? Het i» nog moeilijk te zeggen, Frankrijk wil de eerste viool blijven spelen, liefst in do geheele wereld. Wellicht heeft hot daarvoor Rusland noodig. En danRussische bestellingen Een vreeselijke overstroomiug teistert het'arme China. Naar verluidt zijn reeds twee millioen menschen omgekomen. Tiendnizeude vluchtelingen als vliegen bijeengezwermd, zitten op de dijkkruinen slecbis een voet boven het wa:er. Van lieverledo sterven allen van honger en ellende. Het uitbreken van epidemiën is niet meer te voorkomen als ratten sterven de menschen aan de gevolgen van typhus, dyslenterie, malaria, en cholera. Even bui eD Dixmnide, langs de boorden van den Yzer en midden in de vlakte, waar de oórlog vier jaren heelt gewoed, hebben de Vlamingen een toren opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten. Ieder jaar trekken duizenden naar deze plaats, waar zij het offer van de Vlaamscbe soldaton gedenken en tevens voor de Vlaamsche eischen deinonstreeren. De belangstelling was dit jaar als nimmer tevoren. Een klein iucideut verwekte een achttal Hitlerianen, die in uniform naar de plechtig heid waren gekomen. Een verbluffend staahje van activiteit werd ge demonstreerd in Borgotaro (I'alië,. Daar werd een nieuwe brug in den spoorweg 1'arma-Spezia, lang 350 M. en wegende 1350 ton, gelegd in 22 minuten tijds. Keu internationale trein wijdde de nieuwe brug in, onder het gejuich vaD de werklieden, waarmede de talryke toeschouwers en ook de reizigers in den trein spoedig instemden. Men maakt het da Spaanscho regeering lang niet gemakkelijk. Ze acht zich verplicht legermanoeuvres te houden in het opstandige Baskenland. Ze voert een verwoeden strijd tegen de Kerk de verorde ning inzake de eigendommen der kerk gaat zelfs zoover, dat notarissen geen contracten, waarhij een kerkelijke instelling party is, mogen aanvaarden en ten slotte komen er nog zeer ernstige berichten uit Marokko. De bekende leider in den opstand iu het Rif tegen het gezag van Frankrijk en Spanje in Marokko, Abd-el-Krim, zou ontvlocht zijn van hel eiland Reunion. waar hij gevangen zat. Het Spaansche bezettingsleger in Marokko is volkomen gedemora liseerd. De Spaansche soldaten moeten aan de inboor lingen zelfs wapenen hebben verkocht, terwijl Marokko een broeinost is van communistische propaganda. De kansen voor Abd-el-Krim zouden dus niet slecht zijn. Mauneer je iets doet, doe het dan maar goed. Zoo dacht ook een bende dranksmokkelaars in New- York, die op de binnenplaats van een gebouw van zeven verdiepingen, nog wel nabij den zetel van de drankbestrijding in New-York gelegen, een geheime stoke ij hadden. De politie kon niet minder dan 74.000 Liter alcohol in beslag nemen, vertegen woordigende een waarde van moer dan een millioen dollar. Er wordt in Amerika, ondanks het verbod nog heel wat opgedronken. Dal blijkt hier wel uit. BINNENLAND. 8 40579 Eenige jaist gekozen cijfers geven vaak een duidelijker overzicht dan honderd bescboawingen over de malaise. Hieronder geven wij eeD staaltje van de noteeringen vau enkele belangrijke pro ducten op de beurzen, waar deze bet meest ver handeld wordeo. De cijfers spreken voor zichzelf. Noteering op 19 Ang. van het jaar. 1928 1929 1930 1931 Tarwe 147% 144% 103% 61% Maïs 91% 103 94% 42% Suiker 2.27 2.04% 1 18'/2 1.39 Koffie 15.90 14.35 6.21 4.86 Katoen 18.85 18.75 11.25 6.50 Petroleum 3.02% 3.12% 1.95 1.55 IJzer 19.95 20.89 19.39 17 89 T.n 2.12% 2.10 1.35% 1.14 Koper 62 5 74% 47% 32 Rubber 9«/„ lüV10 4"/ls 2s/„; oud 84.11 84.11 '/2 84.117, 84.11 ZiWer 273/, 16»/,, H"/j6 Slechts eéo arukel heelt zijn prijs fcoouen bt- honden. Het gond. Eu dat spreekt vanzelf, want de prijzen zijn in good uitgedrukt. De overige artikelen maaktec in drie jareu een prijsdaling mee, die werkelijk ontstellend i*. Vergelijk maar eens de cijfers van 1928 met die van 1931. Slechts ijzer heeft zich nog eeuigszins staande kuDneu honden. In hoeverre hier nog de oorlogs industrie op heeft ingewerkt, is een vraag, die niet zoo een, twee, drie te beantwoorden is. De groothaadelsprijzen zijn dus sterk gedaald. Volgt hier uit, dat de consument de massa der bevolking bedoelen wij - deze artikeleu nn ook zooveel goedkooper krijgt?? Volstrekt niet. Het is een bekend verschijosel, dat de klein handel slechts uiterst langzaam volgt. Er zijn veel te veel menschen werkzaam aU kleinhande laars, hetgeen voor een belangrijk deel zijn oor zaak vindt ia de groote weikelooshtiEeo werkelooze, die maar over eenige contauteo bezit zet een winkeltje op. Bijgevolg wordt het afzet gebied voor iederei: winkelier kleiner en de winstopslag op ieder artikel groot en grooter naarmate do prijzeo dalen. Daardoor wordt de de consument doorgaans van een daliug van den groothaodelsprijzen niet veel wijzer. Dit geldt Diet slechts voor Nederland, het verschijnsel is internationaal. Dhr Theuois, voor zitter vaD de Internationale Kamer van Koop handel, gaf in zijne openingsrede op hel coogres te Washiogtoo hierover eenige belangwekkende cijfers. Gedurende het jaar 1931 daalde de: Grootbandelspriizen en de kleinhandelsprijzen met: Frankrijk 15 31 pCt. mït 8.77 pCt. Doitschland 12.29 11.43 Engelaud 17 81 1133 Nederland 20.74 5.84 V. S. 17.19 13.16 Zwitserland 15.80 5.10 België 17 50 4.25 Italië 18.00 9.96 Hierait ziet U duidelijk, dat slechts in Dnitschlaod daling van groot- eo kleinhandel gelijkeu tred met elkaar hielden. En dat, wat dit betreft, Nederland er het slechtste aan toe is. De groothaadelsprijzen daalden hier met 20, 74, de kleinhandelsprijzen met slechts 5.48%. Toch valt het niet mee een einde aan dieu oogeweuschten toestand te makeu Daarvoor zijn blijkbaar Musrolini's of Stalin's noodig. Nog steeds zijn de gemoederen niet tot rnst gekomen geen dag ga.it er voorbij, dal niet de een of ander zijn orerkropt gemoed meent te moeten luchten. Wat nu echter het ergste is: Dr. Bendien zelf schijnt zijn zennwen niet meer meester te ziju. Per vliegmachine is uit Enge land en Duitschiand assistentie gekomen. Een 64-jarige man, leider van de Friesohe Jeugdkampen, is Giethoorn gearresteerd we gens het plegen van homosexueele handelingen met een aan zijn zorgen toevertrouwden 18- jarigen jongeo. Reeds eenigen tijd werd vermoed, dat hij zich aan dergelijke handelingen schuldig maakte: bij werd door de politie op heeterdaad betrapt. De jeugdbeweging wordt door zoo'n geval wel zwaar getrolfeo. Een slechte leider kan meer bederveo dau tien goede kannen goed maken. Ex-koning Alfonso, reizende onder den naam van Don Toledo, heeft ons land met een kort stondig bezoek vereerd. De gewezen vorzt maakt met bet gewezen stoomschip Viceroy of India een p leizier reis Daar Scandinavië en op den terugweg heelt de boot Rotterdam aangedaan, waarvan door deo onttroonden vorst geprofiteerd werd om hier en daar eens een kijkje te gaas nemen. Het coDtact ttmeten AY.R.O. en regeering werd hersteld, nadat de omroepvereeniging baar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1