IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Kf NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Jo. 2425 Vrijdag 21 Augustus 19.31. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer vjtfïll 3 Transpireerende Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ■ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,37®, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELER INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 177a ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsverminderinf. PUBLICATIES. NU De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Dinsdag 25 Augustus 1931, des namiddags l<> n" een openbare vergadering van den Raad belegd. Pun'.en van behandeling logekomen stukken: Vaststelling eener verordeniug op liet georgani seerd overleg. Verlenging der heffing van opcenten op de ge- meeniefondsbelasting voor 1932/33. Verlenging van de uitgifte van grond in erfpacht voor de nuodslachtplaats. Verkoop van bouwterrein. Aanbieding der begrootingen voor de gemeente, de bedrijven en het gemeeutelük-armbestuur voor 1932. Tholen, 19 Augustus 1931. 18 Gegadigden voor het drukken vaa reclame op ogkaanjes kunnen vóór 28 dezer zich in verbin- ng stellen met het gemeentebestuur van Tholen. Inlichtingen zyn ter secretarie te bokomen. 5 lllA/ 7pniliA/P»1 komen tot rust, kal- UW LGIIUWCII meeree en worden daarby tevens gesterkt door gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apolh, en Drogisten 7 40559 BUITENLAND Van alles te veel. Er is een nieuwe ramp over de wereld ge- omen, het jaar 1931 zal een buitengewoon Dieden katoenoogst opleveren. De oogst wordt tschat op 15 millioeu baleo. Deze gevoegd bij 9 ld11 lioeo baleo, welke nog van de vorige I» ogsten voorradig zijn, geven een hoeveelheid tl iwe ka oen voldoende om aan de wereldbehoette io twee jaar te voldoen. Een geweldige prijs- iling is natuurlijk het gevolg geweest van deze JgstBchattingen. New-York noteerde 8 August os Hom nog 8,05, 10 Aug. niet meer dan 6,90 o dat tegenover een prijs van 17,30 op 2 Jan. 980! De United States Federal Farm Board eelt thans plannen niet minder dan het derde in den Amerikaanscheu katoenoogst te vernie- gen. Eenige maandeu geleden wierp de Brazi- aansche regeeriog ettelijke tienduizende balen olfie in zee. Er is een teveel van allesvan raan, van soiker, van robber, vau katoen en wat al niet meer. Fabrieken worden gesloteD, lom werkeloosheid. Somber zijn de vooruitzichten »u deu komenden winter. et Pruisische referendum. Wauneer men dan in het oog noodt, dat Ig conomie en politiek ten nieuwste met elkaar in arband slaan, dao verwondert men er zich niet ter dat het politieke leven allesbehalve gezoud Wel is de actie van fascist en commnuist de Pruisische regeering ten val te brengen nodgeloopen, maar de partijen die thaos de verwinning behaalden zijn toch allesbehalve ge- ^•1. «Staart u dus niet blind op den uitslag de volksstemming in Pruisen", verklaarde b leider van de Duitsche sociaal-democratie reitscheid in een onderhoud met een verslag eer van het „Volk". Eu hij voegde er veel eleekeoetid aan toe: „Een volksstemming is bij DOg nooit geslaagd, ook onze eigen volks- «raming niet voor de onteigening van de voor- lalige vorstenhuizen. Het is niet zoo gemakke- jk om de menschen naar de stembus te krijgen de partijen, dte het parool uitgeven van thnis Mlijven heboen al bij voorbaat geen geringe kans d te winnen". In dit licht bozien, is het door ncisteu en communisten verzamelde stemmen- «otal al bijzonder groot te noemen. Ie meenlng van dr. Vos. Onder deze omstandigheden verwondert men zich niet over, dat de geldbezitters eemgszins oiverig zijn aan Dnitschlaod credieten te ver rekken, dan wel verleende credieten te cooti- «eeren. Toch zijn er gelukkig maar altijd nog lenschen, die den toestand in Uuitschlaud niet io somber inzien. Ouder deze bevindt zich het btnle kamerlid dr. Vos. Hij maakt een studie- ris door Duitschlaud en doet daarvan verslag in Bet Vaderland". De economische toestand van "ze oostlijke buren Doemt hij weliswaar niet oustig, doch tevens „stellig beter dan io Eoge- 'od en zelfs niet slechter dan ten onzent eu 'j belooft deze bewering met cijfers en beschon- 'agen te znlleu staven. Wat men cijfers al niet lezen kanl -t 'b toestand in Engeland. I Dat de economische toestand in Engeland alles Ailre rooskleurig ir, i. zeker. Kegelied eens werkplaats van de Wereld, ondervindt zware rotie en gaat zwaar gebukt ouder del werkeloosheid. Ook zijn positie van fiaaotieel middelpont der wereld is danig verzwakt. Met kunst en vliegwerk moet de begrooting sluitend gemaakt worden, waarvoor de vorming eeuer nationale regeeriog een regeering gevormd nit Laboor, conservatieven eo liberalen wordt overwogen. Of daarmede de zaak gered ie? Wil Engeland niet alle oootröle over de geldmarkt verliezen het goud vliegt de grenzen over dan is het verkrijgen eener slniteude begrooting noodzakelijk. Men kao er dao nog wel van ver zekerd zijn, dat alle pogingen om daartoe te geraken, zuilen worden aangeweud. Wie zal het gelag betalen? Een voorbeeld. Het bekende liberale orgaan „Manchester Goardiao", dat ook door vele Nederlanders ge lezen wordt, vermeldt een treffend staaltje vaD den nood in Wales. Nog nooit werd er, sedert den oorlog, in de kerken en kapellen van bet mijodistrict Rhos in Wales gebeden als de vorige week. Dit district van 12.UU0 inwoners leeft geheel van de miju Hafod. De vorige week kon digde de directeur aan, dat 2000 mijuwerkers moesten worden ontslagen wegens gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf. Daarop werden in de 25 kerken van het district extra bidstonden gehouden, waarin gesmeekt werd om de ramp af te wenden od een verzoekschrift aan de di rectie werd overhandigd om het beslnit nit te stellen. De arbeiders waren er van overtuigd, dat betere tijden in aantocht zijn en «dat de directie later dankbaar zal ziju wanneer zij ge> hoor mocht geven aan de wenschen van 12.000 inwoners vau Rhos en van alle mijuwerkers die in üw bedrijf werken." De Russische reis van Bernard Shaw. En bij al die malaise over de gebecle wereld, komt ons dq Bernard Shaw vertellen over al bet goede in het Sovjet-paradijs. Kritiek kon niet uitblijven en ze kwam, met in de laatste plaats van zijn politieke vrieuden. Zoo schreef de „Daily Herald", het orgaao van Labour, onder meer het volgende. „Shaw, die van kinds been af een rebel is geweest komt thans openlijk nit voor zijn liefde voor de onderdrukking. De schildwacht voor de vrijheid is overgeloopeu naar het kamp van de onderdrukkers. Voor het eerst bespot hij de democratie. Zijo bewondering voor de dictatuur is vol van hartstocht. Gedurende zijn reis van negen dagen in Rusland is Shaw bewierookt en hij is gevallen. Dat komt, omdat hij oud wordt. Shaw beschikt niet meer over de qnaliteiteo, die de verdedigers van de democratie van hem verlaogen. Immers de democraat moet geduldig en ootmoedig genoeg zijn om zichzelf op den achtergrond te bondeo, wanneer hij in de minderheid is. Shaw is ongeduldig geworden en vraagt hoonend, waarom (fe dwazen niet even ver zien als hij. Shaw is in de armen geloopen van de dictatnor en op zijn beurt een politieke tyran geworden". Daar kan de heer Shaw het voorloopig mee doen Spoorwegongelukken. De opsporingspogingen van de misdadigers, die den trein Basel'Berlijn lieleo derailleereo, leverden nog gern resaltaat op. Ook is men er nog niet achter, wie de bornmeD plaatste in den trein vau Weeoen naar den Balkan. En reeds is er redeo eeu nieuw onderzoek io te stellen Posscbeu de stations Hintersberg eo Goes ont spoorde de internationale trein Rome—Weenen, Twaalf dooden lagen in een coupé vau slechts twee meter breedte opeengehoopt. Door het uil- stroomend gas, wareu de lijken geheel zwart geworden. Ierland. In Ierland spookt bet weder. Om een betoo ging van Orangisten iu Noord-Ierland te yer- ijdelen, lieten de republikeinen een brog op blazen en spoorwegrails vernietigen. Dat gaat daar maar zó<5. os TiËnö*gIp BINNENLAND. Tiendaagsche veldtocht. Hier en daar werd de Tiendaagsch veld tocht herdacht. In den Haag legden vertegenwoordigers der vier officiersver- eenigingen een krans op het standbeeld van Koning Willem II, terwijl aldaar ook de fascisten eenige activiteit aan den dag legden. Het feestvieren zit de Nederlanders nu eenmaal in het bloed. En dat kwam o. i. ditmaal bijzonder goed uit. Veel uiter lijk vertoon had wellicht kwaad bloed kunnen zetten. En er is momenteel genoeg brandstof in de wereld om licht ontvlam bare naturen in lichtenlaaie te zetten. De Limburgsche tocht van de „Dageraad." Daar is b.v. de Limburgsche tocht van de „Dageraad". Het is natuurlijk kinderlijk te meenen, dat deze actie voor de vrij denkers eenig effect zou hebben gesorteerd Eer het tegendeel is waar. Ze heeft de Limburgsche Katholieken wakker geschud en aanleiding gegeven tot eene krachtige tegenactie.Welke luneste gevolgen de Dage- raadsactie bij onvoldoende maatregelen der regeering zou kunnen gehad hebben werd ons duidelijk bij het lezen van het bericht dat de burgerwacht eener platte landsgemeente bij de regeering geprotesteerd heeft tegen het innemen van de aan haar leden verstrekte geweren, terwijl volgens haar zeggen de leden van de „Dageraad" in het bezit van wapenen werden gelaten. Het is aan gerechten twijfel onderhevig of zonder de regeeringsactivileit de propa gandisten der vrije gedachte er zonder kleerscheuren zouden zijn afgekomen. Hoe het niet moet. Wanneer dus hulde moet worden ge bracht aan onze regeering voor het door haar getoonde inzicht, ook door degenen, die van meening zijn, dat het veel beter ware geweest wanneer de met zooveel bombarie aangekondigde tocht ware ver boden, rest de vraag, of dan Limburg voor andersdenkenden geheel afgesloten moet blijven. We weten maar al te goed, dat dit voor velen een vraag van belang is en dat ook vele niet-Dageraad-menschen zoo gaarne eens een aanval op dit bolwerk van katholicisme zouden willen doen. Een on bloedige wel te verstaan. Zou het zoo luidt ons antwoord, niet veel beter zijn dat gezocht werd naar mogelijkheden om de Nederlandsche bevolking te verbinden dan dat steeds den nadruk wordt gelegen op hetgeen haar scheidt? Vooral in den tegen- j TOrtnpnirrün fnrl H n non vnnr Honanan willen weten, hoe zoo'n maatregel hier in Nederland werd ontvangen. De Koloniale tentoonstelling* Dinsdagmiddag 4 uur heeft de opening plaats gehad van het nieuwe Nederlandsche paviljoen op de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs. O.M. waren aan wezig Dr. D. Fock. voorzitter van het Ned. Comité, Jhr. de Jonge, gouverneur-generaal van Ned. Indië, minister de Graaf, Jhr. Beelaerts van Blokland, Jhr. Loudon, Ned. Gezant te Parijs, Mr. Paul Renaut, minister van Koloniën van Frankrijk, maarschalk Lyauty en vele anderen. Mr. dr. Fock hield de openingsrede, waarin hij allereerst de historie memo reerde van dit nieuwe paviljoen. Spr. dankte allen, die zoo energiek hadden meegeholpen om dit paviljoen in zoo korten tijd op te bouwen. In 't bijzonder dankte Spr. de Koninklijke familie voor haar krachtige medewerkiug. Hierna voerde nog het woord Jhr. de Jonge, maarschalk Lyoaty, de heer Paul- Renaut, en ten slotte Jhr. Beelaerts van Blokland. Des avonds had een diner plaats in het paviljoen van Indo-China. Aan dit diner heeft minister Renaut aan minister Beelaerts van Blokland hel grootkruis van het Legioeu van Eer en aan Jhr. de Jonge de Ster van Groot-Officier van dat legioen overhandigd. Eigenaardige verkiezingen. Bij de verkiezingen voor het college van gedelegeerden uit den Volksraad in Ned. Indië schijnen rare dingen te gebeuren. Van verschillende zijden hoort men, dat het hierbij niet gaat om principes, maar om het baantje, dat een minimum van f 1000 per maand oplevert. Een en ander bracht den heer van Lonkhuizen, die in de Volksraad zitting heeft voor de Christe- lijke-Staatkundige Partij, er toe voor te stellen het geheele college maar af te schaffen. Bezoek van William Hoarst. Vermelden wij nog, dat ons land bezoek woordigen tijd. En dan, voor degenen die kreeg van een Amerikaanschen kranten- hiervan niet willen weten- de Katholieken j koning William Hoarst, die tot de rijkste zelf zien in eene actie gelijk die van „De en machtigste mannen van de U. S. behoort. Dageraad" in het geheel geen gevaar komt, j Hij is in het bezit van meer dan twintig gelijk het weekblad „De nieuwe Eeuw" kranten er. de publieke opinie in de Ver schreef, het gevaar voor de katholieken eenigde Staten wordt voor een niet gering niet van buiten maar van binnen. Een j gedeelte door de Hoarst pers „gemaakt", slechte katholieke werkgever sticht voor de katholieken meer onheil dan honderd Dageraadacties. Hartjesdag. In Amsterdam werd op de gebruikelijke wijze „Hartjesdag" gevierd, üp de gewone wijze d. w. z. er werd weer een massa vuurwerk afgestoken. Op zichzelf beleekent dit niets, maar wie op Hartjesdag wel eens in Amsterdam geweest is, weet dat dit afsteken niet veel minder beteekent dan een aanval op het publiek, 't Verwondert iemand dat er op zoo'n dag nog zoo weinig ongelukken gebeuren. Bovendien heeft men dan nog de twijfelachtige aardigheid waar mogelijk brand te veroorzaken. Ook dit jaar weer moest de politie verschillende malen krachtdadig optreden. Eindelijk. Eindelijk dan is de staking aan de Cha- mottefabriek in Geldermalsen opgeheven. Ze heeft niet minder dan veertienmaanden geduurd en 't komt ons voor, dat tenslotte eigenlijk niemand meer wist waarover de kwestie in oorsprong liep. Slechts wrok blijft over en dat zal bij deze staking wel bijzonder het geval zijn, doordat zij aan leiding gaf tot schietpartijen, zelfs tot het albreken van het huis van een werkwillige Het groot nut der verplichte arbitrage" treedt bij zulke gevallen wel bijzonder sterk aan den dag. Iets over de radio. De Canadeesche regeering die veel in vloed op den radio-omroep uitoefent heeft eene verordening uitgevaardigd, dat ge durende den zendtijd van 19.30 tot 24 uur wekelijks niet meer dan 3'/2 uur grama- foonplatenmuziek mag worden gegeven. Voor den overigen zendtijd van den dag bestaat de verplichting, dat een zelfde gramafoonplaat niet meer dan eenmaal per dag mag worden gespeeld, ,'t Is om de werkeloosheid onder de musici te bestrijden en om de muziek-appreciatie niet in ge vaar te brengen* We zouden wel eens Sensatie is het eerste en laatste parool van dezen krantenkoning. Hij weet zijn lezers op alle mogelijke wijzen een sensatie te verschaffen, ook al komt hij daarbij in botsing met wet of autoriteit. oksels en voeten behaudele meu met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel daarvoor. II 40558 Purolpoeder kost 45 eu 60 ct. per bus en ia evenals Porol, verkrijgbaar bij Apotb. eo Drogisten. THOLEN, 21 Augustus 1931. IJlt de Oude Doos. REIJMERSWaLE. Uit den aard der zaak trekt onze oude zusterstad, in de golven van de Schelde verdwenen, veelal belangstelling en geen wonder, dat alle* wat omtrent de stad werd of wordt opgediept uit de oade archieven gaarne wordt gelezen. De oude geschriften van Erme- rius en bet boekje van Geluk vooral geven io dit opzicht veel, maar ook anderen, o. m, van Visvliet, gaven over Reijmerawale veel ten beste. De laatste voegt aan de opgave van Ermerinr, die uiet zooveel zegt over de uiterlijke gedaante der stad en meldt stadhui kerk, twee kloosters, een cijuahuieje en een w,.ag, toe, dat er eeu Gasthuis eo Arm- of Heiltgeuhuis, een bal, een nederhal, een stadsherberg© of bierbrouwerij, eeu siadswaterpot, eeu watermolen, onderscheidene korenmolens, zet poorten en de uavolgende open bare pleinen eu straten, t, w de Markt, de Heerenstraat, Hoogstraat, Benueustraat, Brug straat, Smtdsstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Maarstraat, Stoofsira&t, het Moleuslob eo de Kaai. Tol 1450 waren de buieen met stroo be dekt in dat jaar werden aan de stad eenige vrijheden verleeud door Philips den Goeden, maar tevens de verplichting opgelegd huu ge- boa wen met pannen eu leien te beleggrn. Een hevige braud had toen veel huizen en 6 zoot- keeteu iu vlammen doeu opgaan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1