IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Stukloop, NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. So. 2424 Vrijdag 14 Augustus 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, Si Maartensdijk, Slavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer IL Hierop letten W van Huid en Voeten Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37* franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. Ons Plantsoen. Een onzer lezers was zoo vriendelijk een eschrijving te geven van de boomen en heesters, die wij in onzen Stadstuin antrelfen. In het volle vertrouwen hier- ïede den velen Natuurliefhebbers een inoegen te doen, wordt dit artikel aan e VThoolsche Courant" afgestaan. Bij de Oud-Vossemeersche Poort gaan ij onze Boschjes in en zien terstond het 4Ui|ak Aucuba's met hun mooie gevlekte laderen, die in den winter hun roode issen vertoonen. Langs den waterkant en wij een paar Treurberken, afgewis- ild door een paar kastanjeboomen en lidden op het gazon 'een kleurvak van inge heesters, in het midden beplant met 8 mooie bloeiende Althaea, een witbe- rakl aarde plant, die 0,5 M. wordt, terwijl de uitenrand beplant is met de Philadelphus i langs den rand van het gazon met latanen, afgewisseld door Eschdoorn en m vak Abeelstruiken met hun zilverblad. In de nabijheid van een groep Italiaan se populieren treffen wij zoowel een merikaanschen eik, als een Hollandsche ndeboom, een Esch en Inlandschen eik in. In het z.g. nieuwe gedeelte een aantal puine beuken, afgewisseld door den brui- for en Hazelaar, die als sierplant wordt ge- sveekt. Een mooie spar of den in de 'no abijheid van een Magnolium, die ook aDf el Tulpenboom wordt genoemd. Van de axisnaaldboomen is*de eenige vertegen- oordiger dezer groep de Taxus baccata, nringd door heesters met zilverbonte en uingetinte bladeren. Voortwandelend in de schaduw van rare Iepenboomen langs de Mahonia's, m welke in het voorjaar de mooie, de bloemen het oog bekoren en in den irfst de blauwe bessen, langs struiken in den Gouden regen, eenige tamme istanjeboomen, den groenen hazelaar, er een paar Inlandsche eiken, daar weer n groene beuk, bereiken wij den molen m Dorst. Eenige berken, een paar Lijster nen, hier en daar een Acacia, een groepje zenboompjes, een paar vakken met bloei- ide heesters, een vakje groen blijvende iesters, b.v. de hulst, eenige soorten icuba's en een paar treurwilgen zorgen tor de verscheidenheid. Bij de Oudeland- he Poort zullen ons de struikrozen be- I iren en staan wij even s^il bij een vak, t winter en zomer groen blijft. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Poedars eD tabletten zijn alléén 0Cht, als de verpakking voorzien is van den oaam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert IJ de echtheid. 8 40547 Aanleg van electrische huisinstallaties. Zooals onze lezers oit eene advertentie, voor wende in dit nummer, zal gebleken zijn, ;den door de P. Z. E. M. voor de inwoners de gemeeDte Tholen complete electrische iiinstallaties beschikbaar gesteld, waarvan de taliog verrekend wordt in maandelijksche kleine dragen (varieereod van 18 tot 50 cent). Men zon deze wijze van verrekeniug o. m. noen vergelijken met de veelvuldig toegepaste jte van verrekening der koopsom eener woniog, •U itbij de bewoner, ook meestal maandelijks, zeker bedrag betaalt, waarin interest zoowel aflossing is begrepeo. De wijze van verrekening der door de P.Z.E.M. gelegde electrische huisinstallaties wijkt daar- echter o. ro. in dit opzicht af, dat, indien betrokkene aan maandelijksche bedragen en verbruik van door de installatie betrokken ctrischen stroom tezamen een bedrag van 00,zal hebben betaald, de installatie in vollen eigendom overgaat. De installaties worden in 4 grootten beschik- »r gesteld zij worden hieronder genoemd en bedrag, dat men per maand er voor heeft betalen, staat voor iedere installatie er bij. De bovenbedoelde grootten en bedragen zijn W2 lichtpunten en 1 stopcontact 18 cent. 8 lichtpunten en 1 stopcontact 26 cent. 4 lichtpunten en 2 stopcontacten 35 cent. 5 lichtpunten en 2 stopcontacten 50 cent. Om eens een voorbeeld te noemen wenscht m 4 lampen en 2 stopcontacten in zijn woning, betaalt men daarvoor elke maand een bedrag 35 cent. De prija van den electriaohen stroom voor de gebruikers van zulke ïnstallatiëo illde als voor degenen die niet van zoo'n g italUtie gebruik maken. De bedoelde installatiën worden compleet aan gelegd, d. w. z. men krijgt een installatie in huis, waardoor men zonder meer eleclriciteit kan betrekkenvanaf de hnisaanslniting tot schakelaars, stopcontacten en lampen toe, wordt alles beschikbaar gesteld. De lichtpanten bestaan oit eenvoudige snoerpeodels met bijbehoorende kapjes en gloeilampen. Indien geen snoerpendel met kapje en gloeilamp behoeft te worden ge leverd, bijvoorbeeld doordat de a.s. verbruiker een gaslamp heeft, die hij voor electrisch licht laat inrichten of indien hij zelf een electrische lamp koopt, ontvangt de aanvrager der instal latie gratis een electrisch strijkijzer. De plaatsen van de lichtpanten en stopcon tacten worden door de P.Z.E.M. na overleg met den toekomstigen verbruiker vastgesteld. De onderlinge afataud er van zal niet meer dan 8 Meter bedragen indien deze afstand grooter zou moeten zijn, dan wordt de meerdere lengte door den a.r. verbruiker direct vergoed. De installatie zal jrin zicht'' worden gelegd, d. w. z. zij zal niet achter hout, muren enz. verborgen worden aaogebracht. Indien een verbruiker eenigen tijd een instal latie in gebruik heeft, het bedrag van f200, san stroomverbruik en maandelijksche betalingen oog niet bereikt is en hij toch direct eigenaar van de installatie zoo willen wordeD, kaü hij deze overnemendan wordt op den totalen prijs der installatie een vermindering toegestaan die berekend wordt met inachtneming van den tijd, gedarende welken reeds voor de installatie is betaald geworden. Er worden door de P.Z.E.M. geen buisiustal- latiën aangelegd, waarvan het aantal lichtpunten en stopcontacten afwijkt van dat van een der bovengeooemde vier soorten. Ook wanneer de a.s. verbruiker, indien hij een grootere installatie zou wenscbeo, de meerdere kosten zelf zou willen betaleo, wordt tot aanleg van zulk een grootere installatie door de P.Z.E.M. niet overgegaan. Wel kan meD, indien men een grootere instal latie wenscht, deze voor eigen rekening door een installateur laten vergrooten. Zooals nit de advertentie blijkt, wordeo nadere inlichtingen gaarne en zonder de minste ver plichting verstrekt door de N. V. Provinciale Zeenwsche Eleclriciteits-Maatschappij te Middel burg of door den heer H. Minkema, Haveoplein A 317 te Zierikzee, of door den districtsmonteur J, Frar^iys te Oad-Vos3emeer. Aanvragen om aanleg van de bedoelde instal latiën (hnurkoop-installatiën genoemd) knonen aao een der bovengenoemde adressen worden gezonden. Advertentienvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. het niet noodig. Wij hebben een gemeente ontvanger die wel op de dubbeltjes past en wij doen de controle en dan is er nog een onver wachte coDtrole van Ged. Staten. Als deze kwam was altijd alles in orde bij oozen gemeente ontvanger. Geen halve cent die niet verantwoord was. Hij is er dan ook voor het niet te doen. Dhr Vroegop zegt het gaat niet over de persoon, maar over de zaak. Met alg. st. wordt besloten voor den woning- dienst voor 1930, deze controle te laten doen, maar voor de gemeente wordt het niet aange nomen. Voor waren de heeren Qaakkelaar en Vroegop. Aan de.orde komt onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden. Tot leden van de commissie van onderzoek worden benoemd de heeren Quakkelaar, Hage en Vroegop. De vergadering wordt geschorst. Na heropening der vergadering zegt weth. Quakkelaar dat bij adviseert tot toelating. Weth. Hage is daar niet voor. Dhr Vroegop had beter gevonden dat de voor zitter de vergadering gesloten had, zoodat de commissie evec bad kannen onderbandelen. No is er geschorst eo heeft de commissie niets kannen zeggen. Hij gaai; echter ook niet mee om alle leden toe te laten. Wat betreft de heer Gelok als voorzitter van het alg. armbestuur, daar is geen bezwaar tegen, maar art. 25 zegt dat ambtenaren van de gemeente GEMEENTERAAD. ST-MAARTENSDIJK, 7 Augaslos 1931. Voorzitter Burgemeester J. J. Polderman. Secretaris de heer J. E. B. Meloen. Aanwezig alle leden. De notalen der vorige vergadering worden voorgeleeen en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stokken: Eenige missives van Ged, Staten betreffende goedkeuring raadsbesluiten. Van den voorzitter van het Ceutraal stem bureau dat de beer Koopman zijn benoeming tot lid van den raad aanneemt. Proces-verbaal van kasopname bij den gem.- ontvanger. Deze stokken worden voor keooisgeving aan genomen. Van de Firma Noordhuizen dat zij in dank hebben ontvangen de bestelling voor schoolbanken. De heer Vroegop vraagt hoe of het onderzoek in Tholen ie afgeloopeD. Weth. Qaakkelaar antwoordt dat het monster niet was overeenkomstig de geleverde baukeo. Ook kon men dadelijk zien dat ze niet zoo goed waren, Weth. Hage bevestigt dit. Van den Minister van Arbeid dat de winkel sluitingswet 1 Maart 1982 in werking zal treden eo dat de goedkearing van de verordening daar voor uiterlijk 1 October moet zijn ingediend. Van Ged. Staten betreffende uitzetten van gelden. Van het centraal bnrean van verificatie be treffende de controle der gemeente-rekeningen. Dhr Nelisse meent dat deze gemeente daar niet voor in aanmerking komt. Het kost weer centen en wij kannen het best zelf doen. De voorz. antwoordt datde tegenwoordige administratie zoo uitgebreid is, dat het wel aan beveling verdient. Dhr Vroegop is ook voor goq.de controle. Dhr Koopman zegt de gemeente zit slecht bij kas en steeds komen er uitgaven by, men koiht tenslotte op zoo'n hooge last dat men er nooit meer uitkomt, bij is ook afkeerig dit te doen. Wetb. Hage merkt op dat voor bet woning bedrijf dit noodig is. Voor de gemeente acht bjj of vrouwelijke ambtenaren wier eebtgenoote tot lid van den raad zijn gekozen geen lid van den raad kannen zyn. Na is de vrouw van Van Dienst ambtenares der gemeente. Als zij nu met de armenpraktijk belast is, dan mag bij wel lid van den rsad zijn, maar daar bij niets weet van een instractie zoo kan bij op bet oogenblik niet meegaan om van Dienst toe te laten. Ged. Staten moeten dit dan maar nitmakeD. Hij beeft bewijs dat bet Weezenarm- bestunr betaald heeft aan de verloskundige voor een armlastige f 10. Nu is hij maar een dom mensch maar hij meent dat als er armeopractijk is, dat dan de arme meoschen voor niets worden geholpen. De voorz. vraagt wie uitmaakt wie armlastig is, het hoofd der gemeente of een lid van het armbestuur. De heer Vroegop acht diegene armlastig die van de armen bedeeld worden. De dochter van Beeke is erg genoeg van baar geboorte af van de armen bedeeld en tot op heden ontvangt ze nog, eu hij weet zeker dat er f 10 voor betaald is, dat bewijs heeft spr. in zijn zak en dat is dan geen armenpraktijk. Hij is er dan ook voor van Dienst op het oogenblik niet toe te laten. De voorz. vraagt nogmaals wie uitmaakt wie er armlastig is. Dhr Koopman zegt heel de gemeente weet dat de dochter van Beeke hulpbehoevend is eu vraagt dan om te zeggen wie er armlastig is. De voorz. antwoordt dat er dan ecu briefje voor op de secretarie moet worden afgegeven Dbr Vroegop zegt dus er zijo geen arme menichen. Dbr Nelisse zegt dat de iostroctie voor hem geen waarde heeft, waot daar staat nog in van een salaris van 350 en zij ontvangt f 900. Weth. Hage zegt dat bij hem de kwestie is over de armenpraktijk. Wij hebben reeds in de couranten vau verschillende gevallen kunnen lezen eu laten wij het nu ook aan Ged. Staten over laten. Dhr Vroegop zegt dat hem te doen is deze zaak eens op te ruimeD. Voor de armenpraktijk worden de menschen voor niets geholpen en dit is nimmer gebeurd. Hij wil dit uit de voeten hebben. Het gaat hier niet om den petsooo, maar om bet recht. Dhr KoopmaD vraagt nogmaals of de voor zitter precies wil zeggen wat armeopraktijk is. Dhr Vroegop zegt dat er indertijd een wijzi ging in de instructie gemaakt moest worden en dat keurdeu Ged. Staten niet goed omdat meD een ambtenaar niet aao banden mocht leggen, dit betrof juist bet gedeelte omtrent de armen praktijk, want daD moest dit vau de gemeente betaald worden en dat was dan f 6. Dhr Koopman weet dat de dokter personen gratis heeft gebolpeu. De voorz. antwoordt dat voigeos art. 15 zij in aanmerking komen waarvoor een brielje van de secretarie is afgegeveD. De geneeskundige bulp komt dan voor rekening van de gemeente. Dhr Koopman zegt als men de instructie nagaat moet men alles weteo. Maar die men schen spreken hemelboog voor de armen ea du laten ze de armsten van de armsten betaleD. Ais men altijd zoo voor de arme menschen op komt, zon dit niet moeten. Maar het is alles vanU, maar niets van mij zelf. Het is verschrik kelijk dat menschen die in het armenhuis zitten, dat die moeten betaleD. De voorz. merkt op dat er geen briefje is ingekomen. Dhr Vroegop vindt dat de verloskundige daar dan op had moeten wijzen en de menschen moeten zeggen gaat naar het gemeentehuis. Weth. Qaakkelaar is voor toelating. Hij heeft er zelf ook al eens aan meegewerkt om iemand niet toe te laten eo hg zal zich er nu voor wachten om weer de koos op den kop te krijgen, want dat krijgt men vaat weer. De voorz. adviseert om alle leden toe te laten. Met alg. st. wordt besloten de bh. Qaakke laar, Hage, Vroegop, Geluk, Nelisse en Koop man toe te laten en met 1 tegen 6 st. wordt besloten de heer van Dienst Diel toe te laten. Vóór wetb. Qaakkelaar. Aangeboden worden de rekening va^^e ge meente met een nadeelig saldo van f4u2.37 en van het Weezen-Armbesluur met een batig saldo van f614.04. De3e rekeningen worden in handen gesteld van een raadscommissie. Aan de orde komt het hondeo van een land- bonwhuishondkuude cursor. De voorz. zegt de laatste vergadering is men tot de conclusie gekomen dat dit overtollig zou wezen. De Z.L.M. heeft echter niet stilgezeten en heeft een conferentie aangevraagd met B. en W. en deze is gehoudeD, waar de zaak nader is niteeugezet en er zijn heel andere denkbeelden naar voren gekomen. Deze corsns zou des Zater dags gegeven worden eo een enkele maal Woeop- dagsmiddags er zou dus geen bezwaar bestaan de bewaarschool daarvoor te geven. Wij zoaden dan ontvangen een subsidie van f 844 en moeten zelf bij leggen 115, want de kosten zijn f469. Wetb. Hage vond het jammer dat deze con ferentie niet is gewesst voor de vorige vergade- riog, daD zon het aoders zijn geloopeD. Met alg, st. wordt besloten om voor deze cursus af te staan de bewaarschool. Bij de rondvraag vraagt dhr Vroegop hoe het zit met die oprit. De voorz. antwoordt dat men Dog in onder handeling is om daar goed oud materiaal voor vast te krijgen. Na eenige discussie wordt besloten daar goed materiaal voor te koopen en dan een geldleaoiog daarvoor aangaan. Dhr Nelisse geeft in overweging de oprit 5 M. langer te maken, want bet profiel vaD de straat ligt thans niet goed. Spr. vraagt ook naar het verren van de ge- meente-woniDgeo. De voorz. antwoordt dat dit zoo spoedig mo gelijk zal gebeuren. Hierna sluiting. en Doorzitten bij Wielrijden, Zonnebrand en Smetten der huid. verzacht en geneest men met Dot» 30-60. Tube 80 ct. Bi) Apoth. eo Drogist» I 13 40548 BINNENLAND. Het was te verwachteD, dat de huurderssta kingen in Amsterdam en Rotterdam, nn do eigenaars der perceeleo de eischen der bewonera hebben ingewilligd, navolging zonden vindeD. Inderdaad is het dan ook daartoe gekomen. Heele buurten vragen thans in Rotterdam om huurver- laging. Dat kan nog ebo fraaie bot I worden! Een inwoner van Schagen had een telefoon, welke dezer dagen is opgeheveD. Van de directie van de rijkstelefoon ODtvmg hij de laatste nota vau 5 ceot. Maar tevens was er nog een aftrek post op de Dota voor korting op locale gesprekken van 5 cent. Per saldo was de man dus nul cent schuldig eu waar het achterwege blijven der stortiug innigskosten met zicb bracht begaf bij zich naar bet postkantoor om daar het '.ver schuldigde bedrag van nul cent te storten. Daar werd hem in allen ernat een deftig bewijs van zijn storting groot f 0.00 overhandigd. Voor het eertijds leidende foDda ter beurze, aldus een finantieel bericht, beeft aen thans

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1