r T II VAN HEEL C» RÖTTHRDAMSCHE BANKVEREENIGING DE C. Laban, Tholen Gaat Ge Trouwen Goederenvervoer goedkoope Moderne Woningen 97 gulden Behandeling van alle Bankzaken en Assurantiën. Witte Leghorns, 3gemet zomergerst W. U. Schuurman, te hervatten. BOEREN-INSPAN te Tholen. 13 Paarden, Hoornvee, OPRUIMING Aardappel sorteermachine een net meisje LIMONADES EN CHAMPAGNE PILS VAN HENDRIK NOORDHUIZEN ZIJN STEEDS DE BESTE. HENDRIK NOORDHUIZEN. Je adres L. J de Rijke Tandarts. 10 afwezig. MONDARTS \r BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Perkamentpapier Piano's en Orgels ANTOINE MES, MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS N. V. CORONAE Drogisterij Je adres. BEKENDMAKING. Sanguinose. N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 4 °|0 Pandbrieven a 100 °|0 E23ES KAPITAAL ƒ50000000 RESERVE f20.000.000 KANTOOR THOLEN. Postgiro 110. 3025 Zitdag St. Maartensdijk, St.Annaland Oud-Vossemeer 44207 78 Getrouwd B. A. GELUK J. A. GELUK, die, mede namens wederzijdsche fa milie hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij bun hnwelijk onder vonden. 13 40531 Tbolen, 30 Juli 1931. Getrouwd: D. M. VERMET, Gemeente-SecreUrit, M. DE VLIEGER, die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling voor en bij hun huwelijk ontvangen, 's Heer Arendskerke, 15 40534 6 Augustus 1931. Toekomstig adres Goudswaard. De E.A. Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van W. KLIPPEL rijwielhandelaar te OUD-VOSSE MEER, heeft bepaald: a. dat de schuldvorderingen bij den curator moeten zijo ingediend vóór 8 September 1931; b. dat de verificatie-vergadering zal plaats hebben op Woensdag, 23 September 1931, des namid dags ten kwart vóór drie ure, in het Paleis van Justitie te Breda. 20 4-0533 Mr. P. G. A. J. HORSTEN, Curator. Bergen op Zoom, 5 Augustus 1931. Te koop: leeftijd van II tot 14 weken, bij Wed. P. M. VAN OEFFELEN Tholen, Oudelandsche straat. ■10 40538 TE KOOP: bij H. TELLEMAN. Z ch te ver voegen bij J. DALEBOUT,Stad- zicht, Tholen. 8 40541 Zenuwarts te Middelburg, is voornemens zijne spreekuren WOENSDAG 12 AUGUSTUS 10 40589 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke vau deo heer H. TELLEMAN, landbouwer te Numansdorp op Woensdag 12 Augustus 1931, 's voormiddags 10 uor (zomertijd) op een weide aan de bolstede „Lachteo- borg" nabij Tholen iu bet opeobaar verkoopen als: Crele B no. 3752 14 j. Gerda, B. uo. 5633 12 j. Sultane, B 8396 11 j. Lea A no. 13673 10 j. Bertha, 9 j. EUa V.B. no. 42427 6 j. Ludovica B no. 14268 5 j. allen merries. Zwartblea ruin 2 j. 4 hengsten 1 j. Merrie 1 jaar. als: Koe, register no. 69351, Kalf- koe, 3 jaarling stieren, 4 stiertjes (9 maanden) Os (6 maanden) stiertje (6 maaodeD), vaarsje (6 maanden) Landbouwgereedschappen 4 boerenwagens breedbeslag, 4 karren, rijtuig, melkkar, rolslede, ploegen en eggen in soorten, zaaimachine, aardappelplanter, cultivator, serpr- teur, rolblok, motor, windmolen, bieten molen, maaimachine, stoom- kuker, booihark, fleeperr, Bieden watertank, aardappelsorteerder, zwin gen in soorten, 10 ijzeren hekken, 2 betonnen waterbakken van 500 en 1000 L. ruitere, tolhouten, nieuwe denneupaaltjee, draad, planken, 1500 buizen, trap en?. Met den verkoop van de paarden en bet vee wordt om 1 our aan gevangen. Oobekende en niet solide koopers moeten bekende borgen stellen of contant betalen. 59 40532 Betaaldag vóór of op 1 Oc».1981. De laatste met 4 zeeften 1.10X60- Nieuw ongebruikt, is voor halve prijs te koop, bij J. ELENBAAS, voorheen Timmerman, 40535 16 POORTVLIET. GEVRAAGD: hij Wed. H. MEERMAN, Kerk straat 10, Tholen. 7 40540 HOOFDAGENT OER HEINEKENS BIERBROUWERIJ. Aanbevelend, 40586 86 KOEVOETSTRAAT 12-14 - TEL. 474 - BERGEN OP ZOOM is van Zaterdag I tot en met 15 Augustus Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 voor den INMAAK, hebben wij weder voorhanden in prima kwaliteit. Prijs per rol van 2 vellen met gebruiksaanwijzing 40481 is 12 cent. Aanbevelend, FIRMA J. M. C. POT, THOLEN. Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eenige verplichting ten dienste. 14 4035 MIDDELBURG 22488 12 voor Breukbanden en Buik banden en verpleeging artikels. VAN DER OUDERAA. Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. Steeds voorbanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, ais: Uiltje, La Bella, Velasqne's K. L. M., Keizer Karei, enz., beDeveDs verschillende merken tabak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7084 Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor BrnggeD, Sluizen,Gebouwen Slijpsteeoen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 12 89135 Zuivelstraat 35, 12 BER6EN OP ZOOM 8493 over bet Postkantoor Het adres vnor alle geneesmiddelen Verband- en Verpleglngs-artikelen Homoöpatlsche Geneesmiddelen vin Dr. Wilmar Scbwabe. BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulairesbij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 87882 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma i. M. C. POT, THOLEN. L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoegstr. 7 tegenover het Stadhuis 36688 8 Aanbevelend. De N. V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschai stelt de ingezetenen der Gemeente Tholen in de gelegenh om complete electrische huisinstallaties te doen aanlegg waarvan de betaling in maandelijksche kleine bedragen geschieden. Zulke installaties gaan in vallen eigendom aan den trokkene over, indien aan maandelijksche bedragen en a stroomverbruik tezamen een bedrag van f200 betaald geworden. ani Nadere inlichtingen worden gaarne en zonder de min >ed verplichting verstrekt door de bovengenoemde Vennootsch kantoor Middelburg of door den heer H. Minkema, Havi plein A 317 te Zierikzee. 52 4.01 ak Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. De Sanguinose wordt met uitstekend gevolg gebrnikt door zwakla: kindereD, die bij het leeren achterlijk zijn, of spoedig last hebben vi U vermoeienis in de hersenen. Door jonge menschen in deo tijd der vormiia van het gestel. Door volwassenen van iederen leeftijd die aan bloei armoede of zenuwzwakte lijden en zich daardoor afgemat of prikkelba gevoelen. 60 1761 Deze allen gebroikeu met groot socces de SANGUINOSE. De eetlust wordt opgewekt, de hoofJpijn, de zenuwachtigheid 1 ,n prikkelbaarheid worden overwonnen; de slaap wordt diep en verkwikken de geest en lichaamskrachten nemen toe, het geheele zenawgcstel wr versterkt. Tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) is voldoende. Dan <ino een fiacon tien dageD.Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk midde e] Prijs per fl. f2.—, 6 fl. fil,12 fl. f21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Rieroerstraat 2c/4. Den Haag. uit lat ndi abi IV. Doordat het tramstation te Tholen thana iu rechtstreeksche verbind staat met alle stations der Nederlandsche spoorwegen, zijn de tramvracfc vervallen en botaalt men alléén, zoowel toot aaukomende als vertrekke zendingen niets dan de spoorvracht van of oaar Tholen. Een spoorzeod die tol Bergen op Zoom bevracht b.v. f 0.95 zou kosten, kost tot stal Tbolen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A.i Zeudingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankome worden verder vervoerd met den voerman oit die plaatseo. Doet Uw voordeel en vervoert. Uw goederen rechtstreeks. 32 87! Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16f" Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 i |Qr he Hoogstraat 9 THOLEN Telefoon 35 BANKZAKEN en VERZEKERINGEN. EFFECTEN - DEPOSITO - SPAARBANK 4%. Zitdagen: St. MaartensdijkEiken Donderdag in Hotel N. J. Nelisse. St.Annaland: eiken Vrijdag in Hotel F. Rijnberg. 30 moeten gemeubileerd worden met MODERNE MEUBELE daarvoor zorgt JACQ. DE GROOT, BERGEN OP ZOi De allernieuwste Huiskamer bestaande uit 4 STOELi ,ti 2 FAUTEUILS, DRESSOIR en TAF De stoelen zijn bekleed met de nieuwste Dessins Imitatie Rundli o Maakt begrootingen. Levering Frai Ook nog 4 stoelen 2 fauteuils, modern Dressoir met U 78 GULD 40491 50 MEUBILEERINRICHTING. bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Aan Pandbrieven In omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 322i Ml Ui

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4