4 perceelen tarwe I perceel maanzaad bouwland bouwland erdamjachine niet meer in zijn macht, waar- O. jzij neerstortte. Terstond [stegen de 4nen uit het toestel oplot hun o'nt- [nis zagen de kampeerders in de buurt tan Poeteren levend verbrandde. Het zwarJ van heidebrand wist men tijdig te iakteor^en' toestel is totaal vernield. li Poetefen, die nog maar kort vloog, sn hel met *iel vliegtuig op een hoogte van rnheCler terwijl hij die later nog verkleinde elvuur Meter. kwam toen in aanraking i wer|de ,100£e boomen, nabij den spoor- >n wa|vergang- Utrecht—Amersfoort. De idweeF vleuoe' raakte de boomen brak af, ,m geFoor ,iet toestel omlaag stortte. aliugjf'P van omstanders mocht niet meer n eer' Tusschen bet geraamte van de ma- storif vond men 'iet geheel verkoolde lijk erichip" J°"gen leerling-vlieger. IM.-toestel tegen een mast gevlogen. iidera|)erisdaSmor6en is °P Waalhaven het e maDjer-verkeersvliegtuig, de PH-AFK, dat terwi|h°nden °P Waalhaven arriveerde en ïd. i|urd werd door den piloot Pellens en Jin zich 13 passagiers bevonden na de it ooihenlandino tegen een seinmast ge- ■jarigfn- ir del puoot zette voor bet opstijgen beide deelt|ren aan doch terstond na den aanloop windfrde de linkermotor. De piloot besloot roffeol leru£ te keeren, maakte een vlakke It doch verloor iets van zijn hoogte, fevoige waarvan hij tegen een 12 meter hlen seinmast botste. Het ongeluk wilde titi Pck juist onder den seinmast een ■JUjarig jongetje met een fiets bevond, d-Jden zwaren mast op het been kreeg, dj°P verschillende plaatsen is gebroken. d j vliegtuig gleed verder, maar doordat i lnkervleugel was afgebroken, was het 7sref onliandelbaar. Het kwam bij een trichl inÉ>0p het vliegveld neer. Deze landing 17 jlukhig goed afgeloopen. De twee dienst- lagiers, die aan boord waren, werden [gewond. Negen gewone passagiers he lmen eveneens geen enkel letsel, vier hülJhen bleken zelfs zoo weinig geschrokken IchtJ ZÜ onmiddellijk met een ander vlieg- t hj naar Amsterdam doorvlogen. Twee d. D^giers werden door glasscherven licht dat500!- De piloot Peliens en de mecanicien plaa|l,urg de Koning bekwamen snijwonden ;d z|iet gelaat en hebben zich naar het illetphms aan den Coolsingel begeven om d J te laten behandelen. •d dpi vliegtuig werd totaal onbruikbaar doJaakt. daj Een oudje. KG|e wed. Magné te Maastricht is heden °P| jaar geworden. Naar wij meenen is nl..fe oudste inwoonster van ons land. Tragisch. fe Noordwijk waren meisjes van een 1 htf'erdamscl]e Gvmn.vereeniging in zee jjJ het zwemmen toen ze gegrepen werden :daj. een s,erke strooming. Een 10-jarig liskfJe werd weggesleurd waarop de direc- veil der vereeniging de heer Lintz zich iaclater begaf om het kind te redden. idJwerd echter ook medegesleept en ver- d|tk voor de oogen van zijn vrouw, die ;zelf'00s toezag* Dl Een voorhistorisch dier? Ie heer D. Toornstra te Dokkum kwam fcr dagen in het bezit van eer. deel van [skelet van een waarschijnlijk voorhis- %ch dier. Het is een wervel. Het mas- j'Pfle deel heeft een doorsnede van 28 cM In. de doorsnede van een middelma- In boom). Ie wervel heeft een gewicht van 11 K.G. auill van een koe weegt pl.m. 0.15 K.G.) rule wervel werd gevonden bij het af- dl/en van een terp. die heer Toornstra heeft zich reeds tot «tundigen gewend teneinde de identiteit ent te stellen. Aanrander gepakt. ka,|onderdag beeft, aldus de «Tel." onder jglgemeente Diemen een aanranding plaats |ad. Omstreeks één uur werd een meisje I 19-jarige leeftijd op een stille plek, fczende aan het water, aangerand door r«l jongen man uit Amsterdam. Hij greep dJ meisje aan en er ontstond een worste- j, waarbij de kleeren van het slaeht- j«|rs gehavend worden, ofet meisje verzette zich heftig en het hïe ^'as> dat ^et tweetal in het water Zij krabbelden er uit en .de aanran- ke| bleek daardoor aanzienlijk afgekoeld FÜn. Hij sprong op zijn rijwiel en reed doch even later brak de trapper van [fiets. rijlmwonenden, die op het hulpgeroep jl het meisje waren toegeschoten, wisten J dader te grijpen en waarschuwden de llie. Daar men het te warm vond, om I aanrander die zich verzette eenigen [achtereen in bedwang te houden, bond P hem eenvoudig met behulp van een aftouw, aan een boom vast. Hij werd 'tir door de politie naar het raadhuis over bracht. Hij wordt ter beschikking van de Jjitie gesteld. J Diefstal in het groot. ;ïen groote koffie- en theehandel op het ufogbak, aldus de »Mab.", was gedurende [Je week gesloten wegens vacantie van I personeel. Jlaar, zooals het meer gaat, de eigenaar, Jns hart daar was, waar ook zijn schat il gevonden worden, besloot eens naar zijn zaak te gaan kijken, omdat hij er nu eenmaal zoo moeilijk een heele week buiten kon. Maar hoe zullen wij de verblulfing weer geven, waarin de man gedompeld werd, toen hij op het Droogbak gekomen, zijn bedrijf in volle werking zag. 't Was alsof er van vacanlie geen sprake was, alsof de zon niet warm scheen, alsof dc 'koffie- en theehandel een model-instel ling geworden was, waar minder ijverige menschen zich konden laten aansteken door den opgewekten werkzin van het personeel. Pakken werden af- en aangedragen of liever, ze werden alleen afgedragen en vol ijver op een gereedstaande kar geladen. Tien minuten had de eigenaar noodig om tot bezinning te komen. Maar toen achtte hij den tijd gekomen om de politie in kennis te stellen van de werklust van deze menschen, die zijn ge- heelen inventaris aan het uitdragen waren. En de politie maakte een eind aan de grap. Wijsheid Droppels. De gewoonte is een tweede natuur, die de eerste vernietigt. (Pascal). Zalig zijn zij, die het geluk van binnen opbouwen. Zij worden hoog verheven, Om zwaarder val te geven! Draagt gaarne hetgeen noodzakelijk is. (Seneca). De hoogste watervallen. Menigeen denkt dat de Niagara-water- vallen de hoogste en mooiste watervallen ter wereld zijn. Doch deze worden echter overtroffen door de Victoria-watervalJen in Afrika. Ze zijn 140 M. hoog, dus dubbel zoo hoog als van dp Niagara-watervallen. Levenswijsheid. Slechf denken leidt tot slecht handelen. Onthouden is het vermogen om ontvangen begrippen en denkbeelden als hersenin- drukken te bewaren. Herinneren is het vermogen orn die indrukken te doen her leven. LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. (Ie helft Aug.) Nadruk verboden. Dezen keer geven we in hoofdzaak een en ander, dat de huisvrouw en huismoeder interesseeren kan. Allereerst iets over een beminnelyken ujand. Zoo mogen we de Oleander wel betitelen. Zijn bloemen toch zijn van buitengewone schoonheid, en ook de geur, die ze door vervluchtiging der vluchtige oliën, afgeven, is bedwelmend, heerlijk, maar gevaarlijk tevens. Dat is meermalen reeds gebleken. Wij ber inneren ons het geval, geconstateerd door den eersten geneesheer van hot Alexander-hospitaal te Sofia. In eeD familie werdon alle leden van 'l gezin ongesteld, ze klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Op hei hart werd een remmende werking uitgeoefend, althans de pols was merkbaar langzamer. Eerst laat kwam men tot de ontdekking, dat de vele oleanders, die gedurende den geheelen winter in deu corridor een plaatsje hadden gevonden, de oorzaak waren dor vreemdo ongesteldheid. Eerst nadat de oleanders waren verwijderd, verdwenen ook de bovengenoemde verschijnselen. Hier bad de geur der oleanders de vergiftiging veroorzaakt. Het geval, dat niet alleen staat, bewijst hoe voorzichtig men moet zijn, wil men den oleander tot kamerplant verheffen. Alle deelen van de plant zijn giftig. Waar kinderen in huis zijn, mag de plant wol zoo geplaatst worden, dat deze er niet bij kunnen komen. In Bulgarije gebruikt het volk een aftreksel van oleanderbladeren tegen malaria, helaas dikwijls met bet eenige gevolg, dat in plaats van genezing, vergiftiging intreedt. Ook in Duitschland en ande)e landen zijn vergifti gingen doof deelen van den oleander als geneesmiddel te gebraiken, veelvuldig en met doodelijken afloop voorgekomen. Zelfs heeft men eeD vergiftiging ge constateerd, ontstaan door het eten van gevogelte, dat met oleanderbladeren gebraden was. Oleander- bloemen in den mond steken, of ter versiering op taarten of onder gebak aan te brengen, zooals wel is voorgekomen, verdient ten zeerste te worden af gekeurd. Potplanten: Het is zeer verkeerd, bij't verplanten van potplanten do reeds jarenlang gebruikte, nimmer schoongemaakte, potten steeds weer opnieuw te ge- bruikon. De planten kunnen in dergelijke potten niet lieren, omdat de poriën van den pol, die anders lucht toovoerden aan de aarde, door^ uilslag van kalk en salpeter verstopt zijn. Worden voor het verpotten zulke polten niet goed met heet water uitgeboend en van alle vuil gereinigd, dan zal de gezondheid der planten er zeer door lijden. Bogonia RexDe bladziekte der Begonia Rex treedt vaak zoo sterk op, dat alle bladeren afvallen. In 't begin komen op don bovenkant dor bladeren roest bruine vlekken, die met den dag grooter worden. De bladeren hebben ten laatste een geheel bruine kleur, drogen in, en vallen af. Die bladeren moeten opgezameld en verbrand worden. De plant zet men in verscbe aarde, waardoor ze opnieuw begint uit te loopeu. Rhabarbersap. Om rbabarbersap te bewaren, snijdt men de stengels in kleine stukjes, waarmee deze in water worden gekookt. De gehookte massa wordt daarna door een stukje linnen gefiltreerd. Aan het zoo verkregen sap wordt suiker toegevoegd, op eiken liter ongeveer een half pond. Na de suiker er door gekookt te hebben, bewaart men het vocht in goed gesloten flesscben. Voor de bereiding van soepen en sauson is het een zeer gewaardeerd ingrediënt. De achtergebleven sleelresten zijn nog geschikt voor een schoteltje rhabarbormoes. Ze worden daartoe door een zeef geroerd en naar den smaak met suiker verzoet. Tegen brandwondenEen middel tegen brand wonden, voornamelijk wanneer de wonde reeds open is, is het volgende. Men vermengt 2 gram fijnge stampte aluin met twee eiwitten, en dit weer met een of ander vet (rund-, schapen- of varkensvet). Deze zalf wordt op een linnen lap gestreken etj zoo op de wonde gelegd. Dagelijks wordt de zalf ver nieuwd. Zij stilt do pijn zoo goed als onmiddellijk én bevordert de vorming van nieuw vel. Wanneer bij brandwonden het vel miuder beschadigd is, zoodat er geen open brandwonden zjjD, dan is cr, zoouls vrij algemean bekend is, niets beter dan er keuken zout op te strooien, wat binnen een half uur de braud doet uittrekken. Bijen- en wespensteken zwollen niet op, als men ze terstond met een doorgesneden znren appel of fteu ander ooftzuur in aanraking brengr. Ook zout water helpt. Hoofdzaak blijft evenwol 3teeds direct den angel te verwijderen. Boter, in groene bladoren gewikkeld, doel ze duurzaam zijn. De groene kleur is het meest geschikt om aan de lichtste straleu den schadelijken invloed te ontnemen. Daarom zijn botorvlootjes van groen glas te verkiezen boven die van wit glas. GedichtenKwaad zaad, kwade vruchten. Zet de tering naar de nering. Of de nering krijgt de tering. Wie matig leeft, kan de schade be grijpen, die een onmatig mensch lijdt. De mensch leert alles met smarten. VISSCHERIJ Oesters. De geschriften over algemeene anatomie, physio- logie enz. van de oesters laten wij rusten, om nog enkele punten aan te stippen uit die welke bolreffen de algemeene natuurlijke historie, vungsl, cultuur, enz. van den oester. Uit een der werken werd aange- teekend In 1713 in don Haag zijnde kort nadat de gezant van een zekeren vorst talrijke gasteu van beide sexen op een maaltijd had geooodigd waar ook oesters waren opgedischt, vernam hij, dal de genuttigde oesters klein waren en groen van kleur, welke voor Engelsche oesters werden gehouden en „Grueupatjes" werden genoemd. Allen die er van atou werden ziek en later bleek, dai een hondsvot van een vorkoopor gewone, maar onvolwassen oesters met kopergroen had gekleurd. Naar aanleiding daarvan spreekt deze schrijver over Hollandsche en Engelsche oesters, over die van Venetië, dio grooter maar minder smakelijk zijn; over de oester-visscherij in den Bosphorus waar ieder jaar talrijke „iutegrae" oesters worden uitgestrooid over de groote hoeveelheid oesters, die te Conslan- tinopel gevangen worden, en nu den vastentijd gegeten worden, omdat de Grieken geen visch als met bloed voorzien den vastentijd eten. Over ltaliaanscbe oesters, die in Ferzië ingevoerd werden net zoo verscb, als op den dag toen zij dit Italië vertrokken enz Schrijver gaf zijn boek in het licht in 1719. Hij redeneert ook lang over het voedsel dbt de oester verschafthij zelf is er altijd afkeerig van geweest, omdat het hem met de natuur in strijd schijnt levende dieren te eten. Uit een „Oud Magazijn" van Lichtenberg een artikel over de natuurgeschiedenis der oesters, dal een populaire voorstelling geeft van het toenmalige standpunt (1786.). De oester beeft mannetjes noch wijfjeszoo'n onbewegelijk schepsel is geheel be stemd hermaphodiet. Haar voedsel bestaat uit kleine dieren, uit plantenafval en uit eeu zekere l(jraige stof en als de oester dit voedsel lot zich neemt, heeft zij zeil in dien korten tijd te lijden van aller lei vijanden. Over de groene oesters, over de oester- visscherjj, over de oesters, die men in Parijs eet, waar bun verkoop alleen vergund wordt van 10 September tot aan het eindo van April en waar in 1731 b.v. de verkoop een tijdlang verboden was. Die verkoop van September tot April wijst in de richtiDg wijst ook in de „R'-richtingmen weet dat men ouk ten onzent zegt, dat de oesters alleen goed zijn in de maanden waarin de „r" voorkomt. In een werk over den oester in 1863 te Londen uitgegeven worden in het eerste hoofdstak de oesters „in Season" besproken de waarde van de R. regel de voedende eigenschappen van den oestor oester industrie als geldbelegging; Billingsgato en de con sumptie in Londen Engelsche en Eransche oester- banken enz. In het tweede boofsluk wordt de geschiedenis van den oester in de oudheid behandeld. (Wordt vervolgd.) SPORT. TholeD. Zaterdagavond speelde op het terrein T.V.V. II tegen P.S.V. uit St. Philipsland. Uitslag 50, in het voordeel van T.V.V. U en B.M.S. tegen V.I.O.8. beiden uit Bergen op Zoom. Uitslag 11, na verlenging oog 11 eo bij loting heeft V.I.O.S. gewonnen. T.V.V. 2—S.V.C. I 2e afd. Morgen worden alhier op het terrein van de T.V.V. de laatste wedstrijden gespeeld voor de seriewedstrijdeo', dus de üuale. Om 6 uur vaogeo die voor de 2e afJaao. T.V.V. II tegen S.V.C. I. Om 71/2 uur wordt gespeeld in de eerste afd. door V.1.0.8. tegen O.V.C. 1. Aan „CoDCordia" werd gevraagd om deze wedstrijden op to komen luisteren met muziek. Het Bestuur van dit gezelschap verklaarde zich hiertoe onmiddellijk bereid, omdat het van meeniug is dat de Thoolsche vejeenigingen elkander zier wel kannen steuoeD. De bedoeÜDg is dat morgen „Coocordia" des avonds half zeven vanaf de Markt zich naar het voetbalterrein begeeft. Oad-Vossemeer. Eeo voetbalwedstrijd werd gespeeld door O. V. C. I alhier tegen een com binatie van Dusko I en II van Bergen op Zoom met uitslag 2U, in voordeel O. V. C. Tevens speelde O. V. C. 111, tegeD Scherpenisse 1 met gelijken uitolag. BURGERLIJKE STAND. Gem. OUD-VOSSEMEER over Juli 1931. Geboren Jacuba, d.v. D. Plantsoen en P. H. Snijders. Henrtcus Jacohus Petras, 7.v. P. J. Ooms en Pit. P. van de Wijngaard. Julia Hermiua, d.v. J. R jtbe en M. G. van den EyodenJanna Jacoba, d.v. J. J. van Dijke en J. fl. Molenaar. Overleden Maria Catharina de Leeuw, 62 j., echtgeo. van K. J. 'Boogaart. Gehuwd: J. J. Vroegop, 23 j. eo M. E. van Dtjke 20 j. L. lstha, 23 j. en A. Geuze. 20 j. Gem. SCHERPENISSE over Joli 1931. Geboren Martnus, r.v. G. Klutstmans en Janna J. Bijnachte. Pieter Adriaac, z.v. Comelis Gabriël Hartog en Piefernella Helen» van der Slikke. OveriedeD Jacob Boller ond 92 jaar, wednwn. van Pieteroella Jobse. Marina de Jager ongehuwd, oud 57 jaar. Gehuwd P. L. van Beers jm. 26 jaar te Steenbergen en Jannetje de Graaf jd. 18 jaar te Scherpeiiisse. Gemeente THOLEN van 30 Jali6 Augastas. OndertrouwdB. Suurland te Scherpenisse en M. Braai te Thoieu. Gehawd: J. K. Schot en J. S. Baaij beiden te Tbolen. KERKNIEUWS. 'Poortvli^J, Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te St, Philipsland door ds. O. J. Roouelaar alhier. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2.30 dhr Locher te Rotterdam Ger. Kerk voorm. 10 uur eu nam 6 uur dr. Velttnaar Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 2.30 en 'a avonds 6.30 leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 10 uur nam. 2.30 eu 's avonds 6.30 uur dhr. baafj. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. van Roolselaar en nam. 3 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur dhr de Vries en 'a avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 on 's avonds 7 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Gidls. Geref. Gem. voorm. 10.30, nam 3 eo 's avonds 6.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. de Bres. Oud Ger, Gem., voorna. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Moerman en nam. 3 nar leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nur ds. Moerman. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 eu 's avonds 6.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Gidts en nam. 3 nar leeskerk. Geref. kerk voorm. 10.30, en nam. 3 air leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en 's avonds 7 uur leeskerk MARKTBERICHTEN. THOLEN, 7 Aug. 1981. Boerenboter f0.70 per pond. Roomboter f 0.70 Eieren f 3.75 per 100 stuks. Noteeriog te Middelburg, 6 Aug. Boerenboter (part, prijs) f 0.85. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Aug. Graden C. Zaterdag 18, Zondag 2 19, Maandag 3 19,2 Dinsdag 4 20, Woensdag 5 20, Donderdag 6 20,2 Vrtidae 7 20, VERKOOPING TE OUD-VOSSEMEER. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Heer C. VAN TILBEURGH, te Cappellen op Dinsdag II Augustus 1931, 'a avonds 8 uur zomertijd, iD de herberg van J. B. Tholeuaar te Oud- Voseeuneer, ia het openbaar verkoopen in den Qikkepolder (Goeliker.) io den Broekpolder, tnascheu den laten eo 2en Kruisweg. Bij inschrijving te pachten: 290 Roeden Hoek voor Snabbr, 21 4-0542 1 Gemet 49 roeden Danker Wit9enhoek, in pacht geweest bij J. van Doezelaar, voor 3 jaar ingaande* rooven Oogst 1981. Briefjes worden ingewacht vóór of op 19 Aoguslns a.i. bij deu Voor zitter E. van der Slikke. ALGEMEEN ARMBESTUUR POORTVLIET. Voor de vele bewijzen van deel- Deming ondervonden bij bei overlijden van ouzen geliefdeu Ethtgenoot en Vader, 12 40544 PIETER BOUT, betaigen wij uuzeu hartelijken dank Uit aller nBam, L. BUUTDe Laatek- Thoieu, 7 Augustus 1931,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3