ten koste van de socialisten. In Sevilla moest wegens de hevige vechtpartijen met de politie zelfs de staat van beleg worden afgekondigd. Er moesten nog meer piaat- regelen worden genomen. En deze leidden tot verzet in Catalonië. Spanje beleeft moeilijke dagen. Engeland en Amerika zijn er al n et veel beter aan toe. Zelfs liepen er geruchten, dat de Engelsche regeering bijna verplicht zou zijn geweest, een moratorium af te kondigen. Gevolg van de Fransche goud transacties? Amerika verwacht in den komenden winter een getal van 7 000.U00 werkloozen. We mogen het gerust wel met twee vermenigvuldigen, want in de eerste plaats zullen "die verwachtingen wel niet door een pessimist zijn uitgesproken in de tweede plaats wijkt het aantal werke lijke werkloozen doorgaans sterk af van het aantal officieel geregistreerden. Toch roepen het de Amerikanen van de daken dat er geen loonsverlagingen zullen worden ingevoerd. Het benieuwt ons, of de "Yankees hiertoe in staat zullen blijken te zijn. De theorie is heel gemakkelijk. Ver laging der loonen beteelcent vermindering der koopkracht. En het is juist het gebrek aan koopkracht, dal den alzet bemoeilijkt, de werkloosheid teweeg brengt. Dus geen loonsverlagingen. Alleen is de praclijk een beetje anders. Trouwens rijk- en ge meente-ambtenaren mogen in Amerika dan nog geen vermindering van inkomsten hebben de loonen in het particuliere bedrijf zijn reeds aanmerkelijk verminderd. Een Duitsche geneesheer heeft aan de dames en heeren rooksters en rookers wapenen in de hand gegeven. Een door hem ingesteld onderzoek heeft n.1. aan het licht gebracht, dat zich onder de mannen van honderd jaar en daarboven, van wie er thans nog zes leven (o.a. één van 105'/2 groote stap op den weg, die daarnaar leidt gezet? We weten het niet. De deskundigen spreken elkaar tegen en dan kan een leek niets anders doen dan afwachten. Slechts kan hij zijne groote teleurstelling uitspreken over het feit, dat bij zoo'n belangrijke zaak de samenwerking lusschen Dr. Bendien en het Nederlandsch kankerinstituut zoo slecht was dat dit laatste thans genood zaakt is, inlichtingen te vragen aan den Engelschen gezondheidsdienst. En Enge land straks misschien nog met de eer gaat strijken De tijd van het maken van vacantie- reizen naar België en Duitschland is al weer voorbij. Het meerendeel der Neder landers blijft in ons land, waarvan vooral Valkenburg profiteert. Het aantal logeer gasten, daar vertoevend, moge daarom groot zijn, nog grooter is het getal der auto's, dat aan deze menschen voor hun tochten her- en derwaarts wordt aange boden. Een verwoede concurrentiestrijd tusschen autoverhuurders is er hel gevolg van. Voor een autotocht naar de Ardennen betaalt men f2.—, naar den Eifel 13.en naar het Ahrthal f 4.per persoon. Inder daad zeer lage prijzen, waar niet op over schiet. Veel vacantiegangers trekken ook thans naar onze badplaatsen. In plaats van nu op de waarschuwingen te letten van hen, die hun geheele leven aan zee woonden, zijn er nog altijd- van die menschen, die hun eigen gang gaan. Telkenjare kan daardoor de Noordzee hare slachtoffers opeischen onder de baders, die zich te ver in zee wagen. We lazen, dat er in de afgeloopen week weer een jongen in zee verdronk. 1 Augustus was weer het tijdstip aange broken, waarop het Rijk zijn rijksdaalders vraagt van gebruikers van rijwielen. Van betaling dezer belasting zijn maar heel Geen misbruik. Op de vraag vso bet Kamerlid Boon, of bet den minister bekend is, dat de banderolles onbe schadigd van de pakjes of doosjes koDoen worden verwijderd, dat znlks veelvuldig geschiedt en dat er reeds eeo vrij omvangrijke handel tegen ongeveer halven prijs in dergelijke banderolles plaats vindt teneinde ze zoo een tweede maal te gebruiken, wordt door mioister De Geer wat het misbruik aangaat, ontkeooend geantwoord. Een dergelijke omvangrijke handel in gebruikte sigarettenbanderolles is ook nauwelijks denkbaar daar bet deo met toezicht belasten ambtenaren niet zoo ontgaan, indien op een sigarettenmerk van fabrikant of importeur A ecu anderolle, voorzien met den naam van fabrikant of importenr B zou zijo geplakt. Bijzondere maatregelen zijn van den minister dan ook niet te verwachten. jaar) slechts één bevond, die nooit gerookt j Weinig rijwielbezitters vrijgesteld. Ze moe had. Deze echter heeft zijn leven lang ge snoven, wat toch ook tabak gebruiken is. Dat het leven door het rooken niet behoeft verkort te worden, is daardoor bewezen. De bekende Engelsche schrijver Bernard Shaw, volgens zijn eigen bewering reeds socialist toen Lenin nog geboren moest worden, heeft zijn 75e verjaardag gevierd in Sovjet-Rusland. Waarom hij er naar toe ging Om voor taan tegen degenen die zouden zeggen „U vindt de sovjetunie een merkwaardig land, maar gij zijt er nooit geweest, gij ten arm zijn en dan nog een fiets noodi^ hebben voor het gaan naar hun werk, dat niet binnen een half uur door hen te bereiken moet zijn. In IJmuiden was er echter iemand, die vrijstellingen verleende. Geen rijksdaalder, slechts een daalder vroeg hij voor een plaatje. Thans zit hij echter op het politiebureau. Het is den Nederlandschen schaakmees ter niet mogen gelukken eene overwinning op den ex-wereldkampioen Capablanca te behalen. Hij heeft in den Cubaan zijn meerdere moeten erkennen, hetgeen met hebt alle vreeselijkheden niet gezien", op hem nog vele andere Nederlanders hebben zijh beurt zou zeggen Ja, ik al de »vreeselijkheden" gezien en j ze waren me vreeselijk naar den zin". De 1 schrijver is thans van plan aan de En-1 gelschen te zeggen, dat zij ook tot het1 Bolsjewisme moeten overgaan. Het komt i ons voor, dat men daar weinig ooren naar zal hebben. Ondanks zijn stellige verzeke- moeten doen. Immers, was door een Neder landsch dagblad een simultaan-seance ge organiseerd, waaraan niet minder dan 30 bekende Nederlandsche schakers deelna men. Capablanca verloor slechts 3 partijen, 3 bleven onbeslist. Een paar dagen hebben de kruiers van het station Amsterdam G. S. gestaakt. Zij ringen van superioriteit boven het kapila- eischten i00nsverhooging.' Inmiddels is de staking opgeneveu. Maar gedurende de i twee stakingsdagen hebben de reizigers lisme. Uit het hoofdpostkantoor in Warschau BINNENLAND. De secretaris van »British Empire Cancer socialistencongres,dat in Weenen gehouden Campaign", eene Engelsche instelling voor werd- Hij merkte op dat de arbeiders niet kankeronderzoek, is te Zeist bij Dr.' Ben- overal even sterk hetmihtainsrnebestrijden, dien gekomen met 38 bloedpraeparaten I de kleine landen zooals Nederland in verzegelde tubes. Deze tubes bevatten vechten zij niet alleen voor internationale, bloed van menschen, die aan verschillende maar °°k voor nationale ontwapening. De ziekten leden. Elke tube was genummerd Nederlandsche sociaal-democratie ver en in een gezegelde enveloppe, die pas nadat Dr. Bendien zijn rapport had inge diend, mocht wortlcn geopend, bevonden zich de bijzonderheden omtrent de be trokken patiënten. Zijne bevinding was trouwt er op, dat dit denkbeeld de leidster zal worden van de sociaal-democraten ir elk land. In verschillende plaatsen werd de ver jaardag van de Koningin-Moeder feestelijk dat zich in vijf tubes bloed van kanker- I herdacht. Vooral in Baarn, waar zooals patiënten bevond. Toen de verzegelde brief gebruikelijk de Koninklijke familie een geopend werd bleek, dat Dr. Bendien V rÜtoer door de gemeente opdernam, hadden rapport voor honderd procent aan de waar heid beanlwoorddé. Aldus luideu de door Dr. Bendien zelf bevestigde krantenbe richten, die niet slechts in Nederland maar in de geheele wereld, tot in Canada en Australië toe, enorme sensatie verwekten, Is kanker thans te genezen of is de eerste er verschillende feestelijkheden plaats. Maar enkele uitzonderingen daarge laten moet ook thans weer geconsta teerd worden, dat de actie dergenen, die onze Kon. Familie een warm hart toe dragen, niet groot is geweest, althans weinig zichtbare resultaten heeft opgeleverd. is bijna .den geheele postzegelvoorraad ter 1 het ongerief ondervonden van de nöod- waarde van 180.000 gulden gestolen. De zakelijkheid hun bagage zelf te moeten daders zullen nu wel voor zoolang het 1 sjouwen. goed gaat een eigen postkantoortje op j gr j00pen ;n den laatsten tijd zonder- gaan richten. Intusschen is het alweer ünge geruchten over een Nederlandsch Polen waar zoo iets kan gebeuren. Fransche benadering, welke onder haar In Britsch-Indië dreigen nieuwe moei-1 uitdrukking zou vinden in een geheim lijkheden te ontstaan. Gandhi hee t aan den militair accoord, althans iets dergelijks, onderkoning een telegram gericht,-dat den 1 Frankrijk. België en Nederland zouden vorm heeft van een ultimatum waarin hij 1 gezamelijk maatregelen nemen voor een scherp veroordeelt de wijze waarop de j dreigend gevaar uit het Oosten. Nederland Britsch-Indisclio belastingambtenaren tegen zou daarbij nog België moeten steunen, weerspannige belastingbetalers optreden. 1 ingeval de Vlamingen de Belgische plannen De onderkoning heeft daarop een tele- in de war zouden willen sturen. Het feit, gram aan Gandhi gezonden, waarin hij hem j dat de Nederlandsche legeroefeningen dit ernstig waarschuwt voor het gevaar van jaar in den Achterhoek van Gelderland het aansturen op een crisis. Geen erge1 gehouden van Gelderland worden, zou goede voorbereiding voor de nieuwe Lon-1 daarmede zelfs in verband staan. Onze densche Ronde Tafel Conferentie 1 I minister van defensie heeft evenwel ver- In Genua een bomaanslag. Het is naar Waard, dat deze geruchten op niets be- gemeld wordt de 17e bomontploffing in i rusten en volkomen uit de lucht zijn ge- ltalië sinds 31 Mei. Een stnk of 8 per grepen maand dus. De meeste bommen, zoo wordt j Van oudsher slaan bootwerkers en ook verder gezegd, waren zoo geplaatst, dat de scheepsvolk bekend als ruwe menschen. aanslag meer een demonstratief dan een Uitzonderingen zijn er genoeg. Aan boord verwoestend karakter droeg. De laatste van het s.s. »Westfalen" ontstond twist aanslag schijnt geen politiek karakter tusschen een drietal matrozen. Twee wier- te hebben gedragen. Het doel der daders 1 pen den derden in het ruim, met het ge was brand te stichlen in hun boekestalletje,volg, dat de man aan de bekomen ver- dat ze niet geheel betaald hadden. wondingen overleden is. J De heer Alberda, voorzitter van de S. D. A. P. Kamerfractie, sprak op het wijzer aan een U. L. O. school te Botterdam slaagde te Utrecbt voor akie Fransch L. O. GEMENGD NIEUWS TH0LEN, 8 Augustus 1931. Uit de Oude dooi. Ds. van Maets van Scherpenisse. In 1620 rerd tot predikant te Scherpenisse beroepen ds. K. van Maets, waar hij negen jaren in dienst was en naar Middelburg ging oui ten slotte in 1636 gekozen te worden tot hoog leeraar te Utrecht, wat hij niet aauDam, maar in 1639 onder drang van prof. Voetias benoemd, nam hij bet professoraal op zich. Ds. van Maets was zeer bevriend met ds. Voetias en evenals de laatste teer gekant tegen allerlei nienwig- heleo. In die dagen was er o. m. een strijd die de preekstoelen veranderde in torens, waaroit men elkander met vurige pijlen beschoot. Ook te Scherpenisse zal hij deze „hairige kwestie", meermalen aan zijn gemeenteleden hebben voor gehouden of, als deze nog niet zóó op den voorgrond trad, met andere „volkszonden". Aau het postkantoor Tholen en de daaronder ressorteereude hulppostkantoren werd gedurende de msand Juli 1931 ingelegd f 38283,54, terug betaald fl 1963,34. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14544. Bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda had in de maand Joli de volgende wijziging plaats. K. A. Kamhont, Oud-Vossemeer, Dorpsring A 70. Uitgetr. Eig.H. A. Kamhont (14 Jan. 1929). De handelszaak is overgegaan aan J. Heestermans. OUD-VOSSEMEEK. De oudste ingezetene onzer gemeente, mej. de Wed. M. van Dorst, is Maandag j.l. alhier op 92-jarigen leeftijd overleden. De onweders hebben ook hier sporen na gelaten een ruiter mei erwten werd getroffen en brandde af; een drietal hoornen en een telefoon paal moesten het mede ontgelden. Ten verzoeke van deo heer C. D. Ampt te Oud-Vossemeer is aldaar door notaris D. vaa de Velde te Tholen publiek geveild in perceelen en ten slotte in combinatie 12 gem. 61 r. bouw land gelegen in den Oad-Vossemeerscben polder kooper werd de heer H. Baaij te Tholen ad. f735 per Blooisch gemet. POORTVLIET. Op Zaterdag 25 Jnli hield de Schietvereeniging „Ned. en Oranje" haar jaarlijksche bnishoadelijke Scbietwedsirijd. De aitsl&g is als volgt le prijs W. Bolier 93 p.; 2e pr. Herm». Uijl Hermsz. 93 p.3e pr. G. K, Krijger 88 p. 4e pr. J. K. Krjjger Gz. 87 p.5e pr. Jao Bolier 86 p.6e pr. Jao Looyenga7e pr. C. N. Krijger 85 p.8e pr. C. A. Sakko 83 p 9e pr. D. Lindhout 81 p.lüe pr. J. van der Hoven 79 p. 11e pr. Hetms Uijl Hubr.z. 78 p. 12e pr. D. Verborg 75 p.lSe pr. D. van der Maas 75 p.14e pr. D. vau 't Hot 73 p.15e pr. D. C. Uul 71 p.16e pr. Herms. Uijl Jz. 69 p. 17e pr. Mars. Loijk 69 p.; 18e pr. 8. A. Quist 69 p,19e pr. P. Verbuig 68 p.20e pr. Adr. Uijl 66 p.21e pr. L. van den HoveD 65 p.; 22e pr. P. van der Maas 65 p.23e pr. Jan Uijl Jz. 65 p.24e pr. O. van der Shkke 65 p. 24e pr. C. Moerland 60 p.26e pr, Joh. Beeke 58 p.27e pr. Iz. Hage 57 p.28e pr. W. Potter 53 p.29 pr. G. Uijl 50 p.30e pr. W. Lindhout 46 p.; 31e pr. Iz. Moerlaod 43 p. 32 pr. P. Geluk 35 p.S8o pr. D. W. Kesteloo 34 p. Vrije baan. 1. Herms. Uijl Hermsz., 2. Herms. Uijl Hubr.z., 3. D. Lindhout, 4. Jan Bolier, 5. C. van der Slikke, 6. C. N. Krijger, 7. G. K. Krijger, 8. D. van der Maas, 9. Jan Uijl Jz. SCHERPENISSE. Door notaris Meulenberg werd alhier publiek verkocht ten verzoeke van de erven Wed. C. Franke een perceel bouwland in deo Laogeweg. Kooper werd C. Bolier Az. voor f 1260 per gemet. Een perceel bouwland evroeecs io den Laogeweg achter de dokterswoning. Kooper wtrd Diaconie armbestuur der Ned. Herv. Kerk voor f 990 per gemet. In de maaud Juli kwamen in de haven alhier 53 schepen binnen welke aan havengeld f408 opbrachten. Op het hulppoatkaotoor is in de maand Juli iu de Rijkspostspaarbank ingelegd 12708,96 eu terugbetaald f394,06, De coll cte voor het Tehuis voor alleen- staande biinden te Wolfheze heeft Detto f81,39 opgebracht. ONDERWIJS. L> Oud-Vossemeer. Bij de dezer dagen door doctor Hech afgenomen examens voor Huishood- tucde aan de St. Diooysiusschuol te Tilbnrg slaagde o. a. met onderscheiding onze dorpsge- njote Anna Heeitermaos. De beer P. M. Koolaard, thans onder* Zware onweders. Diusdag hebben o/eral m ons land zwar onweders, die veel ODgelakkeu verooizaakteo gewoed. Vooral de Betuwe en 'omgeviug hadden he zwaar te verantwoordeu. Te Driel bij Arnheu werd een groote boerderij door het bemelvuu getroffen en door brand vernield. Arnhem wen zeer geteisterd. Een groot aantal personen wa aan bet roeien en vluchtte voor het noodwee io het boothuis. Dit werd door den bliksem ge troffen, waardoor zekere Halteua, voor herhaling* oefeningen ouder wapens, werd gedood en ee viertal dames gewond werden. Door den stori regen werd in de stad veel schade aangericht terwijl ook nog een huis werd getroffen Te Stlvolde sloeg do bliksem io een arbeiders woning, terwijl het gezin aan tafel zat. De man vader van zeven kinderen, werd gedood, terwij drie kinderen bewusteloos werden geslagen. 1 de kamer werd alles vernield. In de omgeviug van Lelden was het oo zwaar weer. Onder Oegstgeest werd een 19-jarig jongeman, die aan het visschen was, door de bliksem getroffen en gedood, het vcorste gedeelt van zijn lichaam was geheel verbrand. Een wind molen werd eveeos door den bliksem getroffei hier was de schade evenwel niet groot. De natte Juli-maand. Volgens berichten van bet Amsterdamsch filiaal van den Kon. Ned. Meteriologisch Iostitui is de Juli-maaod voor verschillende plaatsen i ons land en Europa veel te uat geweest, dasi entegen voor Maastricht te droog. Hieroudt volgt de regeuval voor 1931 m ons laud e daarachter de normale regenvalGronings 17374f Vlissiogen 1536b, De Bilt 1287S Helder 9847, Amsterdam 8576, Maastrich 5680. Hamborg meldt 186, Blavenshook 171 Zürich 144 en Kopenhagen 119 m.M.regeD. Geschil met muziek opgelost. In de gemeente Zwijodrecht is het schille van sjalotten eeo tak van huisarbeid. Echti wareD de uitjes ditmaal zeer klein, zoodat ht schillen bewerkelijker was dan andere jaren, wensch van de schilsters en schillers was da ook om 5 cent per K.G. te ontvangen, in plaa van 4 cent. Onder geen voorwaarde waren dan ook bereid om tegen 4 cent te schillet Ten einde zulks teubaar te maken, werd meest vreedzame maoier gekozen en trokken d belanghebbenden er op oit, voorafgegaan dot een accordeonspeler. Werd er DÏet gespeeld, da maakte men propaganda voor 5 ceot per K.G Spoediger dan men dacht was deze kwestie op gelost, want de werkgevers besloten 5 cent betalen. Een Amdrikaansch-Zwijodwchtsche wijl om schil-geschillen op te lossen. Verdronken. Uit het kanaal nabij Sluiskil is opgehaald ht lijk van de 22 jarige mej. B. Het meisje ha verkeeriog met een jongeman, die haar Zaterdag avond na afloop der feestelijkheden te Sluisk had verlaten, nadat hij het eDgagemeot vet brokeo had. Toen het meisje tegen midderuact nog niet thuis was, toog de vader op onder zoek oit. De joogeman deelde hem mede, di hij haar tot de ouderlijke woning had vergezel en haar sedert dien niet meer had gezien politie stelt eeu onderzoek io. Een gezond dorp. Als bijzonderheid kau gemeld worden, dt sedert, ruim eeu jaar iu het Friesche dorpj Hantum (geus. WestdoDgeradeel) niemand overleden. Vlekziekte-serum voor varkens. Op vragen v&o het Kamerlid Ebels betreffend verlaging van den prijs van het vlekziekle-seru voor varkens, heeft de minister geantwoord, d hem is gebleken, dat op sommige plaatsen preventieve ineüting tegen de vlekziekte, gevolg van de mindere verkoopwaarde der varken in geringere mate geschiedt dan wenschelijk Bet onderzoek naar de vraag, of hierin sar leiding bestaat den prijs van het vlekziekti serum te verlagen, is eveowel nog niet beeiodigi De voortdurende vooruitgang van het Centraal Genootschap. Het aantal verpleegdagen is in het eerst halfjaar van 1931 wederom 19000 hooger, di in hetzelfde tijdvak in 1980. De voornitzichteo zijn voor het tweede halfjai eveneens gunstig. Het is zelfs Diet geheel oi mogelijk, dat alle tien koloniehuizen tot ha December geopend zullen blijveD, althans als afdeelingen met de loffelijke ijver blij veu werke als .tot heden. Het aantal afdeelingen bedroeg op 1 Juli j'. 43! De sprekende klok. De directear van de sterrenwacht te Pari heeft medegedeeld, dat een klok in stndie die, als men haar telefonisch vraagt hoe laat b( is, daarop prompt antwoord geeft. Vliegongevallen te Soesterherg en op Waalhaven. Leerling-vlieger levend verbraw Woensdagavond is de 21-jarige leerlinj vlieger. T. van Poeteren, afkomstig ui Den Haag, bij een vliegongeval te Soestei berg om het leven gekomen. Volgens oog getuigen is het toestel met een der vleugel tegen de boomen gebotst, waarna het neei stortte. Het slachtoffer had aan kennissei die te Soesterherg kampeerden, beloof* hen te kornen begroeten uit de lucht. Manoeuvreeren rnel het toestel laag bove den grond is den vlieger noodlottig g* worden. Op een gegeven oogenblik had h C

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 2