IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Doorzitten NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ^PUROL Vo. 2423 Vrijdag 7 Augustus 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer bij Wielrijden Dit blad verschijnt eiken Vrgdagavond. 'rys per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C, POT THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 30-Jarig bestaan van „Olympia". 'log eenige weken scheiden ons van den lden en 12den September, dag waarop inze G.V. „Olympia" haar 30-jarig bestaan ifficieel hoopt te vieren. De meeste Zeeuw- che vereenigingen gaven reeds bericht lat ze Zaterdags aanwezig zullen zijn om len optocht en het algemeen optreden nede te maken, zoodat men er op kan ekenen dat honderden turners en turnsters ien dag, vergezeld van vele belangstel enden, Tholen zullen bezoeken. En waar leze gebeurtenis Zaterdagmiddags plaats leeft, meenen we er op te kunuen rekenen lat er duizenden dien dag naar Tholen uilen komen. Het Bestuur van Olympia" meent dat ien dergelijk bezoek ten goede kan komen de Thoolsche winkeliers. Want al ertoeven die gasten slechts een achter- niddag binnen onze muren, het spreekt fan zelf dat ze van alles en nog wat noodig lullen hebben. Het belang van de Thoolsche winkeliers is het om met hun etalages eens flink voor en dag te komen. En om dit aantrekke lijker te maken wekt het Bestuur van 0( Olympia" op om deel te nemen aan den italagewedstrijd die het zich voorstelt uit schrijven, te houden in de week van tot 12 September. Er zullen drie prijzen üjn, bestaande uit medailles, benevens irie eervolle vermeldingen. Wij hopen dat de Thoolsche winkeliers :ullen inzien dat het etaleeren ten goede :an komen aan hun verkoop niet alleen ïan de vreemdelingen, doch ook aan eigen itadgenooten. Immers een aantrekkelijke ilalage wekt op om te koopen. Geeft U dus op voor deelneming aan len etalagewedstrijd aan dhr. G. van Eg- nond, secretaris van »01ympia", Kerkstraat 'hier, het kost U niets en is voor U een Ikostelooze reclame. EEN PRACHT FIETS! GEMEENTERAAD. OUU-VOSSEMEER, 5 Augustus 1981. Voorzitter Burgemeester J. G. Hamer. Secre- Isris de heer W. van der Ploeg. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering wordeD ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stokken Een schrijven van Ged. Staten dat zii hebben ontvangen een afschrift van het genomen besluit betreffende art. 208 der gemeentenet. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van deu Pensioenraad om bet rBudsbeslait in te trekken betreffende den peu- tioensgroDdslag van den havenmeester vsd der Vliet omdat deze maar een salaris geniet van 1800.— B. en W. stellen voor dit te doen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Een verzoek van den Bijz. Vrijw. Landstorm i een subsidie van f 25. B. en W. stellen voor dit verzoek in te 'jlligen, waartoe met alg. stemmen besloteD d' wordt. Een schrijven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid inhoudende autwoord op bpt adres betreffende de fiuanciëu der N. V. Water). Mij. Tholen. De minister schrijft (jat er geen andere gezichtspunten bekend zijn geworden sedert den brief van 14 Mei 1981. De Voorzitter zegt B. en W. hebben dit overwogen eo dit is feitelijk geen antwoord op het adres. B. en W. hebben daarom besproken dat bet beste zal zijn om persoonlijk naar den minister te gaan. Dit is gebenrd en B. en W. met den secretaris zijn op andieutie geweest eu is bij den minister gewezen op de resultaten den loe9taud die er is bij de Water). Mij. is op gewezen dat tarief verhoogiDg niet moge- is. Het zoo gevonden kunnen worden als renteslandaard verminderd werd. Alles is niteeogezet en het antwoord van den mioister is dat hij zien zal wat er te doen is. De conclusie is echter dat met ingang van 1 Januari 1982 de tarieven verhoogd zullen wosder. Er is ook gezegd dat de tarieven voor bevolking al boog geDoeg zijn en dat het niet doenbaar is deze te verboogen. B. en W. de depotalie van deu raad van beheer die dezelfden dag oot op audiëntie is gewee«% hebben hun best geaaao om alles onder don aandacht van den minister te brengen. Er blijft dan niets anders over dan blijven aandringen om geen tarief8verbooging te krijgen en dan maar rnstig afwachten wat het bescheid zal zijü. Wetb. Daane gaat gaat volkomen mee met het gesprokene van den voorzitter. Er is beloofd dat er geen beroep zal gedaan woiden op de gemeentekas en na wordt de mogelijkheid niet uitgesloten, als meo het rapport en de exploitatie rekening leest. De mioister beweerde wel dat men de brie' van Augnstu9 1923 verkeerd had gelezen, msar hoe kan die verkeerd zijn gelezen, als men de exploitatie ziet. Uit bet antwoord van den minister blijkt dat men op verhooging voorbereid moet zijn en daar gaat bij niet mee accoord. Men zal bard, beel bard moeten werken om dat te voorkomen, en men moet de gedane belofte vastbonden. Het blijkt nu weer boe verkeerd bet is geweest vau de andere gemeenten om geen adbaesie aan bet adres te betnigen, bij vindt dit een onverantwoordelijke daad. Hij heeft, enkele raadsleden gesproken en deze hadden niet eens de moeite gedaan bet rapport te lezen, dat vindt hij verschrikkelijk. Spr zegt nogmaals dat er hard gewerkt zal moeteu worden om tariefs- Verbooging te voorkomen. Wethouder de Wilde merkt op dat bijna alle heeren aanwezig waren toen de beer Krul bier in een olficieuse vergadering de zaak heeft toe gelicht en beeft toegezegd dat er nooit of nimmer een beroep zal gedaan worden op de gemeentekas. Dit heeft spr ook gezegd toen bij bij den minister was waar ook de heer Krul tegenwoordig was. Spr beeft den minister gezegd als de tarieven verhoogd worden, men een betalingstaking krijgt. De minister antwoordde toen als de armoede in huis komt. gaat de liefde er nit. Spr heeft toen ook den minister gevraagd of de andere beéren dit ook naar voren hebben gebracht en bet antwoord was dat de een opti mistisch en eeD ander weer pessimistisch gestemd was. Spr maakt daaruit de couclusie dat er dus ook uog heereu voor adbaesiebetuiging aan bet adres wareu en ze hebben toch geen adbaesie betuigd aan het adres, dat vindt hij ontzettend. Wij moeten hard werkeu tegen de tarieisver- hoogiog. Dbr den Engelsman antwoordt dal ze beloften dueD eu in het openbaar worden ze gelogen. Wetb. de Wilde herhaalt wat hij van het voorjaar ook gezegd heeft als men zwart op wit geeft, dat de gemeentekas niet zal worden aan gesproken, meu niets meer zal hooreu. De voorz. merkt op dat B. en W. zullen doen wat in bun vermogen is om dat tegen te gaan. Dhr Heijboer zegt later in het rapport slsat dat er veel huizen leeg staan, hij weet niet waar, want er is eerder gebrek dan over. De voorz. antwoordt dat dit toch zoo is ge weest, en dit geldt voor het geheele eiland, eu daar waren huizen bij die zeer boog in deD aanslag waren. Dhr Heijboer komt nogal eens veel op St-Anna land, maar daar weet hij ook niet dat er buizen leeg staan. De voorz. antwoordt de pastorie van de Herv. Kerk en dat is een gebouw met een aanslag van een f70. Dbr Heijboer zegt dat is toch meer dan f24, daar men wel ouder eede durfde te verklaren, dat dit de hoogste aanslag wa°. Wetb. de Wilde is van deze gevoelens dat bet aantal leege huizen een leugen is, dit wordt gedaan om zich te dekken en te redden. Er is buizen gebrek, al vermiuuert het aantal iowoner.s Dhr Heijboer zegt het gaat niet goed met de financiën van de Mij. en waar moet het naar toe. Tariefsverboogiug dat gaat niet. Hij dringt er dan ook bij B. en W. op aan niet stil te zijn. Aangeboden worden de rekening van de ge meente in ontvang op f70473,565 en iu uitgaaf op f64458.415, alzoo een batig «aldo van f6013.15 wat de gewone dienst betreft en de kapitaaldienst in ontvaog en uitgaaf op f 18717.07, de rekening van het algemeen armbestuur in ontvang op f2253,045 en in uitgaaf op f]S59,555, alzoo een batig saldo van f 393,49, de rekening van het Weezenarmbestuur in ontvang op f 22149.185 en in uilgaaf op f 18725,265, alzoo een batig saldo van f 3428/22, de rekening van het fonds Huijssen vao Kattendijke in outxang op f 2450.925 en in nitgaaf op f 1902,46, alzoo neu batig saldo vaB f 5 48.465. Deze rekeoingeu worden in banden gesteld van een commissie voor bet nazien bestaande ntt de beereu Mees, van Gorsel en deo Engelsman. B. en W. stellen voor adhaesie te betuigen aan het adres van het gemeeGteebestaur van Bergeu op Zoom betreffende vestigiog Rijkskweek school Bergen op Zuoin, geen adbaesie te be tuigen aan bet adres van bet gemeentebestuur van Bergen op Zoom betreffende overbrugging Hollandsch Diep bij Willemstad en wel adbaesie te betuigen aan bet adres van de Kamer van Koophandel te Breda betreffende overbrugging van bet Hollandsch Diep bij Moerdijk. Deze voorstellen worden mst alg. st. aange nomen. Op voorstel van B. en W. wordt gnnstig beschikt op een verzoek van W. L. Anthonisse om vergoeding voor zijn schoolgaaud kind. De voorz. zegt de kosten voor de verbetering van de Veerstraat zijn f145 en voor de Molen straat f 6511. B. eu W. stellen voor om die f 156 te Demen uit de gewone middelen en voor de overige f 6500 een geldleeuiag aan te gaan, bij het Weezeu-Armbestnur dit beeft reeds toezegging gedaan voor 4,5 en dan af te lossen in 20 jaar. Met alg. st. wordt dit voorstel aangeoomeo. Dbr Vermet vindt het jammer, dat er op het eind van de Molenstraat geen rij witte steenen is gelegd. Dit bad mooi gegaan om een veertig vau de beste steenen die er nit zijn gekomen daarvoor te gcbruikeD. De Voorzitter antwoordt dat hij er met KduIsI over heelt gesprokeo, maar deze antwoordde dat dit zeer moeilijk ging. Zoodoende is bet niet gedaan. Wethouder Daane herinnert zich nog dat toen bet besluit genomen is tot verbetering van de Molenstraat, dit ook is aangeoomeo als bet mogelijk was. De Voorzitter beeft hem echter geantwoord dat hii getracht beeft witte steenen te krijgen, maar die waren er niet van dit soort. De heer Vermet merkt op dat dit uiet noodig was, de oude steenen hadden al voldoende uitgekomen tegen deze zwarte steeoen. De Voorzitter zegt getracht te hebben witte steenen vao dezelfde soort te krijgeD, maar bet ging niet eu daarom is de zaak zoo gebleven. Aan de orde komt aankoop boot. De Voorzitter zegt telkens als de haven uit gedaan moet worden, is bet moeilijk een boot daavoor te krijgen. Op verscheidene plaatsen wordt geprobeerd en eindelijk slaagt men maar men schrikt dan van de kosten van vervoer. De laatste keer is dat nog gegaan, want toen moest te Nieuw-Vosmeer ook de haven uitge daan wordeD en beeft deze de helft van de vracht betadd. No heeft de havenmeester van der Vlies meegedeeld dat er soms op de werven te Sliedrecbt oi Barendrecht van die booten te koop zijn eD deze kostco dan zoo oogeveer f 300 a f400. Nu vrageo B. en W. machtiging om als er eens een boot te koop is, deze aan te koopeu. l)e heer Heijboer vraagt wat de kosteu zijc als de haven uitgedaan moet wordeD. De Voorzitter aatwoordt de laatste keer was bet f 25 voor vervoer en f 15 per week huur. De heer Heijboer ziet wel voordeel dan om een boot aan te schaffen, men zon ze dan ook aan naburige gemeenten kannen verhuren. De Voorzitter antwoordt dat dit mogelijk is. Met alg. stemmeD wordt B. en W. machtiging verleend om een boot te koopen. Met alg. stemmen wordt goedgevonden eeD af en overschrijving van de begroeting van 1981. Tot ledeu van de commissie tot bet nazien van de geloofsbrieven vud de uieow gekozen raadsleden worden benoemd de heereu Vermet, Mees en de Wilde. De vergadering wordt geschorst. Na herope ning adviseert de commissie bij de monde vao den he?r de Wilde tot toelating, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Goedgevondeu wordt voor een stak van f500 dat uitgeloot is voor bet foods Huijssen van Kattendijke een nieuw to koopen. Bij den rondvraag vraagt de beer Heijboer wat er moet gebeuren met bet oude materiaal dat uit de Molenstraat is gekomen. De Voorzitter antwoordt dat er reeds een ge deelte is gebracht voor bet slachthuis er is echter zooveel uitgekomen dat B. eu W. overwegen wanneer men zelf voldoende gebruikt beef), het overige te verkoopt». De heer Hcij'ioer wijst dau nog op een ge deelte voor zijn woning tot bij Schipper. Ue Voorzitter zegt toe dat B. en W. dit in overwegiug zullen nemen. De beer vau Gorsel zou er voor zijn ieder ilie er wat mee op ktn knappen de steenen te geven, dat ze die dau zelf leggeo. Zoo b.v. een straatje' voor de wouiug. Waut als men ze verkoopt brengeu ze toch niet veel op. De Voorzitter antwoordt dat dit reeds ge beurde, maar de menscben zouden ook Dog griag willen dat ze dan door de gemeente gelegd wordeD. Wat betreft de prijs er is gezegd dat wij nog 5 cent per stuk knnueu krijgen. Besloten wordt oin te tracbien zooveel mogelijk er mee op te knappen eu dan de rest te verkoopen De Voorzitter zegt het ia waaracbijoljjk de laatste raadsvergadering in deze periode en alle heeren, behalve de heer M. K. de Wilde, komen terng. Deze heeft gemeend met het oog op zijn leeftijd niet meer iD ons midden terng te moeten komen. Hij spreekt hem dan ook namens de andere leden toe. U beut 12 jaar lid van den raad geweest en 8 jaar als wethouder, en wat mij betreft de F/j jaar dat ik met U nog maar samenwerk, kau ik niet anders zeggen dau dat U steeds de be langen van de gemeente op de best mogelijke wyze hebt behartigd. U kwam altijd, zoowel op do Wetbooders vergaderingeo als io den raad met dw meening voor deo dagen wat U meende te moeten zeggen, dat zegde U en U sprak altijd uit U zelf en Dooit in opdracht van anderen. De samenwerkiug met U is van de meest aan gename geweest en ik breng U dank daarvoor. En al zijt U dan straks geen raadslid meer, ik hoop dat, wanneer U iets opmerkt, U het gemeentehof uiet voorbij loopt, maar dan even aanklopt om dan daar op te wijzen. Ik spreek de hoop nit dat U nog verscheidene jaren met uw gezin in gezondheid moogt leven en dat U steeds nog moogt nagaan de zaken vao de gemeente. Welbouder Daaüe sluit zich bij deze woorden aan. Wethouder de Wilde dankt den Voorzitter voor zijn mooie en nette woorden eD voor de korte en aangename samenwerking. Ook U mijnheer de Secretaris ben ik veel daok ver schuldigd voor nw kundige adviezen en een woord van daok aan mijo medeleden voor de prettige samenwerking. Hierna sloitiog. bii Wielriiden Zonnebrand, Smelten en Stukloopen van Huid en Voelen, verzacht en genees! men met I dooien vao 30-60 cn 90 cl. Tube 81 Apoth. eo Drogliteo 15 40529 BUITENLAND Juist was Tsjang Kai-sjek bezig zijn anti communistische campagne tot een goed einde te brengen, of er kwamen eenige generaals opzetten, die het Tsjang Kai-sjek moeilijk maakten met zijne actie tegen de communistische strijdkrachten door te gaan, waardoor wellicht een groot deel van het behaalde succes verloren gaat. Tot over maat van ramp komen er nog berichten uit Canton van communistische acties en, om den chaos volledig te maken, had er nog een geweldige overstrooming plaats in het Woehangebied, door het bezwijken van dijken bij Haukau. Het zal voor Nanking nog heel wat hoofdbrekens kosten een stevig centraal gezag te vestigen. Zooals het voor de democratische par tijen heel moeilijk zal zijn het Duitsche schip van Staat naar veilige haven te brengen. Er wordt wel veel gepraat over hulp aan Duitschland, gedaan wordt er slechts weinig. De Londensche confe»- .t:» blijkt achteraf ook niet veel uitgewr hebben. Duitschland zal wel voor zich efl zorgen en den strijd tegen het fase r:; met een berooiden schatkist moetvt ?.-en Het fascisme rukt pp. h de loopenl* week liepen er zei: osei opmarsch vanuit K. 11.die» naar Berlijn. werden i >i heden niet beves'.go. g maar want dat ,zou zondei A bun p cm. log beteekenen. Ook het republikeii j« Spair.jrh - ceft moeilijke dagen, vooral veroorzaakt door groote onrust in Andalusië Na d» - :kie- zingen wist men wel te-Vertellen, uat het communisme „niets j béte» ende Spanje, maar intussc-V vi,-. h o; tuch echt communistisi waai tegen de regeern, 'rijd heeft te voeren. A? is zijn sleehte agrarische 1 onder mo- narchistisv. ;.vn werd verbeterd. DerepuM: u.ijk radicale hervormin o/it, maarzoo gemakkelijk ook niet. De Syndiealiste; 7 >p de massa

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1