ERSEKSCHE ER THOOLSCHE COURANT loerziiien NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. PUROL Hierop Ietten! o. 2422 Vrijdag 31 Juli 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer ARBEID. bij Wielrijden S Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, laan Ös PeI* kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1375 franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. Afgekondigde Strafverordeningen. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken x end, dat gedurende drie maanden, op de secretarie a gemeente, voor een ieder ter lezing is nederge- en tegen betaling der kosten algemeen verkrijg- is gesteld, de op heden afgekondigde wijziging de Politieverordening. fholen, 28 Juli 1931. 10 UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. „Niet in he{ oogsten ligt de vrengde, maar in het oogsten van het graan, dat men zelf gezaaid heeft 1" Onze aarde met haar schatten, met haar estelijk en stoffelijk Kapitaal, geeft aan ninensch de mogelijkheid tot een bestaan. GOD gaf de aarde aan DEN MENSCH; et aan een of meer bepaalde menschen, FEIfar aan „den Mensch" d.w.z. aan alle inschen Dat wij aardbewoners tezamen dit groote zit deelachtig werden, geeft ons Rechten Plichten, plichten en rechten. Wanneer wij terugdenken aan de his- in het bijzonder aan de toestanden voor 2000 jaren, dan weten we, dat natuurmenschen leefden: een volk van Q£l prs en visschers. Ook in dezen tijd treffen *n vreemde werelddeelen nog derge- natuurmenschen aan. Maar geleidelijk irdt de zwervende mensch van voorheen loodzaakt, een vaste woonplaats te kiezen Kdoor ARBEID in zijn bestaan te voorzien. Hiertoe wordt hij in staat gesteld door. rijkdommen der levende natuur en door schatten, die in den aardbodem zijn borgen. Door ARBEID kan de mensch zich met levende en doode natuur een bestaan rwerven, door arbeidArbeid is de agelijkheid. maar ook de noodzakelykheid artoe! Het is evenwel niet onverschillig, van ilke aard die Arbeid is, en onder welke p Nstandigheden hij verricht wordt. Ten nzien hiervan rusten er plichten zoowel werkgever als op werknemer, die dienen bedenken, dat „elke arbeider zijn loon lardig is, „maar ook, dat „voor een goed degelijk Arbeid in ruil gegeven dient orden ARBEID is noodzakelijk in een geordende menleving, in onze Maatschappij. Arbeid de bron van rijkdom, beschaving, geluk! Het groote bezit, dat den Mensch is ge ven in de levende en in de doode Natuur aarde vertegenwoordigt een zeer groote H'de, die we Kapitaal noemen. Niet iPITAAL in den beperkten zin van „geld'' aar in de ruime beteekenis, als in den nhef van dit artikel bedoeld. Dat Kapitaal is het rechtmatig bezit van aardbewoners tezamen, maar geeft in geordende samenleving ook wettelijke moreele plichten jegens ieder, die er zijn deel aanspraak op wil maken. Laat dan ieder mensch door ARBEID rgen, dat hij deel heeft in het Kapitaal r menschheid Laten wij allen hen, die van nature nog aldus denken en doen, aansporen tot NlfxBEID, en wel onder verwijzing naar motto, dat overduidelijk is voor ieder nkend wezen H. E. DIJKEN. BUITENLAND Wij hebben alle sympathie voor het iburige volk in zijn dagen van beklem- 1do> maar wij moeten ook aan onze eigen •jangen denken, en naar ons oordeel gaat tenspijt van de tegenwoordige geld- 'imte niet aan, nog verder op groote baal liquide middelen af te vo-eren, die j straks zelf dringend noodig zullen ijken te hebben, wanneer de lang ver fde opleving in het zakenleven komt. Van zelfsprekend is er tegen deze rede ring niet veel in te brengen. De Neder- ndsche credietgevers zullen zich dan nog wel eens bedenken alvorens hun in een misschien wei failliette Qedel te steken. Evenwel lijkt het ons te 'timisch de »lang verbeide opleving in zakenleven" te verwachten, nog voor at het Duitsche economische leven grooten- fpol° hersteld is. De nood van Duitschland is immers voor een belangrijk deel de nood van de wereld. De gebeurtenissen, die in de laatste dagen in Duitschland hebben plaats gevonden, beteekenen nieuwe en ernstige hinderpalen op den weg naar economisch herstel. Om het evenwicht der economische verhoudingen, te herstellen zijn er meer moeilijkheden te te overwinnen dan ooit te voren. Het heeft de aandacht getrokken, dat er in den laatsten tijd zooveel goud van Engeland naar Frankrijk verzonden wordt Zulkegoudverschepingen staan doorgaans in verband met den stand der wisselkoersen. Zijn b.v. in Engeland zeer moeilijk cheques op Frankrijk te krijgen, dan stijgt de cheque- koers. Het gevolg daarvan is, dat Engeland goud naar Frankrijk moet verschepen. Nu kan zoo'n behoefte aan cheques door Frank rijk kunstmatig te voorschijn worden ge roepen. En er zijn velen in Engeland, die meenen, dat dit thans het geval is. Het zou dan zijn eene Fransche poging om aan de Britsche regeering en banken te verhinderen Duitschland hulp te verleenen zonder de medewerking van Frankrijk. Men ziet het erg frisch is de toestand niet te noemen. Neen, bepaald frisch, zijn de verhoudingen allerminst. Dat blijkt ook wel uit de telkens ge signaleerd worden gevallen van spionnage. De Russische spionnage dienst is beter georganiseerd dan zelfs in den tijd der Gzaren. En dat zegt veel. Maar we stonden toch even te kijken toen we lazen, dat thans in Leipzig twee Polen worden vervolgd, omdat zij de groote bijeenkomst van den Stalen Helm te Breslau zouden hebben be gluurd. Is deze vervolging nu geen volle erkenning van het militaire karakter dezer organisatie. Welk een domheid overigens dat proces. 'tSchaadt natuurlijk Duitschland honderd maal meer dan de heele spioniiage gedaan zou hebben. Een vreeselijke brand woedde in Pitssburg (Ver. St.) in een gesticht voor ouden van dagen. Zusters en broeders hielpen dapper mede bij het blusschingswerk en trotseerden den vuurgloed om hun beschermelingen te redden, 't Mocht niet gelukken allen van den dood te redden.... velen kwamen, jam merlijk in de vlammen om. In Bochura moet het gebeurt zijn. De eigenares van een buitenhuisje vind voor i haar deur een doos met een duif en een brief, waarin zij gesommeerd werd de duif op te gooien met 200 Mark onder haar vleugels. Anders zou het buitenhuisje dezer dagen in vlammen opgaan. De dame ging naar de politie, die zich in verbinding stelde met de Essen-Oberhausen Luftverein. Twee sportvliegers stelden zich beschikbaar om de dief te volgen. Het dier kreeg een rood lint als herkenningsteeken. Tweemaal cirkelde de duif boven het plaatsje, toen ondernam het dier de reis en streek neer in Bochum op een duivenkot. De vliegers waren neergevlogen. Eén fotografeerde dat moment, de ander schetste de situatie. Snel keerden zij terug naar het vliegveld waar een motorbrigade der politie gereed stondDe politie trof twee mannen, die juist bezig waren het roode lint los te maken. Ontkennen zal wel moeilijk zijn. Keizer Haille Selassich van Abessinië heeft de wereld verblijd door zijn bevel tot afschaffing der slavernij in Abessinië. Men schat, dat hierdoor een twee millioen menschen de vrijheid zullen krijgen. Het is alleen maar de vraag, of ze er veel door gewonnen zullen hebben. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. Het was iets nieuws, bet publiek is nieuws gierig en dus trok de buurderstaking in Amster dam maar vooral die io Rotterdam buitengewone belangstelling. Wel tieoduizeud menschen waren naar de Aert van Neestraat getrokken. Daar onder nataorlijk een hoop opgeschoten jongens, belast op relletjes. Waarschijnlijk hadden de politie-autoriteilen wijs gedaan, geen politie mannen naar de verzamelde menigte te zenden. Zooals later bleek zou het geheele geval spoedig zijn doodgebloed. Na echter stond de politie bloot san een bombardement met steeneu. Er moest worden opgetreden. Een 62-jarige variété- artist, iemand die misschien met de gebeele zaak niets te maken beeft gehad, werd de dope Eeo afgevnnrde kogel was rechts tnsscbeo de oogen binnengedrongen, de man was op slag dood. In Amsterdam heeft de bemiddeling van het gemeeote-bestuor bewerkt, dat de huurders- stak iüg aldaar geëindigd is. Is dat io Rotterdam ook niet mogelijk Een bragwachter van de spoorbrug over de Moerdijk redde vele measchenlevens. Het gevaar was groo't, dat de trein nit Parijs op een nit Rotterdam zou rijden. Wat er precies gebenrd is, is tbans nog niet bekend, maar in ieder ge val bevonden zich beide treiueo op betzelfde spoor en reden naar elkaar toe. Door bet zwaaien met eeu roode vlag kon de opmerkzame brag wachter den Parijscheu trein tot stilstand brengen en de noodsignalen van dezen waarschuwden den machinist van den anderen trein voor het gevaar. Veel opleving valt er in het indnstrieele leren van Nederland nog niet op te merkeD. Üe jongste berichten luiden, dat Philips in de afg loopen week niet minder dan negen honderd personen heeft moeten outslaan. Wel heeft de directie der fabriek het getal 900 tegen gesproken, maar in ieder geval zijn er toch een massa ontslagen. En in de mijnstreken hangt velen arbeiders ook het zwaard van Damocles boven bet hoofd. Dit staat in verband met de beperkende be palingen, welke de Fraosche staat op het oogen- blik voor den koleuinvoer heeft opgesteld. H*t toegestane quota voor Nederlsnd bedraagt 20 minder dan het gemiddelde invoercijfer over de jaren 1928, 1929 en 1930. Na bedroeg onze kolenaitvoer iu 1930 ruim 2 millioen ton, terwijl bet gemiddelde over de drie laatste jaren Diet meer is dan j i/2 millioen. Das zal Nederland slechts knnDen exporteeren 80 van l'/j mil lioen of 1,2 millioeu ton kolen, betgeen dus 800.000 ton minder is dan in 1980, dos 40 °/Q. Het ligt wel voor de haod, dat hieruit onver biddelijk vergrootiug der werkloosheid moet voortspruiten. De brand in een boerderij te Heenvliet, waarbij drie kindereu jammerlijk in de vlammen om kwamen, verwekte groote consternatie. Te meer waar het vermoeden bestaat, dat de oudste sood vaD de weduwe, die het huis bewoonde, de boel zelf in brand heeft gestoken. Pas eenige weken geledeu was er eene verzekering geslote?, het geziQ zat diep in de schnldDe rest behoeft Diet meer gezegd te wurdec. Evenals vorige jaren hadden de vierdaageche afstaodsmarschen plaats onder buitengewone groote belangstelling der Nijmeegsche bevolkiüg, geheel Nederland, ja zelfs het boiteoland, volgde Dauwkeorig de prestaties der loopende schare. Onder «Je loopers bevonden zich zelfs verschei dene Noreo. Poeders en tabletten ziiu alléén echt, als de verpakking voorzien is vau den naam Mijnhardt. Let bij bet koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. 8 40517 Prof. Mr. M. W. F. Treub. In deD ouderdom van 72 jaar is Vrijdagavond te Den Ha tg overhde i prof. mr. M. W. F. Treub oud minister van Laudbouw eu van Financiën, Marie Willem Federik Treub is 30 Nov. 1858 te Voorschoten geboreD, waar z'n vader burgemeester was. Hij bezioht de H. B. S. te Leiden, waar hij in 1876 eindexameD deed. Later bekwaamde bij zici vo >r bet notariaat eQ hij deed in 1880 met goeden uitslag zijn uotariaatsexamen en wel alle drie gedeelten tegelijk. In datzelfde jaar kreeg hij deD titel van ge- agreë^rd klerk bij de fosterij en daaidoordeed hij tijdelijk werk op het postkauioor. Intusscheo legde bij zich echter geheel toe op de voorbereidende studie voor de universiteit. Reeds iu 1881, bet laatste jaar waarin het vroegere loela(ing?-èXimeu voor de uiniversiteiteu werd afgenomen slaagde Treub voor dit exameD te Amsterdam, maar bij giug te Leiden studeereD. Daar heett men van hem als student weinig gemerkt omdat hij in het ouderlijk huis bleef wonen. Io 1883 werd echter plotseling de aandacht op hem gevestigd De Utrechtscbe hoogeschool had een prijsvraag uitgeschreven over hel Nederlandscbe belasting wezen sedert 1795 en het door Treob inge zonden aDlwoord met goud bekroond. Op 31 Maart 1885 promoveerde bij te Leideü in de rechteo. Treub had een werkzame oataur. In 1884 vestigde hij zich te Amsterdam als privaatdocent voor het notariaat. Hij stichtte een notariaat- school. In 1887 werd hij o.tn, redacteur van het Weekblad voor Notarisambten administratie. In 1893 werd hij wethouder van Amsterdam; in 1897 volgde zijn benoeming als directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen In 1904 is Treub in de Kamer verschenen als afgevaardigde van AsseD. Van den aauvaog af ia hij in de Kamer een figuur van beteekeois geweest. Iu 1913 werd hij in het ministerie Cort van der Linden minister van LaDdboaw en later minister van Financiën. In die jaren heeft hij zich laien kennen als een regeerder van groote gaveD. In de oorlogsjaren diende hij met zijn helder hoofd ten zeerste ons land. De teraardebestelling heeft te Voorschoten plaats gehad, waar H. M. Kooingio zich heeft laten vertegenwoordigen en Minister Ruijs de Berenbroeck en andere hoogwaardigheidbekleeders tegenwoordig wareD. Stukloopen van Huid verzacht en geneest men met Zonnebrand en Voel 30-60 Bil Apotb. cn Drogist 40519 W. F. Pop. t Te Voorborg is, 73 jsar oud, overleden de oud-mimster van oorlog, ond-opperbevelhebber van land- en zeemacht, gep. luitenant-generaal W. F. Pop. Generaal Pop, geboreD in 1858, ontving zijn opleiding bij het wapen der artillerie te Breda, welke instelling hij in 1878 als tweede luitenant verliet. In 1914 werd de heer Pop benoemd tot generaal-majoor en kreeg hij als zoodanig het bevel over de He divisie. Na het aftreden van generaal Snijders werd generaal Pop benoemd tot opperbevelhebber van land- en zeemacht. Eerst daarna begon zijn politieke loopbaan en in 1920 werd hij iu het kabinet Ruys de Bee- renbrouck belast met de portefeuille van oorlog. Zijn beleid ontmoette grooteo tegenstand. Hij wist zich echter 6taaode te honden, doch bij de behandeling van zijn ontwerp tot een Dieuwe dii nstplichtregeliDg, zag hij zicb genoodzaakt af te treden. Id 1925 werd geueraal Pop benoemd tot voorzitter van de bezuinigingscommissie, welke functie bij tot zijn dood toe heeft bekleed. De tabaksbelasting. Het Kamerlid Boou wijst er den minister in een viertal vragen op, dat vele fabrikanten van sigaretteu de belastingbaoderolles niet meer op bei pakje of doosje zelf, maar op een omholsel plakken. Daardoor is hel mogelijk, de banderolles oubeschadigd te verwijderen en wordt een omvang rijke handel legeD ongeveer den halveu prijs in deze banderolles gedreveo, tot schade van Staat en boD&fide handel. Op grond hiervan wordt deu minister gevraagd, le bevorderen, dat zoo spoedig mogelijk een regeling worde getroffeD, waartij verplicht wordt gesteld de banderolles gelijk zulks vroeger was voorgeschreven op hel pakje of op het doosje zelf te doeu aanbrengen op ziodaoige wijze, dat zouder beschadigiug van banderolles het pakje of doosje uiet kan worden geopend, hetgeen voor een fabrikant geen enkel opzicht bezwaar behoeft mede te brengen. THOLEN, 31 Juli 1931. „Vader Cats" zijn werken wareu eenmaal zoo gewild, dat ze io vele geziuDen naast den Bijbel prijkten in de laatst verloopen tijden is dat wel wal getaand, maar vzou Vader Cats zeggen" wordt Dog al eeDR gehoord. Bij zijn overlijden liet hij ruim twee millioen gulden oa, io die dagen vooral een enorme bezitting. Dit bedrag was vooral verkregen door schilte- reude bedijkingen in Zeeuwech-VlaaDderen, zeer gewaagde ondernemingen, maar goed geslaagde. Hij kocht aldaar ook tal vau ^tienden", waaruit later veel rechtsgediogen ontstonden. Het ver nieuwde Groede heelt het beslaan grootendeels aan de geestkracht van de bedijkingen te dankeD. Men vond daar de «Caiehcevt"; in 1623 gal

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1