IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ^o. 2421 Vrijdag 24 Juli 1931. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Zomersproeten ver dwijnen in korten tijd geheel door Sprutol. Bij alle Drogisten. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17*/2 c* Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burgemeester en weihouders van Tholen brengen ler eonia dat aangifte voor ruiming van privaatpatten ;en Donderdag 30 Jnli a.i. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van et Stadhuis. Tholen, 21 Juli 1931. 7 GEMEENTERAAD. THOLEN, 20 Juli 1931. Voorzitter Burgemeester Mr. A. J. van der loeven. Secretaris de beer B. J. Laban. Aanwezig alle leden. De notulen van de vergaderingen van 20 Mei n IS Juni worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stokken Procesverbaal van kasopname bij den gemeente- ntvaoger. Van bet Bureau van verificatie dat het heeft sgezieo de kas van brugbedrijf en gasbedrijf u deze in orde. hebben bevonden. Van den Commissaris der Koningin bericht at aan den burgemeester verlof is verleend van 3 Juli tot en met 15 Augustus a.s. >0 De stukken worden voor kennisgeving aao- Een schrijven van Ged. Staten inhoudende lededeeliog dat de begrootiog voor 1931 be- loudens enkele wijzigingen is goedgekeurd. B. en W. stellen voor deze wijzigingen aan e breügen. De beer Dekker vraagt boe Ged. Staten komen ao de opmerking bij het gasbedrijf. De Voorzitter antwoordt dat Ged. Staten niet oonen begrijpen hoe er winst kan zijn op bet aibedrijf, hierover zal worden geschreven. Met algemeene stemmen worden de wijzigingen aDgebracht. Aan de orde komen de aangehouden requesten d A. Goedegebuure en J. van der Sande. De Voorzitter zegt dat verzocht is om een onferentie te honden met B. en W. en alleen au der Sande is toen verschenen. Deze kon •een gegevens verschaffen. B. en W. zonden voor kannen stellen om wijzend te beschikken, maar dit doen ze niet 1 willen het stellen in handen van de coro uissie die in de vorige vergadering benoemd is ir onderzoek van het brugbedrijf. De heer üverbeeke zou het maar zoo 9poedig nogelijk willen behandelen eo vraagt of dat niet ;»u als alle elf raadsleden nog zitliug hebben. De Voorzitter antwoordt dat men geboord heeft lat hem tot en met 15 Augustus verlof is ver eend eo dan Da nog J 4 dagen komt de nienwe aad. Hij zegt echter toe er zoo spoedig mogelijk ierk van te zallen maken. De geloofsbrieven van de nienw gekozen raads- eden worden in handen gesteld van de heeren loelker, Aertsen en Baaij voor onderzoek. Dit zal gebearen na afwerking van de agenda. Met alg. stemmen wordt besloten tot aankoop fan 1 M2. grond tot uitgifte van grond in erf- lacbt aan dhr J. M. Wagemaker, tot verkoop an een stokje grond voor f 25 aan dbrS. Goliker lot het converteereu van geldleeuiogen een van 10.000 en één van f 100 a 3% °/0 tot verbouw rau de woniDg van de gasfabriek. Aan de orde komt wijziging der Alg. Politie- •erordeBing. Wethouder Wagemaker kan niet meegaan roet ie wijziging betreffende bet vervoeren van pulp den vervoerder aansprakelijk te stallen als ie wagen te hoog wordt geladen. Dit gebeurt •asscheo de maaltijden en de vervoerder is daar niet bij. Hij vindt dit in de praktijk onnitvoer- baar. Spr. meent dat de polite op de haven moet toezien dat dit niet gebeurd. Het gaat toch niet lan dat de vervoerder zelf een riek mee brengt 6D het overtollige er afgooit op de baveD. De heer Aertsen is het met den heer Wage maker eens. Het te veel laden gebeurd tusschen de maaltijden en de vervoerder kan daar niets Un doen. De Voorzitter zegt dat er niets aaugedaaD kan worden als de verordening zoo blijft. In de eerste plaats is de lader aansprakelijk, maar uu moet ook de vervoerder aansprakelijk gesteld worden. Het is er om te doeD dat de straten rein blijven niet smerig wordeD. Hel i9 dau ook uitvoer baar om alleen de lader aansprakelijk te stellen. moet zoo zijn, de lader in de eerste plaats en als die niet is te treffen dan den aanvoerder. Wethouder Wagemaker hondt vol dat de vervoerder niet aansprakelijk is. Als die het -r overtollige op de kaai gaat gooien, wie moet bet dan weer laden Niet één lader maar de >eg die laadt kan men treffen. De Voorzitter merkt op dat men dan kan die de laatste mand er opgooit die is dan aansprakelijk en dat is niet mogelijk. Dhr Moelker geeft dbr Wagemaker, gelijk, de ^knecht beeft geen schuld. Als hij het er afgooit wie laadt het dau weer op? Het eenigste dat volgens zijn meening doel kan treffen is den havenmeester hierop laten letten en dan proces-verbaal opmaken. De voorz. merkt op dat dit voorstel gedaan wordt opdat in de stad geeD smerige rommel op de straten komt. Dhr Overbeeke merkt op dat de lader niet te treffen is, want die laadt den wagen uit het schip cd de vervoerder die komt door de stad. Als de vervoerder ziet dat de wagen te hoog is geladen, dau moet hij weigerea hem te vervoeren. De voorz. meent dat men op het verkeerde pad is. De lader is wel degelijk aansprakelijk, maar de bepaling moet er bij dat de vervoerder ook aansprakelijk wordt gesteld. Dhr Bogert meent dat het ook veel ligt aan den wagen. De een is zoo en de andere is anders Met de stemmen van de hh. Moelker, Aertseo en Moelker tegen wordt de wijziging goedgekeurd. Wijz. alg. politie-verordeniug, waarbij ver boden wordt bet zich ophouden op de hoeken van Kerkstraat-Botermarkt-Dal. straat, Hoog- straat-Stoofstraat en op den Eeodrachtsweg. Dhr Moelker vraagt naar art. 75 wat betreft samenscholen of dat ook geldt voor hoek Kerk straat en Hoogstraat. De voorz. antwoordt wanneer daar Dn drie personeu met elkaar staan te praten dan geeft dit Diets, maar het is maar als de menscheD daar last van krijgen, dat men dan kan optreden. De andere wijzigingen worden met alg. st. goedgevonden. B. 6D W. stellen voor de dadingen met het waterschap en Overbeeke zooals die ter inzage hebben gelegen, aan te Demen. Dhr Dekker zal zijn stem niet geven aan het voorstel voor het waterschap omdat hij niet ac- coord gaat met de mannier waarop dit is tot stand gekomeD. Dhr Overbeeke stelt zich aan de zijde van dhr Dekker. Met 9 tegen 2 st. wordt het voorstel vaD B. en W. wat betreft het waterschap eo met op een na alg. st. wat betreft de zaak Overbeeke aaogenomeo. Aangeboden worden de rekeuingen over 1930. Tot leden van de commissie voor het nazien worden benoemd de bb. Dekker, Deurloo en van den Berge. De vergaderiog wordt geschorst. Na heropening ^viseert de commissie voor het nazien van de geloofsbrieven bij monde van dbr Moelker tot toelatiDg, waartoe met alg. st. besloten wordt. Bij de rondvraag zegt dhr Baaij het is wellicht de laatste vergadering dat er elf lodeu zitting hebbeu, deze raad heeft een groote font gemaakt, en du zou hij gaarno zien dal hij die herstelde. Bij het verleeDen van de concessie van de oesterputten is een bepaliog gemaakt dat het onderhoud van de sluizen is voor de oester- puthonders. No hebben die er geen erg in gehad, evenmin als B. en W. volgens gezegde van dbr Goosseo, dat er ook bij bedoeld wordt de sluizen bij bet oude buis van Zaliju. Hiervan maakt de gemeecte evenveel gebruik als de oesterputhou- ders en nu viodt hij niel goed dat alleen daar voor door de oesterputhoudets betaald moet wordeD. Hij zou voor willen stellen dit te ver- andereo. De voorz. antwoordt daar aandacht aan te zullen schenkeD, dan kan er later een beslissing geDomeD worden. Dhr Moelker kau met het gesprokene van dhr Baaij meegaan. Dhr Baaij zegt het teekeoen van de concessie is in baast gegaan, omdat er gezegd werd als jelui niet teekeo, een ander graag. De jongeos waren baog nit hun bedrijf gezet te worden eD hebben toeD geteekend. De voorz. protesteert hiertegeD, dat dit gezegd is, het is echter een onde kwestie en hij zal de zaak ondbrzoekeD. Dhr Baaij zegt dat het al eerder is behandeld maar toen is het niet aangenomen. Het was toen een reqaest vao dhr F. Moelker en Firma Baaij en dbr Moelker en Bpr mocht toen niet mee stemmen. De voorz. zegt als er reeds een beslissing is dan moet die eerst vernietigd worden en als er dan Dienwe gezichtspunteu zijn eeD ander be sluit worden genomeD, Het zal iu de vergade ring vaü B. en W. behandeld worden. Dhr Moelker zou hel een goede daad vindeD als het werd herzien. De voorz. zegt dal dit de laatste vergadering nog niet zal zijn er zal er nog eeu zijn voor afscheidneming. Hierna slaitiog. Afwezig wegens aitstedigheid weth. Qoakkelaar. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeord. Ingekomen stukken Mededeeling van den Inspecteur der Dir. Bel. te Zierikzee dat de kwade posten der Pers. Bel. 1930 bedragen f2.79. Verslag vao de N.V. Waterleiding Mij Tholen. Het verlies over 1930 bedraagt f 16074.905 waaruit blijkt dat de financieele toestand alles behalve guDstig is. Door de Raad van Beheer zallen bij de regeering pogingeu worden aange wend om afdoenden steun te verkrijgen, aange zien verbooging der tarieven niet wel doenlijk is. Op een desbetreffend verzoek wordt adhaesie betuigd aau het adres van Bergen op Zoom be treffende de vestiging van eeD Rijkskweekschool voor onderwijzefs(essen) te BergeD op Zoom. Schipper J. Pape vraagt terugbetaling van haveugeld voor het ledig mede terugbrengen van 700 aardappelkistjes, die hij vol had vervoerd, aangezien dit hetzelfde geval betreft aUof een vaste schipper eerst lost en dan laadt, waarvoor hij toch ook slecht9 éénmaal havengeld behoeft te betalen. Besloten wordt aan dit verzoek te voldoen. Op voorstel van B. en W. wordt tevens be sloten de betreffende verordening alsvolgt te wijzigeD voor vaartuigen die bier kistjes bren gen of halen zonder te laden is door Diet in woners een haveogeld verschuldigd ad 1 cent per toD voor zeilschepen, ad 2 ct. voor motorschepen. Oude redactie: kistjes haleo of brengen zon der ladeu 1 maal haveDgeld verschuldigd. Weth. Elenbaas merkt nog op, dat door vreemden toch al geklaagd wordt over het hooge havengeld, niet alleen met betrekking op de aardappelkiBtjes. Het is nu toch reeds gebeurd dat een schip van 100 ton binnenkomende en uitgaaude met 200 kistje f 10 havengeld moest betaleo. Dhr Goedegebuore vreest zich een vorige maal Diet daidelijk daarover te hebben nitgedrokt. Hij veronderstelde toch, dat een schip hier kistjes ST. ANNALAND, 21 Juli 1931. Voorzitter burgem. C. M. P. W. Hanssens. Secretaris dhr F. M, Boogaard. loste en ook op Oud-Vossemeer en dan onmid dellijk naar hier terng kwam om te laden, dao 2 maal moest betalen. Dat voDd hij onbillijk. Weth. Elenbaas zegt dat zooiets wel nooit zou voorkomen, tenminste erg onwaarschijnlijk* Zoo'n schipper zou dau toch iu elk geval eerst wel te Oud-Vossemeer gaan losseo. Van het bestuur der Bijz. school is een aan vraag ingediend voor bet bouwen van een aparte kolenbergplaats, aangezien ze dan beter kan toe zien op eigen brandstofverbruik. De voorz. merkt op dat reeds meer zoo'n aereoek is ingekomen. Nu meeneu B. eu W. eraan te moeten voldoen, waot de bestaande bergplaats is eoch eigenlijk wel wat klein voor beide scboleo. Voorgesteld wordt nn de bestaande bergplaats af te staan aan de Bijz. schdol en voor de openbare school een nienwe te bouwen op het binnenplein. De kosten worden geraamd op f100 voor een bergplaats vau circa 90 H.L. Aldus wordt besloten. De voorz. van het Centraal stembureau deeldo mede, dat alle gekozen leden hun benoeming hebbeD aaDgenomeu. De ingekomen geloofsbrieven wordeD door de heeren Geluk, Goedegebuure en Prinse onder zocht. Daar geen op- of aanmerkingen worJcn gemaakt, wordt met algemeene stemmen tot hou toelatiDg besloten. De gemeenterekening wordt aangeboden, voor wat den gewonen dienst betreft in ontvang op f68675.04 en in nitgaaf op f65773.56. Goed slot alzoo f 3961 48. Wat betreft den kapitaaldienst op f11433.87 in ontvang en uitgaaf. Eveneens wordt aange boden de rekeniog van het Weezen-Armbestuar in ontvang op f 10650.055 en in oitgaaf op f 7343,325. Goed slot 3306.73. Beide rekeningen worden ter ouderzock in handen gesteld vaneen raadscommissie. Om de begrootiog sluitend te maken moeten Dieuwe bronnen vaD inkomsten aangeboord worden. Volgens het oordeel van B. en W. komen daar voor bet meest in aanmerking heffiog van 30 opcenten op de pemeentefondsbelasting, en ver hooging met 5ü°/0 van de personeele belasttug op motorrijinigeD enz. (5e grondslag). De heer Goedegebuure zegt ook wel te be grijpen dat er outvaugsteu moeten zijo om een begrootiug kloppend te .maken. Waar we echter in eeu crisistijd leven, zoudin de belastingen eer moeteD worden verlaagd dan verhoogd. De Voorzitter vindt dit ook doch wijst er op dat men baast overal bet tegendeel ziet gebeuren. Het tekort zal vermoedelijk raim f 3000 bedragen 30 opcenten op de fondsbelasting zullen waar schijnlijk ruim f2700 opbrengen. De hoogere belasting op motorrijtuigen f 140.75. De be dragen zoaden dan worden als volgt Motorrijwiel voor 1 persoon do f 6.dan f 9.meer dan 1 persooD f8.Dn f 12. alle overige tot een waarde van minder dan f2000 wordt f3.voor elke f 100 waarde. Vao f 2000 tot 14000 wordt f60 ineens en f 3.375 voor elke f 100. Van f 4000 tot f 7000 wordt re3p. f 127.50 en f3.75 Van f 7000 tot f 10.000 wordt f 240 eD f4.125 Van f 10.000 of meer wordt f363.75 en f4.50 Mottorrijtoigen op 3 wielen wordt f 22.50 Electromotoren wordt f 15. De beer A. C. Gelnk vraagt of daaronder ook de vrachtauto's begrepen zijn. Op een bevestigend antwoord van dea Voorzitter verklaart hij er dan tegen te zijn, want dan zijn er weer enkelen die er door gedupeerd worden, nl. vrachtauto- bezitters, enkele commissionnairs en de menschen die passagiers vervoereD. Hij zag dan liever op centen heffeD op de vermogensbelasting. Ook de heer C. M. Elenbaas verklaarde er niet te kanDen meegaan. De Voorzitter zegt heffiDg op de vermogens belasting minder weoschelijk te vinden, omdat onder die belastingbetalers menschen zijn, die van de opbreDgst van bun vermogen naowelijks kunnen leven. De opbrengst vau f 16000 is niet erg groot. Dhr Gelnk merkt op dat er onder de auto bezitters ;ook zijn die er van moeteD hestaaD. Dbr Goedegebuore zegt dat men de zaak van alle kanten moet bekijken. Er 19 immers ook verschil tnsschen laxe- of vrachtauto's. Vroeger moest men daar nog veel meer voor betaleD. De f1200 voor de werkloozenkas moet ook opgebracht worden. Dhr. Gelak herhaalt dat voor velen het bezit van een auto brood beteekent. Dhr Heijboer is er van overtuigd dat elke aoort van belasting voor sommigen altijd te zwaar zal zijn. Het blijft hem persoonlijk on verschillig, of bet te kort gevonden zal worden in de vermogensbelasting of in de persoueele belasting. t Blijft hem eender of bij door de kat of door den kater gebeten wordt. Tenslotte wordt het voorstel van B. en W. a&Dgenomen, waarbij de heeren A. C. Gelnk en O. M. Elenbaas zicb verklaren tegen aanneming vaD het tweede gedeelte. Voorgesteld wordt een gedeelte in eeu door dbr. C. Moerland te bonwen schunr te buren tegen f 35 per jaar voor berging vau het tegen woordige en nog aan te schaffen materiaal van den gemeentewerkman. Dhr Goedegebuure viudt het een bezwaar dat die schuur verder vau de haven ligt dan de tegenwoordige bergplaats. Dit voornamelijk met het oog de vloedplaukeo. De Voorzitter merkt op dat dit een zaak is, het Waterschap betreffende waarop dhr Goede gebuure zijn bezwaar vervallen verklaart. Nadat nog een wijziging is gebracht in de begrootiog voor 1931. dankt de Voorzitter bet Diet meer terugkeereode lid dhr. C. M. Elenbaas voor diens trouwe medewerking gedurende zijn zittingstijd in het belaDg der gemeente. Dbr Elenbaas dankt den Voorz. voor die woordea en zijn medeleden voor de prettige samenwerkiog. Hierna sluiting. Pot 9U ct., Tube 50 ct. Zeep 60 ct. 9 40486 STAVENISSE, 17 Juli 1931. Voorzitter de Burgemeester-Secrelaiis dhr A. F. HaDssens. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der vorige vergadering welke onveranderd worden goedgekeurd en vastgesteld. De voorz. doeli mede, dat dezer dagen de brand spuit is beproefd en dat er een oefening met de braudkrancn heeft plnals gehad. Alles was zeer bevredigend. Van den Inspecteur der Dir. Bel. te Zierikzee was bericht ingakomeD, dat over het dienstjaar 1930 een kwade post personeel ad f 6 geboekt is. Van de Kamer van Koophandel uit Westelijk N.- Brabanl was gezonden een afschrift van een schrijven aan den Ministerraad roet verzoek om een beter overbrugging van bet Hollandsch Diep (Moerdijk) om hei verkeer te bevorderen. Uit BergeD up Zoom

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1