IERSEKSCHE EU THOOLSCHECOURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Fietstochten Vrijdag 17 Juli 1931. Negen en veertigste jaargang Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer le i- Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17*/2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De Burgemeester van Tboleo bekend, dat tegen laandag, den 20 Juli 1931 dei namiddags 2.30 oor ene openbare Vergadering van den Raad ii belegd. Ponten van behandeling Ingekomen stokken. 2. Toelating der nieuw gekozen raadsleden. 3. Aankoop van 1 M2. grond. 4. Uitgitfe van grond in erfpacht. 5. Verkoop van grond. Converiie van geldleeningen. 7. Verbouw van de woning van de gasfabriek. Wijziging der Algemeene Politie-Verordening. Treilen van dadingen« 0. Aanbieding van Rekeningen over 1930. Tholen, 15 Juli 1931. 17 GEMEENTERAAD. •R R SCHERPENISSE, 13 Juli 1931. Voorzitter Burgemeester W. L. Klos. Secretaris dhr. L. C. van Doom. Tegenwoordig 6 leden. Afwezig zonder kennis- eving dhr, J. Keijzer. Na vaststelling der notolen van de vorige ergaderiug worden overgelegd en voorgelezen volgende ingekomen stukken: 1. Eod exemplaar van bet goedgek. raadsbesluit q 24 Juni j.1. tot wijziging der begrootiog oor 1930. Notificatie. 2. Schrijven van den Min. van Arbeid, Handel Nijverheid betreffende winkelsluitingswet. De voorz. deelt mede dat B. en W. iu de Igende vergadering een ontwerp verordening dier zake ter vaststelling zullen aanbieden. 3. Geloofsbrieven met bijbehooreode stokken n de benoemde raadsleden. Voor bet onderzoek tarvan wordt de vergadering geachorat waarna j monde van dhr D. K. Rijsteubil namens de rimmissie van onderzoek wordt gerapporteerd it alles in orde is bevonden. Met alg. st. wordt tot bonne toelating besloten. 4. Schrijven vau de P.Z.E.M. betreffende de I isten van den ondergroDdscbeo aanleg in de raleD zooals die op eeo bijgevoegdeo blauwdruk aangegeven. Na daarnaar inzage te hebben snomen, wordt besloten daarmede accoord te gaan. 5. Schrijven van Ged. Staten betreffende schade ior drijvende boomer. Daar deze gemeente niet aanmerking komt om maatregelen dieuaan- lande te treffen wordt dit voor kennisgeving *1 ogenomen. 6. Afschrift van een schrijven van bet boofd- stonr der Posterijen en Telegrafie aan A. Duiue bier waarin medrgedeeld wordt dat de aan hem Brleende machtiging tot den aanleg vau een dio-distributienet alhier als vervallen word schouwd. Notificatie. 7. Schrijven van den heer Directeor-Generaal in de Statistiek meldende dat bet bevolking* jfer dezer gemeente op 31 Dec. 1930 volgeos i op dien datum gebonden volkstelling is vast- steld op 678 mannen en 651 vrouwen. De voorz. deelt mede dat de cijfers overeen- imen met de totalen der cijfers vermeld in de lleraregislers. Mededeeling van den Inspecteur der Dir. ilastingen te Zierikzee dat bet aaodeel in de met 30 Jnni 1931 afgewikkelde sten wegens personeele belasting door deze meente verschuldigd, bedraagt f6,50. Voor notificatie aangenomen 9. Schrijven van Ged. Staten betreffende oit- iten van gelden. Zoo Doodig zal daarmede leening worden gebonden. De staten oniubare sten en nog te verhaleu posten over den dienst 30 werden vastgesteld respectievelijk op een drag van f6 en van f159. De rekening der ontvangsten eo uitgaven over 130 wordt aangeboden. Wat den gewonen dienst betreft bedragen de tvangsten 150898.85 en de uitgaven f49954,61 Wat den kapitaaldienst betreft bedragen de tvangsten f8422.70 en de uitgaven f 5772.40 Tot leden der commissie van onderzoek worden ogewezen de beeren Keur, Bolier, Bevelander Keyzer. Het raadsbesluit benoeming van Mej. M. H d. Velde als onderwijzeres aan de O. L. School tier wordt zoodanig gewijzigd dat io plaats 1 Mei 1931 als datum van indiensttreding lezen wordt 1 Juni 1931. Op verzoek van dei\ pensioenraad wordt de nsioeogrondslag van den gemeente-arbeider de Graaf met ingaDg van 1 Mei 1922 alsnog 24 «tgesteld op 1979 Na machtiging verleend te hebben tot open- ren verkoop van de gemeente-vniluisbelt sluit voorzitter de vergadering. Naar aanleiding van deze notaien bad de beer Carels nog een opmerkingen wel naar aanleiding van het antwoord van weth. van der Slikke over de vermindering van de wekelijkscbe bijdrage aan een ingezetene vaD bet alg. armbestuur. Weth. van der Slikke is toen niet oprecht ge weest. Hij is de betrokkene den anderen dag tegengekomen en deze heeft hem dat toen zelf medegedeeld. Het volgende gesprek beeft plaats gehad tasschen de betrokkene en wetb. van der Slikke en dit is verteld aan 4 andere personen. Baas ik stem je op 24 Jnni a.». eD waarom is mijn wekelijkscbe bijdrage verminderd van f5 op f 2.50. Het antwoord was de zaak komt in orde. Spr komt tot de conclnaie dat hij en de raad valsch zijn ingelicht. De voorz. vraagt of de heer Carels dit aan merkt als eeo opmerking of vraagt U hierover inlichtingen. Dhr Cireis zegt dat het slechts een opmerking is, dat men valsch is ingelieht. De voorz. antwoordt dat wanneer men vragen doet, deze eerst overgebrarht worden aan de be trokken' persoon en dan later komt het antwoord. Nu'is het woord dadelijk in de vorige vergade ring san wetb. van der Slikke gegeveD. Ook zij toegelicht dat naar bet oordeel van B. eo W. de raad op grond van art. 35 en 37 van bet regle ment eo het feit dat het Bestuur geen subsidie uit de gemeentekas geDÏet en nimmer heeft genoten niet het recht heeft zich in de geldelijke onder steuning vau personen te mengeo, de krachtens art. 30 der Armenwet aan het Armbestuur toe gekende zelfstandigheid zou hierdoor worden aan getast. Dhr Carels wilde alleen het feit maar consta- teereo. Ingekomen stukken: Een schrijven ven Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbesluiten. Van Ged. St. naar aanleiding van bet beroep schrift van het alg. armbestuur voor Diet goed keuren van een wijziging der begrootiog. Zij vinden geen termen aanwezig deze niet goed te keureD. Dhr Carels merkt op dat weth. van der Slikke de vorige maal gezegd heeft dal de verboowiug was, omdat er er een dorschmachiue is aaoge- schaft. Na onderzoek bleek dat die dorschmachiue er al drie jaar is, waar heeft die dan den vorigen tijd gestaan. Ook was het bedrijf vroeger grooter en toen was er wel voldoende ruimte. Wetb. vau der Slikke zegt hij had voor die dorschmachine geen plaats en was daar b&rd om verlegên. Hij geeft toe dat het vroeger grooter is geweest, maar toen was er een andere berg ruimte. Dhr Carels zegt het antwoord in de vorige vergadering was al la Uilenspiegel. In het schrijven staat dat B. en W. adviseeren dat dit ter goeder trouw eu zonder opzet is gedaan, en dat het niet is geweest om den raad te beknotten. Maar wat is het dan geweest? In Mei 1930 is het werk gemaakt, de ambachtslui zijn betaald en iu Mei 1931 komt de 'wijziging. Meo moet dat appeltje weer maar slikkeo. Het komt weer aau het licht wat spr al meer heeft opgemekrt dat de samenstelling van het armbestuur niet goedis. Het is precies als een slager die zijn eigen slachtvee moet keoreo en een bakker die zijn eigen brood moet keuren. Het advies dat B. en W. hebben gege«en is goed. Spr is dan ook voornemens om niet meer pretentief, maar actief op te gaan treden. Hij zal als er weer iets voorkomt direct schrijven aan Ged. Staten en niet meer waar schuwen. De voorz. merkt op dal de heer Carels dus meeot dat hij geen onpartijdig oordeel zou geven. Het i9 toch met zeker of hij dezelfde meening deelt als het armbestuur, maar bij is in de miuderheid. Dhr Carels merkt op dit niet gezegd te hebben, maar men komt tot die conclusie eo ook moei de minderheid het doen ter wille van de meer derheid. De voorz. antwoordt dat bij dan zijn eigen meening ook kan schrijven, maar by was bet tbans volkomen eens met het alg. armbratour. Weth. Krijger moet erkennen dat hetarmt'e- slnur wel iets buiten het boekje is gegaan. Maar de karwei is tegeogeloopen. Men ging aan het breken en toen bleek dat bet bint geheel rot was. Dat kon dus zoo niet blijven etftoen heeft men besloteü door te werken. Het was dus niet eerst de* bedoeling maar het moest noodzakelijk. Dbr Vogelaar hoopt dat er voortaan rekening met den raad zal gehouden worden, dan is de zaak gezond. Procesverbaal van kasopname bij den gem.- ontvanger. Van den Directeur van de Werkloosheids verzekering omtrent de aansluiting van de ge meente aan bet Werkloosheidsbesluit. Een schrijven van den heer C. J. M. Hage dat bij bedankt voor lid van den raad. Het verslag vaD de N.V. Waterl.mij over 1930. Dit zal bij de leden circoleereo. Als dit dan bij alle leden gecirculeerd heeft, dan zal de dhr Wagtho Directeur, oitgenoodigd worden om nadere inlich tingen te verstrekken. Een schrijven van Ged. St. betreffende het uitzetten van gelden. B. en W. stellen voor om het bedrag van f 5000 dat 9taat op de Ned. Haodelmij. over te brengen naar de Bank van Ned. QemeenteD, daar Ged. St. hiertegen geen bezaaar hebben en dan een bedrag niet booger dan f 3000 op de Boerenleenbank. Mei alg. st. wordt dal goedgevonden. Een verzoek van de P.Z.E.M. om ontheffing van art. 54 der Motor- en liijwielwet. B. en W. stellen voor deze ontheffing te ver- leeneo, waartoe met alg. st. besloten wordt. Eeo verzoek vau de Kamer van Koophandel te Breda en van het gemeentebestuur van Bergeo op Zoom om adhaesie te beluigen aan een adres betreffende het bouweu van een voetbrug over de Moerdijk eu verbetering veer Willemstad Numansdorp. B. en W. hebben hieromtrent geen voorstel, daar zij niet goed kuuueo beoordeeleu wat bet beste is. Dhr van Westen meent dat verbetering bij Willemstad het beste is, dat is voor ods de kortste weg. Hem laat het echter gelijk en zou er voor zijn het maar voor kennisgeving aan te uemeu. Met alg. st. wordt besloten de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Een verzoek van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom om adhaesie te betuigen aan een adres aan den Min. van Onderwijs voor het oprichten van een rijkskweekschool. B. eu W. stellen voor hieraan adhaesie te betuigen, waartoe met alg. st. besloten wordt. Hierna wordt de vergadering geschorst en wordt overgegaan tot besloten vergadering. Na heropening komt in behandeliog eeo ver zoek van D. C. Uijl om bij hem eeu verlaatput te maken. B. en W. hebben de zaak onderzocht en het blijkt dat dit vau bet waterschap ie, dos dat Uijl bij het waterschap moet vragen. Van dezelfde een verzoek om een dam te leggen naar de Postweg. B. en W. slellcn voor voor dat boompje, dat wegmoet een vergoeding te vragen van f 10. en dat hij het zelf moet rooieD. Dhr Carels vindt dat nogal vee), bet is een zeer dun boompje eu meeot dat als bij het zelf rooit de kosten betaald zijn. De voorz. antwoordt dat Hage dat indertijd ook beeft moeten betalen. Weth. Krijger stelt voor f2.50 te vragen, wat met alg. st. wordt goedgevonden. Aangeboden worden de geuaeenterekening over 1930 in ontvang op [51516.96 en io uitgaaf op f47746.58, alzno een goed slot vaD f 3770.38 en de rekening van het alg. armbestuur in ont vang op f 24547.365 en uilgaaf op f 21824.58, alzoo een bat'g saldo van f2722,985. Beide rekeoingeo wordeu in handen gesteld vau een raadscommissie. logekomen i» van de heeren van der Slikke Dronkers, Vogelaar, Krijger, Carels, Boogaard' ea van Westen bericht dat zij bun benoeming tot lid van den raad aaunemeu. Tevens zijn bijgevoegd de geloofsbrieven. De voorz. benoemt tot leden vaD de commissie tot nazien daarvao de heeren Vogelaar, van WesteD eu Carels. De bier Carels bedankte en de heer Krijger wordt daarvoor aangewezen. De vergadering wordt geschorst zoodat de heeren deze na kunnen zieD. Na heropening adviseert de commissie bij monde vau den heer Vogelaar tot toelating, waartoe met alg. st. besloleu wordt. AaD deordekoml benoeming gemeente werkman. De voordracht van B. en W. luidt C. J. Geuze, C. M. Geuze, S. A. Quist, M. W. Deurloo eu J. H. van Dijke. Dhr Carels speet het dat het schriftelijk werk dat de verschillende sollicitanten gemaakt hebben, dat dit niet ter inzage bij de slokken heeft ge- legeD. Hij heeft gehoord dat er zooveel bastaard Nederlandache woorden iu voor kwamen en vraagt wie die opgaven gemaakt heeft. De voorz. antwoordt dat voor gemeente werkman geen examen moest wordeu afgelegd, maar voor nachtwaker. Hij heeft dit werk zelf in orde gemaakt, zonder dal de wethouders er iets vau wisten. Hij voud de opgaven niet zeer moeilijk en leest ze voor. Dbr Carels meent dat als uien een vreemd wnord krijgt eo mm weet oiet zeker boe te schrijven, dat men daD even een vruoidentcek pakt eu bet opslaat. Meo gaat thans lot stemming over. Bij de eerste stemming werden uitgebracht op C. J. Geuze, J. H. van Dijke ieder 1 stem eu op S. A. Qaist en M. W. Deorloo ieder 2 stemmen. Bij de tweede stemming verkrijgt M. W. Deorloo 4 stemmen en 8. A. Qaist 2 stemmen, zoodat gekozen was M. W. Deorloo. De voorz. deelt mede dat van bet bestuur van de brandweer een lijstje is ingekomen voor* het aanschaffen van brandbluschmiddelen, zij achtten dit noodzakelijk. B. eD W. vragen dasrvao een buitengewoon crediet van f160 voor bet aanschaffen van die middeleD. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Hierna sluiting. Het Doorzitten bij Wielrijdeo, een door de zon verbrande Huid, Schrijnen en 9 Smetten verzacht en geneest men met Dool°80, 60, Tubo 80 cf. PLJROL BINNENLAND. Het Nederlandsche paviljoen verrijst met spoed uit zijn asch te Vincennes. Alles is er op berekend om den bouw naar de regelen van de rationalisatie zoo snel mogelijk in zijn werk te laten gaan. Zelfs hoopt men het nieuwe paviljoen reeds op den verjaardag der Koningin te kunnen openen. Middelerwijl houdt men zich hier nog druk bezig met de vraag omtrent de vermoedelijke oorzaak van den nootlottigen brand, alsmede met die, of het wel ge- vvenscht is voortaan nog onvervangbare kunstschatten naar de tentoonstellingen te zenden. Wat de eerste vraag betreft, schrijft de „Haagsche Post", o. m. „Op den dag van den ramp werden wij reeds verrast met de eigenaardige, want wel héél besliste meedeeiing, dat de Fransche autoriteit, tot wiens competentie die behoort, had afgezien van het openen eener instructie, „omdat het vaststond, dat hier de oorzaak bij kortsluiting gezocht moest worden." Deze resolute bekendmaking leek al te apodictisch (onomstootelijk), om geloofs- waardig te zijn, en alsof zij niet gedaan was zijn zoo langzamerhand te berichten van vermeende kwaadwilligheid losgekomen en de mededeeling dat van kortsluiting geen sprake kon zijn, al ware het alleen reeds orndat gedurende het woeden van den brand verschillende lampen nog brandden. Indien er van kwaadwilligheid sprake is, dan nog tast men geheel in het duister, welke de bron dezer boosaardig heid is geweest. Merkwaardiglieidshalve mogen wij melding maken van een brief kaart, die ons door een bezoeker der ten toonstelling werd toegezonden en waarop deze zinsnede voorkwam„Het Neder landsche paviljoen is prachtighaast tè mooi, het wekt de afgunst op." Hilversum was geinige van een feest van de V.A.R.A., ter gelegenheid waarvan ik weet niet hoeveel extra-treinen reden. Eenige, vermoed wordt fascistische, anti- V.A.R A. menschen of jongens meenden zich verdienstelijk te maken door het strooien van een onnoemelijk aantal kop- spijkerljes op de toegangswegen naar Hil versum. Verschillende fietsers en automobi listen, waaronder ook enkele niet-radio- menschen, werden er de dupe van. Zoo b.v. eenige van de terugkeereride van de T. T. races, welke in Assen ge houden werden. De belangstelling voor deze groote motorwedstrijden om den Grooten Prijs van Nederland was enorm. De meeste Engelsche rijders van naam namen er aan deel. Het resullaat was, evenals andere jaren, dat de Engelsche overheersching weer zeer groot was. In alle klassen werden de voornaamste plaatsen door Engelsche rijders en Engelsche machines bezet. De industrie van het vaste land van Europa heeft ten opzichte van deze invasie de vlag moeten strijken. Hebben we het over wedstrijden, dan denken we aan den grooten strijd, welke hier tusschen de beide denk reuzen Gapa- blanca en Pr. Eu we wordt gevoerd. Van over den Oceaan is de oud-wereld kampioen Gapablanca hierheen gekofaen, om den denkstrijd tegen den grooten Neder- landschen schaakmeester te aanvaarden. De eerste match heeft reeds plaats gehad, die eindigde in remise. Het was nog een zoeken naar eikaars zwakke plaatsen. Wel

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1