IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij Examens en Openbaar Optreden Vrijdag 10 Juli 1931. Negen en veertigste jaargang iolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Bij Hoofdpijn 4° en bij Kiespijn Gemeenschap. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiénvan 1 tot 4 regels 75 ct. jiedere regel meer 171/, cj Grootte derletters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Kosteloozt inenting. irgeraeesler en Weihouder» der Gemeente Tholen bekend dat op Woensdag, den 15 Jnli aan- des middags te 12 ore, de gelegenheid zal ipengeateld tot kostelooze inenting en herinenting [de iogezetenen, die zich daartoe in het lokaal L, School aanmelden, gekondigd en aangeplakt teTholen, den 6 Juli 1931 Mijnhardt's Poeders Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. „Concordia res parvae crescunl". •achten we de vraag te beantwoorden, onder gemeenschap moet worden ver- n, dan blijkt terstond, dat we te doen )en met een veelomvattend begrip, dat en woordenboek gewoonlijk kortweg s omschreven wordt; het met elkaar ekere betrekking staan Dan komen jtot het besef dat de velerlei voorbeelden gemeenschap even zooveel zijden zijn den brillant, die helaas door te velen v medemenschen nog als een brok kalk houwd wordt, die na een bijtende en tdende periode in stof uit elkaar valt! emeenschap zien we bij bet denken aan aardige Engelsche liedje „Kleine waterdropp'Ien, Kleine korr'len zand, Vormen saam de Irotsche zee En het schoone land." Ik zandkorreltje van de machtige dui- die het belangrijkste deel van ons# irland tegen overstrooming behoeden, ;t pas beteekenis door de gemeenschap al die andere korrels, zoodat hier ons to „eendracht maakt macht'" van toe- ling is, gelijk hel dat was voor de ubliek der Vereenigde Nederlanden, het lot zinspreuk koos emeenschap merken we op in een nkorf en in een mierenkolonieeven- in een waar huwelijk emeenschap is er tusschen luidruchtige tgangers evenzeer als tusschen deslacht- "s van natuurrampen emeenschap leeft bij een groep arbei- k iin een zelfde bedrijfook bij de ware f istenen eze enkele voorbeelden mogen voldoende ichting geven op de beweringen in den hef van dit artikel vastgelegd zij mogen tot de overtuiging brengen, dat de neenschap" een hoogst belangrijke its inneemt in de gansche Schepping, rvan de Menschheid een beteekenisvol uitmaakt I blijft men kalm eD helder door het gebruik van dijnhuidi's Zenuwtabletteo. Glazen huisje 75 ct* 10 40444 macht of sympathie is Vrede, die gegrond vest is op heilige GemeenschapHiervoor is noodig, de Menschheid te leeren kennen en daarna te bereiken door edele daden. Wie de Menschheid wil leeren kennen en er zich ten gunste der gemeenschap aan wil wijden, moet zich bekend maken met het leven en streven der natiën, moet haar en haar geschiedenis kennen uit de (populaire) werken over de Algémeene Wereldgeschiedenis, die ons leert, dat door alle eeuwen heen de wel der solidariteit regeert. De Mensch bevrijde zich van elk „klein- gedoe", dat hem onteert en plaatse zich op een hooger plan om mede te arbeiden aan den opbouw der Wereld, den Schepper tot Eer Ieder kieze tot zinspreuk „Wees een Zegentot heil van de onontbeerlijke Gemeenschap! H. E. DIJKEN. BINNENLAND. Hoewel door de oflicieele personen het grootste stilzwijgen wordt bewaard, duiken er overal in de Belgische pers geregeld berichten op, welke het vermoeden wetti gen, dat er op het oogenblik tusschen de Nederlandsche en Belgische regeering be sprekingen worden gevoerd over de oude bekende kwestie. „De National Beige" gaat reeds zoover, dat ze schrijft: „Wij zouden zeer gelukkig zijn, koningin Wilhelmina te Brussel te zien, maar dit genoegen zal België duur betalen, indien het de helft van de Wielingen moest afstaan". Nederland heeft de tanden op elkaar ge zet en hesloten voor hoever dit mogelijk is het door den rampzaligen brand ver nielde, weer te herstellen. Er worden thans reeds de noodige voorbereidingen getrof fen om zoo spoedig mogelijk een nieuw Nederlandsch paviljoen te bouwen. Een leger van arbeiders is op het oogenblik onder deskundige leiding met het oprui- mingswerk bezig, reddend zoovel nog gered kan worden. De Fransche minister van Koloniën, onder den indruk van den grooten arbeid van dhr Mooijen, verleende dezen het officiershuis van het legioen van eer. 't Blijft zaak een wakend oog over onze kinderen te houden. Sedert enkele jaren gaan geregeld leerlingen van de Rotter- damsche industrieschool in de zomer- vacantie in groepen van de 20 tot 251 meisjes met enkele leeraressen een weekje 1 doorbrengen in de Hollandsche Rading j nabij Maartensdijk, waar het »Berkenhuisje" ligt, speciaal daartoe ingericht. Dezer dagen werd om middernacht een der twee leid sters uit haar slaap geschrikt, doordat een man door het open staande venster naar binnen kwam. Ook de andere leidster werd wakker. De indringer, blijkbaar met on eerbare bedoelingen gekomen, heeft de meisjes bedreigd. Maar toen men hem het totaal aanwezige geld, zijnde f170, gege ven heeft, is hij verdwenen en heeft hij afgezien van zijn lugubere voornemens. Voortaan wordt het kamp des nachts be waakt. Het geval kan echter tot waarschu wing dienen. Volgens de Leeuwarder Crl. is het aantaj inwoners der provincie Friesland in 1930 teruggeloopen. Het getal der geboorten overtrof wel dat der sterfgevallen, maar vertrek uit de provincie overtrof verre de vestiging. Oorzaak? De radio-luisteraar wil, behalve de pro gramma's uit eigen land ook gaarne iets uit den vreemde hooren. De groote om roep maatschappijen hebben daartoe in Europa eene onderlinge samenwerking ge organiseerd om de internationale uitwisse ling van programma's te bevorderen. Hier bij wordt het radioprogramma van de stu dio uit langs speciale omroepkabel van het internationale telefoon-net naar de zend stations in den vreemde geleid, om daar opnieuw te worden uitgezonden. Voor de Nederlandsche luisteraars is het misschien van belang te weten, dat thans ook Noor wegen, Zweden, Finland en Denemarken doorden aanleg van een kabel in de ge legenheid zijn dan de internationale samen werking deel te nemen. Eenigen tijd geleden meldden wij, dat België aan onzen steenkolenuitvoer naar dat land hindernissen in den weg zou gaan leggen. Minister Hyman heeft evenwel verklaard dat het in verband met de con ventie van Oslo onmogelijk is den uitvoer van buitenlandsche kolen te belemmeren. Wel is de regeering voornemens om onderhandelingen te openen met Frankrijk, Nederland, Engeland en Duitschland om tot een gemeenschappelijke uitvoerregeling van steenkolen te komen. In den Haag werd gehouden een inter nationaal congres voor hulp aan gebrekkige kinderen. Er werden daar verschillende resoluties aangenomen. De elfde bevat de verklaring der rechten van het gebrekkige kind. Zij eischt 1. Voor ieder kind goede pro-natale en intra-natale zorg opdat aangeboren mis vorming, zoover dit menschelijker wijze en wetenschappelijk mogelijk is, worde voor komen. 2. voor ieder kind ontwikkeling in reine, geriefelijke gezonde omstandigheden, waarbij de congressisten op zich nemen in de verschillende landen wettelijke maat regelen, toezicht en bescherming te be vorderen opdat de kinderen overal mogen opgroeien tot mannen en vrouwen, vrij van lichaamsgebreken, veroorzaakt door onvol doende-en verkeerde voeding of ongezonde omgeving en vrij, zoover mogelijk, van gevaren en ongelukken en verwondingen. 3. voor ieder gebrekkig kind zoo vroeg mogelijk deskundig onderzoek, diagnose en ortnopaedisehe behandeling, zoodat blij vende gebrekkigheid worde voorkomen. 4. voor een ieder gebrekkig kind de meest doeltreffende voortdurende verzor ging en behandeling, inbegrepen het ge bruik van hulpmiddelen ter verbetering of verzachting. 5. voor ieder gebrekkig kind een voor hem geschikte opvoeding. 0. voor ieder gebrekkig kind, die vak opleiding, die het geschikt maakt om in eigen onderhoud te voorzien, geheel of ten deele. 7. Voor ieder gebrekkig kind plaatsing in een beroep. 8. voor ieder gebrekkig kind een goede behandeling en plaatsing in een zoodanige omgeving, waar het gespaard blijft voor spot of demoraliseerend medelijden. 9. voor ieder gebrekkig kir.d geestelijke evengoed als lichamelijke ontwikkeling ongeacht welk geloof het heeft. 10. in het kort, niet in zijn eigen be lang maar tot heil van de samenwerking, voor ieder gebrekkig kind het beste lichaam, dat de moderne wetenschap het kan ver zekeren, het beste versland, dat moderne opvoeding het kan geven, de beste levens positie, die zijn phvsische conditie, zooveel mogelijk verbeterd, het veroorlooft hen de beste gelegenheid voor geestelijke ontwik keling, die zijn omstandigheden veroorloven. Singkeh-Chineezen zijn Chineezen, die uit hun stamland naar Indië zijn geëmi greerd. Vooral in Deli, Bengkalis en in de Westerafdeeling van Borneo«komt onder hen voor het gebruik om kinderen tegen betaling aan anderen af te staan. Dat zulks tot misbruiken kan leiden laat zich verstaan. De pleegouders kunnen winsten willen behalen door vrouwenhandel, door de kinderen te exploiteeren, enz. enz. Het ge bruik kan leiden tot alle mogelijke mis standen. Door hetChineesche |Volksraadslid Kan werd de regeering over deze zaak ge ïnterpelleerd, die verklaarde tegen excessen te waken. Door de Nederlandsche dagbladpers wordt eene actie op touw gezet tot het verkrijgen van de internationale ontwapening. Dag bladen van alle politieke richtingen en neutrale bladen nemen aan het petitionne ment deel. In de kranten wordt een for mulier afgedrukt, dat men slechts heeft in te vullen. Ze zullen allen getuigen van den vredeswil van het Nederlandsche volk en straks aan de Internationale Ontwapenings conferentie te Genève worden aangeboden. Herhaaldelijk hebben de heeren London, Henderson en andere staatslieden in Genève aangedrongen op uiting van wil der volken. Welnu, men is thans in de gelegeuheid aan dien aandrang gehoor te geven. Daarom geteekendü THOLEN, 10 Juli 1931. Z*terdaga*ood hield de G. V. r01yaipia" een demonstratie op de Markt alhier, waarbij de muziekvereenigiog *C'oocordia" baar medewer king welwillend verleende. Er werd een aerie vrije oefeningen gegeven door de verschillende afdeelingen. Hierna volgde brng en rek door de heereu, waarbij bleek dat er goede krachten bij de vereeniging zijn. Het nummer hoogspringen was wel een soccesnnmmer en het bleek dat zoowel onder de dames en heeren, als onder de joDgeren goede krachten zijn die aau dnrf, behendigheid paren. Er was een zeer talrijk pobliek aanwezig, dat dikwijls blijken van bijval gaf. Wij maken opmerkzaam op een advertentie in ons blad waarbij de heer J. van Boaren, Hoofd der Scboöl met den Bijbel te Bergen op Zoom de gelegenheid opeostelt om tot onder wijzeres) te worden opgeleid. Woensdag bracht <yConcordia" een sere nade bij het echtpaar J. C. Verkerke, die zijn 25-jarige eehtvereeoiging vierde. Donderdagmorgen had op een perceel erw- tenland van den lindbouwer M. van Weze', gelegen aan de overzijde van den Eendracht nabij Tholeo, een ernstige vechtpartij plaats, waarbij van het mes gebruik werd gemaakt. Eau groep personen nit Bergen op Zoom wareu aldaar aan het erwten plakken, toeD een hunner, Fr. Jongeneel ruzie kreeg met 1'. Rie makers, daar deze op zijn plaats de erwten af trok. Plotseling irok J. een mes eD gaf Raema- kers daarmede een steek in de zijde, waardoor deze ernstig werd verwoud en hevig bloedend neerzeeg. Dr. Ensing uit Halsteren, inmiddels gewaar schuwd, achtte directe overbrenging naar het ziekenhais te Bergen op Zoom noodzakelijk, alwaar hem geneeskundige hulp werd verleend. De dader is door de marechaussee gearresteerd eD overgebracht naar Halsteren en iu bewaring gesteld. Naar we vernemen is de toestand van den getroffene zeer ernstig. Heden zijn de werkzaamheden voor het leggen van den kabel voor de electri- ficalie afgeloopen en gaat men een aanvang maken met het aansluiten van de huis leidingen. Vandaag gaat men den kabel leggen in de richting van Üud-Vosserneer, terwijl binnen ies weken het transformaliehuisje alhier gereed moet zijn, waarna met de levering van stroom kan worden begonnen. De electrificatie van Tholen. Philips gloeilampenfabrieken toonen zich bizonder actief. Zoodra men hier aan het leggen van de kabels was die ons het elec- trisch licht zullen brengen, kwam ook de firma Philips naar Tholen om de Thoolsciie winkeliers voor te lichten op welke wijze zij zullen kunnen profileereu van moderne verlichting zooals de electriciteit kan geven. In hotel Hof van Holland waren de Thoolsche winkeliers gisteiavond uitge- noodigd, alwaar de heer S. Sellenraad, ver tegenwoordiger van de N V. Philips gloei lampenfabrieken een aardige causerie hield over het licht en hoe wij het licht zien om geleidelijk over te gaan naar het eigenlijke onderwerp, de moderne winkel- en etalage- verlichting. Het hoe het niet en hoe het wél moet zijn wist speker op zeer duide lijke wijze te vertellen, daarbij zijn opmer kingen verduidelijkende- met lichtbeelden, die het gesprokene wat meer accentueerden. Na de pauze hervatte spreker zijn cau- serfe en werd thans het onderwerp be handeld hoe men op praclischeen gezellige wijze zijn huis kan verlichten. Ook hierbij lal van lichtbeelden die het gesprokene verduidelijkten. Aan het einde van zijn

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1