IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT AMSTERDAMSCHE BANK NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ■No. £418 Vrijdag 3 Juli 1931. Negen en veertigste jaargang Fholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. BiJKANTOOR BERGEN OP ZOOM ALLE BANKZAKEN Meisjes Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prgs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37* franco per post fl,05 15 ct. disp. kosten. UITÖ AVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELER INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4regels 75ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters uaar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. BELASTBARE OPBRENGST Ier gebouwde en ongebouwde eigendommen. De Bargemeester tan Tholen maakt bekend, dat sen opgaat van de inkomsten der meting en schalling »an gebouwde en ongebouwde eigendommen, in deze gemeente gelegen, gedurende dertig dageD, van beden lot en roei 30 Juli aanstaande, ter gemeentesecretarie wor een ieder ter inzage ligt. Tholen, 1 Juli 1931. 12 De Bargemeester van Tholen brengl ter algemeene ;ennis, dat de Kiezerslijsten voor de afdeeling Groot- n Kleinbedrijf der Kamer van Koophandel en Fa- irieken voor Westelijk Noordbrabant van 1 Juli tot n met 14 Juli ter inzage liggen op het Bureau der iamer, Seeligsingel 4, Breda, en voor zoover betreft le kiezers in de gemeente woonachtig op de Secretarie lezer gemeente. Tot en met 14 Juli a.s. kan een ieder verbetering au de Kiezerslijst vragen op grond, dat hijzelf of en ander in strijd met de wet daarop voorkomt, Diet voorkomt of verkeerd is geplaatst. Dit verzoek ooet in tweevoud worden ingediend bij het Bureau Ier Kamer, Seeligsingel 4, Breda. I Ieder verzoek om verbetering en de hierop ge- lomen beslissing der Kamer ter inzage gelegd op het inreau der Kamer en ter Secretarie der gemeente, raarin gevestigd is de handelszaak, waarbij degene, m zien het verzoek betreft, betrokken0 is. Tholen, 30 Juni 1931. 21 KAPITAAL f 55.000.000.- RESERVE f 46.500.900.- houdt vanaf I Juli Zitdag te THOLEN op Maandag, Woensdag en Zaterdag van 9 uur tot 15.30 in Hotel „Hof van Holland" 56 40415 Eod goede huidverzorging is een eiscb des tijds. Allen die dezer dagen in Apotheek of Drogisterij een doos of tube Purol koopen, ontvangen daaibij zoolang de voorraad strekt, gratis een nuttig boekje over huidverzorging. 9 40419 De Turndag te Tholen. „Olympia" heeft dertig jaar bestaan en l|iit feit is aanleiding om dit jubileum te tieren op waardige wijze. Van den Noord Brabantschen Zeeuwschen §fTurnkring kwam bericht dat zij oflicieel dit herdenkingsfeest zou deelnemen in dat „Olympia" op zijn medewerking ;an rekenen. En vierde „Olympia" vijf jaar'erug met ien Gymnastische Demonstratie haar 25 arig bestaan, een Gymnastenfeest zooals' Ihans 12 September a.s. zal worden ge- ouden, heeft Tholen nog niet binnen haar este gezien. Reeds thans zijn er toezeg- f| [ingen van tal van Vereenigingeu uit den Cring binnen gekomen die met veel genoegen ienige uren te Tholen zullen komen door mengen. En door deze toezeggingen kunnen svij er reeds op rekenen ruim zeshonderd urnsters en turners in ons midden te :ien, een getal dat zeker nog wel naar )oven zal loopen omdat van alle Vereeni- [ingen nog geen bericht is ingekomen. En wij twijfelen niet of een d2|gelijk massaal bezoek zal voor onzen winkelstand, lus voor geheel Tholen, voordeelen af werpen. En het lijdt geen twijfel of talloozen uilen tlien dag naar Tholen komen om 9ifiet mooie schouwspel te zien van honderden - onge mannen en vrouwen die de gym- lastiek beoefenen uit welbegrepen eigen lelang, wetende dat een gezonde ziel slechts luist in een gezond lichaam. Immers, Gym nastiek beoefenen heeft als gevolg dat men er zijn geheele leven voordeel van heeft, laar bij goede beoefening van Gymnastiek leel het lichaam er van profiteert, zonder dat men er schadelijke gevolgen van onder vinden zal, zooals veelal bij het beoefenen van andere takken van sport kan plaats hebben. De laatste tiental jaren is er veel ver- inderd op het gebied van Gymnastiek, vond men vroeger soms tegenwerking bij tal Jan raenschen, thans begrijpt men beter iet groote nut dat Gymnastiek heeft voor eder die er aan deelneemt En dit wetende doen wij een beroep op Thoolsche jongelui om lid te worden van „Olympia" opdat de feestvierende ver eniging straks bij de Groote demonstratie op 12 September met een ledental den •loet mag kunnen voorgaan, zooals de ver eniging nog nimmer heeft gekend. Wie Zaterdag j.1. de Turndemonstratie te Goes heeft bijgewoond en die honderden turners en turnsters in de georderde rijen heeft zien optrekken, is zeker onder den indruk gekomen van het goede der Turn- zaak. En bij de ontvangst op het Goesche stadhuis, waar de Burgemeester met zijn wethouders de afgevaardigden der verschil lende vereenigingen ontving, heeft hel allen getroffen op welke warme wijze de Goesche burgemeester de zaak van de Gymnastiek vuorstaat, omdat hij overtuigt is van het groote belang voor het volkswelzijn dat bij beoefening van de Gymnastiek zoozeer wordt gediend. En wij hopen dat tal van jonge mannen en meisjes zich zullen geroepen voelen om ook deel te gaan uitmaken van de Gym nastiekvereniging, het zal hen allen licha melijk en geestelijk ten goede komen, daar beoefening van Gymnastiek insluit het zichzelf leeren beheerschen. En den steun der burgerij kunnen wij ook niet ontberen, want voor de ontvangst van een dergelijke massa, wellicht een achthonderd en de demonstralie die op het speelterrein in het Boschje zal worden gegeven, dienen eenige onkosten te worden gemaakt en komen wij straks met een lijst een gave van U te vragen, geeft dan ieder naar kracht, want zonder Uw steun kunnen wij het niet. BUITENLAND Engeland, Italië en nog eenige andere Staten hebben zich direct bereid verklaard om het plan Hoover, dat Duitschland door een moeilijken crisis heen zou helpen, te steunen. Frankrijk is echter niet bereid om heel en al met het plan in te stemmen, en de Eransehe Kamer heeft dan ook op verschil lende punten veranderingen aanvaardt, die de Fransche regeering haar voorstelde. De houding van Frankrijk heeft alom groote teleurstelling verwekt. President Hoover heeft te kennen gegeven dat zijn voorstellen niet voor wijziging vatbaar zijn en dat indien Frankrijk ze niet wenscht te aanvaarden de gevolgen op haar hoofd neerkomen. België {naakt een klein voor behoud. Intusschen worden er drukke bespre kingen gevoerd om toch Hoovers plannen te doen slagen en zijn de geruchten juist, dan schijnt er een lichtpunt te zijn, waar door overeenkomst mogelijk is. Laten wij maar hopen dat de zaak in orde komt, zeker is dan de mogelijkheid groot dat de slechte economische toestand verbeteren zal. Italië heeft aan Albanië een renteloos voorschot verleend van tien millioen goud francs per jaar en wel gedurende eene periode van tien jaar. Het geld moet worden terugbetaald, wanneer de omstandig heden van Albanië zulks veroorloven, maar in ieder geval als de staatsinkomsten, thans beloopende 31 millioen, het bedrag van 50 millioen hebben bereikt. Zoo luidde het simpele bericht. Het parlement van Albanië beeft deze leening goedgekeurd, waarmede Italië een nieuwe solide greep heeft gekregen op Albanië, een zeer belangrijk bruggehoofd voor den Balkan. Vóór 1914 zou één en ander zonder twijfel beschouwd zijn als een mogelijke kiem voor pen casus belli. Immers betreft het hier een der gevoeligste kwesties in den Balkan. De brandstoffen voor een dreigenden oorlog liggen nu blijkbaar zoo hoog opgestapeld, dat men thans aan dergelijke kleinigheden maar weinig aan dacht schenkt. De Finsche correspondent van de N.R.Ct. wijst ons op een anderen oorlogshaard in Europa. Ingermaland behoort tot Rusland, maar wordt bewoond door vele Finsche boeren. In hoofdzaak zijn het goed gesitu eerde boeren, zoover men in die streken tenminste van goed gesitueerd kan spreken. Deze Finsche boeren nu hebben veel te lijden van de actie der bolsjewiki tot col- leclivatie. Zij willen hiervan echter niets weten, zorgen maar liever voor hun eigen zaken. Gevolg hiervan is, dat er voor hunne deportatie maar {weinig noodig is. Vooral de Finsche nationalisten, de Lappen- menscheti, beschouwen het als eene eere zaak hunne broeders in Ingermanland te hulp te komen, ze te bevrijden van het juk der Bolsjewiki. Geregeld houden ze demonstraties voor de Russische consulaten zelf drijven ze op oorlog aan tegen hun gèbaten nabuur, die al eenige malen tegen hun optreden in Helsingfors heefl geprote steerd. Er heerscht een uiterst gespannen toestand. Zoo slecht is de situtatie, dat iedere Russische vliegmachine, iedere Russische kruiser wordt aangezien voor de eerste voorposten van het naderende Rus sische leger. Over het algemeen zijn de verkiezingen voor de 474 leden der constitueerende Cortes rustig verloopen. Slechts wordt vermeld eene opstandige beweging in Se villa, waarbij de bekende majoor Franco, met overwel digende meerderheid in het district Barcelona gekozen is, eene rol zou hebben gespeeld en de bedoeling zou hebben gehad eene onafhankelijke republiek Andalusië uit te roepen De verkiezingen moeten een overwinning hebben gebracht voor de republikeinsch socialisten. Overigens heerscht in Spanje op het oogenblik eeti chaotische verwarring. In stede dat ze vermindert, vermeerdert ze bij den dag, ja bij het uur. Het is zelfs bij benadering niet meer mogelijk de scheuringen bij te houden die zich voort durend zoowel in de republikeinsch-socia- listische coalitie, als in alJe andere groepeeringen en partijen voordoen. Splitingen in de coalitie, in de socialistische radicale partij, in de linksche partijen in Catalonië. Candidalen die openlijk door een partij worden geproclameerd en dan in de pers protesteeren, dat men hen zonder voor kennis op de lijst heeft ge plaatst. Radicalen van Lerroux, waarvan men dus een rechtschestemming kan ver wachten, die en blocnaarde communistische partij overgaan. Naar welke communisten weet echler nog niemand waarschijnlijk vormen zij de zooveelsle communistische partij in Spanje, op het oogenblik bestaan er al een stuk of zeven acht. Zoo beschrijft de Spaansche briefschrijver van de N. R. C. de toestand vlak voor de verkiezingen. In Point Hope in het Noorden van Alaska moet een nieuwe gevangenis gebouwd worden. De oude is te klein geworden, sedert de Amerikaansche administratie in dit gebied in den vorige winter twee Eskimo's tot een gevangenisstraf van eenige maanden veroordeeld had. Be menschen was liet leventje daar zóó goed bevallen, dat ze niet meer weg wilden. Als gevolg van hunne wonderverhalen weet men op het oogenblik geen raad meer met de Eskimo's die zichzelf komen be schuldigen van alle mogelijke kwalen en kleine vergrijpen en die in sommige ge vallen zelfs meteen getuigen meebrachten om hun verklaringen te bevestigen. De strijd om het dagelijksch brood is blijkbaar voor de Eskimo's wel zwaar! «Het vliegen over den Transatlantischen Oceaan" schrijft het toonaangevende En- gelsche blad „Manchestere Guardian", is de populaire sport van het oogenblik. Eenige jaren geleden was dit het zwemmen over het kanaal. Het lijkt nu al een heele tijd geleden dat men, terwille van de onder neming zelf over het kanaal vloog op het oogènblik is men begonnen er over te glijden. Nu het seizoen weer begonnen is, moet men alle üceaanvliegers geluk wen- schen op hun tocht; en tegelijk den be scheiden maar volmaakt nutteloozen wensch uitspreken, dat zij liever hun leven niet op die manier op het spel moeten zetten nu een geslaagde vlucht niets meer leert noch ten opzichte van vliegtuigen, noch ten opzichte van den Oceaan." Behartens- waardige woorden Intusschen hebben de beide vliegers die vorige week hun reis orn de wereld be gonnen, deze in ö'/j dag afgelegd. Ze zijn weer behouden te New-York aangekomen. In Duitschland bestond buitengewone belangstelling voor de proefrit van de „Schienenzeppelin" een Zeppelin op rails. Be tocht ging van Berlijn naar Busseldorp en vandaar naar Hannover weer terug naar Berlijn. Een proefrit was het eigenlijk niet. Het was een door de spoorwegen ingelegde extra-rit, waarbij acht geslagen moest worden op alle signalen en niet met een grooter'e snelheid mocht worden ge reden dan 90 K.M. per uur. Het gevaarte kan een snelheid ontwikkelen van 230 K.M. per uur. In Oostenrijk gaat het bergafwaarts. Zondag jl. hebben zich te YVeenen niet minder dan zeven vrouwen van het leven beroofd. Brie hunner hadden de gaskraan in de slaapkamer opengezet een 56-jarige weduwe dronk lysol, een 19-jarige jonge dame had zich opgehangen. Wel een ont stellend bericht, dat op gruwelijke wijze de wanhoop, die zich van de menschen meester maakt, verduidelijkt. In het voorjaar van 1932 is men zooals be kend van plan de ontwapeningsconferentie te openen. Zoo af en toe duikt echtereen bericht op, dat deze conferentie tot het najaar van 1932 zou worden uitgesteld. Slechte voorteekenen Maar nu weet de correspondent van de „Daily Herald" te melden, dat Italië met zulke vergaande voorstellen zal komen, dat zelfs de meest overtuigde aanhanger van de vredesbe weging verbaasd zal zijn. Wordt de wereld ijzer THOLEN. 3 Juli 1931. Uit de Oude Doos. Van vliegen gesproken in oude dagen I Alleen liegen i-i het luchtruim, /ooala wij heden dagelijks kunneu waarnemen? O, neeu 1 Wij leien uit een oude Zeeoweche stadsrekening van 1594 Aan Harman Luibden, geboren tot Cuelen op den Rijn (Keulen) eene» scheynckt (geschenk) bij het college van wet en raidi (R»ad) hem toegeleyt over dat hij den 26 Autrns'y geexcerceerd heeft zijn cor.ste van vliegen" 4:3:4 betaald, terwijl te Domburg iemand destijds verkreeg een toelage omdat hij „op de paerdemerct van tbooren vloegch. Van deo laatste wordt geen naam ver meld, ook niet het bedrag, dat hem werd verstrekt. Hei bewijst evenwel dat. ongeveer S'/j eeuw ge leden ook „gevlogen" werd, al w»s net uiet op de wijze, waarover wij pq nog steeds verwonderd eu bewoudereud staan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1