IERSEKSCHE EAI THOOLSCHE COURANT r NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bij' Exatner Zomersproeten ver dwijnen in korten tijd geheel door Sprutol. Bij alle Drogisten. Vrijdag 26 Juni 1931. Acht en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad versehijnt eiken Vrijdagavond. Ygs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post fl,65 -}- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiênvan 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 171/, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Prov. Staten van Zeeland. Bijdrage Provincie verpleegkosten krankzinnigen. Bij het bealeit van 23 Juli 1925 werd bepaald, il vanwege de provincie eeo vierde der verpleeg- osteo per jaar en per patieot tot eeoe maximum id f 210 wordt betaald voor armlastige kraük- anigcn. Bet totaal bedrag over 1930 was oiet linder dan ruim f75.000, terwijl de provincie .izen last geheel vrijwillig op zich heeft geoomen. rt. 39 der Armenwet brengt de kosteD, integraal f q laste der gemeente of instelling van weldadig- aideene verplichting voor de provincie en ierin een bijdrage te verleenen, kent de wet iet. Waar ook uit anderen hoofde steeds'zwaarder ffers van de Provinciale kas worden gevergd, 'rwijl anderzijds als gevolg der ernstige crisis e bronnen van inkomsten gedurende de volgende Q| iren steeds spaarzamer zullen vloeien, is bij Ged. laten de vraag gerezen, of de Staten nog wel op en ingeslagen weg mogen voortgaan. Met het oog p eeo goed fiuauctieel beleid meeBen zij deze riag met de meeste stelligheid ontkennend te loeten beantwoorden. Temeer daar de provincie liet bij machte is hare bronnen van inkomsten verruimen, en het groote meerendeel der ge- isenten daarentegen tengevolge der nieuwe wet p de fidaocieele verhouding uie^oubekaogrijk "0 oogere bijdragen nit 'a Rijks kas zal genieten. en ander noopt Ged. Staten voor te stellen Set 1 Juli 1931 bedoelde bijdrage der Provincie rag te brengen van een vierde op een achtste, t een maxi mam van f 100 per jaar en per itient. Zij spreken daarbij de overtuiging uit, st het meerendeel der gemeenten of instellingen sn weldadigheid, door deze verlaging oiet al te vaar zal worden getroffen veel minder zwaar llhans dan met de provincie het geval zou zijo, «anneer de bijdrage van een vierde zon worden ;econtinaeerd. Ia verband met de desbetreffende wijziging *or er Armenwet en verzoeken van de directies van 'rederust en Venraj, stellen Ged. Staten ook rat oor bij te dragen in de verpleging van patienteu, DÏet beslist als krankzinnig te boek staan o daarvoor aangewezen inrichtingen. Met het bestuur van Vrederaat is onderhandeld •ver de kosten van „nazorg", bet teragbrengen er patiënten in de maatschappij, o. s. door ver lid leging in gezinnen van familie of anderen en „voorzorg", bet opsporeu van personen, die behandeld kanoën worden zonder in eeo ge licht te worden opgeoomeu. Dit samen wordt en buitendienst, waarvan de kosten kunnen 'orden onderverdeeld in: reis- en verblijfkosten l_waD den buitendienst arts en van zijn hulp; [yl slaris van beiden; kosten, besteed voor consnl- ^jjr slie-bnreanx; en verplegingskosten der armlastige istienteu. Ged. Staten stellen voor de tot du toe ge naakte kosteD ad. f600 geheel voor rekening Ier Provincie te nemen en ook in de toekomst die van „voor- en nazorg", behalve dio voor de :oe 'wp'egi°B» *elke voor '/s voor rekening der provincie cd voor 7/s vau die der gemeente of instelling van weldadigheid ware te brengeo. Een andere vorm, verboogiug van het verpleeg- zeld van 1800 op (810 ia in dezen tijd, du t -:.z' rcrlsging moet worden gestreefd, be ■lijk. Provinciale rakeni«fl 1929. i ontvang eu f9.295.039.87 in u De P.Z.E.M. Qed. Staten steiien vooruandeN. V :u crediet te verleenen van f135.' 0.3 electnlicatie van dc -wel f120.000 voor de electAfii imcèuie- Tholeu ec overneming va f VereeiHging'„De Cc operatic ve Jeipociasu en t 15.000 voor ti» eeue inrichting in bet statui*, «geneer, dis do spanning bij tL liÉicstffi^oEstsnt boodl. jftmen -kalm sn beider, iudi u Uar ue Zeuuwiablet.&u gebruik Koker 75 ct. Bij Apoth. ei BiNNthLAND nl 01 vCh.fl (Tè Kou. Familie j '-i' St in jaar urtache hoofdstad. Het is dus eene gebeurtenis van de allereerste orde, zoowel voor het Kon. Gezin als voor ons volk, dat zij op het oogenblik in Frankrijk vertegenwoordigt. Parijs stelt het bezoek van het hoofd onzer natie zeer op prijs, president Doumer en zijn Echtgenoote hebben de gasten dan ook op waardige wijze ontvangen. Uiterlijk was het militaire ceremonieel even stram en stipt als bij de bezoeken van andere ge kroonde hoofden. Dit alles moet ten zeerste worden toegejuicht. Uit de Fransche pers kreeg men menigmaal den indruk, dat onze meningsverschillen met België de traditio- neele vriendschap tusschen Frankrijk en Nederland hadden bedoeld. Wederzien her vat vaak de vriendschap. En zoo heeft het bezoek zonder eenigen twijtel ook een groote politieke beteekenis. Zooals men waarschijnlijk weet is er voor studie-doeleinden, eene delegatie van het Nederlandsch Verbond van Vakver- eenigingen naar Indië gegaan. Deze dele gatie heeft van zich doen spreken, doordat de heeren bij het onder de tonen van het Wilhelmus binnenkomen van den Gouver neur-Generaal en bij diens heengaan voor en na de opening van den Volksraad, in stede van op te staan zijn blijven zitten. Een hotelhouder, misschien wel boos over het voorgevallene, weigerde aan de delegatie kamers te verhuren. Naar zijn zeggen, om dat deze arbeidsleiders „leefden van de centen der arbeiders". Later verklaarde echter de delegatie dat h. i. 's mans woede voortsproot uit het feit, dat men, door een Samenloop van omstandigheden, zijn hotel was gepasseerd. Nu we het toch over Indië hebben ook daar is de werkloosheid blijkbaar al een factor van belang. Immers is de tijdelijke ingestelde centrale arbeiders- beurs permanent verklaard. Zij zal ook aandacht wijden aan de Inlandsche werk loosheid in de groote steden en aan de arbeidsbemiddeling voor het buitenland en Nederland. Er wordt zooveel gemompeld over de drooglegging der Zuiderzee dat het optreden van het Tweede Kamerlid Lingbeek eer een goed idee mag worden genoemd. „Acht de minister het niet gewenscht", zoo vroeg hij, „na de verschijning in de jongste dagen van eenige belangrijke artikelen in de bladen betreffende de Zuiderzeewerken, dat zoowel met het oog op de verantwoordelijk heid der regeering en volksvertegenwoordi ging der natie, tot geruststelling worde over gegaan tot instelling eener onpartijdige, deskundige commissie van onderzoek die hebben na te gaan, of het wel gewenscht is met de afsluiting van de Zuiderzee, na te gaan door middel van den reeds voor een deel tot stand gebrachten dijk, nu reeds ten einde toe door te gaan Het antwoord van den minister was vrij uitvoerig. Het stelt vast, dat de commissie ter zake ingesteld niet minder dan onge veer 8 jaar noodig heeft gehad om haar verslag uit te brengen. De zaak werd van alle kanten bekeken. Tot nu toe is geen en kei feit waargenomen, dat niet in behoorlijke overeenstemming was met de verwachtingen ïtrent de stormvloedsstanden, gegrond j op het rapport der Staatscommissie. Er staat daarom geen enkel reden om geen rtrouwen in den arbeid der commissie stellen. In den verkiezingsstrijd te Rotterdam, eldt »Het Volk" is een geheel nieuw eBment gekomen een clandestiene radio- nder, die politieke propaganda maakt, terdagmiddag worden de luisteraars, e te kwart vóór een hun toestel in de rustpoos voor den zender aan hadden ten staan, verrast door een vreemde stem, e het volgende aankondigde. „Hallo, Hallo, hier de zender de Politieke T Bugenaar". Stemt op den Vrijheidsbond, iijst 3. Rotterdam. Rotterdam onder cura- ele gesteld door het beleid van de S.D.A.P. Een andere heer zou geroepen hebben »Weg met de rooien". Het geval heeft iets merikaansch en we hebben er eerlijk ge- :gd ondanks het booze gezicht van Het Volk" even om moeten lachen. Waar ede we natuurlijk niet willen zeggen, it de zaak zelf niet moet 'worden uit- ïzocht De Gemeenteraad van Diepenveen heeft van zich doen spreken door, tegen het verzoek van den burgemeester in, niet in de raadszaal te komen. De heeren bleven buiten staan. Oorzaak schijnt te zijn dal men een wethouder wilde beletten vlak voor de verkiezingen nog met een voorstel over wegen aanleg te komen, beoogend reclame voor zijn partij te maken. Dergelijke kunstjes worden wel meer uit gehaald. Langzamerhand begint ook Frankrijk de gevolgen der malaise te ondervinden. Hieruit is te verklaren, dat de Fransche regeering met een wetsontwerp is gekomen om maat regelen te treffen tegen de overstroomingen met buitenlandsche producten. Er bestaat een groote kans, dat Nederland hiervan ook de dupe zal worden. Onze steenkolen mijnen hebben in het laatste jaar ongeveer 272 millioen ton steenkolen naar Frankrijk geexporteerd. Bij een invoerrecht zou daar voor elders naar afnemers moeten worden gezocht. Men heeft echter nog goede hoop dat Frankrijk tegenóver Nederland mildere besluiten in toepassing zal brengen. Over de Paleis-Raadbuiskwestie is al heel wat te doen geweest. Thans hebben ver schillende vooraanstaande personen uit Amsterdam zich tot den raad gewend om toch vooral de voordracht van B. en W. aan te nemen. „In de afstand van het Paleis en den daarvoor verkregen bouw van een stadhuis", verklaren zij, »zien wij een alleszins waardige oplossing zoowel voor den staat als voor de gemeente Amsterdam." De N. R. Gt. heeft verschillende artikelen gepubliceerd over den slechten fmantieelen toestand der gemeente Amsterdam. De voorloopige begrootingen voor 1932 zou een tekort aanwijzen van niet minder dan 18 millioenIs het verkiezingspropaganda voor de liberale partij (zie Diepenveen We wagen niet dit te beoordeelen. „De Telegraaf' heeft den Amsterdamschen wethouder voor de finantiën geinterviewd „Hoe het zij" is de indruk van het blad, »bepaald rooskleurig zijn de finantiën voor uitzichten van Amsterdam dunkt ons niet." Voor de Rotterdamsche rechtbank stond een vrouwr terecht wegens het niet naar school zenden van haar leerplichtige dochter Het kind, zoo verklaarde zij, was te groot van stuk om in een gewone schoolbank te zitten. En blijkbaar was dit geen uitvluchtje want de twee andere kinderen uit het ge zin bezoeken regelmatig de school. De inspecteur van het Lager-Onderwijs deswege gehoord, meende dat het kind dan wel op een stoel had kunnen zitten. En we zijn bang dat de nalatige moeder zal moeten ervaren, dat de rechtbank hel met de uitspraak van den inspecteur geheel eens is. Pot 90 ct„ Tube 60 c». Zeep 60 ct. 9 40401 BUITENLAND Eindelijk, eindelijk dan is er een licht punt voor Duitschland en daarmede voor de wereld gekomen. Mits andere crediteurlanden hetzelfde doen, hebben de V. S. zich bereid verklaard een moratorium (uitstel van betaling) te ver leenen. Ook in Parijs is dit voorstel gunstig ontvangen en zoo kunnen we verwachten, dat het beroofde Duitschland gedurende één jaar geen oorlogsschulden behoeft te betalen. Het zou natuurlijk al te veel optimisme overigens in dezen tijd wel op zijn plaats getuigen, wanneer wij uitspraken, dat daar mede al het leed door Duitschland geleden is, thans een tijd van opbloei, van econo mische reconstructie komende is. Dan zouden we de intensiteit van den econo- mischen wereld-crisis onderschatten. Ook in de naaste toekomst zal de Duitsche regeerir.g voor ontzettende moeilijkheden, voor heete vuren komen te staan. Zelfs is het twijfelachtig of de stormloop van fascist en communist nog door haar kan worden gestuit. Misschien is de hulp wel te laat gekomenMaar in ieder geval heeft de Duitsche regeering eenige opluchting ge kregen en met name zal de noodverorde ning, zwaar drukkend op de bevolking maar noodzakelijk om eene finantieele catastrophe te ontgaan, niet in alle gestreng heid meer behoeven te worden toegepast. De Amerikaansche hulp zal het waarschijn lijk ook mogelijk maken de Duitsche valuta op peil te houden. Een depreciatie, die al bestond, maar veel verder zou zijn gegaan, het geheele Duitsche economische leven op losse schroeven plaatsend, kan worden ge keerd. Ze verloopt alles behalve voorspoedig, die reis van de onderzeeboot „Nautilus" naar de Noordpool. De duikboot is wederom op sleeptouw genomen en men vreesde, dat vóór ze hersteld was, de gunstige tijd voor de gevaarvolle expeditie reeds ver streken zou zijn. Maar volgens de laatste berichten, welke wij lazen, zijn de noodige reputaties niet van dien aard, dat de voor haar vereischte tijd uitstel van den tocht naar de Noordpool noodzakelijk maakt. Volgens eene mededeeling uit Sovjet- Rusland voor de juistheid van het bericht staan wij om begrijpelijke redenen niet in zou er in een Siberisch dorpje een jonge boer, Kasaniaf genaamd, „ontdekt" zijn, die een lengte heeft van niet minder dan 2 82 M. Deborstwijdte van dezen Siberischen Goliath is 1.43 M., zijn lichaamsgewicht bedraagt ruim 8 honderd pond. De N.R.G. waaruit we dit bericht overnamen, voegt hieraan toe, dat het voor Kasaniaf moeilijk zal zijn in de confectiemagazijnen een pakje te vinden, dat hem „als aan het lijf gegoten zit." Wij meenen, dat deze uitspraak wel aan geen twijfel onderhevig is! Het „Berliner Tageblatt" kwam met het bericht, dat de Russische ijsbreker „Malygin" die dezen zomer met toeristen het Noord poolgebied ingaat, haar reisplan gewijzigd had in verband met aanwijzingen dat Amundsen nog in leven zou zijn en zich op het Rudolfseiland bevond. Prof.Samojlowitsj heeft echter verklaard, dat het onmogelijk is dat Amundsen nog levend gevonden zou kunnen zijn. Van de Bereneilanden, waar zijn vliegtuig verongelukte, tot Rudolfs eiland, waar levensmiddelen aanwezig zijn, is een afstand van 1500 K.M. Het is on zinnig te denken, dat Amundsen dezen afstand te voet zou hebben afgelegd. We moeten het maar aanvaardende groote Amundsen ging voor altijd van ons heen. In China blijft alles bij het oudeonder ling vijandige generaals, vagebondeerende en roovende troepen, losgerukt uit ieder verband, dreigende burgeroorlog, commu nisme als volksgeesel en dan nog bandieten, die zich niet met eenige politieke of mili taire naam valschelijk tooien. Uns trof een bericht van een ontvoerden Amerikaansche zendeling. Het was dezen keer geen gruwelijk relaas. De roovers dreigden niet met mar telingen of zou, en eischten niet eens een fantastisch losgeld. Gramafoonplalen, tennis rackets, schaakborden, enz. verlangden zij. Zij weken af van de goede Ghineesche traditie om gevangenen tenminste uit te leveren na betaling van den geëischten losprijs, maar kwamen daarna met nieuwe verlangens: piano's, orgels. En toen de Amerikanen terecht deze onredelijke nieuwe eischen weigerden in te willigen dreigden zij niet met moord, maar antwoordden „Best, wij houden hem ook liever,dan leeren hij ook nog Engelsch." Het geschil tusschen den Paus en het Italiaansche fascisme is nog steeds niet opgelost. Men bevindt zich geenszins op den weg naar overeenkomsten of het sluiten van een handel, verklaarde de paus. „Zooiets zou niet mogelijk zijn. Niet alleen is de kalmte nog niet weergekeerd, doch men doet al het mogelijke cm den horizont dreigend te houden." De paus besloot met zijn vertrouwen uit te spreken, dat de Voorzienigheid wel tusschenbeide zou komen. Het nieuwe mnislerie zit in elkaar. Bondskanselier Buresch ziet in het scheppen van orde in de staal sfiuantiën en het brengen van klaarheid in de zaak van de Crediet - Anstalt, welke grootste particuliere bank met ontzettende verliezen werkt, zijn voor naamste laak. Schruber is minister van Buitenlandsche Zaken gebleven, ondanks pde critïek waaraan hij den laalsten tijd 'heeft blootgestaan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1