LUXE POST. Stemming Gemeenteraad van Poortvliet. illi frijdag ontvangt de stad Parijs de liooge lu len. H. M. heeft persoonlijk een krans )oi egd op het graf van den onbekenden i laat aan den Are des Triomphes. ni)e Fransche bladen betuigen hun in- ■tnming met het koninklijke bezoek. Le Journal" ziet in dit bezoek niet nlen een uiting van sympathie voor nkrijk, maar ook een bevestiging van gevoel van solidariteit, welke de groote is, die uit de koloniale tentoonstelling rokken kan worden. Het schitterende iljoen van Nederlandsch-Indië, zegt hel d, toont waartoe een klein volk, dat ie t wereldrijk wist te scheppen en dat te v< Iden van zulke ernstige wereldgebeur- kefissen weet te behouden, door volkar en intelligentie in staat is. In den jnwoordigen tijd is vooral samenwer- noodig om het vraagstuk van nieuwe inalistische eischen tot oplossing te ngen tegenover het drijven naar anar- Bedenkelijke fantasie. Iet onlangs vermelde ser.sationeele ver- I van een 22-jarige onderwijzeres te raegen, die op een uitstapje naar Keulen zeer geraffineerde wijze in handen zou i gevallen van z.g. „handelaarsin blanke linnen", blijkt, na volhardend onderzoek r de „Graafschapsbode" niets anders lijn dan een bedenksel van een onder- zeres te Terborg, inmiddels benoemd Didam, die zich voordeed als een vrien- van de (niet bestaande) opdopwijzeres JNijmegen. De politie bemoeit zich met zaak. Groote sorteering in doozen vanaf 60 cent. FIRMA i. M. C, POT, Tholon. cheidsbrief van ee(7i ter dood veroordeelde je 'r. Laget die dezer dagen door de ge- renen, van het departement Hérault ankrijk) ter dood is veroordeeld wegens vergiftigen v ip zijn twee vrouwen en ;ens een poging tot vergiftiging van zuster, heeft een afscheidsbrief ge- ■a reven aan zijn moeder. Het is een kalme rustige brief waarin de veroordeelde zonder verbittering op wijst, dat zijn xfer en zijn moeder oorzaak zijn van veroordeeling. ■e -aget vraagt haar beide om voor zijn ii ie kinderen te zorgen en eindigt met woorden„Ik heb medelijden met u e Spaansche kardinaal-primaat uit het land gezet. e kardinaal-primaat Segura, aartsbis- &p van Toïedo, moest bij zijn terugkeer Rome naur Spanje, te Guadalajara op el van de gendarmerie zijn reis onder- E ken. Ilij werd verplicht den nacht in klooster door te brengen, e regeering te Madrid heeft hem mede- j[ eeld dat zijn terugkomst niet gewenscht ei dat hij het land moest verlaten, e kardinaal verklaarde daarop ziek te en onmogelijk te kunnen reizen, r werden toen door de regeering twee Iers naar het klooster gezonden. Deze erzochten den kardinaal en kwamen de conclusie dat hij gezond is. De linaal kon nu niet aan zijn uitwijzing omen. LANDBOUW. laatst gepubliceerde rapport over den len Zeeuwechen Leg wedstrijd ie St. Maar- dijk, loopende tot en met Maart j.1. geeft dat D. Vermaas aldaar nog steeds no. 1 staat totaal 585 eieren. De gemiddelde productie de mededingende bennen in de verschillende i tot en met Maart is: le Legwedstrijd 51,3 !>te aantal eieren van één hen 74; 2e leg; trijd 40,895; 3e legwedstrijd 71,2127 - iBwedstrijd 56,4112. SPORT. 'd-Vossemeer. Naar reeds werd gemeld zal en 9 en 11 Juli a.s. door de afd. van den oder Vrijwilligen Landstorm alhier op haar aan den zeedijk van den Vogelsangpolder chietwedstrijd worden gehoodeo nader wordt 'd, dat zullen deelnemen de leden van de '■ogen van genoemden Landstorm, door het "•corps en het Politie-corps nit het Eiland Tholen en nit St. Philipsland. De strijd zal gaan om den wisselbeker het vorige jaar door de Nat. Landstormcommissie toegekend aan de afd. St. Annaland, enz. Tholen. Zaterdagavond werd alhier gespeeld op bej lerrein van T. V. V. een voetbalwedstrijd tusschen T. V. V. 1 en R. B. uil Bergen op Zoom. Onder zeer gunstige weersomstandigheden wordt er begonnen 11. B. wint de toss. T. V. V. trapt af eo gaat dadelijk ten aanval. Voor de rust blijtt T. V. V. in de meerderheid, maar door te lang wachten met voor en overzetten gaan de kansen verloren. De voorhoede vaD R. B. tracht wel eeDs aan te valleD, maar men stuit geregeld op de achterhoede, waarin vooral de rechts back en de keeper uitnemend spelen 10 minuten voor de rust moet de linksbuiten van T. V. V. uit vallen en speelt men tot de rust met 10 man verder. De rost komt met blanken stand. Na de rus» speelt T. V. V. met een invaller en is de opstelling iets gewijzigd. Thans wordt er aan beide zijden fraai werk geleverd, maar tot doelpunten komt het nog niet. Eindelijk krijgt de rappe rechts binnen van T. V. V. de bal vrij, loopt even door en via bet been van de lioks back vaD R. B. gaat de bal in hut net. Het is dus 1voor T. V. V. De R.Bers zijn eehter niet ontmoedigd en onder nemen thans gevaarlijke aanvallen op het Thoolsche doel, maar de achterhoede weet erger te voorkomen. Enkele corners moeten genomen worden op het Thoolsche doel, maar ze worden weggewerkt. Het einde nadert en men denkt reeds dat T. V. V. de overwinning heeft, maar men rekent mis. de R.Bers spelen mooi. Hun linksbuiten krjjgt de bal passeert de rechtshalf van T. V. V. geelt onmiddellijk door naar de linksbiunen die onhoudbaar inschiet en de stand is gelijk 11. Nog wat heen en weer getrapt cn de scheidsrechter die goed leidde, fluit einde. Zaterdagavond komt op bezoek Paars-Wit uit Bergen op Zoom. Het kan een mooie wedstrijd worden, daar dit een sterk elftal is. Er zal gespeeld worden om een medaille. LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. (2e helft Juni.) Nadruk verboden. „Wie andijvie wil eten, moet Sint-Jans (24 Juni) niet vergelen". Dus nu kan ons eerste zaaisel wiöter- audijvie worden gezaaid. Er zal wel hier of daar een hoekje vrij gekomon zjjn door ze wat te dicht te zaaien, zullen we later in de gelegenheid komen, om een gedeelte te laten staan, en de andore uit te planten. Deze planten moeten ons dus de inmaak- andijvie verschaffen. Over een 14 dagen zaaien we nog eens. Indien u de meloenen onder wit glas kweêkl, dan is 't gewenscht om ze eenigszins te beschermen, omdat er anders brandplekken op de bladeren komen, vooral op die, welke dicht tegen 'i glas zitten. Sommigen strooien een weinig zand over 't glas, anderen schermen door middel van sparrentakjes, terwijl de warmoezenier zijn glas ook wel bestrijkt met kalkmelk of krijt. De derde manier lijkt ons hot aanbevelenswaardigst, beter dan de eerste, die het glas zeer vuil maakt, en ook beter dan de tweede, welke te veel werk veroorzaakt. Er zijn tuinlieden, die onder in den bak luchten, en dan alleen 't bovenste gedeelte dor ramen bestrijken, omdat het daar dan 't warmst is. Anderen beschermen alleen het hart van de plant. Nu we toch over meloenen schrijven, willen we even waarschuwen voor die planten, welke diiect aan de eerste ranken, dos nabij het hart, reeds vruchten zetten. Velen zullen het jammer vinden om deze eerste vruchten te verwijderen, en toch is het de beste manier, omdat ze de planten totaal uitputten. Ook misvormde vruchten kunnen en moeien zelfs zoo spoedig mogelijk ver wijderd worden, omdat ze voor den handel toch geen waarde bezitten. Mogelijk is het, door eenige insnij dingen, in de minst uiigegroeide helft, dat daardoor zulke miswassen nog eens opknappen, doch het is een lapmiddel. Indien u meloenplanton bezit, die geen vruchten zetten, en toch wel goede vrouwelijke bloemen geven, dan kunt u het zoogenaamde zetten bevorderen, door minder gieten en door insnoeien. Dit laatste bestaat dan in hel innijpen vbd de scheuten op 2 bladeren boven zoo'n vrouwelijke bloem. Komkommers hebben meestal niet zooveel zorg noodig. H un aantal vruchten overtreft dat der meloenen ver. Wil men veel komkommers oogsten, dan moet men de vruchten niet te lang laten zitten, d.w.z. niet te rijp laten worden. De planten worden hierdoor te veel uitgeput en de handelswaarde wordt er ook niet door verhoogd. In den bloementuin 't Is nu de tijd, waarin reeds vroege bloeiers onder de planleD haar zaad laten rijp worden. Daarom hier een enkel woord, dat op 't zaadwinnen, het verzamelen van zaad betrekking heeft. 't Spreekt van zelf, dat, om zaad van een plant te krijgen, wij in plaats van deD bloeistengel, als hij uitgebloeid is, le verwijderen, hem moeten la'en staan. Weliswaar verzwakt het voortbrengen van zaad de plant tot op zekere hoogte, maar dit doet ook reeds de bloei, zoodat we kosibare planten, die nog klein of nog niet goed aan den groei zijn, niet laten zaaddrageu, ja, ook liefst niet laten bloeien. Zulke planten vormen echter, mogen we wel zeggen, in iederen tuin de uitzondering. Van verreweg de meeste kunnen we met gerustheid zaadwinnen. De eerste vraag is dan welke planten moeten we voor 't winnen van zaad gebruiken Tenzij 't ons te doen is, om andere variëteiton te winnen, nemen we de planten, die er niet alleen sterk en gezond uilzien, maar die ook de kenmerken van de soort of variëteit goed bezitten. Hiermee bedoel ik, dat wij, wanneer we bijv. zaad willen winnen van lage roode Leeuwenbekjes, dan zoekeD onder onze planten van deze soort naar ééu of meerdere exemplaren, die de kenmerkoD, goede kleur eu lage groeiwijze in opvallenden graad be zitten. Ook moeten wij bedenken, dat wanneer een plant vele bloemstengels bezit, het niet 't zelfde is. van welken stengel we de bloemen nomen. Om bij onze Leeuwenbekje» te blijven, zal over 't algemeen de middenstengel ons 't beste zaad geveD, en aan dezen stengel zijn 't weer de ongeveer in 't midden zittende bloemen, die het volkomenst ontwikkeld zijn. We kunnen den groei van de zaadhuizee bevorderen, door het verwijderen van de bloomen, waarvan we geen zaad wenschen te winnon. Behalve op de eigen schappen der planten, waarvan we zaad willen winnen, moeten we ook letten op den lijd van hei jaar en op de gesteldheid van het weer. De vruchten (zaad- hulzen) hebben vcor haar ontwikkeling veel voedsel noodig, en om dit te kunnen leveren, heeft de plant behoefte aan veol zon. Van een bepaalde plantsoort zullen we dus de beste zaden oogsten in 't midden van den bloeitijd van die soort, omdat de zaden zich dan ontwikkelen onder de voor hen meest gunstige omstandigheden. Middelen tegen wormen en aardvlooien. ïn oen Doilsch vakblad lazen we het volgende recept tegen wormen in bloempotten 10 a 12 paardenkastanjes worden stuk geslagen en in een Liter water afgekookt. Daarna laat men hel aftreksel koud wordeu en be giet daarna de bloompotten. Na een kwartier komen de wormen boven en kunnen verwijderd worden. In hetzelfde blad beveelt men tegen aardvlooien aan het bestrooien der kweekbedden van koolsoorten met naphtalinepoeder, en daarna goed begieten, wat liefsl 's avonds moet gebeuren. Is de naphtaline verluchtigd vóór de planten krachtig genoeg zijn, dan wordt het nog eens herhaald. Tegen bladluis moet men spuiten met een of ander insectendoodend middel, Tooral tegen den onderkant der bladeren. Zulke middelen zijneen aftreksel van quassiahoul met zeepsop een mengsel van petroleum met zeepwater, desnoods met wat meel er door om het beter te houdenaftreksel van tabakstelen. Di; zijn eenvoudige, weinig kostbare middelen. In den handel zijn ook andere. INGEZONDEN. Landverhuizing. Geachte Redactie! Mag ik tot U roet een beleefd verzoek komen, om onderstaande regelen ia Uw veelgelezen blad le doeu opuemeo. Gezien de drukkende tijdsomstandigheden, welke thans heeracbeode zijn, met de donkere toekomst iu 't verschiet, vragen we ons af, waar moet dat been. Bestaat er dan geeu mogelijkheid zich los te rukken aan den drang der maat schappelijke malaise. Niets, dat zoo demorali- seereud werkt, dan gestadige werkloosheid, welke tkaus tegen wil en dank hoogtij viert. Oot- werpen worden voor en Da gesmeed, doch tever geefs zoekt men in deze troebele tijdeu Daar velerlei middelen om dit euvel le bestrijdeD, als ontwikkeling van het natunrlijk gevolg vau den heftigen concurrentiestrijd, doordat de gezonde maatschappelijke belangen machinaal ten groude worden gericht. Zegen en vloek der beschaving. Weet daD, dat Nederland jaarlijks met 100.000 zielen vermeerderd wordt. Doordat het toenemend aantal der bevolking gedurig stijgt, wordt de .economische druk steeds zwaarder. Overbevolking regelt ook steeds meer wetten, bepalingen en beperkingen, hetgeen maar al te zwaar op de gemeenschap drukt. Door het opvoeren vau ouderwijs eo wetenschappeo gaat men zelfs zoover, dat weerzin tot welken handarbeid ook in deD minsten zin des woords wordt opgewekt, hetgeen onbevredigend werkt en meer kwaad dan goed ten grondslag legt. Van opleving kan voorloopig geen sprake zijo. Wat zal de toekomst ons en onze kinderen bieden. Er dieDt verandering le komen, hoe eerder, hoe beter, daar de toestanden gewoonweg onhoudbaar worden. De oorlog en de crisis zijn geeu geesel, doch een aaowijziog, een waatschuwing, om ben andere, beter passende riebting in te slaaD. Een goede oplossing, om het economisch vraagstuk te helpen bestrijdeD, kan gevonden worden in emigratie naar over- zeesche gebieden. Kolonisatie moet er komen. De dichte gelederen der Nederlandsche bevol king zouden daardoor van een surplus kunnea worden bevrijd niet alleeD, doch ook het loon peil der bevoorrechte blijvers meerdere stabiliteit verleenen. Als meo bedenkt, dat feitelijk pas de grootste helft der schepping bevolkt eo goed en wel gecultiveerd is, eu de kleinere helft uog steeds op een nijvere bevolking wacht, waarom hier dan nog te leven io een benauwde atmos feer der samenleving, die geen hoop van zegen met zich brengt, en waardoor de strijd om het bestaan den mensch lichamelijk eo geestelijk verzwakt. Zie maar eeDs naar de geweldige oergebieden van Afrika, Zuid-Amerika en Aus tralië, ruimschoots voldoende, om geheel Earopa, zoo noodig te doeD koloniseeren. DaD hebben we nog de Nederlaodscbe koloniën met een oppervlakte van 60 (zestig) maal de grootte van ons Vaderland, waarvan nog 3/4 gedeelte veilig als oerstaat kan worden besctionwd. Voorwaar geen kleinigheid. Terwijl bier alle land eigendom is, wat men ziet, vindt men daar in overvloed voor bet grijpen. De grond is er bijzonder vruchtbaar, de bosscbeu levereo overvloedige eu edele houtsoorten, wild eo gevogelte is er io grooteo getale aanwezig, de rivieren enorm vischrijk. Het behoeft daar dus aan niets te ontbreken. Daar io de mooie vrije natuur kotst bel mensch-zijn, onze roepiog beter tot oiling. Gedeok daarbij de Bijbelwoordeo „Bebouwt de aarde en onderwerpt haar. Ricbt op de trage haodeu en de slappe knieën, eu maakt recht de paden voor Uwe voelen. Homo Proponit. Deus dispouit. Onwillekeurig gaan nog de gedachten naar de kerkdiensten omtrent 1845, in Nederland geboudeo, toen domiuees vaD den kansel de gemeenten opwekten tot emigratie naar de hun nog onbekende gebieden. Toen voelde men den drok der tijdeu en het belang daarvan reeds. Thans heeft ze noodzakelijk haar toppunt bereikt. Het is onze plicht, alles te beproeveD, wat tot een eerlijk en eervol bestaan kan leideu. Onze voorvaderen in Amerika en Transvaal zijn bet geweest, die ons een voorbeeld ten goede gaveD, en in die sporen dienen wij te treden. Op dos ter kolonisatie. D9 natuur, de wildernis roept, naar het oergebied, om met een goeden wil en voorbereiding dit om te zetten in een model- gebied, tot opbouw en bloei eu tot staving van een behoorlijk bestaan ten dienste van hen, die hier in Holland vrijwel een hopeloos bestaan viDdeD. Doordat de wereldoorlog alles veranderd heeft, dient men uaar nieuwe middelen te grijpen, om uit het moeras te gerakeD. Niet bij de pakken blijven zitten, en den blik achterwaarts gericht, doch voorwaarts in de toe komst. Daarin zit de kracht van bet welslagen door geen moeilijkbeden te keDneD, Docb aan mielokking te gelooveD, doch met een vastver- troowen io de bestaande mogelijkheid. Zij, die belang stellen in de emigratie, kanoën omtrent kolonieatie-planneo Dadere inlichtingen bekomeo onder vermeldiog: „Kolonisatie Onze Toekomst." aao het adres Meiland 32, te Rotterdam (Zaid.) Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, J. H. K. KERKNIEUWS. 'Scherpen isse. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk alhier door cand. J. van Rootselaar te Poortvliet. Tot notabelen b(j de Ned. Herv. Kerk z(jn gekozen de heeren J. Oudesluijs Jz. en P. v. d. Slikke Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 nar d«. de Gidts en m. 2.30 d«. Wollensberger. Ger. Kerk voorm. 10 uur en nam 6 uurleeskerk. Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. Io het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 10 uur nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. van Rootselaar en nam. 3 uur leeskerk. Ger. Kerk voorm, 10.80, nam. 3 uur dhr de Vries en 's avonds 7 uor leeAcrk, Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 't avonds I 7 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk -en Dam. 3 uur ds. van Rootselaar. Geref. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en '1 avonds 6.30 leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en na m 3 uur ds. de Bres Oud Ger. Gem., voorm. 10.30,nam. 3 en 's avonds 6.80 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam 3 uur ds. de Gidts. Geref. kerk voorna. 10.80, en nam. 3 «ar di. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en 's avends 7 uur leeskerk. BURGERLIJKE STAND. Gemeente THOLEN van 1818 Juni. Geboren: Anna Lourina, dv. A. C. M. Deurloo en P. C. Baaij. Overleden: Willem van Dullemen 79 j. echtg. van A. P. Bout. Correspondentie. Aan iozender te Poortvliet. Waar Uw stuk een persooo aanvalt, kannen wij het zonder onder- teekeoing niet plaatseD. Redactie. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 19 Juni 1931. Boereuboter f0.725 per pond. Roomboter f 0.7 5 Eieren f 3.per 100 stuks. Noteeriüg te Middelburg, 18 Jani Boerenboter (part. prijs) f 0.825 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Juni. Graden C. Zaterdag 13 18,3 ZoDdag 14 19, Maandag 15 18,3 Diosdag 16 19, Woensdag 17 19, Donderdag 18 18, Vrijdag 19 17,3 Halfjaarlijksche Opruiming vanaf 20 Juni tot en met 27 Juni gedurende deze 8 dagen geven wij bovendien op alle voorradige goederen 10% Korting. 40393 12 Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, Kerkstraat 13, THOLEN. Kiezers van Poortvliet, laat U niet beïnvloeden door een strooibiljet, waarin candidaten van een bepaalde lijst worden aanbevolen. 40399 26 GEEN OPPOSITIEKIEZERS.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3