IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Gratis! Examen gedaan en niet geslaagd ïo. 2416 Vrijdag 19 Juni 1931. Acht en veertigste jaargang fholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 'rys per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. PUBLICATIEN. UITSLAG DER VERKIEZING. De Voorzitter van het ceotraal stembureau voor de irbiezing tan de leden van den Raad der gemeente holen maakt bekend, dat vanaf beden ter secretarie r gemeente voor een ieder ter iozage is nederge- jd het besluit van dat stembureau, waarbij de ilslag der verkiezieg is vastgesteld. Tholen, 15 Juni 1931. 10 Burgemeester en wethouders van Tholen brengen ter tnnis dat aangifie voor ruiming van privaatputten jen Donderdag 25 Juni a.s. kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van it Stadhuis. Tholen, 16 Juni 1931. 7 De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat secretarie ter inzage ligt eeoe beschikking van ijne Excelleneie den Minister van Binnenlandsche aken en Landbouw, betreffende opening en sluitiüg in de jacht. Tholen, 16 Juni 1931. 7 DIENSTPLICHT. Wenschu, orr.lrent inlijving. De Burgen .holen mazkt bekend, di t die voor do linbtjng van bei vQÏgend'jsar zijn geschreven, hun wer-ob. Li v*n besiem- ing tot gewoon die alplicb'ige irorden ingelijfd eeu bepaald wapen t korps v,r. ry.'.r ali kunnen opgev n ie, nar zy voor den «ÏKjiwiptlcht zju ir.geschrovec. Voor nadere b; de inplakbiljetten Tholen, 16 luni'191' 16 De Burgemeoj -i'fra rcnder -.r, Tboleu op Foensdag dei, des oor-nHd 'ga 10 rar, op ket 1 no'-. b -.«rVaopc a zeef, giek en ar oóot, als sira ^bracht. De voorwaa, - ter inzage deren werkda van V- Tholen den 18 Jbd«' 1931. LEIOEN EN LIJDEN. r Het 'oiu.-ü ..eschiede edel en tactvol, oprecht en in volle o ip," er geen sprake Witte, J. 6, J" t e^ijfc lijden oster, van d •telling koestert P97l ficj nj/peüjk leven, zal dikwijls :f 'e»t»t iiten hebben bezig ande twee homo- nde woorden met ;billende beteekenis I .alve voldoende ge- ^artikel aan te wijden aoop, dat er personen ;iitie mogen zijn (d.z. "rs, zooals we hier- pder-hopen aan te 'oonen,) die na lezing efweging durven nemen de personen mogen zijn, e tl r in gunstiger (even- unstigepositie blijken t An, L> 142, m vviening so. ktut e-er eeriigermatt eee! minder d komen Hat is niet'f mkkelijk, de volledige „i JlfLn' en ©lijden" in enkele vast te leggen. .Moeilijker achten wj evenwelvolmaakt -dago^i iseh te en volmaakt gelaten k r,n isme.! wij .alle '..f «lijden" onder de ->ó, dan koicen zonder veel moeite het inzicht, .a tot de droeve con- lusie, t.u er veel wCcdt geleden: bekend net laatste, nl. lijden stilte deuk!, ai: ?en zware last op de i.sieke er. psychische gesteldheid van ichamelijkpsychisch ziel betreffen Wie dan ook bijgeval i' bepaalde mate van van bedoeld ©lijden in ;i-" ie ko.i Maand Mensch moreel komen, wat den lijder -te doen, wat diens - kan verlichten. uarlijk rënde lijdt milten in ac! men tegenover de ons dezelfde ongeschreven V-inde schelde evenwel met het oog Cl .i logisch indpunt de synoniemen endu1envr 1 ragen, uitstaan en door- tn, lif v, beteekeneniets onaan- .aaij s'/onde/^'-rzet(passief) ondervinden iie gradueel- toch verschillen en aan la o r^tandigheden zijn ge- UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan i tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. iden ie omstandigheden, die en of begunstigen. Eén van die omstandigheden is de aan wezigheid van slechte leiders Eigenlijk is het een zeer onlogische com binatie, te spreken van «slechte leiders", want de zulken kunnen en mogen den eereiitel «leider" zekerlijk niet dragen hij komt hen niet toe, hoe hard deze waarheid die we qualifeeren als «verboden taal", ook moge klinken in de ooren van hen, die zich met grove zelfoverschatting (willen) sieren met gestolen veeren. Met deze on omwonden uitspraak is voldaan aan de in den aanvang van dit artikel gedane toe zegging, te zullen aangeven dat er een hemelsbreed verschil is tusschen „leiders" en «personen, die een leidende positie be- kleeden." Vanzelfsprekend volgt hieruit de dure plicht voor ieder Mensch die zijn medewerking moet verleenen bij het kiezen van „leiders" zonder bijbedoelingen als «vleierij" of «kansberekening op eigenbe lang" zijn keuze vast te stellen en uit te spreken hetzij in het belang eener Ver- eeniging, Organisatie of Onderneming, hetzij in het algemeen Maatschappelijk belang als het betreft regeeringslichamen of in richtingen voor geestelijke en lichamelijke opleiding. Persoonlijke familie- of vriendschaps- verband mag nimmer den doorslag geven bij het bepalen eener keuze daar men dan meehelpt aan 't verderfelijk systeem van «leidende personen", die geen «leiders" zijn, omdat ze de daartoe heilige voor waarden missen. Men denke aan ons motto en geve zijn steun aan die medemenschen, waarvan op goede gronden kan worden verondersteld, dat ze zullen leidenedel en tactvol, oprecht en in volle vrijheid Een leider moet een hoogstaand, tactvol mensch zijn, die door geenerlei bijfnnctie's zijn vrijheid beknot, noch de vrijheid van anderen beschaafde medemenschen belemmert. Een leiderdie de vrijheid van anderen beknot is een lijder van zichzelf en dezulken vindt men helaas zelfs onder het corps der hoogste internationale landsdienaren Leiders moeten niet als windwijzers draaian, maar een overtuigd standpunt inne men dat wekt vertrouwen. Lijders moeten zich organiseeren om op eerlijke gronden sterk te staan voor verbeteringen. Hij, die door de omstandigheden geroepen is, als «leider" op te treden, geve zich in hoogste mate rekenschap van de eischen, waaraan hij heeft te voldoen en zorge met erkening der gedachtenvorming van be schaafde medemenschen en medewerkers, dat het leiden geschiedeedel en tactvol, oprecht en in volle vrijheid, opdat er geen sprake is van 't ergerlijk lijden H. E. DIJKEN. Bij zonnebrand, doorzitten, «takloopen enz. is Purol zeer verzachtend en genezend. Allen die dezer dagen in Apotheek of Drogisterij een doos of tobe Parol koopen, ontvangen daarbij zoolang de voorraad strekt, gratis een boekje over huidverzorging en hnidgenezing. 10 40378 BUITENLAND We hebben het reeds eenige weken achtereen gezegd de toestand in Doitschland is critiek. Het kraakt geduohtig bij onze Oostersche buren. Communistische onlusten zijn thans weer aan de orde van den dag en nemen steeds be denkelijker afmetingen aan, terwijl de regeering steeds zwakker komt te staan. De MüQStereche Aozeiger, een orgaan van het B. K. centrum, verzekert, dat voor de practische uitvoering van het plan tot bet vormen van eeu industrieel directorium alle voorbereidingen genomen zijn, terwijl de regeering niet meer vrijwillig zoo werken, doch luistert naar de honding der groep vao indostrieele leiders, aan wier hoofd Dr. Schacht zon staan. Ëen dergelijk directorium zoo zich echter zonder den minsten twijfel in verbinding stellen met de nationale socialisten, daar zonder hen de politieke basis er voor ontbreekt. Het geen waai schijn lijk de socialisten er wel toe brcugt het Kabinet-BrüniDg te steunen. Tot hoever zullen zij echter daarmede kunnen door gaan, zoüder dat zij ernstige moeilgkheden krijgen met hun volgelingeu P Ook in Eogeland dreigt een politieke crisis. De positie der Laboarregeering wordt met den dag slechter. Zouden nieuwe verkieziogeo een conservatieve regeering aan het bewind brengen, dan ware er stellig een scherpe verandering van koers in de Eogelsche handelspolitiek te ver wachten. Engeland zoa wat er overgebleven is van zijn vrijhandel wijzigen in een krachtig stelsel van beschermiog. Dit zoo wel het ernstige ge volg zijn voor het overige Europa vao eeo val het kabinet van Mac Donald. Velen vreezen ook slechte gevolgen voor de ontwapeningsconferentie, die in 1932 in Geneve zal worden gehouden. Inderdaad zou het in vele opzichten te betreuren zijn, als die conferentie de leiding van Henderson zou moeten missen. Aan de Westkost van Frankrijk Dabij 8t. Na- zarie beeft zich een ontzettende scheepsramp afgespeeld. Een plezierboot genaamd St. Philbert" werd door een hevigen storm overvallen en ge kapseisd. Slechts enkele passagiers konden worden gered. Pl.m. 500 kwamen jammerlijk om bet leven. Op 6 Jani is de wereld-tarwepriis, 87 dollar cents per bushel tot het laagste niveau sedert 1895 teruggeloopen. Noch de besprekingen tusschen 48 tarwe-verbouwende landen te Borne noch de bijeenkomst te Londen tnsschen de 11 groote tarwe-sxportlanden gebonden, hebben ook maar iets knouen doen om te komen tot een oplossing der huidige crisis. De vooruitzichten zijn bovendien nog oaganstiger doordat volgens officieele raming de wintertarweoogst 1931/32 in de V. S. ruim 3^2 t°° grooter zal zijn dan het afgeloopeu jaar en het Int. Laodb. lostitant te Bome voorloopig reeds op een over schot van 135 mill. quarters tegen 114 mill. qcarters per 1 Aug. 1930 rekent. Tot het einde van de Meimaand hebben de wereld verschepingen van tarwe en tarwemeel naar Europa vanaf L Aog. 1930 een stijging te zien gegeven vsn 3'/2 mill. K.G. waarbij vooral de toeneming van deu export uit Bnsland van 606.000 in 1930 tot 11.9 quarters of met 2.45 mill. K.G. opvallend is, waardoor das bijna drie kwart vao de totale toeneming voor rekening van Basland komt. Somber vooruitzicht uit een somberen tijd Groote dingen hebben wij eigenlijk nog niet over de televisie gehoord. Maar nu lazen wij een bericht, dat de televisie-verbindÏDg Berlijn- Baenos Aaires een man bewaard 'heeft voor bliod worden. Een Argentijn was als toerist Daar Berlijn gereisd, toen zij oogkwaal plotseling bedenkelijk verergerde. De Borlijosche specialist moest een consult houden met een oogarts te Buenos-Aires welke op de hoogte gesteld moest worden van den moneDteelen toestand van zijn patiënt. Id Berlijn werd daarop een fotografische opuame van het netvlies gemaakt. Aau overzending per brief kon echter niet worden gedacht. Met de Telefunken-Transradio installatie werd daarom een proef genomen. Het overbrengen duurde 8 minuten eu de foto kwam met voorbeeldige duidelijkheid over. Dadelijk daarop werden de aauwijzigingeu van deu Argeutijschen arts naar Berlijn teruggesoiod. En de patiënt kan wordeD gered. Met groote praal is het stoffelijk overschot von ex-koning HoesseiD te Jerosalem ter aarde besteld. De belaugstelliDg uit de Islamitische wereld was geweldig. De familie der BeD Karada beklcede reeds sinds den 13e eenw het emiraat van Mekka, dat een onderdeel vormde vao het groote Turksche Bijk. Verleid door de Eogelsche beloften, heeft Hoessein inden wereldoorlog voor Engeland tegen den Kalief gekozen. Toen de oorlog evenwel afgeloopen was, was Engeland zijne beloften vergeten. In 1925 werd Hoessein door de WahabieteD weggejaagd io gevangen- straf leefde hij daarna nog eeoige jaren op het eiland Sypras. ffMoge Allah hem vergeven, dat hij waarde hechtte aan bet woord der onge- loovigeu" bidden de Islamieten. Nooit zal er wel meer reden voor hen geweest zijn dit te doen als bij de begrafenis van ex-koning Hoessein. Do textielstaking in Noord-Fraokrijk heeft in Boubaix aanltiling gegeven tot ernstige com munistische ongeregeldheden. De communisten zijn daar zelfs een tijdlang meester geweest van den staat zoodat hnlp van elders noodig was alvorens de politie de orde kon herstellen. Volgens de joDgste telling bedraagt het aantal ludianen in de Vereenigde Staten nog slechts 245.U00, Zooals men weet zijn bepaalde streken door de regeering voor hen gereserveerd, ten eiDde te voorkomen, dal de laatste restanten van dit ras, dat eens het geheele Amerikaansche werelddeel beheerschte al te spoedig zullen oit- sterven. Desondanks is zooals oit het boven staande blijkt de ondcrgaDg der Indianeo niet tegen te hoadeD. De felle brand in het Glazen Paleis te MuncbeD was voor velen, vooral kunstenaars, een geheel onverwachtte, zwaar treffende slag. Het gebouw werd in 1854 op last van kooing Maximiliaan II van Beiereu gezel voor een op hauden zijnde iodustrieelten toonstelling. In de rij der regeerders-crisisslachloffers beeft zich thans een mao gevoegd, aan wien men als men alleen lette op de olficieele stemmen, die zich in zijn land lieten booreo, niet zoo gauw zou hebben verwacht, dat het zoover met hem zou komeu. Wij bedoeleD Dr. Juan Perez, voor heen advocaat te Caracas, sedert 30 Mei 1929 President van Venezuela een factie, die hij, ware alles goed gegaan tot 1936 zon hebben waar genomen. De oorzaak P En in Italië is de strijd tusschen het Vaticaan en de fascisteD oog steeds in vollen gaDg. Als gevolg van het door de kerkelijke autoriteiten uitgevaardigde verbod van de processie ter eere van den H. Anthonius, der schutspatroon van Nicastro, kwam het tot ernstige onlusten en protesten tegen de geestelijkheid. De menigte probeerde zelfs het Bisschoppelijke Paleis te bestormen. Kennis voldoende, maar te nervens geweest, Waarom niet tijdig Mynhardt's Zeuuwtabletten gebruikt? Hierdoor blijft men kalm en helder van geest. Ze zijn verkrijgbaar bij Apotb. en Drogi.ten in kokers van 75 cent. 11 40380 BINNENLAND. Radiocensuur. De Badiocensnnr heeft de V.A.B.A. in het geweer geroepen. Overal in den lande worden er thans protestvergaderiDgen gebooden tegen de vermeende onbillijkbedeo. Sedert het verbod der Matteotti-herdenking ia „de kroik gebarsten", lezeD wij. Eo er is ook Dog iets bijgekomen. De V.A.B.A. is n.1. bij de Badio-Contiöle-com- missie ter verantwoording geroepen. De heer Zwertbroek moet ter gelegenheid van het verbod der Matteotti-herdenkiDg o, m. het volgende gezegd hebben Wij zijn ervan over tuigd, dat dit zwijgen van den zeuder voor de luisteraars minstens zoo welsprekend zal zijn, als welke toespraak ook. Laten de Inisteraars in dezeD tijd vaD stilte herdenken den marteldood van Matteotli, geslacht door fascistische moor denaars, op instigatie van hun hoofdman Mu«- solini. Laten zij er zich erustig rekenschap van geven, dat de fascistische methoden ook buiten Italië, o. a. in oos z.g. „Vrije Nederland" blijken te worden toegepast, om dau te besluiten tot feilen en onverzettelijken strijd tegeD al deze duisterlingen en dwiogelaudtu." Blijkbaar is hier volgens het oordeel der commissie de heer Zwarlbroek boiten zijn boekje gegaan. Vliegongeluk te Eeide. Op het ot langs geopende vliegveld te Ëelde is de heer H. Hendriks, de bekende GroDiDg- sche sportvlieger met zijo toestel in eeD vrille geraakt en omlaag gestort. Zwaar gewond is hij uaar het ziekenhuis gebracht, en aan de nood zakelijke operatie overleden. Eelde is niet erg gelukkig met zijn vliegveld I Een H. B. S. ingestort. Op de Keizersgracht te Amsterdam stortte een verbouwd wordende H. B. S. iD. De werklui hadden uog gelegenheid zich uit de voeten te maken, maar de aaooemer werd ODder het neer stortend puin en de balken bedolven. Toen men den verongelukte onder het poiu vandaan haalde, was hij reeds overleden. Geweigerd het Wilhelmus te zingen. Id Amsterdam weigerde een leerling van de President Krugerschool, ltd van de A. J. C., het Wilhelmus te zingen eu werd deswege voor drie dagen vao Bchoul gestuurd. De ouders van den jongen hebben zich over deze zaak schrif telijk bij den wethouder voor het onderwijs be klaagd, welke laatste deo heer C. P. Vrijburg, inspecteur van het onderwijs, verzacht een oo- derzoek in te stellen. We zijn benieuwd naar het onderzoek eo resoltaat. Huldiging Mevr. Kohier—v. Gelder. Zooals men weet, is mevr. Kö'tler van Gelder, de Nederlandsche revoeartiste, de eerste vroawe- lijke passagier van deu luchtdienst Batavia Amsterdam. In den Haag heelt töeu haar in de Passage-bioscoop gehuldigd, vau welke huidede directie van de K. L. M., de piloteu en den mecanicien ook huo deel hebben gekregen. Drijvende Zakenbeurs naar Zuid Amerika. Zaid-Amerika, een wereld in opkomst, biedt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1