IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Zomersproeten ver dwijnen in korten tijd geheel door Sprutol. Bij alle Drogisten. Vrijdag 12 Juni 1931. Acht en veertigste jaargang lolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk. Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Éénheid. Borgemeeiter van Tholen maakt het volgende 1 ec t l&aUte dagen worden weer kwitanties gepre- id erd vanwege „Huize Bethel" in Den Haag, af- og gratis veratrekking van voedael aan ouden dagen. Meeital wordt by de aanbieding mede- eld, dat ook het vorige jaar een bydrage zou ontvangen. heeft hier te doen met een zeer ongunstig ud staande onderneming en zende das deze itie onbetaald terog. lolen, 9 Juni 1931. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, sper kwartaal f0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17y2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. „Wees idealist!" 'einzende over harmonie en natuurlijke elij/cheid komt de Mensch tot de con- kie, dat éénheideen ideaal is! en'ieaal, dat is: beantwoordend aan de die gedragen wordt door de hoop op verhevens; dat is: beantwoordend aan jedachtenvoorstelling van iets, dat de cornenheid nabij komt! deaal, dat is volgens velen het ombeeld van 't onbereikbare, van 't eslaanbare, waarnaar op z'n tijd ieders achten uitgaan, dikwijls zonder men reet. En zoo is iedere mensch, bewust inbewust, ter zijner tijd idealist", d. i. hanger van bet stelsel, dat de gedachte het beginsel onzer kennis of van het beschouwt in gelijk de Grieksche wijsgeer Plato 348 voor Chr.) zijn idealisme ver- idde (nl. dat de zinnelijke dingen slechts '2 chijn bestaan), aldus dientiedere Mensch z'n eigen idealisme op na te houden, Nl rmee wij bedoelen, dat iedere Mensch streven gericht moet houden op het iievene. Ivereenkomstig ons motto„Wees ilist!" concentreere de Mensch z'n ge- aten dus op iets verheffends, ook al z'n verstand, dat het onbereikbaar, onbestaanbaar zij Het streven naar ideaal is op-zichzelf reeds hoog. Niemand zich daartoe weerhouden door gemak- ht of de immoreele gedachte, dat alles L vanzelf komt zooals 't wezen moet! iven naar een ideaal getuigt van energie van een zeker peil van den strever, ondanks teleurstellingen zekere vol ingen geniet, welke de lijdelijk berus- mensch mist Ivereenkomstig ons motto„Wees ïlistconcentreere de Mensch z'n ge- hten o. a. op Éénheid Éénheid", d. i. de eigenschap, dat ver- 5 illende deelen bij elkaar behooren en volkoqien geheel vormenDiepere be- öiuving van een éénheid zal dus steeds zien, dat de samenstellende deelen kenmerken dragen en dus onderling afschillen, maardoor een moreel iven gedreven in een evenwichtstoestand gekomen, die ons doet denken aan rmonie", waarover wij in het begin jaars schreven. 'e vele menschelijke tekortkomingen in merking nemende, komen wij helaas de conclusie, dat zuivere „éénheid" radisch is te vinden, wat niet wegneemt, de Mensch, die deel uitmaakt van een eel, en dat doet ieder! tot zware ht heeft, zich aan te passen en te ver en tot een hoogstaand mensch in de Qenleving; hij late zich leiden door het 'er Goede, met krachtige uitschakeling bekrompenheid en egoïsme Üe plicht rust dus op de leden van een 'sgezin; niet minder op dorpsgenooten, ondanks persoonlijke Godsdienstige en itieke verschillen niet alleen op de zes rkdagen, maar ook op den dag des eren de éénheid dienen te beseffen, welke 'stus Jezus ons openbaarde! Die plicht 1 op de bestuurders eener vereenigirtg, 'halve in hooge mate ook op de leden 1 Regeringslichamen, die alleen als nheid" het algeme'en belang naar waar- a kunnen dienen! lake ieder ons motto dan tot lijfspreuk met juist begrip van het „Wees idealist" «ie u!t de verderfelijke verdeeldheid de 'zarne „éénheid"! H. E. DIJKEN. LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. (le helft Juni.) Nadruk verboden. Wij zaaien, planten en verplanlen geregeld door. Wij zaaien postelein, die van warm'e hondl on vocht, kropsla en bindsla in 't midden der maand zomer-andijviewe planten nog kool, waarbij we er op moeten letten, dat de planten geen „knolvoet" hebben, en leggen ook nog stam-suikerboontjes, b.v. Perfect, zonder draden, waarvan we ia den herfst nog groene scheeden kunnen oogsten. Hoe staan uw vroeger gelegde boonen or bij, zijn ze vlug en zonder kwade harten opgekomen Zijn er leege plaatsen, dan kunt ge die aanvullen door de boonen uit de „nesten", d. w. z. die men op een hoopje bij elkander heeft gelegd. En hoe is bet met uw vroege aardappelen De mijne staan uitstekend, ofschoon het nog wel eenigen tijd zal duren, eer ze geroofd kunnen worden. Laat straks do huis vrouw of de keukenmeid er aan denken, dat de niouwe aardappelen niet lang ongekookt in 't water mogen staan. De selderij is goed om uit te planten, en daarom, hoe eerder wij dit doen, zooveel te grooter zullen de struiken worden. De bleekselderij kunnen we in voorijes planten, doch wij moeten er voor waar schuwen, ze vooral niet te diep te maken, omdat dat de groei hieronder lijdt, vooral als de tweede spit grond van niot ie beste kwaliteit is. Ook hangt de diepto der voortjes af van de variëteit. Sommige soorten blijven zoo lasg en bleekcu zoo gemakkelijk, dat ze ook wel boven den grond gekweekt kunnen wordeü. De rijen 40 45 cM. uit elkander, dit is voldoende, zoowel voor de bleek- als voor de knolselderij. Direct na het planten flink aangieten, want selderij is op een rochtigen grond gesleld, en zoodra ze aan den groei zijn, is vcor hen een be mesting met vloeimest zeer aanbevelenswaardig. In den bloementuin Het eigenlijke planten is bijna afgeloopen het werk begint zich na reeds langzamerhand te bepalen tot verzorging der aan plantingen. Alleen hier en daar tusschen de vaste planten komen door uitbloeien en afsterven van vroeg bloeiende soorton, kale plekken, die moeten ingevuld worden. Dahlia's, Canna's en dergelijke zijn nu ook geplant of, zoo niet, dan is het hoog tijd dit te doen. Met de Knolbegonia's, Begonia semperflorens, en andere soorten, kunnen we, zoo mogelijk, nog wat wachten. Moeien ze echter worden geplant, doordat de voorafgaande gewassen er onoog lijk beginnen uit te zien, dan kan dit ook geschieden. By voorkeur kiezen we hiervoor den dag met be trokken lucht. Wanneer heete dagen op het planten der Begonia's volgen dan is het aan te raden door het steken van dennetakken of sparretakken er tus schen, wat schaduw te geven. Is dit wegens hel minder mooie gezicht niet doenlijk, of door de uitgestrektheid der beplanting niet uit te voeren, dan zorge men ten minste voor voldoende vochtig heid door flink gieten en voor frischheid, door tegen den avond de planten van boveu eens te besproeien. Begonia's groeien slecht bij zeer warm weeiDaarom zorgon we, dat de planten zooveel mogelijk haar grootte hebben bereikt, vóór ze op de vakken worden uitgeplant. Komen ze tegen den nazomer, waaneer een tweede groei begint, wat dicht ie staan, dau hindert het volstrekt niet, ze met een kluit op te nemen en direct weer te planten, zelfs al staan de planton in vollen bloei. Van de knol begonia 's kiezen we tooi' vakkeu of groepen bij voorkeur de enkelbloemige variëteiten, en wel die mei éénkleurige bloemen van goed spre kende kleuren. Van belang is, dat ze van jongs af aan goed op kleur worden gehoudenmen behoeft dan later, bij het uitplanten, niet te twijfelen. Knol begonia's met dubbele bloemen zijn boter geschikt voor de cultuur in potten, ouder glas en voor de tentoonstelling. Op de perken makon ze, doordat do zware bloomen neiging hebben omlaag te buigen, minder effecten bovendien hebben deze dubbele bloemen veel van regen en wind te lijden. Onder de semperflorens variëteiten hebben we de wilto en rose echte semperflorens, benevens de donkerroode „Vernon". Deze donkerroode kleur vertoont zich ook in het blad. Mooier van kleur en rijker in bloei dan de rose semperflorens is de Begonia ffKr- fordia" met bronskleurig blad en rose bloemen, die aan de kleur van „Gloire de Lorraiue". Begonia's doen denken. Bij aanhoudend warm weer moeten we in 't voor jaar geplante boomen, heesters en vooral de Coni- teren en groenblijvende heesters niet vergelen. Vaker dan men denkt, gebeurt het dat deze gebrek aau wator krijgen, zelfs al ziet de oppervlakte van deu grond er nog vochtig uit. Voor zulke gevalleu maken we zoo mogelijk een walletje van aarde op eenigen afstand rondom den stam of struik, en geven een massa water tegelijk. Randen van Palm (Buxus) worden nu geknipt, en zoo ook heggen schoon gemaakt en geknipt. Waar vormboompjes zijn van Buxus en Taxus, krijgen die nu ook een beurt. GEMEENTERAAD. ST-ANNALAND, 6 Jnni 1931. Voorzitter burgemeester C. M. P. W. Haos- seus. Secretaris de heer F. M. Boogaard. Aan wezig alle leden. De Dolalen van de vergaderingen van 3 Febr., 2 April en 2 Mei worden voorgelezen eu onge wijzigd vastgesteld. De voorz. zegt naar aanleiding van de notnlen van 2 April, gehoord te hebben dat de daar gegeven 1 10 aan de Controle-vereenigiDg voor het beste melkvee is ten deel gevallen aan den heer A.C. Qelok. Hij feliciteert de heer Gelok met dit socces, waaruit blijkt dat dus de heer Geluk het beste melkvee had. Dhr. Geluk dankt den voorzitter voor de gesproken woorden. Ingekomen stukken: Een schrijven van Ged. Staten betreffende goedkeuring raadsbesluit tot wijzigiog der be grooting voor 1930. Procesverbaal van kasopname bij den gem.- outvanger en bij den secr.-penningm. van het Weezen-armbestuur. Van Ged. St. goedkeuring raadsbesluit tot het aaugaao vau ten geldleeniug. Van het hoofdbestuur van den bond van arbeiders in het land-, tuin- en zuivelbedrijf medtdeeling dat de afd, St-Annaland vaDaf 1 Mei is ingedeeld in klasse B. Vau den Inspecteor der Dir. belastingen te Zienkzee dat de zuivere opbrengst van de grond belasting is geraamd op f 1800. EeD schrijveu vau den Minister van Financiën dat de. oitkeering voor de gemeente bedraagt f3.12 per inwoner. Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. De voorz. zegt bij de verslagen die bij de leden gecircoleerd bebbeu, heeft dat van de comrn. van toezicht op het lager onderwijs de aandacht vau B. eD W. getrokken eu wel wat betreft het vervolgonderwijs, dat dit jaar niet is kunDen gegeveu worden. Zij vraagt of het niet goed zou zijn het aaotal leerlingen te brengen vaD 13 op 10. Nu staau B eD W. echter nog op hetzellde staudpaiit van altijd dat zij het minimoLuaaotal van 13 reeds gering achten. Dor. Heg boer vindt 13 al niet te veel eu bij begrijpt dan ook niet dat er niet meer zijn. De voorz. betreurt het ook dat er zich niet meer leerlingen opgeven, maar ten slotte kan men toch niet minder dan 13 stellen, want anders wordt het te duur. Met alg. s*. wordt besloten het minimum aantal leerlingen te houden op 13. Wat betreft gleuven in de bank, dit is reeds gebeurd. Met alg. st. worden de overige verslagen voor kenuisgeving aangeoomeG. Van de gezondheidscommissie is ingekomen de rekening over 1930 in ontvang op f2159,36 en in nitgaéf op f 1811,92, alzoo een batig saldo van f 347.44. Eveneens is iugekomon de begrooting voor 1931/32 in ootvang en uilgaal op f 1177.50. En de gemeente moet bijdragen f 72.88 (v. j. 1101.11). Verder is ingekomen een nota van de P.Z.E.M. over het 4? kwartaal 1930 en bet le kwartaal 1931. Tevens inedcdeeliog dat er betaald moet wordeu 36 cent per K. W.U. in plaats van 40 ceut. De gemeente krijgt terugbetaald f 57.27. Da voorz. zegt reeds de vorige maal medege deeld te hebben dat d« straatverlichting een vermioderiDg gaf van f 15 75 plus tin het bedrag van f57,27 is te samen f 73 02 minder dan met petroleum. Van de P. Z. E. M. is ook ingekomen een verzoek om outheffing van art. 54 der Motor en Rij wiel wet voor hun vrachtauto's die palen vervoeren. B. eri W. stellen voor op grond van de wet onthelfi ig te verleenen, waartoe met alg. st. besloten wordt. EeD schrijveu van den Pensioenraad dal de pensioensgrondslag voor A. Weijler moet vast gesteld worden op f 376. Eu voor de hb. A. Pape en A. P. Bil voor het verrichten van werkzaam beden bij bet vervolgonderwijs op I 210. Mei alg. st. wordt hiertoe besloten. Vastgesteld wordt het ambtenaren-reglement. B. en W. stel'eu voor aan te wijzen 2 gf- machtigdea voor toezicht op de arbeidskassen. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. De voor?, zegt de secretaris der gemeeute is correspondent vau de arbeidsbemiddeling. No de gemeente aangesloitn is bij het werkloosheids besluit brengt dit veel werk met zich mee en zou men afwacbleu tot Jaonari a.". om te zien hoeveel, om dau met een voorstel te koenen hem daar een vergoeding voor te geven. Met alst. wordt dit goedgevouden. Benoemd worden tot gemachtigden de hb. A. C. Gelok en C. M. Eleubaas, die de benoe ming aannemen. Mei alg. st. wordt, goedgevonden de ontrni- uoiogstorunjn vau de oubewoonhaarverklaarde woniug ven H. Giljam met 6 maanden te ver lengen. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1930 en 1931. De voorz. zegt de heer C. Schipper, getu.- veldwachter, is benoemd als rijksveldwachter te Hemert. Nu vervulde deze ook de fonclie van havenmeester. No is zijn vraag of bij de oproe ping weer vermeld kan worden dat bij de be trekking van gem.-veldwachter ook is de betrek king van havenmeester. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. De voorz. leest dan voor een verzoek van C. Schipper om ontslag als havenmeester. B. en W. stellen voor hem dit ontslag eervol te verleeoen met daok voor de bewezen diensten. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. De voorz. zegt U weet dat er schippers zijn die hier ledige kisteu lossen om ze straks vol te ladeD. Nu staat er iD de verordening dat er betaald moet worden bij lossen en laden. Die meDschen zouden dos tweemaal betalen en dat vindt hij te veel. Nu stelt hij voor om van de verordening at te wijken en als men ledige kisten aanvoelt en deze straks vol tnee terog neemt, men maar eawt moet betalen. Daaren tegen wie alleeo maar ledige kisten lost en ze niet vol laadt die betaald wel. Zoo zijn er nog een paar andere dingeD maar die kannen later onder het oog worden gezien, als men ziet hoe dit werkt. Met alg. et. wordt goedgev,ouden dit zoo eeDS te probeereo. Hierua sluiting. Pot 9U ct., Tube 50 ct. Zeep 60 ct. 9 40367 BUITENLAND De strijd lusschen Mussolïni en het Vatieaan is nog steeds niet opgelost. In tegendeel, het conflict schijnt zich in de laatste dagen nog te hebben verscherpt. „Het loont de moeite hieraan toe te voegen" zoo schrijft het bekende Fransche dagblad „Le Temps" dat ten overstaan van de ge beurtenissen van de laatste dagen de be woners van het Vatieaan zelf niet eens gezind zijn gebleken. Enkele prelaten zijn van oordeel, dat de Heilige Stoel er geen belang bij heeft, vooral na wat er in Spanje is gebeurd, om bewegingen aan te moedigen die strekken tot verzwakking van het huidige bestuursstelsel in Italië. Men geeft te kennen, dat de Paus zelf zich pas reken schap heeft kunnen geven van de werkelijke redenen, die de fascistische regeering ge dreven hebben tot de ontbinding van de Katholieke vereenigingen, toen hij, tenge volge van de onthullingen in de bladen en daarop gevolgde polemieken, inzage had gekregen van alles wat er achter deze zaak steekt." Ook Litauen is in een conflict gewikkeld met het Vatieaan. Een bericht meldde, dat de nuntius te Kowno wel niet is uitgewezen, maar dat hem toch verzocht is het Litausch grondgebied ie verlaten. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van deze houding der Litausche regeering wel mag zijn. De fascisten hebben het blijkbaar niet aangedurfd aan den wereld vermaarden dirigent Toscanini al te veel hindernissen in den weg te leggen. Toscanini heeft zijn paspoort teruggekregen. „Het is best mo gelijk", schreef een toonaangevend Itali- aansch blad, „dat Toscanini het slachtoffer zal gaan spelen, vooral in het buitenland. Maar wij in Italië weten hoe de vork in den steel zit en zijn er Irulseh opeen keer weer te hebben getoond, dat in ons land uitspattingen ten opzichte van den eerbied voor het vaderland niet langer geduld worden". De Arnerikaansche vlieger Frank Hawks heeft een nieuw record op zijn naam ge vestigd, (lat waard is vermeld te worden. Het traject AmsterdamBazel, waarover de trein niet rn rider dan 44 uur doet, werd door Hawks in 2 uur 20 minuien afgelegd. Inderdaad eene prestatie van belang. In Roestsjoek een plaatsje in Yoego- Slavië drong een leerling van de vijfde klasse van het gymnasium, die van school gejaagd was, onder de les het schoolgebouw binnen, waar hij de leerures inet een mes eenige levensgevaarlijke steken toebracht.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1