J. B. DEKKER. M. C. VAN DIJK. L. D. A. LOOYSEN. C. Lalan, Tholen VAN HEEL Co. J SANGUINOSE Goederenvervoer goedkoopei Gaat Ge Trouwen Zomerdienst Spoorwegen VERKIEZING GEMEENTERAAD. De kiezers in de Gemeente Tholen worden beleefd verzocht hun volle aandacht te schenken aan de CA N Dl DATEN van LI JST 6 nette dienstbode. een net meisje LUXE POST. Drukwerk UITVOERING TARWE WET. orgel Schrijf» HET HEMD THOOLSCHE MAP 15 CENT. Tandarts De Rijke MONDARTS T2 BERNHARDI Tandarts v.d. Velde Drogisterij Je adres. Jr V. CORONAE N. ONTMASKERD. 60 40357 Het bestuur v/d Afdecling Tholen v/d Vrijz. Dem. Bond. De Heer en Mevrouw LOOYSEN- YFF geven met blijdschap kennis van de geboorte van ROBERT. Tholen, 3 Juni 1931. 7 40353 J. VRIEN8 betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van be langstelling bij zijn 25-jarig ambtv- jabileom als Geuieeole-honwaieester van Tholen ondervonden. 6 40355 Geen betaliug zal door mij worden gedaan van artikelen afgegeven op crediet aan mijn vrouw LENA WIL- HELMINA BAA1JKwist als deze niet nooraf aan mij zijn gepresenteerd. 40358 9 B. P. BAAIJ, West Knpellp, Juni 1931. Het Bestuur van höt WATER SCHAP POORTVLIET zal trachten aan te besteden het verbouwen van de brug in de korte Landweg. Bestek en teekening liggen ter inzage in de Directiekeet. Inschrijving volgens bestek. In lichtingen verstrekt de Waterbouw kundig Ambtenaar. 16 40356 Namens bet Bestnur, E. C. W. A. GEUZE, Dijkgraaf. TE KOOP: een gemet beste bruine klaver. Te bevragen bij JOU8. RUS TEN BIL, Veer Oud-Vossemeer. 6 40354 KIEST voor de belegging van Uw spaargeld de Natsspaarbank te Tholen. 5 Rente 8.6%. 40860 Wordt zoo spoedig mogelijk ge vraagd bij een klein gezin iu den Haag (familie BULHOF—Textor) een Adres: Zonnebloemstraat 32. 8 40359 Terstond gevraagd voor noodhulp. 7 40361 Wed. H. MEERMAN, Tholen. Groote sorteering in doozen vanaf 60 cent. FIRMA J. M. C. POT, Tholen. Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage modelboek e n van visite- en ondertrouwkaarten en enveloppen - Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd alsmede ander Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAFF, St.Maartensdijk. Handelaren en tusscheupersonen in tarwe in Zeeland woonachtig, die als zoodauig erkend weoschen te worden, kunnen een aanvraagformulier bekomen bij het Secretariaat der Gewestelijke Tarwe-organisatie voor Zeeland, Liudboowhuis te Goes. 13 40352 TE KOOP: Een zoo goed als nieuw (harmonium) 20 registers. Zonder gebreken. Adres: GELDOF, Wouwscheweg 30, Bergen op Zoom. 10 40340 BEHOÖOICDHEDEN zooals Yu penhouders, Vulpen inkte'n, schrijfinktert, zegellak Postpapier en enveloppen. Prachtsorteering doozenpost- papier vanaf 55 cent. Aanbevelend, 28 39540 FIRMA J. M. C. POT, Papierhandel - Tholen Telefoon 16. is nader dan de rok; due geen boi- tenlandsche Poetspommade meer gekocht, maar het Nederlandsche merk .,0E VLAG'' van de GLIM- FABRIEK, dat minstens éren goed en niet duurder is. 10 40351 12 vel postpapier met 12 witte enveloppen. 10 30733 Firma i. M. C. Pot, Tholen Tholen (Hotel Zeelaod) Dinsd. 3'/26'/j uur. St. Maartensdijk (Van I»aa:deD) Woensd. 911.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 80406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur, 6 6267 worden spoedig door ons geleverd, zonder verhoo ging van prijs. Aanbevelend, 27 39504 FIRMA J. M. C POT 0BEKHANDEL-THOLEN Telefoon 16 L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36088 8 Aanbevelend. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7084 Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqne'a K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteeriog tabakspijpen J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen Hoogstraat 9 THOLEN Telefoon 35 4%. BANKZAKEN en VERZEKERINGEN. EFFECTÉN - DEPOSITO - SPAARBANK Zitdagen St. MaartensdijkEiken Donderdag in Hotel N. J. Nelisse. St. Annalandeiken Vrijdag in Hotel F. Rijnberg. 30 99! Bij bleel zucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal bet gansche geste lijdende. Storing in de spijsvertering, gebrek aan eetlast;een vale kleur: een onzuivere teint; dat zijn alle teekeDen dat de sappen bedorven zijn en het bloed niet is wat het wezen moet. In al zulke toestanden is de Sangaioose „het" middel dat U helpt, Bij gebrek aan eetlustbij slapeloosheid gebrek aan krachtgednrigt vermoeidheid. 50 17650 Neem de Sangainose; zij bevat de voedingszouten uit de plantenwereld in een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen. Zij ver meerdert de roode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en rijk, 60 geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bij eene volmaakte gezondheid behoort. De SANGUINOSE kost: per fl. f2.—, de 6 fl. f 11.12 fl. f21.- Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4 VAN DAM Co. Den Haag, Doordat het tramstation te Tholen tbaoa ia rechtstreeksche verbiodii slaat met alle statious der Nederlandsche spoorwegen, zijn de tramvracht vervallen en betaalt men alléén, zoowel roor aankomende als vertrekken! zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzendi die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f 0,95 zon kosten, kost tot stati Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A.B, Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholeo, te Tholen aankomen! worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen. Doet Uw voordeel en vervoert. Uw poederen rechtstreeks. 32 8791 Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16. Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 uu.J BOEKHANDEL S. 0CHTMAN ZOON Hofleveranciers Hoek Appelmarkt, Zierikzee blijft steeds voordeeliger in blanco en bedrukte papieren winkel- en banketzakken, apparaatrollen enz. 39804 H. H. Winkeliers vraagt 1 prijs! Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over bet Postkantoor 12 8493 Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe BESTELT dan Uw trouwkaarten of circulairesbij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, TH0LE* Spoorboekjes Zomerdienst 1931 a 15 een voorhanden bij Firma J. M. C. POT, Boekhandel, Tholen. ■14 402 MAGAZIJN VAN GRAFMONIfr MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS Steenhouwerij, Marmerbardsteeu roor BruggeD,Sluizen,Gebouwen Slijpsteenen, euz. Straatkeien AUG. VAN DYCK-PETI Stationstraat - Bergen op Zot 39135 TRoderi FEUILLETON. (NaarTiet Engelsch). 20) In eens flitste de gedachte aan de slaappoeder mij door het brein: Zij zoo na uaar haar kamer gaan en als ze nu in slaap viel en dos twee uur buiten gevecht werd gesteld, zon ik hierin heel wal knnnerf' nitricbteD. Sir Mark was weg, en Eibel en de non waren opgesloten dan moest ik het nu waarnemen om door te driogen in bat laboratorium 1 Er viel geen oogenblik te verliezen; bet slaappoeder droeg ik altijd in mijn tascbje bij mij. Mijn haüd trilde wel wat, maar Bet was een spcoDde werk, om het poeder in haar kopje te schuddeD, bet snel om te roeren met bet lepeltje, en bet kopje met het schoteltje te over- dekkeo. Toen Mis. Wilmot weerkeerde, zat ik op de vensterbank verdiept io een couraDt. „Mooi zool Dank u well* zei ze, terwijl ze weer plaats nam en de koffie dronk. Na eenigen tijd zei ik rik geloof, dat bet beter is, als ik un maar ga, Mrs. Wilmot?* „Dat geloof ik ook. Maar wees zoo goed eerst nog even die papieren bij mij op de kamer te brengen. Vannacht heb ik ook niet best geslapeo, Ik deed wat mij gevraagd was, en liet Mrs. Wilmot natuurlijk voorgaan, terwijl ik bij deze gelegengeid meeten zag, dat zij moeite scheen te hebbeu, zich voort te bewegeo. Zij legde de bladen op tafel en schoof een stoel aau bij het voor. Ga dq naar Etbel,* zei ze, „en als iemand mij noodig beeft, dan ben ik hier.* Terwijl ik, op mijn weg het vertrek nit, even stil hield om aan een bosje viooltjes te rniken, viel baar hoofd voorover. Geruischloos liep ik door den hall. F.r was niemand. Zoo bereikte ik de zware denr, die van bet laboratorium zou wezeD, naar men mij verteld bad, en luisterde. Ook daar was alles stil en ik draaide den sleutel om en trad bioneD. Esn blik daarin toonde mij wel dadelijk, dat dit geen laboratorium géén plaats voor weten schappelijk onderzoek was. Het was een koude, steenen hall, met glazen dak; het meubilair bestond enkel uit eeu paar leeren stoelen en een kale bank. Aan den eeoen kant was een steenen trap, die naar benedeo leidde en aan den andereo kant een gelijksoortige trap die Daar boven voerde. Van die naar benedeD zon ik nn gebruik maken. Tnsschen beide trappen in was een andere denrdie stood wat open en toeD ik er eens door heen keek, zag ik daar rijen fle^scken en glazso, als in een apotheek. Daar wilde ik echter niet binnengaan, want er koD wel eeos iemand wezeD, Ik zou de trap naar beneden volgen, die ik weet niet waarbeen leidde. Het waren twaalf rnwe, steenen treden en ik stood weldra onderaaö. Vlak tegenover mii was een ijzeren denr. Zoo ver mogelijk lioks was eeu nis onder de trap. Ik luisterde. Aan den rechterkant viel geeD gelod te vernemen en andermaal spionneerde ik d>or de denr opeD te doen. Voor mij zag il een steenen cel, tegen de drie metera in het vi'rkaot. Een kale bank, een hooten stoel eD een ookende kachel was al, wat ze bevatte. Met ond^druklen kreet wierp ik mij naast de baok waarop de uitgeteerde gestalte van de arme fevangene lag. Ze eloeg de oogen op eD legde baar haod op de mijne: „Liefste kind*, fluisterde ?J» zullen je oog doodeD, als je mij al weer racbt te helpen 1* „Ik kan niet blijven*,"' 'L »maar zoodra het doüker is, moet n o^taao en trachten uice te werken. Ik kom dar800 de »ndere denrjik heb den sleutel uitgetrokken maar schuift u den grend' terug- De re9t moeten wij aan het toeval ove*ateD» MÜU bedoeling is bet, u te reddeD. Ik zelve een gevangene, anders zou ik o wel e*der bereikt hebber. Neem geen voedsel; ik za' wat meebrengen. Goeden dag?* Ik ijlde b^° en bereikte veilig de trap in de bal). Toen A op mijn horloge en zag, dal ik nog ee Qar bad. Wat kon ik daarin doen Een laat'® P°g'Dg wilde ik aaDwendeD, ofschoon het war^bijnlijk met mijn eigen gevaDgennemiDg zon eid'Sen»

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4