sss.TsïsEïaü aLio" i Electrische Verlichting en Krachtinstallaties FIAT 520 BEZIET ONZE ETALAGE Kerkstraat 24 en 26. Par''jJe baud kan doen. Na iê de bevolking kkelaljezeo maatregel in opstand gekomeo, niet nn°rnf h®1 ?cr'oreo f?aao van zooveel kostelijke uu slo|»aosche koffie, maar wegens den ondraag- zijjstank, dien de brandende koffie verspreidde. Itiooale commissie ter verdediging van de resteejbeeft er nu wat anders op bedacht. Bin- nan4t zullen nog 40.000 zak vernietigd worden, >ten le ju zee te werpen. aars I bewoners van Santos schijnen de legende ichenLt Tronwtje van Stavoren niet te kennen! smcl IJziging van werktijden in Rusland. Van 7 uur naar 8 uur. [Sovjet-autoriteiten zijn begonnen met de invoering van den acbturigen arbeidsdag Iscblilende maanden proeven le hebben jen met een arbeidstijd, varieerend tnsschen aars|8 nor. r /3°jcieel wordl medegedeeld, dat de arbeidsdag 3 'ttl kedraagt> pl°8 1 uur gedwongen practijk, f1*6 il e'nde de technische bekwaamheid van de brach ers te verbeteren" a<^lnieuwe arbeidstijd zal allereerst ingevoerd l pot 'P •ens steei i kofj nok k I en f moei in verbinding gebracht worden met den boom des levensde voorstelling van twee dieren naast een boom is van oud- Babylonischen oorsprong. In deze kamer vond men ook een vloer mozaïk met twee visschen er op, eveneens een bekend Christelijk zinnebeeld. In de andere Noordelijke kamer, trof men een Grieksch opschrift aan, dat echter niet tot een daleering kan leiden. INGEZONDEN. Het „Katzenzenfleischen1' in Duitschland. Naar aanleiding van verschillende vragen in zake mijn ingezonden stuk: „Een oud Duitsch gebruik" kan ik het volgende modedeelen Het „Katzenzenfleischen", Katzenwüngen" heeft ten doel jachthonden af te richten voor het opsporen van wild en worden te dien einde de beschreven wedstrijden georganiseerd. Be verscherpte actie hier tegen is ontstaan door het optreden van de „Ham burger Katzenschutz Verein" te PoppenbUttel, alwaar een formeel gevecht geleverd werd met de Heeren sproken woord in den raad, had ik hem gaarne in zijn rectificatie anders beoordeeld, dan na. De manier van Uw verslaggever om zijn redactioneels en journalistieke tekortkomingen achter de kleine taalkundige onjuistheden van een ander wil goed praten, lijkt mijn inziens, zeer goedkoop. Zaken, die de openbare meening kunnen beïnvloeden pleegt men evenwel oo een andere manier recht te zetten. Wanneer Uw verslaggever grootere bladen leest, zal hij ongetwijfeld reciificatiemanieren kunnen leeren. Mijnheer de Redacteur, ik geef U de verzekering dat mijn ingezonden stuk van 28 Mei j.1. niet bedoeld is met de gedachte Uw verslaggever van opzettelijke verminking van het door mij gesproken woord in den Raad te bestempelen. Met dank voor de plaatsing, en van mijn kant basta. Hoogachtend, Weth. GOOSSEN. Tholen, 5/6 '31. Wij zullen nu maar niet dieper op de zaak ingaan. Als de heer Goossen weet dat er in verschillende bladen wel rectificaties voorkomen, dan ware een persoonlijk of schriftelijk verzoek zonder ingezonden in verschillende takken van de metaal- icbine-industrie en dau langzamerhand uit- id worden over alle bedrijven. De autori- beweren, dat sedert den 1 Meidag de ers zelf oui invoering van den achtnrigen ladag hebben verzocht. De gokwoede der Engelschen. Engelschen zijn vanouds verwoede wedders lergeus wordt de paardensport zoozeer als iDtel voor hazardspel gebezigd, als in En- Bij de Iersche Derby Sweepstake, die laamd gehouden is ten bate van de zieken- i, zijn weer millioenen vergokt. -j !*ee^ ^ac Donald aanleiding gegeven oordeel te zeggen over dit Engelsche aad. Hij heeft deze dobbelzncht betiteld rage, die een verschrikkelijk gevaar T00r de scden van het volk. Mac aoudld achtte het hoog uoodig, dat eindelijk menld dat eeDS uitsprak. Hij achtte het een val betreurenswaardige weerspiegeliog van de 'ifNtsgesteldheid des volks, dat het in een tijd 1 d,j?lzen millioenen pouden sterling op deze Plal verdobbelt. Vele duizenden menschen ver- 'J I geld, dat zij dienden te gebrnikeu om de 1 aalhe industrie te helpen, of op audere wijze om ^aa|ren te vergemakkelijken. Al deze millioenen, ïrkeldo premier, waren in een bodemloozen put 0,lpeu onder het voorweudsel dat zij de 1 P'mhuizen zullen helpen, doch zij bevredieen goklust. 6 it Tl 'ordt ONDERWIJS. In een notedop de wereld rond. nderdag is, n.aar aan de N. Rt. Ct.' t gemeld, een klein zeilscheepje van jnhagen vertrokken voor een rondreis llerlde wereld. Vijf man nemen aan de lflD|deel, t. w. de schrijver Kaj Elbo, de naar Aage Lassen, kapitein Frode nermaun Möller, de stuurman Ulfeld ijds kapitein van het opleidingsschip ia) en Hans Jensen. iór zij toestemming kregen om in hun je uit te varen, hebben zij het zeil g'°fwat moeten verminderen. Het plan een motor aan te brengen, moest en opgegeven. Er was geen plaats te len voor de noodige brandstof. Zij dus geheel op het zeil zijn aange- !Q. m kleine jol met buitenboordmotor °P sleeptouw genomen. Het bootje leglgoed vast; in de kiel is niet minder agl^-OOO P0f]d lood aangebracht, en het zi|oor en door solide gebouwd. jsllet zal de groote reis ondernemen onder U11 naam „Nöddeskallen" („De Notedop"). bals Jensen is de kok en tevens matroos, artf? met den schrijver en den teekenaar, rdtfyl deze beide onder het werk door J bezig houden met het maken van •eningen en beschrijvingen. 'bo wil hoofdzakelijk voor schoolkin- n schrijven, die zich geabonneerd 'en op brieven van „De Notedop". |hebben een klein drukkerijtje bij zich it zij krijgen duizenden brieven te ver- len van de plaatsen waar zij aanland gjerst bezoeken zij de Deensche provta- ejavens en dan gaat de reis naar Londen, '"Tleira, de Antillen, dan door het Panama- pal naar den Stillen Oceaan, Jokohama, Igkong, Bali, Madagaskar, orn de Kaap langs Afrika's westkust huistoe. Zij "iken ongeveer 15 maanden onderweg blijven. Opgravingen in Palestina. Peensche oudheidkundigen hebben in festina een belangrijke ontdekking ge- Zij verrichten opgravingen te Silo, Iplaats waar oudtijds de tabernakel heeft paan vanaf Jozua (Jos. 48:1) tot den van Eli's zonen (1 Sam. 44) Pp de plaats, die bekend staat als »het lernakelhuis" vond men de grondslagen per Christelijke kerk, die moet dateeren omstreeks 500 na Chr. p het koor en het schip zijn talrijke piksteenen bewaard met het kruis en wijnkelk van het voornaamste motief, [een van de beide kamers op het Noorden N men tusschen twee pilaren een mozaïk ft twee herten of gazellen er op, elk aan zijde van een boom. De herten zijn bekend christelijk symbool, een toe- ing op Psalm 42:2: «Gelijk een hert Feeuwt naar de waterstroomen, alzóó Feeuwt mijne ziel tot U, o GodDe stelt een granaatappelboom voor en Oud-Vossemeer. Medegedeeld werd reeds, dat mej. D. Ketting, onderwijzeres aan de^chool met den Bijbel alhier, was benoemd in gelijke betrekking te Tilbnrg; wegens bijzonderomstandig- beden heeft zii evenwel voor die benoeming bedankt. VERK00PINGEN EN AANBESTEDINGEN. Oud-Vossemeer. Door Notaris D. v. d. Velde te Tholen werd Woensdag in hel openbaar ge veild een schaar in de Molenstraat, als garage in gebrnik, met rnim erf, eigenaar de heer A. J. Engelvaart te Tholen kooper werd de heer Js. van Luijk te Oud-Vossemeer voor f1700. SPORT. Oud-Vossecneer. O. V. C. II speelde Woensdag avond een voetbalwedstrijd tegen T. V. V. II van Tholenuitslag 101, in voordeel thnisclnb. Tholen. Zaterdagavond werd alhier gespeeld een voetbalwedstrijd tusschen T. V. V. I en H. M. S. uit Bergen op Zoom. Precies zeven uur wordt begonnen. H. M. S. wint de toss. Er wordt dadelyk goed aangepakt met T. V. V. in de meerderheid. Na twintig minuten komt echter het le doelpunt als de linksbuiten even naar binnen loopt en de keeper het nakyken heeft. Even later wordt een doelpunt niet toegekend wegeos buitenspel. T. V. V. blyft steeds de meerdere en voor de rust weet ze nog twee doelpunten te maken één door den rechisbinnen. Na de rust is er verandering. H.M. S. komt dan dadelijk sterk opzetten. De spelers van T. V. V. geven blijkeu van vermoedheid en verslappen. Als er ongeveer een kwartier gespeeld is, maakt uit een doel worsteling H. M. S. een tegen punt dat geelt hun moed en ze blijven hard aanpakken. De ver dediging dringt ook ver op en dit wordt hun noods lottig want bij een uitval van T. V. V. krygt de linksbuiten van T.V. V. den bal en via een been van een H.M.S. speler beland de bal in het doel en het is 41. H.M.S. geeft echter den moed nog niet op zij en weten nog een doelpunt te maken, het einde komt met eeD 42 overwinning voor T. V. V. Wy kunnen niet anders zeggen dat het een mooie wedstryd is geweest. LAND- EN TUINBOUW. In onze omgeving is deze week de pluk van kruisbessen begonnen en bij informatie bleek ons, dat hier over het algemeen de aanslag bevredigend j\ maar dat de struiken, waaraau men het vorige Ja* de bessen als waardeloos heeft laten hangen, zeer verre ten achter zijn bij die welke hau vrach^Q moesten afstaan. Een algemeen overzicht van de ?rQj8be8senteelt in Zeeland van deskundige zijde bevestigt het verschijnsel hier geconstateerd ovey den Hnslag der struiken, die niet geplukt werden. Ov>r bet algemeen wordt een lagere opbrengst ve^ncbt, matige stand en late ont wikkeling, nadelige gevolgen van den natten wiuter, hoewel tv de laatst6 periode eu sterken groei werd waargev0meDt Geringe opbrengst en daardoor geringer as«,bod zoude gunstig op den prijs kunnen werken no, >t jaar 1930 wa8 io dit opzicht het jaartje ^e| Ingezonden bukken. Voor den inhoud van ingezonden Vkken i# de Redactie Mijnheer de Redacteur. Nog een kort antwoord naar aan^j^g van jj0l onderschiilt van Uw verslaggever. Er is door mij niet geschreven oie)!,mlk,,„diae fouten. Dit zijn foutep, die een ieder wel ^n, majieD zal, en waar ook niemand zijn neus aan svolen zai Als Uw verslaggever ridderlijk erkend ha\ meer, dat de opname niet stenografisch is gescCj en het verslag zoodoende kan verschillen met ht'gC. voldoen. Maar het iDgezondeu sluk van dhr. Goossen in ons vorig nummer was niet een verzoek om terecht- zetting, doch was meer aan den hatelijken kant, dat zal de heer Goossen nooit kunnen ontkennen. DE VERSLAGGEVER. PUBLICATIEN. en Dames, toeschouwers van die gruwelijke moord- stuk alléén voor ons voldoende geweest om hieraan te partij. Te Hamburg zal een protest vergadering be legd worden tegen dit barbaarsch gebruik, en hoopt men, dat duor medewerking van een buitenlandsche perscampagne, een einde aan dit misbruik, dat zoo veel honderd duizendtallen dieren een elleodigen dood doot vinden, zal komen. Behalve bovenvermelde vereeniging, protesteert o.a. ook de Münchener Hauskatzensehutzbund tegen het misdrijf en in het nummer van 20 Mei jl. is in „Tierrecht und Tierschuiz", HumholdtstrasseI, Berlin-Stoglitz, een foto opgeuomen van slachtoffers te Poppenbüfiel. Mijn voornemen aan president Hindenburg dien aangaande een verzoekschrift te zendeD, is dus alleen om mijn Duitsohe vrienden bij de bestrijding dezer wreede gewoonten te helpen en geloof ik dat een ieder weldenkend mensch mij daarbij zal steunen. H. W. KNOEST. Anth. Duychstraat 10 Den Haag. DIENSTPLICHT. Inschrijvingsregister en alphabetisch register. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat gedurende tien dageD, van 4 Juni tot en met 13 Juni a.s„ ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het inschryviDgsregister voor de lichting 1932 met het daarujl opgemaakt alphabetisch register, alsmede een afschrift van het gemeenschappelijk alphabetisch register voor deze gemeenle en andere gemeenten, welke len aanzien van de loting met deze gemeenie zijn samengevoegd. Tegen deze registers kan binnen dien tijd by een met redenen omkleed verzoekschrift bezwaar worden iügebracht. Het verzoekschrift wordt ingediend bij den Borgemeesfer der daarbij betrokken gemeenle. Deze zendt het aan den Commissaris der Koniügin, die beslist by een met redenen omkleed besluit. Het verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zyn, Tholen, 3 Juni 1931. KERKNIEUWS. St. Annaland. Bij het einde van de jl. Zondag namiddag in de Ned. Herv. Kerk alhier gehouden Godsdienstoefening werd van den kansel bekend ge maakt dat het Classikaal Bestuur te Zierikzee in de Vergadering van 28 Mei jl. had besloten de nog geldende schorsing vaD den Kerkeraad op te beffen en die met ingang van 1 Juni weder in hunne be diening toe te lateD. Zooals vroeger vermeld was tot deze schorsing be sloten omdat de (Kerkeraad niet wilde meewerken tot bet opmaken van een kiezerslijst van de vrouwe lijke lidmaten. Door het Classicaal Bestuur i6 daar op in dezen gedaan wat des Kerkeraads was. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk le Hagestein de heer J. van Rooiselaar cand. te Poortvliet. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 ds. Van Rootselaar en nam. 2.30 d«. Wolfensberger. (Voorber. H. Avondm) Ger.Kerk voorm. 10 uor en nam 6 uur dr. Veltenaar Geret. Gem. voorm. 10.30 nam. 2.30 en 's avonds 6.30 leeskerk. In het gebouw Vischstraat no. 12 voorm. 10 uur nam. 2.30 en 's avonds 6.30 uur dhr Baaij. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorin. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. van Rootselaar Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur dhr de Vries en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. Moerman (Doopsbed. Collecte Ziekenfonds) Geref. Gem. voorm. 10.30, nam 3 od 's avonds 6.30 dhr Honkoop te Rotterdam. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Bres. Oud Ger. Gem., voorin. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Moerman en nam. 3 nar leeskerk. Oad Geref. Gem. voorm. 10.30 nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Wolfensbergor en nam. 3 nar leeskerk. Oud Ger. Gem. 6.30 leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 7 uur ds. de Bres te St. Maartensdijk. Geref. kerk voorm. 10.30, ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam 3 en avands 7 unr leeskerk. voorm. 10.30, nam. 3 eo 's avonds 3 uur BURGERLIJKE STAND. Gem. THOLEN van 29 Mei—4 Jnni 1951. GEEN AANGIFTEN. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 5 Juni 1931. Boerenboter f 0.70 per pond. Boomboter f 0.725 Eieren f 3.per 100 stnks. Noteering te Middelburg, 4 Jani Boerenboter (part. prijs) f 0.80 Temperatuur van het Scheldewater te Tholen MeiJuni, Graden C. Zaterdag 80 15,3 Zondag 31 15, Maandag 1 16, Dinsdag 2 16,3 Woensdag 3 16,2 Donderdag 4 16,3 Vrijdag 5 16,2 OPRUIMING. Door een voordeelige koop te sluiten, houden wij vanaf heden opruiming van alle voorradige Dames- en Kinderhoeden. Keuze uit 350 stuks, in prijzen vanaf fl.00. 14 403G2 Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, KA'kstraat Tholen. 6 cylindergesloten 5 persoons wagen gebruikt doch in staat van nieuw, zoowel motor, lak, bekleeding als banden onbe rispelijk heeft gekost f4000,-- thans met garantie f 1650.— Indian Scout weinig bereden f250.— 20 40365 Garage CUELENAERE, Tel. 99, Steenbergen. Handnaaimachines met ringspoel, len volle gegarandeerd Naait voor- en achteruit. Prachtige kast. Groot model. Voor-slechts f60. Inzink machine, dezelfde kwaliteit voor slechts f97,50. Prima stoelen, zitting en rug bekleed met mooi rood leerdoek voor f 22,00. Kinderwagens. Groote lage bak met kleine wielen, met kapbe- sc'oermers voor slechts f 26,95. Keukenkachels in 19 soorten voorradig. 40 40363 Meubel en kachelmagazijn „HET THOOLSCHE WARENHUIS" 0. J. CONTANT, Tel. 37. Tuinhakken Zeisen Sikkels Aardgetuigen Gieters Het reeds jaren goed hekend staande Installatiebureau tevens erkend P. Z. E. M. installateur, GEBRs. VOETS, Bergen op Zoom, beveelt zich aan zonder eenige verplichting voor U, om prijs en voorlichtingen te geven, zoodat U het voordeeligste en mooiste effect krijgt van de te nemen licht- en Ja,achtinstallaties. Ook teekeningen worden zonder eenige verplichting gemaakt, doch blijven het eigendom van den ontwerper. GEBRs. VOETS, Bergen op Zoom. A. P. M. VOETS, Stoofstraat 3, Tholen 40364 50

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 3