IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. o. 2414 Vrijdag 5 Juni 1931. Acht en veertigste jaargang »P( :en :ls holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Slavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Hoofdpijn en Kiespijn Vreest geen Examen in 3 er bi di dviic :rekk •komt 2 87 ion II i 8 :M0 teen iwen ieo PElf 391; igaa Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376 franco per post f 1,65 -}- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE#: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiéniran 1 tot 4 regels 75 ct.; iedere regel meer 17'/. ct Grootte der letters raar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. LBI ONS BOSCHJE Wie den laatsten tijd nog al eens in ze „Boschjes" wandelt, zal, al heelt hij ellicht ook maar weinig oog en bart voor n schoone natuur, toch moeten erkennen rat zijn onze Boschjes tegenwoordig mooi, ïrzen at ziet het er over 't geheel genomen >t 8ii|urjg netjes uit. Niemand zal dit wellicht Uien tegenspreken, maar zal misschien opmerking maken och het is toch niets jzonders: in dezen tijd vari het jaar, zoo den voorzomer, is de natuur altijd zoo ooi. Het. blad is jong en frisch, vele 'esters en hoornen prijken met een schat mooie bloemen, denk slechts aan de stanje, het gras ligt als een groen llu- eelen kleed tusschen de boschperken uit- ispreid. De vogels zingen hun hoogtij lied, bijen gonzen en zoemen overal, 't Zon- itje toovert bij dat alles wonderen van lans en kleur en doet U bij wijlen eenige ogenblikken met diepe bewondering stil aan. voor al het schoone dat Gods heerlijke chepping in dezen tijd te genieten geeft, op2 eker, dat is altijd zoo geweest: in ons limaat, op onze breedte, is de voorzomer eeuwen door de tijd van krachtig leven Ju bloei, van bloemenweelde en kleuren- y' racht geweest. En tochonze Boschjes dit jaar mooier, dan ze vele jaren ooit eweest zijn. Wie dit niet gelooft, gaat ien en vergelijke den toestand van heden dien van vroegere jaren. Van waar an toch die verandering Nergens anders door, dan door de zorgen het Gemeentebestuur, dat nu er einde- ||Hjk. eens toe overgegaan is, om te trachten i maken van het Boscbje wat het zijn loeteen wandelplaats voor ouden van lagen, zieken en zwakken, voor kleinen in grooten, voor iederen vermoeide, die ia zijn arbeid een oogenblikje verpoozing 'il zoeken in de vrije natuur, waar hij laar welgevallen zich kan verlustigen in |e hem omringende boomen en heesters bloemen en waar hij de natuur kan duisteren waar zij in velerlei tonen door ngers van allerlei soort voortgebracht lem een concert doet hooren, dat hem temt tot deemoed en bewondering. Vroegtijdig is men begonnen te spitten; X Ie boomen zijn op tijd en naar eisch ge- noeid het hakhout heeft een goede beurt ekregen; wat versleten was is opgeruimd; )(J iij gedeelteu is men een parkaanleg be- jonnen oude grasvelden zijn omgespit en ril ater opnieuw bezaaid, heesters en een ;ariatie van sierboomen zijn bijgeplant, de Laden zijn netjes en gaaf of gerand en den ippenhouders is bij verordening verboden ïun kippen in de „Boschjes" te laten los- oopen. Moest men vroeger zich schamen en irgeren, wanneer men met familie, vrienden )f kennissen van buiten de Boschjes eens loorliep vanwege den desolaten toestand, [yaarin sommige gedeelten verkeerden, hans kan men den vreemdeling bij al de Jiiooie panorama's, die de omgeving van 3l tooien hem te bewonderen geeft, hem met en tekere trots door onze Boschjes geleiden, 41 lis zijnde een wandelgelegenheid, zooals - ichier geen enkele plaats van gelijke grootte "^ls ons stadje die heeft. Alzoo blijft er dan nu voor onze Boschjes niets meer te wenschen over? 't Lijkt er la, niet naar, men is pas aan het beginer :di kan nog o zooveel veranderd en verbeterd 1>vorden. Geleidelijk zal dat ook wel ge leuren het stadsbestuur zal den eenmaal ingeslagen weg wel voortzetten. Wil men echter het mooie doel bereiken, ons Parkje 1 maken tot een lustoord voor iedereen, neen attractie voorstadgenooten vreemdeling lan is een eerste vereischte, dat de gansche lurgerij van klein tot groot het stadsbe stuur steunt en helpt in zijn pogen om onze Boschjes zoo aantrekketijk mogelijk te maken, en een ieder kan daar naar zijn vermogen toe meewerken zonder dat het hem een cent behoeft le kosten. Later, de menschen, die in de buurt van Boschjes wonen zich onthouden van a'les wat zij kwijt willen wezen op de Paden en in de bosschen weg te gooien oen ieder heeft toch wel een vuilnisbak, jne geregeld door den karreman wordt Weggemaakt. De wandelaars vooral ontzien zich met lapieren, doosjes etc. achteloos neer te 'ooien en moesten zich schamen takken af rukken, bloemen te vernielen, banken te beschadigen door insnijden van namen etc. Laten de ouders vooral hunne kinderen er op wijzen en met klem, dat de „Boschjes" er niet zijn orn er als wilde varkens in huis te houden en af te rukken en plat te treden al wat hun voor de voeten komt. Ook de onderwijzers zij ten zeerste aan bevolen hunne leerlingen telkens en telkens weer er op te wijzen,'hoe schandelijk het is, wat door de overheid is gesticht en wordt onderhouden, te beschadigen en ver nielen wat kan strekken tot geiïot en ge noegen van iedereen. Steunen wij allen mei volle sympathie de pogingen van polilie en boschwachter om ons Boschje te beschermen tegen Van dalisme en vernielzucht Zoo niet anders mogelijk laat dan gemeentebestuur en politie streng optreden tegen een ieder, zich aan ons aller eigendom, het Boschje vergrijpt. Het is te hopen, dat het niet zoover behoeft te komen en dat door ons aller zorgen het Boschje meer en meer worde een sieraad voor het stadje Tholen, een attractie te meer ook voor den vreem deling, die buiten om Tholen volop kan genieten van schoone vergezichten en heer lijke perspectieven. D. 14 41)346 zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's Hoofdpijn poeders en Mijnhardt's Kiespijn poeders. Alleen echt als op doo3 en poeders dn naam Mijnhardt staal. Let bij het koopeD hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. BUITENLAND Een geruchtmakende zaak was de strijd tusschen de Dace en het Vaticaan.. De toestaud is zoo ernstig geweest, dat vrijwel algemeen werd aangenomen, dat de wrijving tusschen Italië eu den Paos zon leideu tot opzegging van het concordaat en diengevolge ook vao bet Lateraan- verdrag. In een preek zeide'o.m. de Paus, dat de joDgste gebeurtenissen de eerste manifestaties waren van eene opvoeding die eeue aDtithese is van de Christelijke en beschaafde opvoeding. Immers eerstgenoemde metbode zet aan tot baat en geweldadigheden. De slag toegebracht aan de katholieke actie, trof den Paos persoonlijk, omdat hij speciaal gericht was tegen die afdechngen der actie welke hem het Daast aaa het harf liggen, nl. de jengdbondeu en de stodentenvereenigingen, In verhand met een en ander zijn door het Vaticaan o.a. alle processies te Rome tijdelijk fgelast en zal geen Kardinaal-legaat naar de 8t. Aotooiusfeesten te Padua worden afgevaardigd, terwijl ook het eucharistisch-congres niet zal doorgaaD. la geen enkel land heeft de encycliek van den Paus meer indruk gemaakt in de politieke en niet-katholieke kringen dan in Engeland. De encycliek bevat de schijnbaar tedere andere opvattiog afsnijdende zijo #het is niet mogelijk iegelijk een goed Katholiek en eeu waar socialist te zijn", maar daartegeuover staat in het Lager huis vijftien Katholieke arbeidersafgevaardigden zitting hebben eD twee „socialistische" ood-mioi- sters eveueens practiaeereod Katholiek waren. De bekende Jecuieten pater Woodlock van de deftige kerk iu Farm Strete Mayfair heeft no als zijn overtoigiDg uitgesproken teneinde de woorden vao den Paos aan te passen aan de politieke situatie in Engeland dat Paus PiasXl noch Mac Donald noch Suowdeu als „ware" socialisten beschouwt in hun pariij-progrum. Slechts het communisme is z.i. verocrdee'd en die veroordeeling behoeft geen commeniaar Etnige weken geleden is de Völknche Beobackteu, het hoofdblad der Duitsche fascisten er lcelijk ingeloopen. Een onbekende zond als eigen werk aan het blad een gedeelte nit het bekeude boek vau Remarque „Van bet Westelijk front geen nieuws" welk boek zooala men weet door de fascisten zoo scherp veroordeeld is. De redactie liep in de val, het artikel werd geplaatst en de geheele pers heeft zich met het geval vermaakt. Thaus is de redactie er wederom ingeloopen. Een Joodscbe athleet Cobn genaamd, behaalde een schitterende overwinning in een veldloop-wedstrijd. De„Vö'- kische Beobachten" melde nu als overwionaar Kohrn „Dat in het beste blad een drokfont kan sloipen, merkt de Frankfurter Zeiling op, „dat men iemand die b.v. Holm heet, in de krant Koten noemt, is vergeeflijk. Maar onverklaarbare is de fout van Cobn, Kolm te maken. Natuurlijk kan de Volk. Beobachten de prestatie van Cohn alleen waardeeren en er melding van maken door hem tegelijkertijd netjes om te doopen io Kolm. Geen enkele nazzi die bij znlk een naam aan een niet raszaivere Aziër deukt4'. 31 Mei was het vijftien jaar geleden, dat nabij de kost van Jutland de twee machtigste vloten ter wereld elkander ontmoetten eu slag leverden die onbeslist gebleven in de annalen van den wereldoorlog een voorname rol heeft gespeeld. De Duitsche vloot, bestaande nit 33 slagschepen 5 slagkruisers, 11 lichie kruisers en ongeveer 78 torpedojagers onder bevel vaü admiraal Scheer stond tegeaover de onder bevel van Jelhcoe staande Engelsche vloot vau 28 slagschepen, 9 slagkruiser, 35 kruisers en 77 torpedojagers. Wel leden de Eugelscben in den slag grootere verliezeu dan de Duitscbers, ook stelde de strijd den Duitsche marinestaf in staat den ODbeperkten duikbootoorlog te kunnen doorzetten bovendien herwon de Duitsche vloot weder het vertrouwen vau bet Duitsche volk. Maar duidelijk bleek, dat de Duitsche vloot niet tegen de Engelsch'e was opgewassen. Waarmede de eerste groote nederlaag aan Duitscbland was toe-gebracht. Zoüder tijdige mitsgaders krachtige hulp vao boiten beeft Duitscbland veel kao6 te bezwijken De economische toestand is slecht en met de finantiën van het Rijk, Staten en Provincies en gemeenten is het eveueens miserabel gesteld. Het aantal werkloozen is wel is waar gedaald van 5 millioen in deu wiuter tot ongeveer 4ljk millioeu op het oogenblik maar die daling ia in volstrekten eu betrekkelijken zin véél te gering öd doet vreezen dat het aantal werkloozen in deu komenden winter zal stijgen tot 6 7 millioeo. Het aantal burgelijke partijen, die oog niet lang geleden meer of minder sterk waren, al deze partijen op een na, de R.K. smelten weg als SDeeuw voor de zod, terwijl de soc.-dem. partij dat ook op het standpont van wet en erde staat, een soortgelijk lot dreigt, Duitscbland is zwaar ziek Krishnamnrtie is boos. Men dicht hem dingeD toe, die hij niet doef. En zoo verklaarde hij „Ik ben geen vertegenwoordiger van een Oos- tersche ut Wistersche philosspbie, ik ben geen profeet, ik beu vóór alles geen sensatie; degenen, die iets dergelijks verwachteD, komen bedrogen nit". Ze lijkt ons niet ondienstig, deze uitspraak, in onze naar seusalie bakende wereld. In een der Zweedsche wateren werd een Hon- gaarsch smokkelschip aangehouden. Omdat het aan de sommatie zich over le geven oorspron kelijk niet voldeed, werd bet beschoten, waarop de overgave volgde. Het schip had niet minder dan 40.000 Liter spiritualiën aan boord. Io CoDstantinopel liepen er in de afgeloopen week geruchten dat de wereld zou vergaan. Duizendeu menschen brachteu den nacht onder deu blooteu hemel door, terwijl de leiders van de sterrenwacht voortdurend werden opgebeld met de vraag of bet waar was, dat een ver schijnsel aan den hemel den laatsten dag zon aaukoodigen. In de moskeeën brandden overal kaarsen. Boven zekere hoogte (bij onsongev. 10 K.M., poolstreken 7 K.M., tropen 17 K.M.) neemt ae temperatuur naar boren ni-t meer af, maar be draagt overal 55° C. Men onderscheidt benedm die hoogten de troposfeer met veel verschil in temperatuur en met veel luchtbeweging j de stratosfeer daarboven kenmerkt zich door io t en eenzelfde temperatnor. Het is de vlocht van prof. Piccard en Dr. Kipfer naar deze stratosfeer geweest, welke het onderwerp van de week is geweest. Het krauige tweetal heeft volgens eigen verklaring het wetenschappelijk program geheel kunnen afwerken, ondanks de buitengewoon grooten SDelheid, waarmede de ballon de hoogte van 16 K.M. bereikte en ondanks bet defect aan den gondel.- waot er is een middel dat U kalm hoodt en waardoor Uw geest helder blijft. 9 40848 Mijnhardt's Zenuwtabletien behoeden U voor zenuwachtigheid. Ze zijn verkrijgbaar in kokers van 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten. BINNENLAND. Io eeu vorig weekoverzicht maakten we reeds melding van een proces vao de V.A.B.A. contra den Slaat in verband met het verbod der Radio- contiöle commissie tot uitzending van „Gevleugelde Daden", een hoorspel waarin de commissie de uitoefening op het regeericgsbeleid en zendlyd- verdeeliug zag. De uitspraak van de Haagsche rechtbank laidde, dat de commissie hare bevoegd heid verre overschreden had en de weigering derhalve onrechtmatig was. De Radio-contiöle- commissie zal nn de uitzending vaD „Gevleugelde Daden' moeteD toestaaD. De uitspraak, zoo lazen wij, verwekte onder de a&owezige advocaten veel opzien. Is het een wonder Aaü boord van bet oorlogsschip „Jacob v. Heemskerk hebben zich eenige gevalleu van sabotage voorgedaan (beschadiging van laDds- goedereo). Gelukkig werd bet feit nog tijdig ontdekt, zoodat er geen ongelukken uit zijn voor gckomeD, wat bij oefening mogelijk zou zijn geweest. Er wordt begrijpelijkerwijs een onderzoek iDgesteld. Ean garagehouder in Haarlem 'blijkbaar beu van het scharrelen om zijn concurreuteo er onder te krijgen beeft bij zijn benzinepomp een bordje geplaatst„Benzine tegen elk aan nemelijk bodloderdaad een novnm. Het is wel een goede tijd voor de automobilisten, een slechte voor de houders van petrolenmaandeeleu I In den Arnhemschen raad is een vinnig debat gevoerd over het sportcostuom vao verschilleode vrouwelijke deelnemers aan het Pinkslersportfeest van den Nederlandschen Arbeiders Sportbond. Een anti-revolotiounair eD een Roomsch-Kaiholiek raadslid keq^ehetsten deze kleeding, bestaande uit een wit shirt met een rood broekje als onbe hoorlijk, kwetsend voor de goede zeden, „niet onder woorden brengen". Nu hadden de leiders van het sporlfeest. toe gezegd, dat de dames io den optocht een rokje zouden dragen, maar verschillende dames waren hierbij in verzuim gebleven. Het bestuur kon zich slechts verontschuldigen en aanvoeren, dat de Duitsche dames, die ongerokt wareD, nit het grootendeels R. K. Rijnland en Weatfaleo kwamen. De raad raakte vau het geval overstuur. Over en weer vlogen de interrupties. En de discussies werdeu ook iu de avondvergaderingen nog lustig voortgezet. Io Ymoiden werd het Spaansche stoomschip Oyar.om op last van de scheepvaartinspectie vast gehouden. Het schip had zijn lading gelost bij bet Hoogovenbedrijf te Velsen en wilde daarna naar zee terugkeeren. Hel bleek evenwel, dat het water in de mimen had en uiet zeewaardig was. Eigeolijk toch een idiote toestand. Er is een teveel aan goede schepen en onzeewaardige schepeu bevarende Oceanen eu zeeën De eerste cijfers van de op 31 December 1930 gehouden volkstelling zijn thans bekend. Op dieu datum bedroeg de bevolking vaD Nederland 7.920.338 zielen eu daarvan waren 3.935.635 maunen en 3.984.555 vroaweu. Er waren dus ruim 49.000 meer vrouwen dan manneo. Maar in den Haag alleen zija er op eene bevolking van 436.568 zielen 35.000 meer vrouwen dan mannen. Hier staan de vrouwen er dus al bij- zooder onguustig voor. In Amsterdam is bon toestand iets beter. Bij een zielental van 752.003 is het aantal vrouwen 27.000 hooger dan dat der mauDCD. De sterkste bevolkingstoename tegen over 1920 vertoonde de provincie Lintborg. Daarna volgen Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderlaud en ver daarachter Groningen, Drenthe, Friesland eo teo slotte, weer ver daarachter Zeeland. Van de verkeersongevallen, welke in de afge loopen week hebben plaats gehad waren ver stellende met doodelijkeo afloop, was het auto ongeluk nabij Teteriogen al bijzonder tragisch, veroorzaakt door bet in slaap vallen vau den bestuurder. „Ik had een heel drukke week", verklaarde hij. „Des Vrijdagsnachts giog ik om eén uur pas naar bed, en Zaterdagmorgen stond ik reeds om half vijf op. Toeu bezocht ik voor naar Brussel te vertrekken de markt. Eenige azen bier heb ik daarbij gedroukeo, doch verder ook niet." Het is moeilijk om onder zulke omstandigheden een oordeel te velleD. Het bekeode Roomsch-Katholieke Dagblad „De Tijd" zal eerlaüg verdwijnen. De finantirele uitkomsten schijnen de laatste jaren ongunstig te zijn geweest, waardoor onderhandelingen met de directie vaü „Du Maasbode" zijn geopend, welke tot dec verkoop van hel blad hebben geleid. Voor de landarbeiders is het van belang, dat de miuister van Binuenlandscbe Zaken eu Laod- boaw bij dej Tweede Kamer een wetsootwerp heeft iogedieüd, volgens hetwelk eeue rentever laging van 4 op 3 °/0 mogelijk wordt voor de voorschotteo, die_ingevolge de L ndarbeiderswet worden verleend. Gezien de algemeen geldende reulevoet en de slechte economische positie der landarbeiders, een maatregel die van het harte kan worden toegejoicht.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1