IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Zonnebrand PUROL Io. 2412 Vrijdag 22 Mei 1931. Acht en veertigste jaargang ■>le", Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Sfavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 01 'Igs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,05 -f 15 ct. disp. kosten, Dkor UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 4 tot 4 regels 75 ct.iedere regel meer 17 V2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 12 PUBLICATIEN. geleverd geldige lijsten van candidaten. Voor.iuer van het ccmra.1 stembureau voorde |kiezing van de leden van den raad der gemeente den maakt bekend, dat van bet hoofdstembareau mededeeling ia ontvangen, welke geldige Iy6ten candidaten voor die verkiesing syu ingeleverd, p Zaterdag 23 Mei a.«. des voormiddags 111 zal het centraal stembureau ia bet gemeentehnis voor de kiezers toegankelijke zitting houden, ten de de lyiten te nummeren in de volgorde door lot aangewezen. 'holen, 16 Mei 1931. 14 Herziening der Lijst van Inkwartiering. 'Orgeroeester en Wethouders van Tholen maken :end, dat op heden is aangeplakt en gedurende iriien dagen, van 21 dezer tot en met 3 Jania.s. gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is legd de herziene 1 ijst, bevattende de naman der 'oners, die voor het verleenen van inkwartiering onderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen, |t aanduiding van de mate waarin ieder banner, ir gelang ven de beschikbare ruimte zyner woning, van de gebouwen en getimmerten voor stalling likbaar, geacht wordt daarin te kannen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen vau bezwaren ;en de ljjst zijn ter gemeente-secretarie te bekomen. [ThoIeD, 20 Mei 1931. 16 Schoolbouw Bijzonder Onderwijs. JBurgemeester en Wethouders van Tholen maken Ikend, dat de Raad dier gemeente op 20 Mei 1931 t volgend besluit heeft genomen iDe Raad der gemeente Tholen overwegende, dat Jt Bestunr van de Vereeniging tot Stichting en Instand- loding van Scholen met deD Bybel te Tholen op "lei j.1., ingevolge artikel 72 der lager-onderwijswet •20, heeft aangevraagd beschikbaarstelling van golden een bedrag van f 60,47 voor uitbreiding van leer- Jddelen dat aan de in artikel 73 der iager-onderwijs- fel 1920 omschreven vereiachten is voldaaD dat zich nt voordoet een der gevallen, bedoeld in artikel 75, lrde en vierde lid, dier wet; BESLUIT: Ihet verzoek in te willigen. Herinnerd wordt dat, ingevolge artikel 76 der jger onderwijswet 1920, binnen dertig vrye dagen, I rekenen vauaf heden, ieder ingezetene en het lioolbestuur vaD genoemd besluit bij Gedeputeerde ■ten in beroep han komen. ^Gedurende dien lermya liggen alle bescheiden, op Iaanvrage van het schoolbestuur betrekking hebbend, lsteloos voor een ieder ter inzage op de secretrrie Vr gemeente. Tholen, 21 Mei 1931. 29 LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. Jln moes- en bloemtuin, keuken en kelder 1,2e helft Mei.) Nadruk verboden. Wat ie doen ter bescherming onzer vruchtboomen, pen nachtvorsten P Deze vraag kwam telkens weer *»r voren wanneer een eokelo nachtvorst de mooie ilofte van een rijk bloeiende boomgaard to niet I. Langs muren of schattingen of bij een enkel 'mpje in kleine tuinen kunnen we door een be- lermende laag van rietmatten, grof linnen of moelekken ons doel bereiken, masr bij grootere joplanten, hooge boomen of boomgaarden zijn deze iddelen niet iu toepassing te brengeD. Rook is middel, dat met succes kan worden loogepast. idien we gedurende de nachieD, waarin vorst te ifwachten is, de boomen in een dikke rookwolk Hen, dan blijkt het voldoende te wezen om de Z.lmperatuur boven het vriespunt te houden, 't Is ■(lelijk, dat zoo'n enkel rookwolkje niet voldoende izen kan, maar dat we moeten zorgen, dat door it verbranden van veel rook-voortbrengende soorten boomen geheel en al door rook omgeven blijven. |J Californië, waar appelen, peren en perziken in *>losale hoeveelheden worden gekweekt, wordt rook ;en vorstschade met goed gevolg toegepast. Het leriaal, waarvan de rook verkregen wordt, bestaat vochtig slroo vermengd met teer. Dat stroo wordt groote briketten te samen geperst en wordt in en vorm voor den aaüvang der periode, waarin de clitvorsten optreden, langs alle zijden en op be- >»lde afstanden in gereedheid gelegd. Op verschil» "de plaatsen zijn thermometers aangebracht, die odanig zijn ingericht en van electrische geleidingen rbonden, dat ze, wanneer de temperatuur beneden Q zeker punt daalt, electrische schellen in bewe- Dg brengen, die het personeel waarschuwen voor gevaar, dat er dreigt, lïnkel van de windzijde jKlt het stroo in brand gestoken en brandende houden tot de morgenzon alle gevaar voor dien 'cht opheft. Dat men op een uitgebreide plantage zijn er waar ruim een half millioen perziken Ian) naei ^an volstaan met slechts van éénzijde rook te rwekken is te bogrijpenNachtvorst treedt enkel op bij weer. waardoor het zou kunnen gebeuren, dat een gedeelte der boomen reeds geleden had vóór de rook ze had bereikt. Op zekere afstanden tusscheu de verschillende deelen van het geheel worden tegelijk de stroobrikeitea ontstoken, waardoor bet mogelyk wordt het geheel tegelijk iu rook te hullen. In 't laatst van April begint de bessenbladwesp, een der meest gevreesde insecten voor den bessenteler, te vliegen, als de bladeren nauwelijks half ontwikkelt zijn. De zwarts bessenstruiken worden niet door haar bezocht, wel de roode en witte, bij voorkeur echter de kruisbessenstruiken. In de bladeren maakt het wijfje met haar zaagvormige legboor kleine wondjes, waarin het de eitjes afzet. Tot in Juni ziet men ze vaak Dog rondvliegen. In Mei reeds verlaten de eerste larven de eitjes, deze larven behooreD tot de bastaardrupsen, d.z. larv«D, die zeer veel op ge wone rupsen gelijkeD, doch er van onderscheiden eija door een meer bolronden kop en een grooter getal pooien. In den regel treft men deze „rupsen" aan op de randen der bladeren, welke zo geheel opeten, op de nerven na zijn er veel, dan vreten ze de struiken spoedig kaal en vaak gaal dan de bessenoogst geheel verloren. Er worden verschillende middelen tegen deze plaag aangewend, 's Morgens vroeg, wanneer ie struiken nog nat van den danw zijn, bestuift men ze door middel van 'een daartoe iugerichten bluasbalg met fijn, droog tabakstof, bloem van zwavel, houtasch, kalkslof of roet. Deze midde len hebben dit echter tegen, althans bij de bestrij ding dar tweede generatie, dat de dan woldra to oogsten vruchten sterk verontreinigd worden. Heeft do regen de sloffen na eenigen tijd nog niet ver wijderd, dan is het goed de struiken af te kloppen, en daarna met zuiver water flink af te spuiten. Tegen den oogsttijd is deze afspuiting noodzakelijk, Ook kan men met den sprenkelaat de struiken be spuiten met 'n oplossing van een halve K.G. groene zeep in 40 L. water, waaraan toegevoegd een vierde L. sterk afiretsel van tabakstelen. Voorts heeft men vaak met goed gevolg aangewend een aftreksel van 1 K..G. nieswortels (Helleborus) in 100 L. kokend water, dat men voor 't gebruik 24 uur heelt laten staan. Amerikaansche insectenpoeder is ook zeer doeltreffend. Eindelijk worden de bastaardrupson bijna onmiddellijk gedood door een bespuiting met Bordeauxsche pap, waaraan per 100 L, 1 K.g., Parijs of Schweinfurter groen is toegevoegd. Parijs groen is een zwaar vergiftige stof, voor zichtig dus Vooral mag het niet gebruikt worden als de bossen al bijna volgroeid zijn, omdat dan bij den pluk het sproeimiddel nog niet door den regen weggespoeld is. Alleen wanneer de vruchtje» nog klein zijn, of wel eveu voor den bloei, kan de be- spuiting zonder gevaar plaats hebben. Elk vruchtje ontvangt dan slechts een zeer kleine hoeveelheid stof. Met 100 L. vloeistof toch kan men nl heel wat struiken besproeien. Daarbij komt het grootste deel op de bladereD, de takken en den grond terecht, zoodat op elke vrucht een niterst kleine hoeveelheid Parijs groen zal terecht komen. Door het groeien der beaseu laat de ingedroogde stof los, zoodal ze er viin zelf afvalt of met den regen wegspoelt. In ieder geval kan men de besseu voor het gebruik flink wasschen. Stukloopen van Huid en Voeten en Doorzitten bij Wielrijden verzacht en geneest Doo5 30-60jTubf80cGBijApoth. co Drogisten 40310 11 BUITENLAND Toscanini, de beroemde dirigent, weigerde tijdens een herdenkingsconcert te Bologna het fascistenlied te laten spelen. "Wat dat vyil zeggen, moest zelfs Toscanini onder vinden. Niet slechts, dat hij mishandeld werd; hij werd zelfs gevangen genomen. Zijn huis schijnt al door rechercheurs en carabinieri bewaakt te worden, bang als men is, dat Toscanina de vlucht zal nemen. Het benieuwt ons wel, hoe dat zaakje zal afloopen. In Spanje is het tot gewelddaden tegen de Katholieke kerk gekomen, in Madrid, ook in verschillende plaatsen buiten Madrid, werden verschillende kerken en kloosters in brand gestoken, zonder dat de regeering in staat was ook maar het geringste hier tegen te doen. Later is dit toch gelukt, met behulp der marechaussee, de Guardia Civil. Nu beschuldigt de regeering de mo narchisten met de communisten hoofd zakelijk de bewerkers van het geweld samen te spannen teneinde de republiek ten gronde te richten. Over het lot van den Dusseldorfschen massamoordenaar Peter Kuerten zal eerst na de Pinksteren worden beslist. Het staat nog geenszins vast dat hij terecht gesteld zal worden. Over het proces worden nog talloozej nabetrachtingen gehouden. Het merkwaardigste artikel vonden wij in de „Groene Amsterdammer". Wij lazen daarin o a. het volgende„De ondeskundigen echter namen maar liever aan om de akelige consequenties van het tegendeel dat Kuerten een abnormaal wezen, een geesteszioke was. En dan schijnt het toch niet gansch in den haak, dat men hem zijn hoofd afsloeg. Zooiels doet men tegen woordig niet rnet zieken, al geef ik toe, medisch, deze behandeling wat vóór heeft op menige andere. Doch men bedoelde hier niet een, zij het wat radicale, genezing. Men dacht primo, aan voldoening, van „beleedigd rechtsgevoel" des volks, dat hier meer juist primitieve wraaklust moet heeten. En vervolgens dacht men heelemaal niet, maar „ruimde op"., met veerkrachtig aller dierbare rechtbeginselen, wijl onze Mij. niet ruim of vindingrijk genoeg is te weten, hoe zoo'n zieke te behandelen en waar. Bij allen, vaak absurden, eerbied voor het leven, waar het zieken en onge borenen geldt, is het een zonderlingschouw spel het openbaar Recht van den Staat even redeloos, ruw en primair te zien als de moordenaar zelf, die tenminste nog het excuus had, dat hij ziek was. Welbeschouwd kon de Justitie dit excuus misschien ook hebben, maar zij beroept er zich niet op. In elk opzicht was dit crimineel proces een cultuur-verschijnsel eerste klasse." Men ziet wel iedere zaak kan van vele kanten bekeken worden. In Frankrijk hebben wij een algemeene staking in de textielindustrie, waarbij niet minder dan 100.0U0 arbeiders betrokken zijn. De oorzaak is de door de patroons afgekondigde loonsverlaging. Ondanks het feit, dat er in Frankrijk zoo weinig werk- loozen zijn, is het daar dus ook niet alles koek en ei! Ook in Zweden komen arbeidsconflicten voor. In verschillende Industrie-en haven- plaatsen zijn militairen geconcentreerd. Behalve cavalerie en een afdeeling mitrail leurs is zelfs een torpedojager naar het rumoerige district gestuurd. In de jongste encycliek van Paus Pius XI wordt bijzondere aandacht gewijd aan het socialisme. „Het socialisme", zoo zegt de Paus, „heeft zich gevleid met de hoop, voor deze wanorde (het tiranniek optreden van trusts en kartels) een radicaal geneesmiddel te verschaften. Het middel bleek echter erger dan de kwaal. Sinds de publicatie van de encycliek Rerum Novarum heeft echter ook het socialisme ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het heeft zich in twee duidelijk van elkaar verschillende stroomingen gesplitst. Het eerste, het communisme genaamd, heeft uit het socialisme de uiterste conse- j quentie getrokken en kan onder geen he- ding met de leerstellingen van de kerk verzoend worden. De tweede, die den naam socialisme heeft behouden, heeft in tal van landen haar program verzacht. Verscheidene harer eischen, welke niet in strijd zijn met het recht, worden door de kerk gedeeld (gezinspeeld wordt hier op de samenwer king tusschen social. en Centium in Duitsch- land.) Het socialisme behelst evenwel eene opvatting Yan de grondslagen der Mij., zóó tegenovergesteld aan die, welke door de Kerk wordt verkondigd, dat elke verzoening, wat de leerslelllingen betreft, tusschen beide standpunten onmogelijk blijft." „Nie mand", aldus de encycliek, „kan tegelijker tijd een goed katholiek en echt socialist i zijn". Reno is een plaatsje in Nevada, waar vanwege de groote beperktheid der forma- liteiteu, te vervullen bij echtscheidingen, de meeste huwelijken ontbonden worden. Van heinde en ver stroornen de Amerikanen er heen. Het gaat er zeer gemoedelijk toe, welke gemoedelijkheid wel het toppunt bereikte toen dezer dagen twee vrouwtjes voor den rechter verschenen in pyarna's. Dat was zelfs den rechter te kras en rle dames kregen eene schrobbeering die niet malsch was. Maar de echtscheiding kregen ze toch BINNENLAND. De. Koningin naar de Koloniale tentoonstelling to Parijs. 11.M. de Koningin heeft een uitnoodiging van de Fransche regeering aangenomen om een bezoek te brengen aan de Kolo niale tentoonstelling te Parijs. H. M. zal incognito reizen, doch gedurende haar ver blijf te Parijs officieel ontvangen worden door den President der Fransche Repu bliek. Het ligt in de bedoeling der Koningin op den loden Juni te Parijs aan te komen, gadering der Ned. Reisver. zijn ten minste harde woorden gevallen. Er was een voor stel' van het hoofdbestuur der ver. voor taan in handen te leggen van een Vere nigingsraad, welk voorstel door een lid van de minderheid in het hoofdbestuur fascistisch werd genoemd. Het voorstel werd verworpen, waaruit de heer Beurs de conclusie trok te moeten heengaan. De waarnemend voorzitter, mr. Osinga, zoo lezen wij, zeide „het besluit van den heer Beurs te betreuren. In hem verliest het hoofdbestuur een bekwaam en schran der lid, zijn heengaan is een gevolg van onverstand en domheidsmacht (Geroep: schande)". Politie te paard, muziek voorop, zoo begon Willy Derby vanuit de Wagenstraat in den Haag zijn kunstreis naar Indië. Het afscheid op het perron was hartver scheurend. Willy Derby zongéen afscheids lied onder een stroom van tranen „loop nooit te koop met je tranen De heele trein was onder den indruk en Derby zal ook de boot wel laten huilen. Als hij vóór aankomst in Indië zijn ontroering maar meester is,-want zijn doel was oorspron kelijk (hij is komiek) orn de menschen te laten lachen. Aldus schrijft de Karikaturist van de Haagsche Post het geval-Willy Derby. Mr. Duyz zou voor de V.A.R.A. spreken over „15 Mei in den Nederlandschen Radio-omroep". De radiocensuur heeft deze rede echter verboden, omdat er onder werpen in werden behandeld, die verband hielden met de radio-politiek. Tegelijkertijd werd een satiriek tooneel- spel van Beversluis om dezelfde reden verboden. Deswege heeft nu Mr. Duys den Staat in een kort geding voor den rechter gedaagd. Volgens hem betreft de radio censuur slechts overtreding van „veiligheid, openbare en goede zeden". Met de radio politiek heeft de censuur niets uitstaande. Zooals men zich nog wel herinnert was door het Verbond vau Nederlandsche Werkgevers aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een adres gericht orn de begrooting van de gemeente Amsterdam over 1931 niet goed te keuren in verhand met de gemeentelijke loonpolitiek. Gede puteerden hebben zich echter van het advies niets aangetrokken en verklaard, dat er geen enkele reden is goedkeuring aan de begrooting te onthouden. In dit reglement krijgstucht is een nieuw artikel opgenomen, dat luidt als volgt „Daar de Godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en waren moed, behoort ook in den krijgsstand een ieder zich tot het hooghouden daarvan en tot eene zedige levenswijze te bevlijtigen; de godslaste ringen, het vloeken en zweren moeten worden nagelaten en zullen meerderen hierin en in al wat de handhaving der goede' zeden kan bevorderen, hunnen min deren met een goed voorbeeld voorgaan en alle buitensporigheden algemeen ver meden moeten worden." Het is nu maar te hopen, dat de goede raad ter harte wordt genomen. De staking aan de chamottefabriek in Deldermalsen duurt nog maar sleeds voort. Hoelang daar al geslaakt wordt, weten wij niet, maar het is in ieder geval een heele, heele lange tijd. En geregeld kwamen er ongeregeldheden voor. Iu de afgeloopen week is er blijkbaar weer geschoten op eene patrouille rijksveldwachter, Een der rijksveldwachters werd bijna getroffen een kogel doorboorde zijn mantel ter hoogte van den arm. Zouden nu geen middelen te vinden zijn, om dergelijke langdurige stakingen, die beide partijen onnoemelijk veel schade berokkenen, te voorkomen"? In de kamer van den Amslerdamschen wethouder Polak in bet stadhuis heeft plaats gehad het doorgeven van tien Neder landschen vredeswensch naar Londen door Mej. Maria Schippers, een leerlinge van hel Barlaeus Gymnasium te Amsterdam' Aan den anderen kant van den tel

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 1